Versiune Romana      Versiune Engleza     
ABA Prut
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Contact
Informatii utile
Proiect Watman
Ziua Dunarii
Fazare Proiect Reducere Risc Inundatii
  
Se începe căutarea
 

Descriere activitate

Planuri de management bazine hidrografice
Achizitii
Galerie

Imagine

    

    Pe suprafata bazinelor hidrografice Prut si Bîrlad, Administratia Bazinala de Apa Prut-Birlad, administrează apele din domeniul public al statului si infrastructura de gospodarire a apelor formata din lacuri de acumulare, diguri de aparare împotriva inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize de apa si alte lucrari specifice, precum si infrastructura sistemelor nationale de veghe hidrologica, hidrogeologica si de monitorizare a calitatii resurselor de apa aflate în patrimoniul sau, în scopul cunoasterii si a gestionarii unitare pe ansamblul tarii, a resurselor de apa de suprafata si subterane.


   Administratia Bazinala de Apa Prut-Birlad are ca obiect de activitate si atributii urmatoarele:

  -gospodarirea unitara a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi protecţia acestora împotriva epuizarii si degradării;
  -protectia si restaurarea resurselor de apă de suprafată si subterane si a ecosistemelor acvatice pentru atingerea stării bune a apelor;
  -administrarea, exploatarea, întretinerea, repararea si modernizarea infrastructurii de gospodarire a apelor aflata în administrarea sa;
  -coordonarea exploatarii lacurilor de acumulare, pe bazin hidrografic, indiferent de detinatorul acestora; dispunerea in perioadele de ape mari, în caz de poluari accidentale, precum si în caz de introducere a restrictiilor în alimentarea cu apa, a masurilor operative obligatorii în legatura cu exploatarea acestora;
  -elaborarea si urmărirea aplicării Planurilor de folosire a apei în perioadele hidrologice normale si de evacuare a apelor uzate;
  -elaborarea balantei apei, pe bazinele hidrografice Prut si Bîrlad, elaborarea si urmărirea aplicării Planurilor de restrictii si folosire a apei în perioade deficitare pe bazine hidrografice, precum si coordonarea elaborarii de catre utilizatorii de apa a Programelor de restrictii în alimentarea cu apa în caz de seceta;
  -organizarea si desfasurarea activitatii de urmarire a comportarii în timp a constructiilor hidrotehnice din administrare;
  -stabilirea programului de masuri pentru fiecare unitate hidrografica în vederea atingerii unei stari bune a apelor;
  -realizarea registrului zonelor protejate în conformitate cu prevederile legislatiei armonizata cu Directivele Uniunii Europene;
  -administrarea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si baltilor în starea lor naturala sau amenajata, a zonelor umede si celor protejate aflate în patrimoniu;
  -administrarea, exploatarea si întretinerea infrastructurii de Veghe Hidrologica si Hidrogeologica;
  -monitorizarea starii si evolutiei cantitative si calitative a apelor;
  -efectuarea de analize fizico–chimice, biologice si bacteriologice pentru apa, sedimente si biota;
  -elaborarea diagnozelor si prognozelor hidrologice si avertizarea în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase;
  -administrarea, exploatarea si întretinerea Infrastructurii de Monitorizare a Calitatii Resurselor de Apa;
  -avizarea lucrarilor ce se executa pe ape sau au legatura cu apele, eliberarea autorizatiilor de gospodarire a apelor;
  -controlul utilizatorilor de apa si a lucrarilor construite pe ape si în legatura cu apele, din punct de vedere al functionarii si al încadrarii în prevederile avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;
  -apararea împotriva inundatiilor prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate în administrarea sa si constituirea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare împotriva inundatiilor aferente acestora;
  -asigurarea secretariatelor tehnice permanente în domeniul apararii împotriva inundatiilor; participarea la coordonarea actiunilor de aparare împotriva inundatiilor si accidentelor la constructiile hidrotehnice si la pregatirea populatiei pentru apararea împotriva inundatiilor prin exercitii periodice de simulare;
  -avertizarea si interventia în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase si de accidente la constructiile hidrotehnice din administrare;
  -elaborarea Planurilor de aparare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din administrare, a celor pe bazine hidrografice precum si acordarea asistentei tehnice la elaborarea de catre utilizatorii de apa si comisiile locale a planurilor proprii de aparare;
  -participarea în caz de producere a poluarilor accidentale la activitatile operative de avertizare a utilizatorilor de apa si a autoritatilor administratiei publice din aval, de eliminare a cauzelor si de diminuare a efectelor si monitorizarea propagarii undei poluante;
  -colaborarea permanenta cu comisiile de dezastre, cu unitatile de ordine publica, cu autoritatile publice teritoriale, pentru sanatate si altele, pentru înlaturarea cauzelor si efectelor poluarilor accidentale;
  -elaborarea si urmărirea aplicării Planurilor bazinale de prevenire si de înlaturare a efectelor poluarilor accidentale, coordonarea elaborarii de catre utilizatorii de apa a planurilor proprii de prevenire si de combatere a poluarilor accidentale, precum si asigurarea unei protectii sporite si îmbunatatirea mediului acvatic prin masuri specifice de reducere progresiva a poluarii;
