Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Acasă
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Fazarea Proiectului WATMAN
PROIECT WATMAN
Contact
Anunturi
Informații utile
APEL 112 SMS 113
Anunț COVID-19
  
Se începe căutarea
 

PLAN DE IMPLEMENTARE al directivelor substante periculoase

Planuri de management a bazinului hidrografic
Licitații Închirieri
Galerie

http://wims-pe/Imagini/Icons/Acrobat_Reader.pngDescarca fisier

 

 

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul acvatic

Anexa 86

PLAN DE IMPLEMENTARE

pentru

DIRECTIVA NR.76/464/CEE

si “directivele fiice” referitoare la poluarea cauzata de anumite substante

periculoase evacuate in mediul acvatic al Comunitatii

Iunie 2004

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul acvatic

CUPRINS

ABREVIERI

1 INTRODUCERE

1.1. Obiectivul Directivei

1.2. Cerinte strategice ale Directivei 76/464/EEC si ale Directivelor fiice

1.3. Acte normative si conexiuni cu alte sectoare

1.4. Surse de date

2. STRATEGIA REDUCERII POLUARII APELOR CU SUBSTANTE PERICULOASE

3 PLAN DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI

3.1 Perioade de implementare

3.2 Structura administrativa actuala

3.2.1. Cadrul transpunerii legislative

3.2.2. Cadrul administrativ al implementarii

Autoritati competente si responsabilitati

Surse de poluare

Registrul substantelor periculoase

Standarde de emisie

Programe de reducere a poluarii

Monitorizare

Standarde de calitate a resurselor de apa

Conformare tehnica

3.3. Componentele planului de implementare

3.3.1. Obiective si puncte cheie

3.3.2. Autorizarea

3.3.3. Extinderea capacitatii institutionale

3.4. Perioada de tranzitie

4 COSTURI

4.1 Costuri administrative

4.2 Costuri de conformare tehnica

5 PLAN DE FINANTARE

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

Anexe :

6.1 – Lista utilizatorilor de apa care descarca substante prioritar periculoase in apele de suprafata

6.2 – Lista utilizatorilor de apa care descarca substante prioritare/prioritar periculoase in

canalizare

6.3 – Programele de reducere a poluarii pe cele 11 bazine hidrografice

6.4 – Situatia nationala – Utilizatorii de apa care descarca substante periculoase in apele de

suprafata

6.5 – Screening-ul substantelor periculoase pentru domenii relevante ale activitatii industriale

6.6 – Concentratii medii anuale

6.7 – Inventarul utilizatorilor cu capacitate de stocare a substantelor potential poluante

6.8 – Inventarul depozitor de desuri vechi

6.9 – Depozite de deseuri care contin pesticide

6.10 – Emisii difuze in aer

6.11 – Ordinul de ministru nr. 1146/2002

6.12 – Hotararea de Guvern nr. 118/2002

6.13 – Ordinul de ministru nr. 501/2003

6.14 – Ordinul de ministru nr. 44/2004

6.15 – Inventarul substantelor din Lista II la data de 01.06.2004

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

ABREVIERI

ANAR Administratia Nationala “Apele Romane”

AQC Control analitic de calitate

AP Asociatiile patronale

APM Agentiile de protectia mediului judetene

BAT Cele mai bune tehnologii disponibile

DA Directiile de apa bazinale

DCA Directiva Cadru privind Apa

DSP Directiile de sanatate publica

FA Fondul Apei

FM Fondul de mediu

ICIM Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia

Mediului

ICPA Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie,

Agrochimie si Protectia Mediului

INHGA Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor

IPPC Prevenirea si controlul integrat al poluarii

ISP Institutul de Sanatate Publica

MEC Ministerul Economiei si Comertului

MMGA Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor

MS Ministerul Sanatatii

SGA Sisteme de Gospodarirea Apelor

STR Standarde tehnice romanesti

VLE Valori limita de emisie

VNC Valoare Neta Curenta

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

1. INTRODUCERE

1.1 Obiectivul Directivei

Obiectivul acestei directive este reducerea poluarii cu substante din lista II in toata Uniunea

Europeana si eliminarea poluarii cu cele mai periculoase substante, respectiv lista I. Directiva

aceasta este asimilata acum in Directiva Cadru privind Apa, dar majoritatea prevederilor, cu

exceptia listei I si listei II, sunt inlocuite de lista de substante prioritare/prioritar periculoase si

raman in vigoare pana in 2013.

In legislatia din Romania care transpune Directiva 76/464/CEE si directivele fiice termenul de

« substante din lista I si lista II » a fost inlocuit cu termenul « substante prioritare/prioritar

periculoase » din lista de substante prioritare in domeniul politicii apelor, cuprinsa in Decizia

2455/2001/CE privind stabilirea unei liste de substante prioritare in domeniul calitatii apei, care

amendeaza Directiva 76/464/CEE. Aceasta lista este prezenta si in Anexa VIII a Directivei

Cadru privind Apa.

Romania solicita perioada de tranzitie de 3 ani, pana la 31 Decembrie 2009, pentru o parte din

substantele periculoase din directivele fiice din lista I, in vederea realizarii programelor de

reducere a poluarii, astfelsi anume :

Pentru 6 cinci substante periculoase :, respectiv Benzen, Hexaclorbenzen,

Hexaclorbutadiena, 1, 2 –diclor-etan, Tricloretilena, Triclorbenzen,.

Romania solicita perioada de tranzitie pentru 21 de unitati industriale

pentrudin industria chimica (anorganica, organica, cauciuc, petrochimie,

celuloza si hartie) pentru 21 de unitati industriale ( conform Aanexei 86.1).

Valorile limita pentru evacuarile acestor substante nu se vor aplica la data

aderarii.

Pentru 2 doua substante :, respectiv cadmiu si mercur, Romania solicita o

perioada de tranzitie pentru 27 de unitati industriale ( conform Aanexei 68.1.).

Valorile limita pentru evacuarile acestor substante nu se vor aplica la data

aderarii.

Pentru 1 o substanta :, respectiv lindan, Romania solicita perioada de tranzitie

pentru 3 unitati industriale ( conform Anexei 6.1). Valorile limita pentru

evacuarile acestei substante nu se vor aplica la data aderarii.

Perioada de tranzitie este solicitata din consideratiile prezentate in detaliu la capitolul 3.4.

Cinci substante din Lista I din clasa compusilor organo-halogenati - DDT, drinuri (aldrin,

dieldrin, endrin, isodrin), precum si tetraclorura de carbon, au fost interzise in producere,

utilizare, comercializare din anul 1995 si, respectiv, 1972 si 2003. S-a realizat implementarea

privind eliminarea poluarii din surse punctiforme si, in concluzie, pentru acestea nu se solicita

perioada de tranzitie. La data aderarii, valorile limita de emisie pentru aceste sase

substante se vor conforma complet la cu cerintele Directivei.

Cloroformul si pentaclorfenolul sunt interzise in utilizare, producere si comercializare din anul

2003 si, respectiv, 2008. Producerea percloretilenei va fi redusa treptat, pana in 2007, ca

rezultat al introducerii solventilor pe baza de hidrocarburi, mai putin periculosi. Pana Lla data

aderarii, valorile limita de emisie pentru aceste 2 3 substante se vor conforma complet cu

cerintele Directivei.

Substantele periculoase din lista II sunt inventariate si monitorizate in conformitate cu

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

cerintele directivei pana la data aderarii. Pana la data aderarii, vor fi stabilite programe de

reducere a poluarii pentru substantele din lista II care vor include un termen limita obligatoriu

pentru implementarea lor, nu mai tarziu de 5 ani de la stabilirea lor. Aceste programe vor

include de asemenea obiective de calitate, standarde de emisie pentru substante din lista II, alte

masuri de reducere necesare precum si prevederi pentru monitoring. Aceste programe vor fi

introduse in autorizatia de gospodarire a apelor.

1. 2 Cerinte ale directivei 76/464/CEE si ale directivelor fiice

Directiva 76/464/CEE stabileste urmatoarele cerinte-cadru, semnificative in contextul legislatiei

din Romania si a aplicarii acesteia:

􀁒 Stabilirea, prin intermediul unei decizii administrative (autorizatie de gospodarirea apelor), a

cantitatilor evacuate in apa, in ceea ce priveste substantele periculoase din Lista I (Art.3 al

Directivei). Valorile limita de emisie (VLE) stabilite in autorizatie sunt formulate in doua

moduri: (1) concentratie maxima autorizata in evacuare; (2) cantitate autorizata pe o

perioada specifica sau emisie standard pe unitatea de materie prima sau pe unitatea de

productie (Art.5). Derogarile sunt posibile, dupa cum specifica Art.6.

􀁒 Registrul surselor de evacuare pentru substantele din Lista I (Art.11).

􀁒 Programele nationale pentru reducerea emisiilor de substante din Lista II (Art.7).

Directivele – fiice: (82/176/CEE; 83/513/CEE; 84/156/CEE; 84/491/CEE si 86/280/CEE)

furnizeaza detalii suplimentare pentru substantele din cadrul Listei I; in prezent, Lista I include

doua substante din grupa metalelor grele – mercur si cadmiu – ca si 12 substante organice sau

grupe de astfel de substante (1) HCH; (2) CHCl2; (3) DDT; (4) PCP; (5) aldrin, dieldrin, endrin

si isodrin (tratate ca suma de substante); (6) HCB; (7) HCBD; (8) cloroform – CHCl3; (9) EDC;

(10) TRI; (11) PER; (12) TCB (suma a trei izomeri).

1.3. Acte comunitare si conexiuni cu alte sectoare

Nici o alta directiva UE nu este direct legata de Directiva 76/464/CEE, dar aceasta sprijina alte

directive care au drept scop imbunatatirea calitatii apei. Acestea sunt:

􀁒 Directiva nr. 91/271/CEE pentru epurarea apelor uzate urbane;

􀁒 Directiva nr. 80/68/CEE privind protectia apelor subterane impotriva poluarii cauzate de

anumite substante periculoase;

􀁒 Directiva cadru privind apa nr. 2000/60/CE

Inca trei directive din aquis-ul de mediu sustin implementarea Directivei 76/464/CEE:

􀁒 Directiva nr. 96/61/CE (IPPC) privind prevenirea si controlul integrat al poluarii ;

􀁒 Directiva nr. 85/337/CEE privind evaluarea impactului asupra mediului amendata de

Directiva nr. 97/11/CE;

􀁒 Directiva nr. 96/82/CE privind controlul accidentelor majore care implica substante

periculoase (Seveso).

Implementarea Directivei 76/464/CEE sa va contribui la conformarea cu prevederile

urmatoarelor directive:

􀁒 Directiva nr. 86/278/CEE privind protectia mediului si in special a solurilor cand se

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

utilizeaza namoluri de epurare in agricultura;

􀁒 Directiva nr. 78/659/CEE asupra calitatii apelor dulci ce necesita protectie sau

imbunatatire pentru a sustine viata piscicola;

􀁒 Directiva nr. 75/440/CEE privind calitatea ceruta apelor de suprafata destinata prelevarii

de apa potabila

Procesul de luare a deciziilor este sustinut de MMGA, DA, ANAR si APM-urile judetene.

