Laboratorul Regional de Calitatea Apelor Cluj şi Laboratoarele de Calitatea Apelor Bistriţa, Zalău, Baia Mare şi Satu Mare

 

Laboratorul Regional de Calitatea Apelor Cluj şi Laboratoarele de Calitatea Apelor Bistriţa, Zalău, Baia Mare şi Satu Mare sunt laboratoare acreditate de către Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, Organismul Naţional de Acreditare, prin Certificatul de Acreditare nr. 491/1.2 LI cu anexele de sine stătătoare pentru fiecare laborator în parte.

 

Laboratorul Regional de Calitatea Apelor Cluj, anexa nr. 1.;

 

Laboratorul de Calitatea Apelor Bistriţa, anexa nr. 2.;

 

Laboratorul de Calitatea Apelor Zalău, anexa nr. 3.;

 

Laboratorul de Calitatea Apelor Baia Mare, anexa nr. 4.;

 

Laboratorul de Calitatea Apelor Satu Mare anexa nr. 5.

 

 

Principalele activităţi ale Laboratoarelor din cadrul Administraţiei Bazinală de Apă Someş-Tisa sunt:

 

 1. Monitorizarea stării şi evoluţia calitativă a apelor în cadrul Sistemului Naţional de Monitoring Integrat al Apelor din România (SNMIAR)

 

 1. Prestarea de servicii de analize fizico-chimice şi biologice pentru clienţi

 

Activitatea laboratoarelor din cadrul  Administraţiei Bazinală de Apă Someş-Tisa este coordonată de Laboratorul Regional de Calitatea Apelor Cluj.

 

 1. Monitorizarea stării şi evoluţia calitativă a apelor

 

 1. Prestarea de servicii pentru clienţi (firme şi persoane fizice)

 

 1. Metode de lucru şi parametri urmăriţi în efectuarea analizelor

 

 1. Dotarea materială

 

 1. Performanţa laboratoarelor

 

 1. Contact

 


 

 1. Monitorizarea stării şi evoluţia calitativă a apelor

 

Laboratoarele efectuează Monitorizarea stării şi evoluţia calitativă a apelor din bazinele hidrografice ale Someşului şi Tisei aparţinând Administraţiei Bazinale precum şi monitorizarea stării şi evoluţia calitativă a apelor din bazinele hidrografice Crişuri şi Mureş aparţinând Administraţiilor Bazinale arondate în special din punctul de vedere al micropoluanţilor organici (PCB, BTEX , PAH, clorbenzeni, solvenţi organici cloruraţi, pesticide organoclorurate, pesticide organofosforice, pesticide triazinice, pesticide tioureice) şi al metalelor în urme, al substanţelor prioritar periculoase şi periculoase prin Laboratorul Regional de Calitatea Apelor Cluj.

Activitatea de monitorizare a calităţii apelor se desfăşoară în cadrul Sistemului Naţional de Monitoring Integrat al Apelor din România (SNMIAR), conform Manualului de Operare întocmit în baza legislaţiei specifice în domeniul apelor, respectând cerinţele reţelei EUROWATERNET a Agenţiei Europene de Mediu, a reţelei TNMN (Transnational Monitoring Network), respectiv Convenţiilor bilaterale România – Ungaria şi România – Ucraina.

Calitatea apei este dată de totalitatea proprietăţilor fizice, chimice, biologice şi bacteriologice. Aceste proprietăţi în condiţii naturale provin pe de o parte din dizolvarea substanţelor din aer, sol şi a rocilor cu care apa vine în contact, iar pe de altă parte din dizolvarea substanţelor din procesele biologice ale organismelor vii din apă. În afara acestor condiţii naturale calitatea apelor este afectată şi de contactul cu substanţele provenite în urma activităţilor umane (activităţi gospodăreşti, agricultură, industrie etc.)

