Versiune Romana      Versiune Engleza     
SGA Brasov
ABA OLT
Sediul Central al Apelor Romane
AVIZE-AUTORIZAŢII
  
Se începe căutarea

 

Sistemul de Gospodărirea Apelor Brașov  este subunitate a  Administrației Bazinale de Apă  Olt , fără personalitate juridică . Deține  un rol complex în activitatea de gospodarire a apelor și anume exploatarea ,  întreținerea și repararea   barajelor și lacurilor de acumulare , a echipamentelor și instalațiilor aferente acestora , a prizelor de apă și stațiilor de pompare , întreținerea cursurilor de apă neamenajate , a apărărilor de mal și a cursurilor de apă regularizate ,  precum și a altor  lucrări din  administrare .

Principalele folosințe ale lucrărilor  hidrotehnice din administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt constau în  alimentarea cu apă a populației și industriei , asigurarea  volumelor  de apă pentru irigații , protejarea împotriva inundațiilor și atenuarea undelor de viitură , împotriva  ghețurilor și fenomenelor meteorologice periculoase , atât a  obiectivelor  sociale , cât  și a localităților și producerea de energie electrică .

 

HIDROGRAFIA JUDETULUI BRASOV

Cursurile de apă care izvoresc şi/sau traversează judetul Braşov aparţin in marea majoritate bazinului hidrografic Olt (94 % din lungimea totala a cursurilor de apă), 3 % din lungimea cursurilor de apă din judeţ aparţin bazinului hidrografic Siret, 2 % din lungimea cursurilor de apă aparţin bazinului hidrografic Mureş, iar 1 % din lungimea cursurilor de apă apartin bazinului hidrografic Ialomiţa.     

Repartiţia pe bazine hidrografice a lungimii cursurilor de apă, a suprafeţelor apelor curgătoare, a suprafeţelor acumulărilor şi canalelor de derivaţie este prezentată in tabelul de mai jos:

 

 

Denumire bazin hidrografic

Lungimi

cursuri de apa

(km)

Suprafate

ape curgatoare

(ha)

Suprafate

balti

(ha)

Suprafate

acumulari

(ha)

Suprafate

canale, derivatii

(ha)

Suprafate

amenajari piscicole

(ha)

Suprafata

alte ape

(ha)

Total suprafete

lucii apa

(ha)

Total bazin hidrografic Olt

2011,45

2155,49

4,50

704,76

18,86

21,06

20,67

2925,34

Total bazin hidrografic Mureş

38,50

72,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,31

Total bazin hidrografic Ialomiţa

25,00

9,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,95

Total bazin hidrografic Siret

72,00

99,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,37

TOTAL  JUDET BRASOV

2146,95

2337,12

4,50

704,76

18,86

21,06

20,67

3106,97

 

 

 

 • Evoluţia cantitativă a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane de pe teritoriul judeţului Braşov se urmareşte prin 19 staţii hidrometrice şi 4 staţii hidrometrice bazinale reprezentative aflate in administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Braşov, 23  posturi pluviometrice, 3  staţii evaporimetrice, 12  staţii hidrogeologice, 52  foraje pentru urmărirea dinamicii şi evoluţia calităţii apelor subterane (31 foraje de potabilizare şi foraje de supraveghere), 34  secţiuni de control a calităţii apei pe râuri, 3  secţiuni sedimente pentru analize chimice ,  10 secţiuni sedimente ( 6 pt. măsurători aluviuni în suspensie şi 4 pt. granulometrie din patul albiei), 2 lacuri (Tărlung cu 2 secţiuni de control şi Viştea cu 1 secţiuni de control), 107 evacuări ape uzate de la agenţii economici.

 

PRINCIPII ŞI OBIECTIVE DE BAZĂ

 

 • Principii 
 •            -Administraţia Naţională "Apele Române" aplică strategia şi politica naţionala în domeniul gospodãririi cantitative şi calitative a resurselor de apă şi urmãreşte respectarea reglementãrilor în domeniu, scop în care acţioneazã pentru cunoaşterea resurselor de apă, protecţia acestora împotriva epuizării şi degradãrii, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodãrire a apelor, precum şi pentru implementarea prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodãririi durabile a resurselor de apă.
            -Administraţia Naţională "Apele Române" coordoneazã şi rãspunde de modul de folosire a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane pe ansamblul teritoriului ţării şi de exploatare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor şi colaboreazã cu toţi deţinãtorii altor lucrãri construite pe ape sau în legatură cu apele.
 •           -Administraţia Naţională "Apele Române" administreazã resursele de apă din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului naţional de gospodãrire a apelor, formatã din lacuri de acumulare, diguri de apãrare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii, prize de apă şi alte lucrãri specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calitãţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi al gestionãrii unitare pe ansamblul ţării a resurselor de apă de suprafaţă şi subterană.
 •           -Gospodărirea unitară, naţională şi integrată a apelor se organizează şi desfăşoară pe bazine hidrografice, ca entităţi geografice indivizibile de gospodărire cantitativă şi calitativă a resurselor de apă;
 •           -Gospodărirea durabilă a apei şi repartiţia naţională şi echilibrată a acestei resurse cu menţinerea şi ameliorarea calităţii şi regenerării naturale a apelor.

 

 •  Obiective
 •           -Protecţia, conservarea şi restaurarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice pentru atingerea stării bune a apelor;
 •           -Asigurarea exploatării în siguranţă a lucrărilor din infrastructura Sistemului de Gospodărire a Apelor pentru satisfacerea cerinţelor de apă ale populaţiei, agriculturii, industriei, producerea de energie electrică, aquacultura, agrement, etc. şi pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi oricăror alte fenomene hidrometeorologice periculoase, precum şi evitarea producerii unor calamităţi datorate accidentelor la construcţii hidrotehnice.
 •           -Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de gospodărire a apelor corespunzător cerinţelor utilizatorilor şi beneficiarilor de servicii specifice de gospodărire a apelor;
 •           -Implementarea Directivelor şi Reglementărilor Uniunii Europene în domeniul apelor, conform Directivei Cadru a U.E. nr. 60 / 2000;
 •           -Creşterea nivelului calităţii al serviciilor specifice de gospodărire a apelor;
 •           -Menţinerea şi îmbunătăţirea  Sistemului de Management al Calităţii la nivelul  Sistemului de Gospodărire a Apelor Braşov, în conformitate cu cerinţele Standardului ISO 9001 : 2000.

 

 

 

 

 
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01