Toate evacuarile fac obiectul unei autorizari prealabile din partea autoritatilor pentru apa.

DA bazinale pot impune valori mai severe ale limitelor de emisie, daca substantele din lista I si

II evacuate prezinta un risc semnificativ pentru mediul in care sunt evacuate sau pentru

sanatatea ecosistemului acvatic respectiv.

Se poate concluziona, din descrierea anterioara, ca legislatia de baza si structura pentru

prevenirea poluarii apelor cu substante periculoase (valori limita de emisie, permise de evacuare

pe perioada limitata, monitorizare si impunere) sunt deja realizate si implementate in Romania.

1.4. Surse de date

Pentru pregatirea acestui plan de implementare s-au utilizat urmatoarele rapoarte:

􀁒 Inventarul poluatorilor care evacueaza substantele periculoase prevazute in HG nr.

118/2002, in apele de suprafata, raport preliminar completat in septembrie 2001 (ANAR,

ICIM). Lista unitatilor evacuatoare este prezentata in Aanexele 86.1, 86.2 si 86.4.

􀁒 Evaluarea calitatii resurselor de apa de suprafata in cadrul Sistemului National pentru

Supravegherea Calitatii Apei - (ANAR).

􀁒 Revizuirea Directivelor – fiice (82/176/CEE; 83/513/CEE; 84/156/CEE; 84/491/CEE si

86/280/CEE) ale Directivei privind substantele periculoase – Al doilea proiect – octombrie

2002 – Contract nr. B4-3040/2001/326372/MAR/B1

􀁒 Revizuirea listei de substante prioritar periculoase – Octombrie 2003

􀁒 Screening-ul surselor de poluare cu substante prioritar periculoase - Mai 2003 – Note privind

producerea, utilizarea si evacuarea substantelor prioritare in DCA– Royal Haskoning

􀁒 Documentele Grupului de experti pentru Substante prioritare (EAF – PS Documents)

Au fost elaborate studii cu privire la implementarea noii legislatii:

􀁒Evaluarea evacuarilor de substante periculoase din diverse tipuri de activitati – evidentierea

evaluarii calitative (screening) – iulie 2002 (ICIM, ANAR)

􀁒 Elaborarea ghidului de identificare a surselor punctiforme de substante periculoase pentru

apa (MMGA, ICIM).

􀁒 Studiul evaluarii posibilitatilor de implementare a metodelor de analiza europene in

legislatia nationala (MMGA, ICIM).

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

􀁒 Studiu asupra stabilirii categoriilor de risc eco-toxicologic al substantelor periculoase –

criterii de baza pentru stabilirea standardelor de calitate a apelor (MMGA, ICIM).

􀁒 Studiu pentru stabilirea ARS (Accident Risk Spots) si OCS (Old Contaminated Sites).

2. STRATEGIA REDUCERII POLUARII APELOR CU SUBSTANTE PERICULOASE

In scopul implementarii Directivei 76/464/CEE, au fost dezvoltate urmatoarele 5 directii

strategice de reducere a poluarii, fiecare referitoare la un grup diferit de substante:

I. Reducerea metalelor grele in evacuari

Etapele - cheie pentru acesta directie sunt:

􀁒 Eliminarea treptata a cauzelor care conduc la evacuarea de ape uzate cu continut de

mercur;

􀁒 Asigurarea modernizarii in totalitate a sistemelor de preluare a apei si de canalizare la

unitati industriale care continua sa foloseasca metale grele, inclusiv separarea curgerii in

canalizare.

􀁒 Realizarea modernizarii sistemelor de apa si canalizare (inclusiv modernizarea statiilor

de epurare si pre-epurare a apelor uzate industriale) in toate unitatile unde s-au inregistrat

depasiri momentane ale concentratiilor de metale grele in ape uzate evacuate in receptor

sau in reteaua de canalizare sau care au fost aproape de valorile limita. Aceste prevederi

se aplica pentru doua grupuri de metale:

- mercur si cadmiu, definite in lista I din directivele fiice si reglementate prin HG

nr. 118/2002 (prezentata in Anexa 68.12);

- zinc, cupru, nichel, crom, fier, argint, mangan, cobalt, plumb, aluminiu si arsen,

definite in lista II si reglementate de HG nr.188/2002.

II. Reducerea cantitatilor de agenti pentru protectia plantelor (pesticide) in evacuari

Urmatoarele substante, pentru care standardele de emisie au fost stabilite in directivele

84/491/CEE si 86/280/CEE, au fost incluse in acest grup:

Hexaclorciclohexan (HCH, lindan);

􀁒 DDT;

􀁒 Aldrin, dieldrin, endrin si izodrin

Substantele din Lista I din clasa compusilor organo-halogenati - DDT, drinuri (aldrin,

dieldrin, endrin, isodrin) au fost interzise in producere, utilizare, comercializare din anul 1995

si, respectiv, din 1972. S-a realizat implementarea privind eliminarea poluarii din surse

punctiforme si, in concluzie, pentru acestea nu se solicita perioada de tranzitie. La data

aderarii, valorile limita de emisie a acestor substante se vor conforma cu cerintele

Directivei.

Depozitarea DDT se va realizaeaza in conformitate cu reglementarile privind regimul deseurilor

periculoase. Pesticidele de tip DDT, identificate in cantitate de 6641 kg si inventariate in 250

locuri amplasate pe teritoriul tarii prin proiectul ‘’Enabling activities to facilitate early action in

the implementation of Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) in

Romania“, sunt luate in considerare la inventarierea surselor difuze de poluare, conform

prevederilor HG nr. 118/2002, aflata in curs de completaremodificare. Actiunile ce au ca

obiectiv pregatirea si punerea in aplicare a Programului National de Implementare a POPs

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

constituie informatii pentru baza de date privind sursele de poluare si criterii pentru

monitorizarea surselor difuze.

III. Reducerea cantitatii de solventi clorurati evacuati in apele uzate

Solventii clorurati, care au standarde de emisie stabilite in Directiva nr. 86/280/CEE, includ

urmatoarele substante:

􀁒 Tetraclorura de carbon

􀁒 Cloroform

􀁒 Clorura de etilen

􀁒 Tricloretilena

􀁒 Percloretilen

In Romania, tToate aceste substante sunt produse sau sunt utilizate ca produsi intermediari in

Romania de diferite unitati industriale. Productia de tetraclorura de carbon este interzisa, iar

tricloretilena si percloretilena se vor reduce treptat pana in 2007 ca rezultat al introducerii

solventilor pe baza de hidrocarburi, mai putin periculosi. Pentru aceste substante, valorile

limita de emisie prevazute in Directiva se vor aplica de la data aderarii.

Directia strategica urmata in procesul eliminarii sau reducerii evacuarilor de solventi clorurati in

retelele de canalizare prevede interzicerea completa a prezentei acestora in apele uzate evacuate

in retelele de canalizare (cu intrare in vigoare din 2002, odata cu adoptarea HG nr.188/2002).

Aceasta interzicere se refera la tetraclorura de carbon, clorura de etilen, tricloretilena si

percloretilena care sunt incluse in clasa „solventilor”.

IV. Reducerea agentilor de impregnare a lemnului evacuati in apele uzate.

Acest grup de substante contine doar o substanta din cele pentru care au fost definite standarde

de calitate in Directiva 86/280/CEE, substanta numita Pentaclorfenol (PCP). PCP-ul este

utilizat in Romania pentru ignifugarea si tratarea lemnului din constructiile de lemn, in ciuda

unui domeniu mai larg de aplicatii, ca de exemplu in izolatii electrice si izolarea lemnului cu

destinatii generale. Incepand cu anul 2008, PCP este va fi interzis, in conformitate cu Directiva

1999/51/CE. Pana Lla data aderarii, valorile limita de emisie pentru descarcarea acestei

substante se vor conforma cu cerintele Directivei.

PCP-ul apare in prezent in fabricatie ca subprodus la una din unitatile industriale (S.C.

Chimcomplex Borzesti S.A.), in cursul producerii de 2,4-D (agent de protectia plantelor).

PCP – ul a fost utilizat ca fungicid in produsele utilizate pentru protectia lemnului. Ca urmare a

modernizarii proceselor de clorurare fenolica, procesul industrial insusi a devenit mai selectiv si

nu mai produce PCP. PCP-ul apare ca subprodus si la alte unitati industriale cu diverse profile

de activitate (prezentate in Aanexele 68.1, 68.2 si 86.4).

Directia strategica adoptata, care sa conduca la eliminarea evacuarilor de PCP in canalizare,

este de interzicere totala a evacuarii acestei substante (zero emisii) conform prevederilor HG nr.

188/2002.

V. Reducerea evacuarilor de subprodusi cu clor in canalizare.

Urmatoarele substante, pentru care au fost stabilite limite de emisie in Directiva 86/280/CEE,

sunt incluse in aceasta grupa:

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

􀂉 Hexaclorbenzen,

􀂉 Hexaclorbutadiena,

􀂉 Triclorbenzen.

Hexaclorbenzenul este prezent ca subprodus la unitati industriale, in productia de alte substante

care contin clor.

Hexaclorbutadiena nu este un produs tinta, el nu este fabricat ca produs finit, dar poate aparea ca

subprodus in procesele de post-clorurare si in producerea de tricloretilena. Triclorbenzenul este

un subprodus obisnuit obtinut in procesul de producere al mono- si diclorbenzenului. In mod

curent, aceasta substanta nu mai este folosita ca materie prima sau ca produs finit in activitatea

economica.

Principala directie strategica care sa conduca la reducerea evacuarii de subprodusi cu clor in

canalizare este asigurata in legislatia romaneasca (HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor

norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate) de prevederea care

interzice total prezenta in canalizare (zero emisii) si monitorizarea evacuarilor indirecte in ape

de suprafata (HG nr.118/2002 , aflata in curs de completaremodificare)

VI. Reducerea evacuarilor de substante din Lista II.

Substantele din Lista II, care inseamna de fapt totalitatea substantelor chimice, sunt inventariate

anual la unitatea industriala si in apele uzate evacuate si este stabilita relevanta lor pe plan

national sau local. Aceste substante sunt monitorizate in apele uzate si in resursele de apa pe

plan national sau local. Programele de reducere a poluarii pentru substantele din Lista II se

actualizeaza anual pe baza rezultatelor monitorizarii. In Anexa 6.15 se prezinta inventarul

realizat in prima jumatate a anului 2004. Primul inventar extins al substantelor din Lista II va fi

gata realizat pana la sfarsitul anului 2004. In Anexa 8.15 se prezinta inventarul realizat in prima

jumatate a anului 2004. Monitorizarea nationala sistematica a substantelor din lista II se va

realiza in anul 2005, iar rezultatele vor fi furnizate Comisiei Europene in prima jumatate a

anului 2006.

