Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Acasă
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Fazarea Proiectului WATMAN
PROIECT WATMAN
Contact
Anunturi
Informații utile
APEL 112 SMS 113
Anunț COVID-19
  
Se începe căutarea
 

HOTARARE nr. 351 din 21 aprilie 2005

Planuri de management a bazinului hidrografic
Licitații Închirieri
Galerie
 

HOTARARE nr. 351 din 21 aprilie 2005


privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase

EMITENT:     GUVERNUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 20 mai 2005;


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 17 lit. a^1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

Se aproba Programul de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2(COMPLETAT DE Art. 1 HOT. 783/2006)(COMPLETAT DE Art. 2 HOT. 210/2007)

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2002.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul integrarii europene,

Ene Dinga

Bucuresti, 21 aprilie 2005.

Nr. 351.

ANEXA

Program de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase

ART. 1

(1) Prezentul Program de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, denumit in continuare "program", stabileste cadrul legal unitar si institutional necesar prevenirii poluarii resurselor de ape interioare de suprafata, ape maritime teritoriale, ape litorale si ape subterane cu familiile si grupele de substante periculoase din listele I si II si cu substante prioritare/prioritar periculoase,

(2) Prezentul program prevede masurile corespunzatoare pentru a elimina poluarea apelor prevazute la alin. (1) cu substante periculoase din familiile si grupele de substante incluse in lista I, pentru a reduce poluarea cauzata de substantele periculoase din familiile si grupele de substante incluse in lista II si de substantele prioritare/prioritar periculoase, prevazute in Anexa A, in vederea limitarii consecintelor de natura sa puna in pericol resursele de apa si ecosistemele acvatice, sa degradeze zonele de frumusete sau sa interfereze cu utilizarea durabila a resurselor de ape pe tot cuprinsul tarii,

(3) Domeniul de aplicare a programului vizeaza apele uzate industriale epurate sau neepurate, apele uzate evacuate din statiile de epurare orasenesti care primesc ape uzate industriale epurate sau neepurate, caracterizate si prin alti poluanti decat cei prevazuti in Anexa nr. 3 din Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, precum si apele de suprafata si apele subterane.

(4) Prezentul program se aplica tuturor utilizarilor industriale de apa, evacuarilor punctiforme sau difuze de una sau mai multe din substantele periculoase prevazute la alin. (2) in apele prevazute la alin. (1) si in canalizare, proiectantilor, autoritatilor de gospodarire a apelor si de protectie a mediului in activitatea de organizare, avizare/autorizare, monitorizare si control si altor utilizari care pun in pericol, in mod intentionat sau neintentionat, aplicarea prezentului program de actiune,

(5) Prezentul program nu se aplica evacuarilor de efluenti menajeri proveniti de la locuinte izolate neracordate la un sistem de canalizare si situate in afara zonelor de protectie sanitara, evacuarilor de materiale continand substante radioactive si evacuarilor de apa uzata in apele maritime prin conducte, evacuari care trebuie reglementate prin dispozitii speciale care sa nu fie mai putin stricte decat cele prevazute in prezentul program de actiune.

ART. 2(COMPLETAT DE Art. 1 HOT. 783/2006)(COMPLETAT DE Art. 2 HOT. 210/2007)

Pentru aplicarea prezentului program, termenii si expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:

a) ape litorale - apele dinspre uscat de pe linia de la care se masoara intinderea apelor teritoriale, extinzandu-se, in cazul cursurilor de apa, pana la limita apelor dulci;

b) limita apelor dulci - locul in cursul de apa in care la reflux si intr-o perioada in care debitul de apa dulce este scazut, se inregistreaza o crestere considerabila a salinitatii, datorita prezentei apei de mare;

c) evacuare indirecta in apele subterane - introducerea in apele subterane a substantelor din listele 1 si II dupa filtrare prin sol sau subsol;

d) realimentare artificiala a apelor subterane: introducerea voluntara de apa in acviferele respective, pentru marirea afluxului de apa sau pentru ridicarea nivelului apelor subterane, reprezentand aportul de apa in acvifere, suplimentar alimentarii lor naturale;

e) substante periculoase - substante sau grupuri de substante care sunt toxice, persistente si care tind sa se bioacumuleze si alte substante sau grupuri de substante care conduc la un nivel echivalent ridicat de preocupare;

f) substante prioritare - substante care reprezinta un risc semnificativ de poluare asupra mediului acvatic si prin intermediul acestuia asupra omului si folosintelor de apa;

g) substante prioritar periculoase - substantele sau grupurile de substante care sunt toxice, persistente si care tind sa se bioacumuleze si alte substante sau grupe de substante care creeaza un nivel similar de risc si care sunt prevazute in Anexa A;

h) bioacumulare - procesul prin care un compus este preluat de catre un organism viu, atat prin apa cit si prin hrana;

i) persistenta - caracteristica unui compus care nu este supus procesului de descompunere, degradare, transformare, volatilizare, hidroliza sau fotoliza;

j) evacuare - eliminarea directa sau indirecta in receptori acvatici a apelor uzate continand, poluanti sau reziduuri care altereaza caracteristicile fizice, chimice si bacteriologice initiale ale apei utilizate, precum si a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenuri contaminate;

k) valori limita ale evacuarilor - masa, exprimata in functie de anumiti parametri specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu poate fi depasita in nici o perioada sau in mai multe perioade de timp. Valorile limita ale evacuarilor pot fi stabilite pentru anumite grupuri, familii sau categorii de substante, in particular pentru mercur, cadmiu, lindan;

l) mercur - elementul chimie mercur sau mercurul cuprins de oricare dintre compusii elementului mercur;

m) cadmiu - elementul chimic cadmiu sau cadmiul cuprins de oricare dintre compusii elementului cadmiu;

n) lindan - un produs care contine cel putin 99% din izomerul ç al 1,2,3,4,5,6-hexaclorciclohexanului (ç - HCH):

o) manevrare de substante - orice proces industrial implicand utilizarea sau producerea de substante, sau orice alt proces in care sunt prezente respectivele substante;

p) standard de calitate a mediului - un ansamblu de cerinte care trebuie satisfacute la un moment dat, pentru un element de mediu dat sau pentru o parte specifica a acestuia, in conformitate cu legislatia in vigoare;

r) evaluarea riscului - estimarea, incluzand identificarea pericolelor, marimea efectelor si probabilitatea unei manifestari, si calcularea riscului, incluzand cuantificarea importantei pericolelor si consecintelor pentru persoane si/sau mediul afectat;

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01