Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Acasă
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Fazarea Proiectului WATMAN
PROIECT WATMAN
Contact
Anunturi
Informații utile
APEL 112 SMS 113
Anunț COVID-19
  
Se începe căutarea
 

DIRECTIVA CONSILIULUI din 9 octombrie 1984

Planuri de management a bazinului hidrografic
Licitații Închirieri
Galerie

http://wims-pe/Imagini/Icons/Acrobat_Reader.pngDescarca fisier

 

DIRECTIVA CONSILIULUI

din 9 octombrie 1984

privind valorile-limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de hexaclorciclohexan

(84/491/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 100 şi 235,

având în vedere Directiva Consiliului 76/464/CEE din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii (1), în special art. 6 şi 12,

având în vedere propunerea Comisiei (2),

având în vedere avizul Parlamentului European (3),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social (4),

întrucât, pentru a proteja mediul acvatic al Comunităţii împotriva poluării cu anumite

substanţe periculoase, art. 3 din Directiva 76/464/CEE stabileşte un sistem de autorizaţii

prealabile care fixează normele de emisie pentru evacuările de substanţe aparţinând listei I

care figurează în anexa la respectiva directivă; întrucât art. 6 din respectiva directivă prevede

fixarea unor valori-limită pentru normele de emisie, dar şi fixarea de obiective de calitate

pentru mediul acvatic afectat de evacuările acestor substanţe;

întrucât hexaclorciclohexanul, denumit în continuare „HCH”, este un compus organohalogen

şi, întrucât, datorită toxicităţii sale, a persistenţei sale şi a bioacumulării sale, aparţine listei I;

întrucât statele membre sunt obligate să pună în aplicare valorile-limită, exceptând cazurile în

care pot recurge la obiectivele de calitate;

întrucât poluarea datorată evacuărilor directe de HCH în ape este provocată, într-o largă

măsură, de unităţile care îl produc, îl tratează sau, în mod secundar, îl obţin din alte substanţe

în acelaşi spaţiu industrial, este necesar să se fixeze valori-limită pentru evacuările acestor

unităţi şi să se fixeze obiective de calitate pentru mediul acvatic în care HCH este evacuat de

aceste unităţi;

întrucât impactul celorlalte surse industriale directe de poluare cu HCH este la fel de

important şi, în consecinţă, este necesar ca statele membre să fixeze fiecare separat norme de

emisie ţinând cont de cele mai bune mijloace tehnice disponibile, pentru evacuările pentru

care nu este posibil, din motive tehnice, să se fixeze valori-limită de emisie la nivel

comunitar;

1 JO L 129, 18. 05. 1976, p. 23.

2 JO C 215, 11. 08. 1983, p. 3.

3 JO C 127, 14. 05. 1984, p. 138.

4 JO C 57, 29. 02. 1984, p. 1.

întrucât statele membre trebuie să supravegheze ca măsurile luate în conformitate cu prezenta

directivă să nu ducă la creşterea poluării solului şi aerului;

întrucât, pentru ca statele membre să poată dovedi că obiectivele de calitate sunt respectate,

trebuie să se prevadă o procedură de control specifică;

întrucât statele membre trebuie să supravegheze mediul acvatic afectat de evacuările de HCH

menţionate anterior, în vederea unei aplicări eficiente a prezentei directive;

întrucât este necesar ca, o dată la cinci ani, Comisia să prezinte la Consiliu un raport asupra

punerii în aplicare a prezentei directive de către statele membre;

întrucât, deoarece apele subterane nu fac obiectul Directivei 80/68/CEE (1), acestea nu intră în

domeniul de aplicare a prezentei directive,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

1. Prezenta directivă

- stabileşte, în conformitate cu art. 6 alin. (1) din Directiva 76/464/CEE, valorile-limită ale

normelor de emisie de HCH pentru evacuările provenite de la unităţile industriale în sensul

art. 2 lit. (g) din prezenta directivă,

- stabileşte, în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Directiva 76/464/CEE, obiectivele de calitate

în ceea ce priveşte HCH pentru mediul acvatic,

- stabileşte, în conformitate cu art. 6 alin. (4) din Directiva 76/464/CEE, termenele de

conformare la condiţiile prevăzute pentru autorizaţiile acordate de autorităţile competente ale

statelor membre pentru evacuările existente,

- stabileşte, în conformitate cu art. 12 alin. (1) din Directiva 76/464/CEE, metodele de

măsurare de referinţă care permit determinarea concentraţiei de HCH din evacuări şi din

mediul acvatic,

- stabileşte, în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Directiva 76/464/CEE, o procedură de

control,

- recomandă statelor membre să colaboreze în cazul evacuărilor care afectează apele mai

multor state membre.