Monitorizarea substantelor din Listele I si II acopera sectiunile de control din apele de

suprafata, evacuarile directe de la unitatile industriale si evacuarile indirecte. Evacuarile

indirecte includ si statiile de epurare municipale care primesc ape uzate industriale epurate sau

ne-epurate de la toate unitatile industriale care evacueaza in reteaua de canalizare.

3. PLAN DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI

3.1. Perioade de implementare

A fost dezvoltat un program de actiune detaliat, ce indica termenele limita, investitiile necesare,

responsabilitatile pentru realizarea diverselor scopuri, ca si prioritatile. Acest program de actiune

va fi implementat in 3 etape.

Etapa I. Perioada de preaderare (2003 - 2006)

In aceasta perioada se finalizeaza toate activitatile legate de transpunerea continutului Directivei

76/464/CEE.

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice sunt transpuse in legislatia romaneasca prin HG nr.

118/2002 pentru aprobarea programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si

a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase. Aceasta HG contine

prevederi pentru monitorizarea evacuarilor directe in ape de suprafata si a evacuarilor indirecte

de la statiile de epurare municipale. Aceasta HG se afla in curs de completare si va contine

prevederi pentru abordarea poluarii difuze, actualizarea obiectivelor de calitate si completarea

Listei I. Actualizarea HG nr. 118/2002 si a HG nr. 188/2002 se va finaliza dupa incheierea

negocierilor de aderare referitoare la capitolul ‘’22 – Mediu’’ si va cuprinde toate rezultatele

negocierii cu Uniunea Europeana. Aceste noi acte de reglementare vor fi publicate in Monitorul

Oficial al Romaniei, Partea I.

Toate activitatile referitoare la transpunerea continutului Directivei 76/464/CEE vor fi realizate

in aceasta perioada.

Legislatia romaneasca include prevederi referitoare la protectia resurselor de apa impotriva

poluarii cu substante prioritare/prioritar periculoase, in deplina concordanta cu prevederile

acestei directive.

Se realizeaza iInventarul detaliat al substantelor periculoase evacuate in corpurile de apa si

canalizare va fi finalizat pana in 2006 (Inventarul preliminar al acestor substante este prezentat

in aAnexele 68.1 si 68.2.).

Legislatia romaneasca include prevederi pentru protejarea resurselor de apa impotriva poluarii

cu substante prioritare/prioritar periculoase, urmand in spirit prevederile directivei.

Aceste activitati sunt in concordanta cu Art. 11 al Directivei 76/464/CEE, in scopul de a

determina care unitati industriale din inventar au nevoie de perioada de tranzitie precizata in art.

6 al directivei. In aceasta etapa (2003-2006), se vor extinde masuratorile nationale de substante

periculoase din Lista I si Lista II in ape de suprafata, conform prevederilor OM nr. 44/2004, prin

sistemul national actual de monitoring si se vor actualiza programele de reducere a poluarii.

Elaborarea programelor nationale de reducere a poluarii cu substantele din Lista II va fi

finalizata. Aceste programe vor include un termen obligatoriu pentru implementarea lor de

maximum 5 ani de la data elaborarii. Programele de reducere a poluarii reprezinta un document

obligatoriu, anexat autorizatiei de gospodarire a apelor (potrivit OM nr. 1141/2002 si OM nr.

1241/2003), iar cazurile de neconformare conduc la retragerea autorizatiei mai sus mentionate,

in conformitate cu art. 57 din Legea Apelor nr. 107/1996: “retragerea autorizatiei de gospodarire

a apelor impune obligatia incetarii activitatii, precum si pierderea drepturilor castigate sub

prezenta lege”. Conform art. 107 (5) din Legea Apelor nr. 107/1996, programele de reducere a

poluarii, stabilite in concordanta cu dimensiunile descarcarii, au putere juridica.

Implementarea programelor de reducere a poluarii cu substante prioritate/prioritar periculoase

va conduce la atingerea “ starii ecologice bune”

Rezultatele monitorizarii si programele de reducere vor fi prezentate Comisiei Europene. In

prezent, se monitorizeaza 12 din aceste substante periculoase in 12 sectiuni de prelevare de

importanta pentru cooperarea internationala. In anul 2005 se vor monitoriza toate substantele

periculoase din Lista I si substantele periculoase relevante la nivel national sau bazinal din Lista

II in 264 sectiuni de monitorizare, conform prevederilor OM 44/2004. Rezultatele acestei

monitorizari vor fi prezentate Comisiei Europene, in prima jumatate a anului 2006.

Etapa II. Prima etapa in calitate de membru UE (1 ianuarie 2007-31 decembrie 2009)

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

In etapa a II-a va continua implementarea prevederilor legislatiei finalizate pana in 2004.

Se semneaza acorduri de voluntariat, legate de implementarea directivelor cu Camerele de

Comert si cu asociatiile si organizatiile patronale. In acelasi timp, autorizatiile de gospodarirea

apelor pentru unitatile industriale se vor fi revizuit, in scopul actualizarii lor si reautorizarii

conform cerintelor directivei. Monitorizarea substantelor din lista I si II care sunt reglementate

de aceste directive va fi realizata si de sectorul industrial. Se va finaliza elaborarea de programe

de reducere a evacuarilor substantelor din Lista I, care vor cuprinde un termen limita

obligatoriu de implementare de maxim 5 ani de la stabilirea lor. Programul de reducere a

poluarii constituie parte componenta obligatorie a autorizatiei de gospodarire a apelor si

nerespectarea prevederilor acestor programe conduce la anularea autorizatiei mentionate.

Pentru substantele periculoase din Lista II, de tip metale : zinc, cupru, nichel, crom, plumb, se

realizeaza in prezent monitorizarea la nivel national, in cadrul sistemului national de

monitorizare a calitatii apelor. Acest sistem presupune monitorizarea periodica a acestor

substante, la 1, 3 sau 6 luni, in 365 sectiuni de control al calitatii apelor de suprafata, corelarea

cu obiectivele de calitate si cu sursele de poluare. Monitorizarea sedimentelor si a biocenozei fac

parte, incepand din anul 2004, din activitatea de monitorizare nationala a substantelor

periculoase in resurse de apa, conform prevederilor OM nr. 1146/2002 si OM nr. 44/2004.

Se finalizeaza elaborarea programelor de reducere a poluarii pentru substantele

prioritare/prioritar periculoase, programe a caror implementare conduce la atingerea ‘’starii bune

a apelor’’.

In timpul aceleiasi perioade incepe derularea programelor de investitie in sectorul industrial,

focalizate, in special, pe eliminarea situatiilor de neconformare cu VLE pentru cadmiu si

mercur. In acelasi timp, , iar solventii clorurati vor fi eliminati complet din industria

farmaceutica.

Etapa III. Faza a II-a, in calitate de membru UE (1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2014)

In aceasta perioada, toate programele de investitie in sectorul industrial, legate de

implementarea directivei 76/464/CEE si a directivelor fiice, vor fi finalizate. In special:

􀁒 In cazurile in care VLE pentru substante periculoase din clasa metalelor sunt depasite, se va

realiza conformarea;

􀁒 Solventii clorurati utilizati in tratarea suprafetelor metalice, in industria chimica, vor fi

inlocuiti;

􀁒 Se vor finaliza programele de dezvoltare si modernizare a statiilor de epurare a apelor uzate

si de pre-epurare industriala pentru unitatile industriale care evacueaza substante periculoase

din lista I si lista II a directivei 76/464/CEE in canalizare si in ape de suprafata (prezentate in

Aanexele 68.1 si 68.2).

3.2. Structura administrativa actuala

3.2.1. Cadrul transpunerii legislative

Directiva a fost transpusa prin HG nr. 118/2002 pentru aprobarea Programului de actiune pentru

reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane cauzata de evacuarea de substante

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

periculoase (prezentata in Aanexa 86.12). HG contine prevederi privind monitorizarea

descarcarilor directe in apelel de suprafata si a descarcarilor indirecte provenite de la statiile de

epurare a apelor uzate.

De asemenea, au fost adoptate si o serie de alte acte normative subsecvente:

􀁒 Ordinul Ministrului apelor si protectiei mediului nr.1146/2002 pentru aprobarea

normelor referitoare la obiectivele de referinta pentru clasificarea apelor de suprafata

(prezentat in Aanexa 68.11) – M.Of. 197/27.03.2002.

􀁒 Ordinul comun al Ministrului apelor si protectiei mediului si al ministrului sanatatii si

familiei nr.1406/2002, respectiv nr. 191/2002 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare

rapida a riscului pentru mediu si santate umana – M.Of. 213/1.04.2003.

􀁒 Ordinul Ministrului apelor si protectiei mediului nr.1177/2002 pentru aprobarea

metodologiei de evaluare integrata a riscului in context transfrontiera (nepublicat).

􀁒 Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 501/2003 pentru

aprobarea Regulamentului de elaborare a inventarului initial al surselor de poluare pentru

mediul acvatic (prezentat in Anexa nr. 86.13.) – M.Of. 591/20.08.2003

􀂉 Ordinul Ministrului apelor si protectiei mediului nr.35/2003 pentru aprobarea Metodelor

de masurare si analiza a substantelor periculoase din ape (M.Of.305/7.05.2003)

􀂉 Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1141/2002 pentru aprobarea

procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a

apelor (M.Of. 21/16.01.2003)

􀂉 Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1241/2003 pentru aprobarea

Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a

apelor (M. Of. 104/19.02.2003)

􀂉 Ordinul comun al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, ministrului

economiei si comertului, ministrului sanatatii pentru aprobarea Comitetului de actiune, a

regulamentului de organizare si functionare si a atributiilor acestuia, precum si a

grupului de sprijin tehnic –2003 - realizat (nu se publica, are caracter intern).

􀂉 Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 370/2003 pentru aprobarea listei

cuprinzand laboratoarele de referinta notificate (M.Of. 756/29.10.2003).

􀂉 Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 44/2004 pentru

aprobarea Regulamentului pentru realizarea monitoringului calitatii apelor pentru

substante prioritare/prioritar periculoase (prezentat in Anexa nr. 86.14.) – M.Of.

154/23.02.2004.

De asemenea, mai exista doua acte normative subsecvente in curs de elaborare/aprobare :

􀂉 Ordinul comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor, ministrului economiei si

comertului, ministrului sanatatii pentru aprobarea metodologiei de evaluare a riscului si a

impactului substantelor periculoase asupra mediului acvatic (sediment, biocenoza) in caz de

evacuari continue – 2004;

􀂉 Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru procesarea datelor, pregatirea

rapoartelor si agrearea formatelor pentru raportare – 2006.

Exista si alte acte normative in domeniul calitatii apei, aflate in stransa legatura cu HG nr.

118/2002 :

􀂉 Legea Apelor nr. 107/1996 (M.Of. 244/8.10.1996);

􀂉 HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul

acvatic a apelor uzate (M.Of. 187/20.03.2002);

􀂉 OUG nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" (M.Of.

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

691/20.09.2002);

􀂉 HG nr. 264/2004 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a ANAR

(M.Of. 240/18.03.2004);

HG nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva

poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole (M.Of. 526/25.10.2000).