Astfel, ţinând cont de prevederile Directivei Cadru a Apei, în scopul modernizării şi dezvoltării Sistemului Naţional de Monitoring Integrat al Apelor, Sistemul bazinal de supraveghere a calităţii apelor din bazinul hidrografic Someş-Tisa include următoarele reţele de monitorizare:

-          monitorizarea reţelei hidrografice (râuri, lacuri) prin cele două tipuri de monitoring:

-          monitoringul de supraveghere

-          monitoringul operaţional; corespunzător impactului antropic la care este supus cursul de apă. Aceste două tipuri de monitoring asigură de asemenea:

-          monitorizarea secţiunilor de prelevare a apelor de suprafaţă utilizate în scopul potabilizării;

-          monitorizarea secţiunilor de referinţă;

-          monitorizarea poluării cu substanţe prioritare/prioritare periculoase;

-          monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole;

-          monitorizarea sedimentelor;

-          monitorizarea apelor subterane freatice: foraje de reţea şi foraje de pompări experimentale;

-          monitorizarea apelor uzate evacute de sursele de impurificare din bazin;

-          monitorizarea apelor care formează sau traversează frontiera de stat.


 

 1. Prestarea de servicii pentru clienţi (firme şi persoane fizice)

 

Servicii oferite clienţilor

 

Oferim clienţilor următoarele servicii:

-          informarea privind comunicarea continuă, cooperarea în vederea stabilirii condiţiilor în care se vor derula activităţile de ofertare, contractare şi preluarea comenzii, prelevarea probelor, efectuarea încercărilor, respectiv informarea în caz de modificări în efectuarea operaţiilor precum şi emiterea unui buletin de încercare

-          informaţii în legătură cu metodele şi standardele aplicate

-          în scopul îmbunătăţirii activităţii se evaluează feedbackul privind gradul de mulţumire a clienţilor prin completarea de către aceştia a unui chestionar.

 

Laboratorul efectuează analize de ape şi mediu pentru clienţi, la un nivel tehnic deosebit, prompt şi respectându-se cerinţele sistemului de management aplicat. În acest scop sunt asigurate:

-          calificarea şi instruirea permanentă a personalului în ceea ce priveşte folosirea echipamentelor, şi care participă activ în dezvoltarea şi stabilirea de noi metode de lucru

-          instrumentaţie analitică performantă, etalonată şi verificată metrologic

-          reactivi corespunzători standardelor de metode în vigoare

-          participarea la scheme de intercomparare laboratoare pentru verificarea şi demonstrarea performanţelor analitice ale laboratoarelor.

 

Efectuarea unei analize pentru clienţi

 

Efectuarea unei analize implică urmatoarele etape:

-          potenţialul client va trimite o cerere pentru solicitarea unei oferte de preţ pentru indicatorii ce se doresc a fi analizaţi; cererea de ofertă cuprinde toate datele de identificare a clientului

-          clientul va primi oferta de preţ împreună cu indicarea metodelor/standardelor de încercare aplicate în laborator pentru indicatorii solicitaţi

-          se va încheia un contract în două exemplare între Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa şi client; contractul se încheie, obligatoriu, pe durata unui an şi se poate prelungi încă un an, la solicitarea clientului, printr-un act adiţional sau un alt contract, după caz.

-           clientul va lansa obligatoriu o comandă în care va preciza tipul probei, natura probei care urmează a fi analizată, data recoltării şi indicatorii solicitaţi; la cererea clientului proba poate fi recoltată de către un reprezentant al laboratorului cu menţionarea în comandă; este indicat ca  prelevarea probelor să se facă de către specialişti, care efectuează această operaţiune în conformitate cu procedurile standardizate în funcţie de caracteristicile obiectului de încercat şi cerinţele metodelor de încercare specifice (transportul şi păstrarea probelor se vor realiza în condiţii optime în conformitate cu prevederile standardelor de specialitate).

