Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Acasă
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Fazarea Proiectului WATMAN
PROIECT WATMAN
Contact
Anunturi
Informații utile
APEL 112 SMS 113
Anunț COVID-19
  
Se începe căutarea
 

HOTARARE nr783 din 2006

Planuri de management a bazinului hidrografic
Licitații Închirieri
Galerie
 

HOTARARE nr. 783 din 14 iunie 2006


pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase

EMITENT:     GUVERNUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iunie 2006;


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. I

Anexa la Hotararea Guvernului nr. 351/2005privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa litera r) se introduc sapte noi litere, literele s)-x), cu urmatorul cuprins:

"s) HCH - izomerii 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexaclorciclohexanului;

s) extractia lindanului - separarea lindanului dintr-un amestec de izomeri ai hexaclorciclohexanului;

t) tratarea HCH - orice proces industrial care presupune producerea sau utilizarea HCH sau orice alt proces industrial in care prezenta HCH este inerenta;

t) instalatie industriala - orice instalatie in care se efectueaza tratarea oricarei substante sau a unui compus ce contine oricare dintre substantele prevazute in tabelul 1 din anexa B;

u) instalatie existenta - instalatia industriala care este in functiune la data de:

- 1 iulie 1983 - pentru mercurul din sectorul electrolizei cloralcanilor;

- 26 septembrie 1985 - pentru cadmiu;

- 17 martie 1986 - pentru mercurul din alte sectoare decat cel al electrolizei cloralcanilor;

- 1 aprilie 1986 - pentru hexaclorciclohexan;

- 1 ianuarie 1989 - pentru tetraclorura de carbon, DDT, pentaclorfenol, aldrin, dieldrin, endrin si izodrin;

- 1 ianuarie 1990 - pentru hexaclorbenzen, hexaclorbutadiena si cloroform;

- 31 ianuarie 1992 - pentru 1,2-dicloretan, tricloretilena, percloretilena si triclorbenzen;

v) instalatie noua - instalatia industriala care a intrat in functiune sau a carei capacitate de productie, prelucrare sau tratare a fost marita semnificativ dupa data de:

- 1 iulie 1983 - pentru mercurul din sectorul electrolizei cloralcanilor;

- 26 septembrie 1985 - pentru cadmiu;

- 8 martie 1986 - pentru mercurul din alte sectoare decat cel al electrolizei cloralcanilor;

- 1 aprilie 1986 - pentru hexaclorciclohexan;

- 1 ianuarie 1989 - pentru tetraclorura de carbon, DDT, pentaclorfenol, aldrin, dieldrin, endrin si izodrin;

- 1 ianuarie 1990 - pentru hexaclorbenzen, hexaclorbutadiena si cloroform;

- 31 ianuarie 1992 - pentru 1,2-dicloretan, tricloretilena, percloretilena si triclorbenzen;

x) evacuare - introducerea in apele mentionate la art. 1 a substantelor periculoase din lista I si II, cu exceptia evacuarilor de materiale de dragare, a evacuarilor operationale din nave in apele teritoriale si a deversarilor de deseuri de pe nave in apele teritoriale."

2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Orice evacuare directa sau indirecta in apele prevazute la art. 1 alin. (1), care ar putea contine una sau mai multe dintre substantele prevazute la art. 1 alin. (2), trebuie sa fie autorizata si se stabileste prin autorizatia de gospodarire a apelor emisa potrivit dispozitiilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Autorizarea se refera la:

a) valorile-limita maxime ale standardelor de evacuare pentru familiile si grupele de substante periculoase din lista I, prevazute in art. 1 alin. (2), specifice sectorului de activitate si tipului de produs, prevazute in anexa C, exprimate atat drept concentratie maxima admisibila a substantei in evacuare impartita la factorul de dilutie, daca exista dilutie, cat si ca valoare a cantitatii maxime admisibile a substantei in evacuare, pe o perioada de timp stabilita sau pe unitatea de capacitate instalata de produs;

b) valorile-limita medii zilnice sunt de 4 ori mai mari decat valorile-limita medii lunare corespunzatoare prevazute la lit. a); valorile limita se aplica in mod normal in punctul in care apele uzate care contin substantele prevazute in anexa B parasesc instalatia industriala sau in punctul in care apele uzate parasesc statia de tratare, daca aceste ape uzate se trateaza in afara instalatiei industriale intr-o instalatie destinata eliminarii acestor substante;