Legislatia actuala din Romania este conforma cu prevederile Directivei nr. 76/464/CEE,

completand lista de substante periculoase din directivele fiice cu lista de substante

prioritare/prioritar periculoase din Directiva Cadru privind Apa.

Legea apelor nr. 107/1996 impune o tratare adecvata a apelor evacuate in apele de suprafata si

interzice orice evacuare a apelor uzate in apele subterane.

O abordare combinata este utilizata pentru stabilirea standardelor de calitate a mediului.

Principalele diferente intre Directiva nr.76/464/CEE si HG nr.118/2002 sunt:

􀁒 Din cele 17 substante periculoase clasificate si impartite potrivit Listei I din Directiva

76/464/CEE, Substantele periculoase clasificate si impartite in conformitate cu Lista I si

Lista II din Directiva14 substante au fost numite in HG nr. 118/2002 “substante prioritar

periculoase” si, respectiv, “substante prioritare”; 3 substante din lista I nu au fost definite, si

anume : tetraclorura de carbon, tricloretilena si percloretilena. Substantele din Lista II au fost

definite ca « substante prioritare », in numar total de 21.

􀁒 Limitele emisiilor pentru toate substantele periculoase sunt stabilite numai in mg/l (dupa

unul din criteriile cerute de Directiva); nu exista limite de emisii propuse, exprimate in g/t de

produs finit, care se stabilesc in conformitate cu situatia reala a tehnicilor existenteasa cum

prevede Directiva;

􀁒 Inventarul evacuatorilor trebuie extins cu cel al unitatilor industriale care evacueaza in

sistemele de canalizare, statiile de epurare a apei uzate fiind considerate surse indirecte de

poluare;

􀁒 Autorizatiile acordate au valabilitate cuprinsa intre 3 – 5 ani.

Diferentele vor fi eliminate prin Legea pentru modificarea si completerea Legii Apelor nr.

107/1996, care a fost aprobata de catre Guvernul Romaniei, iar in prezent este la Parlament

pentru aprobare) (aflata in curs de avizare interministeriala) si HG nr. 118/2002 si HG nr.

188/2002 (aflatea in curs de completaremodificare).

In acest scop :

- noua Lege a Apelor contine substantele din Lista II in anexa 6 ;

- HG 118/2002 modificata va cuprinde :

Completarea Listei I cu 3 substante, si anume : tetraclorura de carbon, tricloretilena

si percloretilena ;

Valori limita de emisie exprimate in g/t de produs finit ;

Prevederi proivind inventarierea si monitorizarea surselor de poluare difuza,

mentionate in paragraful 2.2.2 al prezentului Plan de Implementare – « Surse de

poluare » si detaliate in Anexele 6.7 – 6.10.

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

Amendamentul la HG 118/2002 si 188/2002 va fi realizat dupa incheierea negocierilor de

aderare pe capitolul 22 – Mediu si va contine toate rezultatele negocierii cu Uniunea Europeana.

Aceste noi acte normative vor fi publicate in Monitorul Oficial, partea I.

2.2.2. Cadrul administrativ al implementarii

Autoritati competente si responsabilitati

Structura administrativa pentru managementul apei din Romania este constituita din patru

niveluri (minister, o administratie centrala a apelor, 11 autoritati bazinale, 41 sisteme de

gospodarire a apei) si aproximativ 270 de municipalitati cu administratie proprie. Fiecare

directie bazinala de apa (DA) si sistem de gospodarire a apei (SGA) are un departament pentru

protectia calitatii apei, care isi desfasoara activitatea in subordinea ANAR si sub autoritatea

MMGA. Toate institutiile mentionate mai sus, la toate nivelurile, sunt responsabile pentru

inspectarea si controlul conformarii cu Legea Apelor.

MMGA este autoritatea competenta pentru implementarea acestei Directive. MMGA

coopereaza cu MEC (pe baza unui protocol de parteneriat nr. 429/20.03.2003/

100892/07.04.2003) pentru implementarea unui program de masuri pentru reducerea poluarii

mediului acvatic generata de activitatea industriala.

Autoritatile pentru gospodarirea apelor la nivel de directii bazinale (DA) si sub-bazinale (SGA)

autorizeaza utilitati de apa (unitati industriale cu statut juridic) pentru tehnologii si facilitati care

reprezinta surse punctiforme de poluare a apei. Autorizarea se face pe baza unei solicitari

complexe care trebuie sa contina informatii despre conformarea cu toate cerintele HG

nr.118/2002, inclusiv cu parametrii tehnici, operationali si de organizare ai activitatii propuse.

Autoritatea care acorda autorizatia poate solicita opinia/studiul unui expert si poate coopera cu

Agentia de protectia mediului judeteana pentru revizuirea/extinderea aplicatiei.

Autorizatii prealabile din partea autoritatilor de apa sunt obligatorii, conform legislatiei

existente, pentru toate evacuarile de ape uzate in resursele de apa de suprafata. Autorizatii

prealabile speciale sunt

cerute pentru orice extindere a unei activitati industriale sau pentru orice modificare tehnologica

care ar putea avea un impact asupra calitatii si cantitatii apei.

Legea Apelor nr. 107/1996 interzice acordarea de autorizatii prealabile pentru evacuarea apelor

uzate cu continut de substante din lista I si II in apele subterane.

Autoritatile bazinale pentru gospodarirea apelor asigura supravegherea profesionala, inspecteaza

la diversele unitati conformarea cu prevederile legislatiei, iar in cazul incalcarii legislatiei

privind apa si al depasirii VLE impun penalitati de poluare. Aceleasi drepturi le au si Garda

Nationala de Mediu si APM-urile judetene, care coopereaza cu DA.

Evacuatorii industriali sunt obligati sa isi monitorizeze efluentii (monitorizare proprie), sa tina

un registru al rezultatelor automonitoringului, sa raporteze catre birourile bazinale/sub-bazinale

ale autoritatilor pentru apa (care colecteaza taxe de poluare conform autorizatiilor, in numele lor,

sau penalitati de poluare in numele MMGA) informatiile referitoare la concentratia, cantitatea

de ape uzate si tehnologia utilizata si sa accepte o monitorizare de verificare in conditii speciale

din partea autoritatilor de apa mentionate.

Unitatile industriale care evacueaza apa uzata in sistemele de canalizare publice sunt obligate sa

negocieze conditiile de tratare, de evacuare si pretul apei uzate cu regiile locale de apa. HG nr.

188/2002, HG nr. 118/2002 si OM nr. 501/2003 sunt documentele legale care reglementeaza

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

actiunile ambelor parti.

MMGA este responsabil pentru monitorizarea calitatii resurselor de apa, asigurand o baza de

date privind calitatea apelor. MMGA publica un Raport de Mediu Anual. De asemenea, numele

si amplasarea (coordonatele) surselor de poluare industriale mari sunt publicate in Raportul

Anual asupra starii apei.

Responsabilitatile autoritatilor competente sunt ilustrate in Tabelul 1.

Tabel 1

Parte implicata Responsabilitati

MMGA Autoritate competenta pentru implementare

Monitorizarea calitatii resurselor de apa

Monitorizarea surselor difuze de poluare

Actualizarea listei I si II

DA, ANAR Acorda autorizatii de functionare prealabile pentru tehnologii – sursele

punctiforme de poluare a resurselor de apa de suprafata.

Acorda autorizatii de functionare pentru evacuarea apelor uzate in apele de

suprafata.

Inspecteaza realizarea conformarii cu cerintele din legislatie si din

autorizatie pentru unitatile, instalatiile, conductele, circuitele de apa si ia

masuri adecvate pentru indeplinirea conditiilor autorizate

Inspecteaza existenta diferitelor surse de poluare difuza

APM si GNM Revizuieste solicitarile de autorizatii in functie de specificul acestora

Revizuieste autorizatiile deja acordate in functie de perioada de timp

acordata

Inspecteaza unitatile, conductele, tehnologiile utilizate, diverse alte surse

care pot produce evacuare directa sau indirecta

DA Monitorizeaza calitatea resurselor de apa

SGA, DA Colecteaza taxele si penalitatile de poluare

Unitatile

industriale

Monitorizeaza propriile evacuari (automonitoring)

Asigura masurile si finantarea pentru conformarea cu conditiile de

autorizare

Fondul apei,

Fondul de mediu

Incaseaza taxele de poluare si furnizeaza imprumuturi pentru investitiile de

mediu.

Regiile de apa

locale

Negociaza conditiile de evacuare a apelor uzate cu continut de substante din

lista I si II in sistemul de canalizare public

Surse de poluare

O lista cu unitati industriale care evacueaza substante periculoase in apele de suprafata este

prezenta in Aanexa 68.1 la Planul de implementare. Ea include 582 de potentiali poluatori din

sectoarele petrochimic, industrie usoara, procesarea substantelor chimice organice si anorganice,

metalurgie, constructii de masini si minier. Sectorul minier contribuie cu aproximativ 50% din

cantitatea totala de poluanti din surse punctiforme, iar sectorul petrochimic cu aproximativ 30%

din cantitatea totala a poluantilor din Romania.

In anul 2001 a fost finalizata monitorizarea calitativa a celor 582 unitati industriale care

descarca in apa substante periculoase prevazute in Lista I si Lista II si a apelor uzate evacuate in

scopul determinarii VLE. Inventarul unitatilor care evacueaza ape uzate industriale in apele de

suprafata s-a efectuat pe cele 11 bazine hidrografice existente la nivel national; inventarul

cuprinde informatii asupra receptorului, profilului de activitate si debitului mediu anual aprobat

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

in autorizatia de gospodarire a apelor (Anexele 86.1 si 86.4).

Cele 582 de unitati industriale se impart in 5 liste, dupa cum urmeaza :

- lista 1 – 58 de unitati industriale – surse care evacueaza metale in ape de suprafata ; se

cunosc cantitatile evacuate/zi sau pe tona de produs obtinut ;

- lista 2 – 70 de unitati industriale –surse care evacueaza metale in ape de suprafata ; nu se

cunosc cantitatile evacuate si se va cere completarea datelor;

- lista 3 – 56 de unitati industriale – surse care evacueaza in canalizare diferite substante

prioritare/prioritar periculoase; aceasta lista se va completa in 2004 cu lista unitatilor care

gestioneaza apele uzate orasenesti, pe baza prevederilor OM nr. 501/2003;

- lista 4 – 33 de unitati industriale – surse care evacueaza diverse substante organice, dar nu se

cunoaste cantitatea;

- lista 5 – 365 de unitati industriale - surse care nu declara evacuari de substante periculoase

dar care, prin profilul de activitate, conform Anexei 3 din OM nr. 501/2003 si Circularei

ANAR nr. 1374/2003 pot fi considerate unitati care evacueaza substante prevazute in aceasta

lista ; se va aplica screening-ul si apoi monitorizarea cantitativa a evacuarilor, pe baza Art. 5

din HG nr. 118/2002.