-          pe baza comenzii se preia proba, se recepţionează şi se supune analizei

-          se va emite clientului un buletin de încercare care va conţine rezultatele analizelor

-          se va emite devizul de calcul în baza căruia se va face plata cash la sediul Administraţiei Bazinală de Apă Someş-Tisa sau prin virament bancar, caz în care clientul trimite Administraţiei Bazinale ordinul de plată pentru a se putea face dovada plăţii

-          când se face dovada plăţii de către client, prestatorul va transmite factura fiscală şi buletinul de încercare


 1. Metode de lucru şi parametri urmăriţi în efectuarea analizelor

 

             Laboratoarele analizează parametri fizico-chimici şi biologici din râuri, lacuri, ape subterane, ape uzate, ape pentru construcţii, ape tehnologice, suspensii, sedimente, levigate în funcţie de cerinţele clientului intern, clientului extern şi capacitatea laboratoarelor în ceea ce priveşte dotarea tehnică, mediu şi personal. Se determină atât indicatori acreditaţi, cât şi indicatori neacreditaţi prin aplicarea unor metode corespunzătoare

            Conform standardelor de încercare, a îndrumătoarelor în vigoare şi a metodelor proprii validate, corespunzător cerinţelor organismului de acreditare, pentru determinarea parametrilor respectivi se aplică următoarele metode:

 

-          metode de analiză chimică instrumentală:

o   metode cromatografice în fază gazoasă şi în fază lichidă cu detectori specifici, GC/MS, GC/FID/ECD, GC/FTD/ECD, LC/MS/DAD, HPLC/DAD/Fluorescenţă respectiv HPLC/CD

o   metode spectrometrice cu sistem de plasmă cuplată inductiv

o   metode speciale pentru determinare:

§  carbon organic total TOC şi

§  halogenuri organici absorbabili AOX

o   metode spectrofotometrice cu absorbţie atomică AAS/F/GF/HVG

o   metode spectrofotometrice cu fluorescenţă atomică analizor de mercur

o   metode spectrofotometrice în ultraviolet şi în vizibil, spectrofotometrice în infraroşu

o   metode electrochimice;

DSCN6338

-          metode de analiză chimică clasică:

o   metode volumetrice

o   metode gravimetrice;

-          metode de analiză biologică

o   metode pentru analiză macronevertebrate bentice

o   metode pentru analiză fitoplancton şi microfitobentos

o   metode pentru analiză macrofite acvatice

o   metode pentru analiză ihtiofaună (peşti)


 

 1. Dotarea materială

 

DSC08469k         În vederea îndeplinirii obligaţiilor pentru integrarea în UE cu sprijinul Administraţiei Naţionale “Apele Romane” Bucureşti laboratoarele au fost adaptate permanent la cerinţele tehnice actuale, asigurându-se condiţiile de lucru necesare funcţionării în condiţii optime, disponibile pe moment.

            Dotarea laboratoarelor a fost aliniată treptat la cerinţele din ramura de activitate, prin achiziţionarea de echipamente noi şi performante din resurse proprii, proiecte şi programe de finanţare, constând din:

         - aparatură achiziţionată de către Ministerul Mediului în cadrul unor finanţări Phare

         - aparatură achiziţionată centralizat prin Administraţia Naţională „Apele Române” Bucureşti

DSC08473kÎn urma acestor dotări, Laboratorul Regional şi-a extins capacitatea de analiză şi pentru indicatori din clasa micropoluanţi organici şi metale grele şi rare din apă şi sedimente, deservind atât bazinul hidrografic propriu cât şi bazinele hidrografice vecine din vestul, nordul şi centrul Transilvaniei precum şi alţi clienţi din România.

 

 

 

DSCN7676


 1. Performanţa laboratoarelor

 

 

         Capabilitatea laboratoarelor şi preocuparea pentru calitatea serviciilor se recunoaşte în acest moment prin acreditarea multisite de către RENAR a Laboratorului Regional de Calitatea Apelor Cluj, Laboratoarelor de Calitatea Apelor Baia-Mare, Bistriţa, Satu-Mare şi Zalău în conformitate cu cerintele SR EN ISO/CEI 17025:2005, prin Certificatul de Acreditare nr. 491/1.2 LI cu anexele de sine stătătoare pentru fiecare laborator în parte.