  -interventia în scopul reducerii treptate a poluarii apelor subterane si a prevenirii poluarii ulterioare a acestora;
  -evaluarea daunelor produse si a valorii serviciilor executate de Administratia Bazinala de Apa Prut-Birlad si de Administratia Nationala "Apele Române", pentru monitorizarea si combaterea poluarii accidentate si recuperarea acestora de la poluator;
  -participarea la conservarea, protejarea si restaurarea ecosistemelor acvatice si la protectia faunei si florei acvatice;
  -contribuie la constituirea si tinerea la zi a Fondului National de date hidrologice, hidrogeologice si de gospodarire a apelor, prin validarea de fond si stocarea datelor si a informatiilor specifice colectate de unitatile proprii, de alte unitati specializate, autorizate si de utilizatorii de apa;
  -contribuie la realizarea de anuare, sinteze, studii si cercetari de hidrologie, hidrogeologie, gospodarire a apelor si de mediu, instructiuni si monografii, studii de impact, scheme cadru de amenajare, bilanturi de mediu;
  -elaborarea si tinerea la zi a cadastrului apelor si a drepturilor de folosire a apelor;
  -inventarierea si tinerea la zi a patrimoniului de interes public si privat al Statului aflat în administrare;
  -elaborarea Planurilor de gospodarire a resurselor de apa pe bazine hidrografice în conformitate cu prevederile legislatiei armonizata cu Directivele Uniunii Europene în domeniul apelor;
  -întocmirea, în mod corelat, pe ansamblul fiecarui bazin hidrografic, de propuneri de lucrari noi de amenajare, necesare satisfacerii cerintelor de apa, protectiei calitatii apelor si restaurarii cursurilor de apa, precum si prevenirii actiunii distructive a apelor;
  -urmarirea promovarii si executarii de lucrari noi în domeniul gospodaririi apelor din alocatii bugetare, în calitate de beneficiar al cheltuielilor de capital;
  -asigură proiectarea lucrărilor de întretinere si reparatii a lucrărilor de gospodărire a apelor din administrare;
  -realizarea de lucrari de amenajare a cursurilor de apa si a altor lucrari de investitii, acordarea asistentei tehnice de specialitate;
  -analiza de impact a activitatii umane asupra situatiei apelor de suprafata si a apelor subterane;
  -constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia în domeniul gospodaririi apelor;
  -instituirea regimului de supraveghere speciala la folosinte în conditiile legii si urmarirea realizarii acestuia;
  -efectuarea de audituri, inspectii, expertize, consultanta, receptia calitatii serviciilor si lucrarilor de constructii–montaj si a lucrarilor de punere în siguranta a constructiilor hidrotehnice;
  -realizarea sistemului informatic si de telecomunicatii în unitatile sistemului de gospodarire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;
  -participarea la activitatile internationale de schimb de date si informatii, la reuniuni tehnico–stiintifice, studii si proiecte în domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;
  -asigurarea aplicarii prevederilor conventiilor si a altor acorduri internationale din domeniul apelor la care România este parte si a implementarii prevederilor legislatiei armonizata cu Directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi apelor;
  -initierea de actiuni de cooperare tehnico–stiintifica în domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei cu agenti economici si autoritati publice din bazinele hidrografice administrate;
  -aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodaririi cantitative si calitative a apelor;
  -valorificarea complexa a apelor ca resursa economica, cu potentialele si uzufructul acestora, realizarea serviciilor specifice si comune de gospodarire a apelor si executarea acestora pe baza de contracte economice încheiate cu beneficiarii;
  -asigurarea functiilor de unic prestator al serviciilor specifice de gospodarire a apelor;
  -propunerea de tarife pentru serviciile specifice de gospodarire a apelor si de actualizare a acestora conform legislatiei în vigoare;
  -efectuarea altor servicii comune de gospodarire a apelor, de hidrologie, hidrogeologie, analize de laborator, asistenta tehnica, reparatii la constructii hidrotehnice etc.;
  -pregatirea si perfectionarea personalului prin diverse forme;
  -promovarea imaginii în context economic si social, activitati de informare directa si de sensibilizare a publicului si mass media în problemele apei;
  -urmarirea corelării lucrarilor şi activitatilor desfasurate pe ape sau în legatura cu acestea cu prevederile schemelor cadru de amenajare si gospodarire a bazinelor hidrografice;
  -asigurarea secretariatelor tehnice ale comitetelor de bazin si participarii publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodaririi apelor si furnizarea de informatii corespunzatoare cu privire la masurile planificate si prezentarea de rapoarte privind evolutia punerii în aplicare a acestora;
  -gestioneaza Fondul Apelor potrivit dispozitiilor legale în vigoare;
orice alte activitati ori servicii necesare realizarii obiectului principal de activitate.

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01