O mare parte din aceste unitati industriale (listate in Aanexele 68.1. si 68.2) nu depasesc,

conform rezultatelor monitoringului cantitativ al evacuarilor apelor uzate, realizat in 2002-

2003, valorile limita de emisie si nu sunt elaborate in prezent programe de reducere a poluarii

pentru acestea. Exista insa si unitati industriale care au deja stabilite programe de reducere a

poluarii (prezentate in Aanexele 68.1, 68.2. si 86.4) deoarece depasesc VLE (exprimate in μg/l

pentru probe momentane) stabilite de directivele fiice si preluate in HG nr. 118/2002.

Au fost identificate astfel unitatile industriale care utilizeaza, manevreaza, produc si evacueaza

substante periculoase prin intermediul unui chestionar trimis tuturor unitatilor industriale carora

li s-au acordat autorizatii de evacuare a apelor uzate.

In prezent, procesul de extindere si confirmare a listei continua, prin monitorizarea proprie a

evacuarilor industriale bazate pe analiza cantitativa si calitativa a substantelor periculoase.

ANAR revizuieste si actualizeaza inventarul evacuarilor de substante periculoase/prioritare la

intervale regulate. Institutiile MMGA (ANAR, DA, SGA, INHGA, APM-urile judetene) si

departamentele de mediu ale AP vor colecta informatiile despre tehnologiile utilizate de unitatile

industriale.

Inventarul unitatilor industriale care evacueaza in retele de canalizare este realizat partial

(prezentat in Anexa 86.2 ), urmand sa fie complet iar pana la sfarsitul anului 2004, va fi

completat de catre administratorii retelelor de canalizare, in deplina concordanta cu Directiva.

prin intrarea in vigoare a OM nr. 501/2003.

Sursele de poluare difuza luate in considerare in activitatea de inventariere contin :

􀀐 statiile de epurare municipale ( listate in Aanexa 68.1.) ;

􀀐 utilizatorii cu capacitati de stocare a substantelor potential poluatoare ( aAnexa 68.7) ;

􀀐 depozitele vechi cu risc ridicat si mediu de poluare ( Aanexa 68.8.) ;

􀀐 depozitele de pesticide iesite din uz sau care nu mai pot fi identificate ( Aanexa 68.9.) ;

􀀐 emisiile in atmosfera ( Aanexa 68.10.) ;

􀀐 zonele afectate de activitati agricole, identificate conform criteriilor prevazute in ‘’Codul

Bunelor Practici Agricole’’

Sursele de poluare difuza sunt clasificate conform ghidului ’’Source screening sheet –

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

Haskoning - 2003’’

Registrul substantelor periculoase

ANAR si ICIM au realizat inventarul national al poluatorilor ce evacueaza substante

periculoase. Este necesar ca inventarul sa fie extins pentru a include date despre substantele

periculoase utilizate, stocate sau evacuate in mediul acvatic, sectorul de activitate si tipul de

produs. Prima extindere a acestui inventar se realizeaza la sfarsitul anului 2004 prin aplicarea

prevederilor OM nr.501/2003.

Standarde de emisie

MMGA a revizuit situatia actuala din Romania in ceea ce priveste valorile nationale limita ale

emisiilor pentru anumite substante periculoase din lista I si II si a stabilit valori limita maxime

obligatorii ale emisiilor in conformitate cu HG nr. 118/2002.

Impunerea stricta a standardelor de emisie pe baza valorilor limita maxime stabilite in

autorizatia de gospodarirea apelor s-a aplicat cu dificultate in trecut datorita conditiilor

financiare nefavorabile ale intreprinderilor, care sunt inca importante din punct de vedere

economic si social. Pe masura ce se finalizeaza si implementeaza planurile de reducere a

poluarii, in conformitate cu noua legislatie, aceste probleme sunt rezolvate pentru multe unitati

industriale sau anumite unitati industriale vor fi inchise.

Programe de reducere a poluarii

Programele de reducere a cantitatilor de substante periculoase evacuate sunt elaborate de

unitatile industriale si agreate de MMGA si contin etape de realizare a lucrarilor de modernizare,

extindere, imbunatatire a statiilor de epurare/pre-epurare sau a altor facilitati industriale. De

asemenea, programele contin date tehnice, financiare, termene limita de executie si rezultatele

punerii lor in aplicare in ceea ce priveste estimarea gradului de reducere a poluarii. In prezent,

exista aproximativ 2200 de programe pentru unitati industriale care evacueaza ape uzate

industriale cu substante din lista I si II in cursuri de apa si in retele de canalizare. Aceste

programe se stabilesc sau se revizuiesc pentru unitati industriale evacuatoare, pe baza corelarii

dintre limitele de emisie existente si obiectivele de calitate stabilite la nivel national sau

regional, dupa ce inventarul acestor unitati si monitorizarea apelor uzate evacuate de acestea

evidentieaza necesitatea programelor de reducere a poluarii.

Monitorizare

Pana in anul 2004, monitorizarea substantelor periculoase in apele de suprafata aplica varianta

obiectivelor de calitate, combinata cu controlul surselor de poluare, numai pentru fluviul

Dunarea, in cadrul obligatiilor pe care Romania le are in cadrul ICPDR (Comisia Internationala

pentru Protectia Fluviului Dunarea). Activitatea de urmarire a obiectivelor de calitate se

desfasoara in cadrul TNMN (Reteaua Transnationala de Monitoring). Reteaua bazinului

Dunarea include 61 de statii, din care in Romania sunt cele din tabelul urmator. Fiecare statie

are pana la 3 sectiuni de prelevare a probelor ( mal stang -L, drept-R, mijloc -M).

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

Prelevarea probelor si analizele sunt realizate pentru substantele din lista I si II

(parametrii) listate mai jos. Unele substante din lista II sunt analizate ca si total compusi din

respectiva clasa (index fenolic pentru toti compusii fenolici si clor fenolici, hidrocarburi pentru

suma de hidrocarburi alifatice si aromatice, etc). Substantele (parametrii) sunt analizate atat din

apa, cat si din sediment si sunt prezentate in tabelul urmator. Sunt precizate, de asemenea,

nivelurile de interes si precizia analitica dorita (analytical accuracy targets).

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

Tabel 3

Determinanti in apa Unitate Nivel de

interes

minim

vizat

Nivel

principal

de interes

Limita-tinta

de detectie

Toleranta

Debit m3/s - - - -

Temperatura °C - 0-25 - 0.1

Solide in suspensie mg/l 1 10 1 1 sau 20%

Oxigen dizolvat mg/l 0.5 5 0.2 0.2 sau 10%

pH - - 7.5 - 0.1

Conductivitate la 20 °C μS/cm 30 300 5 5 sau 10%

Alcalinitate mmol/l 1 10 0.1 0.1

Amoniu (NH4

+ -N) mg/l 0.05 0.5 0.02 0.02 sau

20%

Nitriti (NO2

- -N) mg/l 0.005 0.02 0.005 0.005 sau

20%

Azotat (NO3

- -N) mg/l 0.2 1 0.1 0.1 sau 20%

SauAzot Organic mg/l 0.2 2 0.1 0.1 sau 20%

Orto- Fosfat (PO4

3- -P) mg/l 0.02 0.2 0.005 0.005 sau

20%

Fosfor total mg/l 0.05 0.5 0.01 0.01 sau

20%

Natriu (Na+) mg/l 1 10 0.1 0.1 sau 10%

Potasiu (K+) mg/l 0.5 5 0.1 0.1 sau 10%

Calciu (Ca2+) mg/l 2 20 0.2 0.1 sau 10%

Magnesiu (Mg2+) mg/l 0.5 5 0.1 0.2 sau 10%

Clor (Cl-) mg/l 5 50 1 1 sau 10%

Sulfat (SO4

2-) mg/l 5 50 5 5 sau 20%

Fier (Fe) mg/l 0.05 0.5 0.02 0.02 sau

20%

Mangan (Mn) mg/l 0.05 0.5 0.01 0.01 sau

20%

Zinc (Zn) μg/l 10 100 3 3 sau 20%

Cupru (Cu) μg/l 10 100 3 3 sau 20%

Crom (Cr) - total μg/l 10 100 3 3 sau 20%

Plumb (Pb) μg/l 10 100 3 3 sau 20%

Cadmiu (Cd) μg/l 1 10 0.5 0.5 sau 20%

Mercur (Hg) μg/l 1 10 0.3 0.3 sau 20%

Nichel (Ni) μg/l 10 100 3 3 sau 20%

Arsenic (As) μg/l 10 100 3 3 sau 20%

Aluminiu (Al) μg/l 10 100 10 10 sau 20%

CBO5 mg/l 0.5 5 0.5 0.5 sau 20%

CCO-Cr mg/l 10 50 10 10 sau 20%

CCO-Mn mg/l 1 10 0.3 0.3 sau 20%

COT mg/l 0.3 1 0.3 0.3 sau 20%

Index fenolic mg/l 0.005 0.05 0.005 0.005 sau

20%

Detergenti anionici mg/l 0.1 1 0.03 0.03 sau

20%

Hidrocarburi mg/l 0.02 0.2 0.05 0.05 sau

20%

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

AOX μg/l 10 100 10 10 sau 20%

Lindan μg/l 0.05 0.5 0.01 0.01 sau

30%

DDT μg/l 0.05 0.5 0.01 0.01 sau

30%

Atrazin μg/l 0.1 1 0.02 0.02 sau

30%

Cloroform μg/l 0.1 1 0.02 0.02 sau

30%

Tetraclorura de carbon μg/l 0.1 1 0.02 0.02 sau

30%

Tricloretilena μg/l 0.1 1 0.02 0.02 sau

30%

Tetracloretilena μg/l 0.1 1 0.02 0.02 sau

30%

Coliformi totali (37 C) 103 CFU/100

ml

- - - -

Coliformi fecali (44 C) 103 CFU/100

ml

- - - -

Streptococi fecali 103 CFU/100

ml

- - - -

Salmonella sp. in 1 litru - - - -

Macrozoobenthos nr. de taxoni - - - -

Macrozoobenthos Index

Saprob

- - - -

Chlorophyll - a μg/l - - - -

Rezultatele, de felul celor prezentate in tabelul anterior, prelevate, analizate si procesate

lunar, sunt raportate si distribuite in format DEFF. Structura si utilizarea DEFF sunt

urmatoarele: formatul are 9 tabele, din care 7 sunt completate cu date statistice si 2 cu date

dinamice. Tabelele cu date statistice contin informatii despre tari, sectiunile de prelevare,

determinantii, metodele analitice, observatii, metode de prelevare. Tabelele cu date dinamice

contin informatii despre probele prelevate si rezultatele analitice. Indicatorii de calitate

prezentati mai sus sunt monitorizati sistematic in toate resursele de apa din Romania de 20 de

ani. Modalitatea de raportare pentru doua sectiuni de control reprezentative din fiecare bazin

hidrografic, precum si valorile medii anuale pe ultimii 5 ani sunt prezentate in Anexa 86.6.