c) valorile-limita ale standardelor de evacuare mai stricte decat cele stabilite in tabelul 1 din anexa B, daca resursele de apa receptoare prezinta sau ar putea prezenta un risc semnificativ de poluare; aceste valori vor lua in considerare si concentratiile substantei in sedimente si/sau moluste si crustacee, precum si valorile de toxicitate, persistenta si bioacumulare drept cerinte minime pentru respectarea standardelor de calitate;

d) perioada de timp pentru care se acorda autorizarea este de pana la 4 ani si trebuie reexaminata cel putin la fiecare 4 ani sau in cazul modificarii valorilor-limita maxime pentru standardele de evacuare;

e) normele de calitate ale resursei de apa receptoare, in cazul in care aceasta apa are o anumita utilizare care impune anumite standarde de calitate sau in cazul in care aceste norme de calitate sunt considerate suficiente pentru eliminarea sau reducerea poluarii cu substantele prevazute la art. 1 alin. (3); evaluarea poluarii resurselor de apa se realizeaza conform standardelor de calitate prevazute in anexa B;

f) abordarea combinata a programului de monitorizare, daca este cazul.

(3) Autorizatiile vor cuprinde si procedurile de control adecvate fiecarei activitati autorizate, care includ:

a) prelevarea zilnica a unei probe reprezentative de evacuare pe o perioada de 24 de ore, analiza probei compozite rezultate si masurarea concentratiei substantei din proba;

b) masurarea debitului total evacuat pe perioada respectiva;

c) acuratetea necesara pentru masurarea debitului efluentilor este de minimum ñ 20%.

(4) Fara a aduce atingere obligatiilor care rezulta din alin. (2) si (3), autorizatiile pentru instalatiile noi se vor acorda numai in cazul in care aceste autorizatii contin referinte care corespund celor mai bune mijloace tehnice disponibile pentru prevenirea evacuarilor substantelor prevazute in tabelul 1 din anexa B; in cazurile in care din motive tehnice masurile preconizate nu sunt conforme cu cele mai bune mijloace tehnice disponibile, oricare ar fi metoda pe care o adopta, autoritatea responsabila furnizeaza Comisiei Europene, inainte de acordarea oricarei autorizatii, o justificare a acestor motive.

(5) Orice evacuare de familii si grupe de substante periculoase din lista I in retele de canalizare va avea valori-limita maxime de evacuare ®0¯."

3. Alineatele (3) si (9) ale articolului 6 vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Orice lucrare sau activitate de eliminare a substantelor periculoase sau de depozitare a acestora in vederea eliminarii, care poate conduce la o evacuare indirecta in apele subterane, este supusa procedurii de avizare, respectiv autorizare, din punct de vedere al gospodaririi apelor, dupa cum urmeaza:

a) pentru substantele periculoase din familiile si grupele de substante din lista I autoritatile de gospodarire a apelor competente pot elibera avizul, respectiv autorizatia de gospodarire a apelor, numai dupa ce sunt luate toate masurile tehnice-constructive pentru prevenirea evacuarii indirecte a acestora in apele subterane, in caz contrar interzicand executia/functionarea sau desfasurarea lucrarii sau activitatii respective. In cazurile in care este deja autorizata o lucrare sau activitate care, datorita lipsei masurilor constructive preventive, evacueaza indirect substantele periculoase din familiile si grupele de substante din lista I, autorizatia de gospodarire a apelor va fi retrasa, iar functionarea trebuie oprita la data de 1 ianuarie 2007, cu exceptia cazurilor in care titularul autorizatiei de gospodarire a apelor face dovada ca evacuarea indirecta a fost stopata prin noi masuri constructive sau ca aceasta continua numai in apele subterane permanent improprii oricarei alte utilizari, in special utilizarilor menajere sau agricole, iar prezenta substantelor periculoase nu impiedica exploatarea resurselor subsolului;

b) pentru substantele periculoase din familiile si grupele de substante din lista II autoritatile de gospodarire a apelor competente pot elibera avizul, respectiv autorizatia de gospodarire a apelor, chiar daca lucrarile si/sau activitatile de eliminare sau de depozitare in vederea eliminarii conduc inevitabil la evacuarea indirecta, in cazul in care, pe baza documentatiilor prezentate de solicitant, autoritatile competente de gospodarire a apelor pot stabili cantitatile permise de efluent si concentratiile acestuia pentru fiecare dintre substantele periculoase din familiile si grupele de substante din lista II continute, precum si conditiile care sa asigure monitorizarea efluentului evacuat si monitorizarea calitatii apelor subterane.