         Totodată performanţele laboratoarelor sunt evaluate prin efectuarea auditurilor interne şi externe (audituri RENAR) pentru adecvarea şi funcţionarea sistemului de management aplicat, prin raportarea parametrilor de performanţă ai metodelor şi a incertitudinilor de măsurare şi prin rezultatele obţinute în cadrul schemelor de intercomparări naţionale şi internaţionale, la care acestea au participat. 

Ultimele rezultate deosebite au fost obţinute în cadrul intercomparărilor:

-          programul internaţional de test de proficienţă QualcoDanube AQC destinat laboratoarelor ţărilor Dunărene (peste 60 participanţi din 12 ţări). Programul prevede analiza parametrilor generali şi a grupelor specifice: anioni, cationi, nutrienţi, metale şi micropoluanţi organici din ape de suprafaţă şi sedimente din ape de suprafaţă.

-          schema laboratoarelor Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Laboratorul Naţional şi Asociaţia Laboratoarelor din România – ROLAB.

-          schema laboratoarelor de frontieră organizate în cadrul Convenţiei bilaterale România – Ungaria.

În urma participării la astfel de programe şi teste de performanţă se pot identifica erorile sistematice, se poate evalua comparabilitatea rezultatelor obţinute între laboratoare folosind aceeaşi metodă sau metode diferite.

 


 1. Contact

Pentru informaţii vă stăm la dispoziţie zilnic:

 

Luni – Joi:       7:30 – 16:00

Vineri              7:30 – 13:00

 

Laboratorul Regional de Calitatea Apelor Cluj

str. Vânătorului nr. 17, 400213 Cluj-Napoca, judeţul Cluj, Tel: 0264 – 433028 int. 139/158, Fax: 0264 – 433026

E-mail: laborator@dast.rowater.ro;

web: http://www.rowater.ro/dasomes/Lab/Activitatea%20laboratoarelor%20WIMS.htm

 

 

Persoane de contact

ing. chim. Alexandru Fekete - şef laborator

biol. Dr. Claudia Nagy – locţiitor şef laborator

biol. Raluca Trif – relaţii clienţi, recepţie probe

 

Laboratorul de Calitatea Apelor Bistriţa

str. Avram Iancu nr. 9, 420029 Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, Tel: 0263 – 217146, Fax: 0263 – 232255

E-mail: laborator@sgabn.dast.rowater.ro;

 

Persoane de contact

ing. chim. Otilia Platon - şef laborator

– locţiitor şef laborator

biol. Raluca Trif – relaţii clienţi, recepţie probe

 

Laboratorul de Calitatea Apelor Zalău

str. Corneliu Coposu nr. 91, 450141 Zalău, judeţul Sălaj, Tel: 0260 – 612525, Fax: 0260 - 612350

E-mail: laborator@sgasj.dast.rowater.ro;

 

Persoane de contact

biol. Mariana Lungu - şef laborator

chim. Alina Crehul – locţiitor şef laborator

chim. Ramona Bodean-Pop – relaţii clienţi, recepţie probe

 

Laboratorul de Calitatea Apelor Baia Mare

aleea Hortensiei nr. 2, Baia-Mare,  judeţul Maramureş, Tel: 0262 – 225044, Fax: 0262 – 226266

E-mail: laborator@sgamm.dast.rowater.ro;

 

Persoane de contact

ing. chim. Unorica Meteş - şef laborator

ing. Violeta Muntean– locţiitor şef laborator

 

Laboratorul de Calitatea Apelor Satu Mare

str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/a, 440012 Satu Mare, judeţul Satu Mare, Tel: 0261 – 770177, Fax: 0261 – 768302

E-mail: laborator@sgasm.dast.rowater.ro;

 

Persoane de contact

ing. chim. József Komsa - şef laborator

biolog Vlad Fărcaş – locţiitor şef laborator

biolog Vlad Fărcaş – relaţii clienţi, recepţie probe