A fost utilizata abordarea VLE pentru controlul surselor de poluare si evaluarea poluarii cu

substante periculoase la nivel national din urmatoarele considerente :

1. Abordarea valorii limita de emisie este necesara in cadrul activitatii curente de autorizare a

fiecarei unitati industriale, unitate care este supusa monitorizarii si automonitorizarii.

Monitorizarea sta la baza elaborarii programelor de reducere a poluarii. Acestea constituie

anexe obligatorii in cadrul autorizatiei de gospodarire a apelor, conform prevederilor OM

nr. 1141/2002 ;

2. Verificarea conformarii cu obiectivele de calitate ale receptorului se poate realiza numai

dupa efectuarea monitoringului national al nivelului de poluare al apelor de suprafata cu

substante periculoase, obiectiv nefinalizat ; a fost finalizat actul normativ pentru

extinderea sistemului national de monitoring in scopul monitorizarii substantelor

periculoase. Pana in anul 2005 se va realiza dotarea la un nivel satisfacator a

laboratoarelor autoritatilor de apa bazinale implicate in acest monitoring. In anul 2006 se

realizeaza monitoringul national al poluarii apelor de suprafata din Romania cu toate

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

substantele periculoase din HG nr. 118/2002. Dupa acest monitoring, se va putea utiliza

abordarea combinata cu VLE si cu aplicarea obiectivelor de calitate pentru gestionarea

emisiilor ;

3. Procedura de stabilire a obiectivelor de calitate este inca in desfasurare la nivel european

ca si la nivelul tarilor dunarene.

Responsabilitatea pentru monitorizarea evacuarilor si a apelor receptoare se imparte intre

poluatori (monitorizare proprie), ANAR si INHGA.

ANAR este deficitara in ceea ce priveste personalul, pregatirea si echipamentul celor 6

laboratoare regionale, considerate necesare pentru monitorizarea apelor evacuate si a celor

receptoare si pentru inspectarea in masura ceruta.

INHGA si-a consolidat resursele umane, dar inca mai are nevoie de echipament corespunzator.

Pentru intarirea capacitatii institutionale s-au derulat proiecte Phare care au furnizat o parte din

echipamentele de monitorizare necesare si training pentru activitatea de monitoring. Se

intentioneaza promovarea de alte proiecte Phare si proiecte pentru implementarea Directivei

Cadru privind Apa care sa cuprinda si aspecte institutionale si de asigurare a echipamentelor.

Standarde de calitate a resurselor de apa

Noile standarde de calitate pentru apele de suprafata au fost revizuite si au intrat in vigoare la 27

iunie 2003 si, respectiv, 9 Ianuarie 2004; vor fi extinse cu standarde de calitate pentru alte

substante prioritare prin amendarea HG nr.118/2002.

Rezultatele primului monitoring national vor fi evaluate fata de noile standarde de calitate care

vizeaza substante prioritare, 5 clase de calitate (precizate in OM nr.1146/2002 - Anexa 68.11).

Substantele din acest act normativ au fost selectate, tinand seama de substantele prezente si/sau

relevante pentru sectorul romanesc al Dunarii si afluentii acestuia si au fost completate cu alte

substante din lista I in OM nr. 44/2004 pentru sediment si biocenoza.

Conformare tehnica

Pe baza chestionarului elaborat de MMGA, trimis tuturor unitatilor industriale utilizatoare de

resurse de apa, sunt furnizate toate datele disponibile pentru toate evacuarile de apa uzate

industriale. Chestionarul asigura baza de negociere intre MMGA, DA, SGA si unitatile

industriale pentru programele de conformare.

Substantele periculoase nu sunt usor de inlaturat din apa uzata o data ce sunt prezente. Adesea

sunt necesare modificari semnificative ale procesului sau chiar imbunatatiri majore ale

tehnologiei. Acestea necesita investitii, cunosterea procesului si cresterea costurilor de operare si

in final al pretului produsului, dar au beneficii relevante in ceea ce priveste reducerea apelor

uzate sau imbunatatirea calitatii si productivitatii.

Totusi, unele dintre instalatiile tehnice mai vechi sau foarte vechi vor fi incapabile sa-si permita

aceste costuri imense pentru reinoirea tehnologiilor pentru ca produsele lor nu sunt suficient de

puternice si competitive pe piata.

Definitivarea evaluarii costurilor in sectorul industrial necesita, din acest motiv, un dialog cu

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

fiecare dintre unitatile industriale. Un asemenea dialog detaliat a fost inceput cu toate asociatiile

si organizatiile patronale si va continua prin protocoale de parteneriat pe ramuri, in special cu

marii poluatori. Pentru poluatorii care descarca ape uzate in reteaua de canalizare, va fi stabilit

un protocol intre unitatile industriale respective si administratorii retelei de canalizare pe de o

parte si dintre administratori si ANAR pe de alta parte.

Programele de reducere a poluarii, centralizate pe bazine hidrografice, pentru unitatile

industriale identificate ca fiind evacuatoare de substante periculoase peste valorile limita

admise, precum si detalii privind substantele identificate cu ocazia screening-ului a 70 de unitati

industriale sunt prezentate in Anexa 86.5.

3.3. Componentele planului de implementare

3.3.1. Obiective si puncte cheie

Desi multe din principiile de baza ale Directivei se aplica deja in Romania, sunt necesare

suplimentari, imbunatatiri si schimbari in practica actuala. Aceasta presupune utilizarea unei

abordari combinate pentru controlul emisiilor substantelor periculoase in apa si imbunatatirea si

extinderea monitorizarii substantelor periculoase in apele de suprafata.

De asemenea, trebuie asigurata capacitatea unitatilor industriale de a furniza date credibile din

monitorizarea proprie (prin exercitii de inter-comparare), iar capacitatea de monitorizare a DA

bazinale va trebui extinsa.

Componentele planului de implementare sunt:

􀁒 Completarea si actualizarea anuala a inventarului unitatilor industriale care utilizeaza si/sau

evacueaza substante periculoase prioritare.

􀁒 Determinarea tehnologiei utilizate in fiecare caz si stabilirea, prin negociere cu unitatea

industriala vizata, a unor programe si intervale de timp pentru: i. Eliminarea substantelor

prioritar periculoase (Lista I) pentru substantele vizate de directivele-fiice, prezente si in sta

cu substante prioritare; ii. Reducerea evacuarilor de substante prioritare (Lista II), care se

regasesc si in lista cu substante prioritare, precum si reducerea altor substante prioritare

relevante care nu sunt mentionate in Lista I sau Lista II.

􀁒 Stabilirea, in acord cu unitatile industriale, a calendarului de implementare a masurilor.

􀁒 Fixarea unui sistem de inspectii regulate ale unitatilor.

􀁒 Adoptarea unui calendar oficial obligatoriu de acordare a autorizatiilor pentru evacuari.

􀁒 Solicitarea BAT pentru noile unitati in conformitate cu prevederile standardelor de emisie.

􀁒 Dezvoltarea si implementarea unor standarde de emisii bazate pe abordarea combinata.

􀁒 Reorganizarea si impunerea programelor de monitorizare si a cerintelor pentru trimiterea

datelor de catre unitati industriale.

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

􀁒 Asigurarea treptata ca DA, ANAR, SGA, APM si unitatile industriale sa aiba capacitatea de

realizare efectiva a monitorizarii; dotarea a 6 laboratoare regionale cu aparatura si personal

pregatit, adecvate monitorizarii acestor substante, prin programe PHARE si eforturi

nationale.

􀁒 Stabilirea unei proceduri pentru evaluarea regulata a rezultatelor monitorizarii.

􀁒 Identificarea surselor indirecte de poluare (ex. terenuri de depozitare a deseurilor, stocari de

deseuri, conducte supra/subterane, puturi necunoscute sau neaprobate, terenuri agricole

tratate, emisii in atmosfera) si dezvoltarea unor programe pentru diminuarea acestor

evacuari.

Obiectivele si termenele pentru realizarea planului de implementare sunt prevazute in Tabelul 4.

Tabel 4

Obiectiv Responsabil Termen limita

1. Completarea inventarului tuturor tipurilor de surse

de poluare cu substante periculoase

ANAR Decembrie 2004

2. Adoptarea noii Legi a apelor MMGA, Parlament Iunie 2004

3. Intrarea in vigoare a reglementarilor privind limitele

de evacuare

MMGA Realizat

4. Angajare personal suplimentar, pregatire si echipare

pentru ANAR, DA, INHGA, IPM

ANAR, MMGA Decembrie 2005

5. Revizuirea tuturor autorizatiilor ANAR, APM Iulie 2004

6. Elaborarea schemei-cadru de prevenire si reducere a

poluarii mediului acvatic si a apelor subterane cauzata

de evacuarea unor substante periculoase.

Comitetul de lucru

interministerial (in

conformitate cu HG

nr. 118/2002)

Decembrie 2004

7. Elaborarea programelor de reducere a poluarii la

nivelul unitatilor industriale

Poluatori, AP Decembrie 2006

8. Inceperea implementarii programelor de reducere a

poluarii la nivelul unitatilor industriale

Poluatori, AP Ianuarie 2007

9. Valori limita de emisie care fac subiectul solicitarii

perioadei de tranzitie

Poluatori, AP Decembrie 2009

109. Conformare tehnica totala Poluatori Decembrie 2014

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

3.3.2 Autorizarea

MMGA, dupa consultarea cu unitatile industriale vizate, MEC si asociatiile si organizatiile

patronale, a aprobat un plan de implementare pentru programele de reducere a poluarii.

Implementarea, inceputa in 2003 prin introducerea de conditii corespunzatoare de evacuare in

noile autorizatii si revizuirea celor existente va evolua astfel:

1. Pentru substantele toxice, persistente, bioacumulabile din lista I, programele de reducere a

poluarii vor fi finalizate pana la 31 Decembrie 2009 si vor fi implementate de catre unitatile

industriale pana in 2014. Programele de reducere a poluarii sunt evaluate financiar pentru

fiecare unitate industriala, stabilindu-se, in general, solutii « la capat de linie » (la statiile de

epurare). Aceste programe au fost centralizate pe bazine hidrografice din punctul de vedere al

solutiilor tehnice, al necesitatilor financiare estimate si al surselor de finantare, asa cum rezulta

din Anexa 86.3, insumand cifra de 1,1 – 2 miliarde Euro.

2. Pentru metalele din lista II de tip zinc, cupru, nichel, crom, plumb planurile de masuri

pentru reducerea poluarii contin program de monitorizare a evacuarilor si a resurselor de apa,

programe de retehnologizare treptate si programe de reducere a poluarii care se finalizeaza in

2006, cu perioade de implementare de maxim 5 ani de la data elaborarii programului. Aceste

programe vizeaza in general retehnologizari la capatul traseelor, respectiv la statia de epurare.