.........................................................................

(9) Autoritatile de gospodarire a apelor controleaza lucrarile si activitatile prevazute la alin. (2)-(5) si (8) dupa cum urmeaza: personalul cu drept de inspectie din unitatea care a eliberat autorizatia de gospodarire a apelor controleaza respectarea conditiilor impuse prin autorizatii, iar personalul cu atributii de hidrologie si hidrogeologie controleaza efectele acestor lucrari si/sau activitati asupra apelor subterane; in cazul nerespectarii conditiilor impuse de autorizatie, autoritatile de gospodarire a apelor impun masurile necesare pentru ca aceste conditii sa fie indeplinite, iar daca este necesar, autorizatia de gospodarire a apelor se retrage."

4. Dupa alineatul (7) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:

"(8) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (6) si (7), metodele de analiza utilizate trebuie sa aiba o acuratete minima si o precizie a metodei de ñ 50% la concentratia care reprezinta de doua ori valoarea limitei de detectie; limita de detectie trebuie sa fie:

a) in cazul evacuarilor, o zecime din concentratia ceruta la punctul de evacuare;

b) in cazul apelor care se supun standardelor de calitate:

- pentru apele de suprafata interioare, o zecime din concentratia ce reprezinta standardul de calitate;

- pentru apele costiere si apele marine teritoriale, o cincime din concentratia indicata in standardul de calitate pentru sedimente si biota, respectiv: 1 æg/kg proba uscata in cazul sedimentelor si 1 æg/kg proba umeda in cazul organismelor vii."

5. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 10^1. - (1) Pentru fiecare standard de calitate selectat si aplicat autoritatea responsabila raporteaza Comisiei Europene date cu privire la:

a) punctele de evacuare si mijloacele de dispersie;

b) zona in care se aplica standardul de calitate;

c) amplasarea punctelor de prelevare;

d) frecventa prelevarii;

e) metodele de prelevare si de masurare;

f) rezultatele obtinute.

(2) Probele trebuie sa fie suficient de reprezentative pentru calitatea mediului acvatic in zona afectata de evacuari, iar frecventa prelevarii trebuie sa fie suficienta pentru a pune in evidenta eventualele modificari ale mediului acvatic, avandu-se in vedere, in special, variatiile naturale ale regimului hidrologic; analiza pestilor de apa sarata trebuie efectuata pe un numar suficient de reprezentativ de probe si de specii.

(3) In privinta standardelor de calitate pentru biota din tabelul 1 al anexei B, autoritatea responsabila selecteaza speciile de pesti care trebuie luate in considerare ca indicatori pentru analiza; pentru apele sarate speciile selectate dintre cele care traiesc in ape litorale si care sunt capturate local pot cuprinde codul, merlanul, platica, macroul, egrefinul si cambula."

6. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11. - (1) In scopul asigurarii unui nivel ridicat de protectie, al reducerii sau eliminarii poluarii tuturor resurselor de apa pe tot cuprinsul tarii, cauzata de evacuarea unor familii si grupe de substante periculoase din listele I si II si substante prioritare/prioritar periculoase:

a) pana la data de 31 decembrie 2006 se implementeaza programele de eliminare a poluarii cu familiile si grupele de substante din lista I la toate evacuarile corespunzatoare, cu exceptia celor carora li s-a acordat perioada de conformare prevazuta la art. 5 alin. (2);

b) pana la data de 31 decembrie 2006 se stabilesc programele de reducere a poluarii cu familiile si grupele de substante din lista II;

c) pana la data de 31 decembrie 2008 se stabilesc programele de reducere a poluarii cu substantele prioritare/prioritar periculoase, pe baza liniilor directoare prevazute in anexa F.

