Versiune Romana      Versiune Engleza     
ROWATER
Dispecerat
Apele Romane
Starea apelor
Harti de hazard si si risc
Fazarea proiectului WATMAN
Proiecte
Anunturi
La început
Legaturi Externe
Adresa
  
Se începe căutarea
 

Dispoziţii generale

Exploatarea lucrarilor hidrotehnice
Galerie

Dispoziții generale de gestionare a situațiilor de urgență conform Ordinului  Ministrului Apelor și Pădurilor şi Ministrului Afacerilor Interne  nr. 459/78/2019.

Prin actualizarea ordinului comun MAP/MAI nr. 1422/192/2012.

 

Regulament privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră (link)

 

Normativ-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi de combatere a efectelor poluărilor accidentale (link)

 

Dispozitii generale:

 

            Planul de aparare împotriva inundațiilor și ghețurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale  s-a întocmit  de către A.B.A. Someș-Tisa în conformitate cu prevederile Ordinului comun MAP/MAI nr. 1422/192/2012, a Legii nr.107 din 1996 (Legea Apelor) aprobată și completată cu  Legea  310/2004  și Legea 112/2006, a Legii nr.481 din 2004 (Protecției Civile) și a Legii 127 din 1992 (Legea Dezastrelor).

 

Planul bazinal

 

Planul bazinal este o documentație care cuprinde toate elementele privind sistemul informațional și de exploatare a construcțiilor hidrotehnice în condiții de ape mari care concură la acțiunea de apărare împotriva inundațiilor, cuprinzând piese scrise și piese desenate. El constitue o sinteza a planurilor județene de apărare împotriva inundațiilor, precum și a planurilor sistemelor hidrotehnice. Se intocmește o data la 4 ani de catre A.B.A Someș-Tisa, se verifica de catre A.N.”Apele Romane” și se aproba de catre Comitetul Ministerial pentru situații de urgență.

 

Planuri județene

 

Planul de aparare al comitetului județean pentru situații de urgență reprezinta o sinteza a planurilor comitetelor locale si ale obiectivelor, a planurilor sistemelor hidrotehnice și a planurilor de avertizare-alarmare aval de baraje.

Planurile județene coreleaza elementele tehnice, organizatorice și informaționale ale planurilor locale aprobate de președintele comitetului județean pentru situații de urgență.

Se întocmește prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor la nivelul fiecărui județ, se aproba de catre prefectul județului, se verifica de către Centrul operativ al Comitetului ministerial si se aproba de catre presedintele Comitetului ministerial pentru situatii de urgenta.

Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale este o activitate de interes naţional având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

 

Atribuţiile ce revin tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc specifice sunt cuprinse în „Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră” aprobat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor şi Ministrului Apelor şi Pădurilor nr. 459/78/2019.

 

În sensul prezentului regulament, prin gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice,poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră se înţelege:

 

o   identificarea şi monitorizarea,

 

o   înştiinţarea factorilor interesaţi,

 

o   avertizarea populaţiei,

 

o   evaluarea, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc.

 

Măsurile de limitare, înlăturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc constituie o obligaţie pentru organele administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în acest domeniu şi pentru toate persoanele juridice şi fizice, cu excepţia persoanelor cu handicap, a bătrânilor, copiilor şi a altor categorii defavorizate.

 

Deţinătorii, cu orice titlu, de baraje şi de alte construcţii hidrotehnice a căror avariere sau distrugere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi capacităţile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant, sunt obligaţi:

 

o   să le întreţină, să le repare şi să le exploateze corespunzător;

 

o   să doteze aceste lucrări cu aparatură de măsură şi control necesară pentru urmărirea comportării în timp a acestora;

 

o   să instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populaţiei în caz de pericol;

 

o   să organizeze activitatea de supraveghere, intervenţie şi reabilitare conform regulamentelor aprobate prin autorizaţiile de gospodărire a apelor, a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, planurilor de

 

o   avertizare-alarmare a localităţilor şi a obiectivelor din aval de baraje, în caz de accidente la acestea şi planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

 

În caz de secetă, când debitele de apă nu pot fi asigurate tuturor utilizatorilor autorizaţi, se aplică restricţii temporare de folosire a resurselor de apă pe baza planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare. Măsurile stabilite în planurile de restricţii sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii de apă.

 

      

 

 

 

  

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01