3. Identificarea tuturor substantelor din Lista II se va face anual, pe baza prevederilor OM nr.

501/2003, dupa finalizarea anuala a inventarului prezentei posibile a tuturor substantelor

periculoase la evacuare la unitati industriale al caror profil de activitate se regaseste in anexa 3 a

OM nr. 501/2003. Inventarul prezentei substantelor periculoase din Lista II se completeaza,

conform acestor prevederi, in anul 2004, atat pentru evacuarea in resursele de apa cat si pentru

evacuarea in canalizare, prin intermediul autoritatilor locale care administreaza retelele de

canalizare ale localitatilor; acestea trebuie sa se conformeze cu prevederile OM nr. 501/2003.

Pe baza acestui inventar, la nivelul fiecarui bazin hidrografic, se va realiza monitoringul calitativ

al tuturor substantelor din lista II, relevante si nerelevante, precum si monitoringul cantitativ al

substantelor relevante din lista II, pe baza carora managerii unitatilor industriale vizate vor

realiza si trimite programe de reducere a poluarii catre SGA, DA.

Programele de reducere a pluarii Ele constituie in mod obligatoriu o parte a conditiilor de

acordare a noilor autorizatii de gospodarirea apelor.

Relevanta substantelor din lista II se stabileste pe baza frecventei si acoperii spatiale a aparitiei

in apele evacuate, a posibilitatii de bioconcentrare in biocenoza, a caracteristicilor de toxicologie

acvatica si terestra.

Marii poluatori trebuie sa includa aceasta noua autorizatie de gospodarirea apelor in autorizatia

integrata de mediu si, de aceea, principiul BAT va fi utilizat in acordarea noilor autorizatii.

Obiectivele de calitate ale apelor de suprafata vor fi luate in considerare in acordarea noilor

autorizatiei si, in functie de starea de calitate a bazinului hidrografic, se vor aplica conditii locale

mai severe (ex. emisii nule), conform prevederilor HG nr. 188/2002 si OM nr. 1141/2002.

Obiectivele de calitate se stabilesc pe baza criteriilor toxicologice si a raportului PEC/PNEC.

Realizarea programelor de reducere a poluarii se va desfasura in 2 etape :

a)a) etapa de reautorizare de gospodarirea apelor, prin procedura stabilita pentru

emiterea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, utilizand reglementarile

nationale existente, cuprinse in OM nr.1141/2002 si OM nr.1241/2003. Procedura de

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

reautorizare este in derulare si este extinsa cu prevederile pentru substantele

periculoase relevante pentru fiecare unitate industriala ; de asemenea, contine

aspecte referitoare la autorizarea, inregistrarea, monitoringul si controlul, realizarea

si intretinerea bazei de date si a registrului national al surselor de poluare industriala,

masuri de reducere a poluarii. Autorizatia de gospodarirea apelor cu prevederile

mentionate constituie obligatie legala, prevazuta in Legea apelor nr. 107/1996,

art.107. Au fost elaborate metode ghid pentru procesul de autorizare, prin

intermediul OM nr.1141/2002 si OM nr.1241/2003, care adopta proceduri legale

obligatorii de autorizare si care se aplica incepand din 2003 pentru evacuarile din

unitati industriale. Sunt introduse autorizatii pentru diferite perioade de timp.

Personalul implicat in acordarea autorizatiilor va fi pregatit in acest scop.

b) etapa de executie a lucrarilor de investitii prevazute in autorizatia de gospodarirea

apelor de catre unitatea industriala beneficiara de autorizatie.

4. Poluarea provenita din surse difuze este reglementata prin unele acte comunitare referitoare

la evaluarea de risc a substantelor existente (Regulamentele 793/93/CEE, 1179/94/CE,

1488/94/CE, 2268/95/CE, 143/97/CE, 2364/2000/CE), evaluarea de risc a noilor substante care

apar (Directiva nr. 93/67/CEE), restrictionarea la utilizare si comercializare (Directiva nr.

76/769/CEE), importul si exportul anumitor chimicale periculoase ( Regulamentul nr.

304/2003/CE), plasarea pe piata a produselor biocide (Directiva nr. 98/8/CE). HG nr.118/2002

va fi completata cu prevederi privind identificarea si inventarul poluarii din surse difuze. De

asemenea, poluarea cu substante prioritare/prioritar periculoase, controlata de Directiva

2000/60/CE, este preluata prin noua Lege a Apelor.

Evacuarile vor fi controlate folosind ‘’abordarea combinata’’ in conditiile de autorizare.

Autorizatiile de gospodarirea apelor acordate de DA si SGA vor necesita cele mai bune mijloace

tehnice pentru noile evacuari incepand cu data aderarii.

Pentru atingerea acestor obiective, este necesara consolidarea institutionala la nivel de DA si

SGA. Detalii sunt precizate in cap. 3.3.3.

3.3.3 Extinderea capacitatii institutionale

MMGA, prin Inspectia de Stat a Apelor, in colaborare cu MEC, ANAR si Garda Nationala de

Mediu, stabileste un program anual de inspectie pentru unitatile industriale potential poluatoare

pana la sfarsitul anului 2004. DA vor dezvolta un program pentru monitorizare pana la sfarsitul

anului 2005, pentru a se asigura ca evacuarile sunt in concordanta cu VLE si obiectivele de

calitate ale apelor, conform prevederilor OM nr. 44/2004.

Programul de monitorizare a resurselor de apa necesita cursuri de pregatire si o crestere a

capacitatii DA cu 33 de persoane, care vor duce la indeplinire si monitoringul pentru calitatea

apelor, solicitate de prevederile altor directive.

Programul de automonitorizare pentru unitatile industriale ce descarca substante periculoase este

impus acestora si este inclus in noile autorizatii. O parte importanta a acestor cerinte sunt pentru

a asigura Controlul Analitic de Calitate (AQC) la nivelul datelor de automonitoring.

ANAR, laboratoarele locale si zonale asigura programul national general al monitoringului

calitatii apelor de suprafata, conform prevederilor OUG nr.107/2003, ale HG nr. 264/2004 si ale

OM nr. 44/2004.

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

MMGA, prin ANAR si APM, si pe baza protocolului de colaborare cu MEC, va stabili

legaturile cu unitatile industriale pentru a asigura cunostintele si suportul pentru programele de

reducere a poluarii.

Metodele de analiza utilizate, pentru monitorizarea apele de suprafata si apele uzate, in termenii

limitelor de cuantificare si de acuratete, sunt precizate in directivele fiice si preluate prin OM nr.

35/2003. Pentru proiecte de metode sau pentru situatiile cand nu exista metode de analiza, pana

cand vor fi adoptate metodele europene, se utilizeaza metode experimentale de laborator si

programe internationale de intercalibrare (in prezent programul “Qualco”).

In rezumat, extinderea capacitatii institutionale solicita:

- 2 persoane la sediul central ANAR pentru actualizarea permanenta si intretinerea bazei

de date;

- 52 de persoane in cadrul DA si SGA pentru activitatea de acordare a autorizatiilor

precum si pentru controlul conformarii;

- 33 de persoane in domeniul monitoringului resurselor de apa in cadrul laboratoarelor de

masuratori si analize ale DA si SGA.

3.4. Perioada de tranzitie

Romania solicita perioada de tranzitie de 3 ani, pana la 31 Decembrie 2009, pentru o parte

din substantele periculoase din List I, cuprinse din directivele fiice din lista I, in vederea

realizarii programelor de reducere a poluarii, astfel, si anume :

Pentru 6 cinci substante :, respectiv Benzen, Hexaclorbenzen,

Hexaclorbutadiena, 1, 2 – diclor-etan, Tricloretilena, Triclorbenzen.,

Romania solicita o perioade de tranzitie pentru industria chimica (anorganica,

organica, cauciuc, petrochimie, celuloza si hartie) pentru -- 21 de unitati

industriale (conform Anexei 68.1)

Pentru 2 doua substante :, respectiv cadmiu, mercur, Romania solicita o

perioada de tranzitie pentru 27 de unitati ( conform Anexei 68.1.)

Pentru o1 substanta :, respectiv lindan, Romania solicita perioada de tranzitie

pentru 3 unitati industriale (conform Anexei 6.1).

Solicitarea perioadei de tranzitie se face din urmatoarele considerente:

􀁒 posibilitatea scazuta a MMGA si a structurii administrative suport de a dezvolta, actualiza si

mentine functionala baza de date pentru substantele periculoase poluante, ca unealta pentru

evaluarea si reevaluarea autorizatiilor acordate pentru tehnologiile noi sau pentru cele

existente;

􀁒 realizarea programelor de reducere a poluarii pe baza abordarii combinate

􀁒 coroborarea cerintelor tehnice si financiare ale Directivei 76/464/CEE cu cerintele altor

directive, in vederea eliminarii investitiilor inutile.

􀁒 identificarea si implementarea de tehnici mai radicale si mai costisitoare in procesul de

productie acolo unde ele reprezinta cele mai bune optiuni de siguranta pentru mediu;

􀁒 lichidarea stocurilor de substante periculoase din agricultura si deseuri industriale existente

in depozitele vechi;

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

􀁒 eliminarea solventilor clorurati din industria farmaceutica si reducerea prezentei lor in alte

activitati;

􀁒 micsorarea impactului social creat de inchiderea unor unitati industriale sau de reducere a

personalului angajat concomitent cu cresterea automatizarii noilor tehnologii;

􀁒 dezvoltarea unei alternative pentru oportunitati de angajare in situatiile in care unitati

industriale sunt confruntate cu restucturarea sau inchiderea;

Cadmiu – programul national de monitorizare contine monitorizarea sistematica a apelor uzate

evacuate, programe treptate pentru eliminarea totala din apele uzate evacuate. Pentru cadmiu, se

constata ca valorile obtinute la monitorizarea sistematica a apelor uzate evacuate, la 15% din

unitatile potential evacuatoare de cadmiu, nu depasesc limitele admise la evacuare datorita

tehnologiilor de epurare existente, afirmatie care nu poate fi sustinuta si pentru celelalte 85% de

unitati industriale. Monitorizarea momentana a evacuarilor, realizata in 2003 la toate unitatile

beneficiare de autorizatii de gospodarirea apelor a evidentiat conformarea cu VLE stabilite la

nivel national.

Mercurul - nu este monitorizat sistematic in apele uzate evacuate din cauza lipsei de dotare

corespunzatoare a laboratoarelor ANAR. Monitorizarea momentana din 2003 nu a evidentiat

depasiri ale VLE cu aceasta substanta. In procesul actual de revizuire a autorizatiei de

gospodarire a apelor la unitatile industriale sunt incluse prevederi referitoare la monitorizarea

sistematica obligatorie a mercurului de catre beneficiarul autorizatiei. Aceste prevederi se aplica

la toate unitatile industriale potential evacuatoare de mercur, conform ghidurilor de surse de

emisii ale UE, preluate in procedura interna de acordare a autorizatiei de catre autoritatile locale

de gospodarirea apelor (DA). Planurile pentru eliminarea totala a poluarii cu mercur din surse

punctiforme se vor realiza dupa identificarea certa a unitatilor poluatoare si a nivelului mediu

anual de poluare.

Lindanul - este inca utilizat in agricultura, este produs intr-un singur loc (S.C. Oltchim S.A.-

Rm Valcea) si conditionat in doua locuri (S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti, Sinteza Oradea).