(2) In situatia substantelor care se regasesc pe mai multe liste se vor lua in considerare prevederile cele mai severe din prezentul program.

(3) Toate programele de reducere a poluarii cu familiile si grupele de substante din lista II vor include un termen obligatoriu pentru implementarea lor de maximum 5 ani de la data elaborarii; aceste programe sunt anexate autorizatiei de gospodarire a apelor.

(4) Programele de reducere a poluarii pentru familiile si grupele de substante din lista II se vor actualiza anual pe baza rezultatelor monitorizarii resurselor de apa de suprafata, in functie de progresele in domeniu si de aparitia de noi tehnologii si practici industriale cu impact redus asupra mediului.

(5) Programele specifice de reducere sau eliminare a poluarii pentru evacuarile de mercur provenite din surse multiple, care nu sunt instalatii industriale si pentru care valorile-limita de emisie prevazute in tabelul 1 din anexa B nu se pot aplica, trebuie sa stabileasca masurile si tehnicile cele mai adecvate pentru a asigura substituirea, retinerea si reciclarea mercurului; eliminarea deseurilor de mercur se efectueaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind deseurile toxice si periculoase.

(6) Programele specifice se pun in aplicare incepand cu datele prevazute la alin. (1) si sunt comunicate Comisiei Europene.

(7) Programele de reducere a poluarii trebuie sa cuprinda:

a) prevederi de inlocuire a solventilor clorurati utilizati in tratarea suprafetelor in industria chimica;

b) proceduri corespunzatoare de monitorizare, prin care autoritatea de implementare urmareste respectarea valorilor-limita la evacuare;

c) situatia curenta a evaluarii riscului familiilor si grupelor de substante din listele I si II si a substantelor prioritare/prioritar periculoase asupra resursei de apa de suprafata si subterane si a mediului acvatic, sediment si biocenoza, conform unei metodologii specifice, aprobata prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor;

d) situatia curenta a impactului asupra resursei de apa receptoare si a mediului acvatic, sediment si biocenoza, determinat conform unei metodologii specifice, aprobata prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(8) In scopul realizarii obiectivelor prevazute la alin. (1), valorile-limita maxime de evacuare pentru familiile si grupele de substante periculoase din lista II si lista de substante prioritare/prioritar periculoase, prevazute in tabelele 2 si 3 din anexa A, aplicabile tuturor apelor afectate de poluare sau anumitor zone ale acestora, vor lua in considerare:

a) caracteristicile de toxicitate, persistenta si capacitatea de bioacumulare ale substantelor prevazute;

b) specificitatea tipului de activitate sau produs realizat;

c) dezvoltarea recenta a celor mai bune tehnici disponibile corespunzatoare domeniului, impuse de cerintele de siguranta mediului;

d) conditiile de mediu din zonele respective;

e) cantitatea maxima a substantei permisa a fi evacuata in resursele de apa de suprafata, exprimata ca unitate de greutate a poluantului pe unitatea elementului specific al activitatii poluatoare;

f) standardele de calitate pentru resursele de apa de suprafata, prevazute in anexa B."

7. Dupa alineatul (4) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

"(5) La interval de 3 ani autoritatea responsabila va trimite un raport Comisiei Europene, care va cuprinde informatii privind implementarea prevederilor prevazute in prezentul program de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase; raportul se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in domeniu si va fi transmis Comisiei Europene in termen de 9 luni de la finalizarea perioadei cuprinse in respectivul raport. Primul raport acopera perioada 2004-2006."

8. La anexa A Tabelul 2 "Familii si grupe de substante din lista II", punctul II.1 va avea urmatorul cuprins:

"II.1. Urmatorii metaloizi, metale si compusii lor:

1. Zinc

2. Cupru

3. Crom

4. Plumb

5. Seleniu

6. Arsen

7. Antimoniu

8. Molibden

9. Titan

10. Vanadiu

11. Staniu

12. Bariu

13. Beriliu

14. Bor

15. Uraniu

16. Cobalt

17. Taliu

18. Telur

19. Nichel

20. Argint"

ART. II

Hotararea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul integrarii europene,

Adrian Ciocanea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen Tapu-Nazare,

secretar de stat

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 783.

__________


 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01