Agricultura se confrunta cu probleme (prezenta daunatorilor specifici solului Romaniei) care

impun inca utilizarea lindanului. De aceea, se solicita pentru Lindan o perioada de tranzitie

de 3 ani pentru cele trei unitati industriale mentionate, pana la 31 decembrie 2009.

Benzenul si solventii organici cloruratiHexaclorbenzen, Hexaclorbutadiena, 1,2 –

dicloretan, Tricloretilena, Triclorbenzen – in prezent, aceste substante nu sunt monitorizati

sistematic in apele uzate evacuate si nici in resursele de apa, din cauza lipsei de dotare cu

echipamente de analiza corespunzatoare a laboratoarelor ANAR. Monitorizarea momentana din

2003 a evidential depasiri ale VLE la unitati industriale din sectoarele: industria de constructii

de masini si utilaje, industria de mobila, industria chimica organica de producere a solventilor,

maselor plastice, vopsele si lacuri, industria celulozei si hartiei, industria petrochimica. Din

cauza caracterului volatil al acestor substante, este impusa in prezent in cadrul revizuirii

autorizatiei de gospodarire a apelor, monitorizarea calitativa si cantitativa periodica a apelor

uzate evacuate. In anul 2005 se va realiza monitorizarea resurselor de apa si a ecosistemului

acvatic (sediment, biocenoza). Planurile pentru eliminarea poluarii cu benzen si solventi

organici clorurati din surse punctiforme se vor realiza dupa identificarea certa a unitatilor

poluatoare si a nivelului mediu anual de poluare.

Costurile necesare conformarii unitatilor industriale cu cerintele directivei cad in sarcina

acestora. In unele cazuri, pretul de vanzare al produselor finite nu poate suporta costurile

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

aditionale ale controlului poluarii, fiind afectata competitivitatea produselor, iar unitatile

industriale isi vor pierde piata.

Inchiderea intreprinderilor poluante va determina costuri sociale dureroase, in special cand rata

somajului este ridicata. In Romania, in ianuarie 2002, rata somajului era de 13%, valoare

considerata ridicata dupa standardele Europene. Cand o fabrica ce primeste subventii este

inchisa, nevoile de subventii sunt eliminate si acest lucru poate micsora costurile sociale in

masura reducerii cheltuielilor bugetare dar le va creste prin disponibilizarea personalului. In alte

cazuri, fabricile sunt obligate sa faca schimbari in procesul tehnologic care vor imbunatatii

calitatea apelor uzate si vor aduce, de asemenea, cresteri ale productivitatii, care vor compensa

costurile tratarii apelor uzate. In aceste cazuri va fi mai avantajos din punct de vedere financiar

si al mediului de a prefera schimbari majore in tehnologie decat de a adopta solutii la

evacuare capat de linie.

Astfel, procesul de conformare cu Directiva Substantelor Periculoase76/464/CEE trebuie condus

cu grija.

Obiectivele, actiunile, autoritatile responsabile, precum si termenele de realizare a planului de

implementare sunt prezentate in tabelul 6 (prezentat la sfarsitul acestui document). Acolo unde

mai multe autoritati sunt responsabile, prima mentionata este initiatoarea, care conduce si

coordoneaza actiunile descrise.

4. COSTURI

4.1. Costuri administrative

Extinderea capacitatii institutionale a birourilor regionale si locale ale ANAR este necesara

pentru a permite desfasurarea de activitati de monitorizare, autorizare/reautorizare, inspectie si

control, si de programe de reducere a poluarii. Persoanele angajate la fiecare DA si ANAR

desfasoara si activitati de inspectii regulate si activitati de punere in aplicare a legislatiei, ca si

de mentinerea si actualizarea bazei de date pentru inventarul de surse de poluare pentru

substante periculoase.

Selectarea preliminara a evacuarilor substantelor periculoase si intocmirea unui inventar detaliat

calitativ si cantitativ al evacuarilor, activitatilor poluatoare, substantelor chimice folosite,

procesate industrial sau fabricate in concordanta cu datele preliminare provenite de la institutiile

inrudite a condus la evaluarea costurilor pentru conformare. Acestea sunt estimate la 1,1 - 2

miliarde Euro pentru unitatile industriale care evacueaza atat in resursele de apa cat si in reteaua

de canalizare.

Exista un program national de monitoring pentru controlul poluarii si cunoasterea calitatii

resurselor de apa, numit “Sistemul National de Supraveghere a Calitatii Apelor – SNSCA”.

Acest program de monitoring a fost modificat cu prevederi referitoare la monitoringul

substantelor prioritare. Pentru implementarea acestui program sunt necesare costuri publice

suplimentare, care includ si costurile pentru epurarea apelor uzate urbane.

Cursuri de pregatire vor fi asigurate pentru personalul de conducere la nivel central, regional si

local ca si pentru specialistii APM, atat in cadrul unor proiecte Phare cat si prin colaborarea cu

Universitati. Aproximativ 100 000 Euro sunt estimati a fi necesari pentru fiecare an astfel incat

personalul responsabil pentru monitorizare si control sa fie suficient de pregatit, in concordanta

cu cerintele UE.

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

Costuri suplimentare pentru monitorizare pot aparea in unele bazine hidrografice, dar acestea

sunt dificil de estimat inainte ca o evaluare detaliata a evacuarilor de substante periculoase sa fie

facuta.

Tabelul 5 prezinta costurile administrative evaluate a fi necesare pentru a implementarea din

punct de vedere administrativ a cerintelor acestei directive. Aceste costuri administrative sunt

estimate la 22 000 – 29 000 milioane lei (584 –759 mii Euro) in fiecare an. Cea mai mare parte a

acestei sume va fi utilizata pentru monitorizarea eficienta, autorizarea si alte procese de control

si inspectie pentru toate directivele din sectorul de apa.

Tabel nr. 5

(Euro)

Masuri 2004 2005 …. 2015

Investitii 420 000 246 000

Inventar complet al

evacuarilor

- - - -

Costuri operationale 11 000 10 000 10 000 10 000

Asigurarea monitorizarii si

autorizare

30 000 30 000 30 000 30 000

Personal aditional** 198 000 198 000 198 000 198 000

Specializari si cursuri

pentru monitorizarea

apelor afectate de evacuari

100 000 100 000 100 000 100 000

Total 759 000 584 000 584 000 584 000

** personal suplimentar - include personalul pentru autorizare pentru toate directivele de apa

4.2 Costurile pentru conformarea tehnica

Analiza completa si detaliata a gradului de poluare a evacuarilor va fi finalizata in 2005 odata cu

finalizarea procesului de reautorizare treptata a folosintelor de apa. Birourile locale si regionale

ale ANAR dezvolta, in colaborare cu unitatile industriale importante si pe baza noilor autorizatii

de gospodarirea apelor, programele pentru reducerea sau eliminarea evacuarilor substantelor

prioritare, incluzandu-le pe cele periculoase din directivele fiice si pe cele prioritare relevante.

De asemenea, in 2005, in cadrul proiectului Phare 0107.15.03 se vor estima costurile de mediu

si se vor elabora programele de investitii pe domenii de activitate industriala utilizatoare de

resurse de apa si indiferent de dimensiunea activitatii, un pas obligatoriu pentru definitivarea

strategiilor si costurilor de conformare tehnica pentru anumite activitati industriale.

Ceale mai importantae dificultatei in evaluarea costurilor de conformare sunteste: diversitatea

dimensiunilor poluarii industriale de la diferitele ramuri industriale, dar si printre de la diferite

unitati industriale apartinand aceleasi ramuri. Cazurile individuale la care exista proiecte in

derulare sau cu studii de fezabilitate finalizate nu pot furniza informatii care sa poata fi

generalizate sau extrapolate la intregul sector industrial. De aceea, doar studiile detaliate in

fiecare unitate industriala poate asigura o evaluare precisa a costurilor necesare pentru

conformarea sectorului industrial cu prevederile Directivei 76/464/CEE si ale directivelor fiice.

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul

acvatic

Estimari foarte generale ale costurilor au fost facute folosind datele prezente si experienta altor

tari. In concordanta cu studiile efectuate in unele tari in curs de aderare, costul investitiilor

pentru tehnologii de pre-tratare a substantelor periculoase pe capacitate este egal cu aproximativ

1500 Euro/mc/zi. Presupunand ca 25% din apele uzate evacuate de unitati industriale necesita

pre-tratament suplimentar, investitiile totale necesare pot fi estimate la 2 miliarde Euro. Costul

anual al investitiilor se ridica la aproximativ 300 milioane Euro.

Investitiile pentru sectorul industrial, necesare pentru implementarea directivei 76/464/CEE si a

directivelor fiice au fost estimate la suma de 2 miliarde Euro (scenariu maxim) si 1,1 miliarde

Euro (scenariu minim).

Costurile depind de gradul in care unitatile industrialele romanesti sunt capabile sa identifice si

sa argumenteze tehnic si financiar motivele pentru care spera sa fie acceptata perioada de

finalizare tehnica, sub Art. 6 al Directivei 76/464/CEE. O astfel de evaluare nu poate fi

finalizata inainte de 2006, cand vor fi finalizate studiile de monitorizare ale substantelor

periculoase in canalizare, in cursurile de apa, in aval de punctele de evacuare, pentru

aproximativ 2000 unitati industriale si de stabilire a obiectivelor de calitate adecvate gradului de

afectare a apelor.

5. PROGRAM DE FINANTARE

Una din masurile care asigura resursele financiare pentru intarirea capacitatii administrative este

reevaluarea sistemului actual al taxelor de autorizare cu scopul de a reflecta in intregime

costurile necesare procesului de autorizare si inspectie.

Investitiile in sectorul industrial vor fi finantate de sectorul privat, luand in considerare propriile

resurse private, imprumuturi de la banci si Fondul de mediu.

Au fost identificate Ssursele de finantare necesare pentru implementarea directivelor.

Proiectele de investitii (in tehnologii de tratare a apei) vor fi finantate astfel: 80% - din resursele

proprii ale unitatilor poluatoare (inclusiv imprumuturi comerciale luate de aceste unitati

industriale); 20% vor fi alocate din fonduri extrabugetare de mediu (imprumuturi preferentiale).

Cheltuielile de operare si intretinere necesare pentru mentinerea tehnologiilor actualizate din

unitatile industriale si de tratare a apei vor fi suportate complet (100%) din resursele create de

fiecare activitate.

Amendarea legislatiei si implementarea: 80% din cheltuieli vor fi acoperite din buget si 20% din

resurse ale Fondului de mediu si ale Fondului apei.

Masuri de monitorizare: 60% din cheltuieli vor fi acoperite din bugetul de stat si 40% din

resurse sustinute de unitatile industriale. Daca perioada de tranzitie sub Art. 6 al Directivei

76/464/CEE nu este aplicata, proportia creste pentru unitatile industriale.

GUVERNUL ROMANIEI

Directiva nr. 76/464/CEE si directivele fiice privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase descarcate evacuate in mediul acvatic al Comunitatii

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01