2. Prezenta directivă se aplică apelor prevăzute la art. 1 din Directiva 76/464/CEE, cu excepţia

apelor subterane.

Articolul 2

În sensul prezentei directive,

1 JO L 20, 26.01.1980, p. 43.

(a) HCH reprezintă

izomerii 1,2,3,4,5,6-hexaclorciclohexanului;

(b) lindan reprezintă

un produs care conţine cel puţin 99% din izomerul γ al 1,2,3,4,5,6-hexaclorciclohexanului;

(c) extracţia lindanului reprezintă

separarea lindanului dintr-un amestec de izomeri ai hexaclorciclohexanului;

(d) valori-limită reprezintă

valorile-limită care figurează în anexa I;

(e) obiective de calitate reprezintă

cerinţele care figurează în anexa II;

(f) tratarea HCH reprezintă

orice proces industrial care presupune producerea sau utilizarea HCH sau oricare alt proces

industrial din care nu poate lipsi HCH;

(g) unitate industrială reprezintă

orice unitate în care se tratează HCH sau orice altă substanţă care conţine HCH;

(h) unitate existentă reprezintă

unitatea industrială în funcţiune la data notificării prezentei directive;

(i) unitate nouă reprezintă

- unitatea industrială pusă în funcţiune după data notificării prezentei directive,

- unitatea industrială existentă a cărei capacitate de producţie sau de tratare a HCH a fost

mărită considerabil după data notificării prezentei directive.

Articolul 3

1. Valorile-limită, termenele fixate pentru respectarea acestor valori şi procedura de

supraveghere şi de control care se aplică evacuărilor se găsesc în anexa I.

2. Valorile-limită se aplică în mod normal în punctul în care apele uzate care conţin HCH ies

din unitatea industrială.

Dacă apele uzate care conţin HCH sunt tratate în afara unităţii industriale într-o instalaţie de

tratare destinată eliminării HCH, statul membru poate permite ca valorile-limită să fie aplicate

în punctul în care apele uzate ies din instalaţia de tratare.

3. Autorizaţiile prevăzute la art. 3 din Directiva 76/464/CEE trebuie să conţină dispoziţii cel

puţin la fel de severe ca cele care figurează în anexa I la prezenta directivă, exceptând cazul în

care statul membru se conformează dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Directiva 76/464/CEE, pe

baza anexei II şi IV la prezenta directivă.

Aceste autorizaţii sunt reexaminate cel puţin o dată la patru ani.

4. Fără a duce atingere obligaţiilor care rezultă din alin. (1), (2) şi (3), precum şi din

dispoziţiile Directivei 76/464/CEE, statele membre nu pot acorda autorizaţii pentru unităţile

noi decât dacă aceste unităţi aplică norme care corespund celor mai bune mijloace tehnice

disponibile, atunci când acest lucru este necesar pentru eliminarea poluării conform art. 2 din

respectiva directivă sau pentru prevenirea denaturării concurenţei.

Oricare ar fi metoda pe care o adoptă, statul membru, în cazul în care, din motive tehnice,

măsurile preconizate nu corespund celor mai bune mijloace tehnice disponibile, furnizează

Comisiei, înaintea oricărei autorizări, justificările acestor măsuri.

Comisia transmite imediat aceste justificări celorlalte state membre şi adresează tuturor

statelor membre, în timp util, un raport cu avizul său asupra derogării prevăzute la al doilea

paragraf. Dacă este cazul, Comisia prezintă simultan la Consiliu propuneri corespunzătoare.

5. Metoda de analiză de referinţă ce se utilizează pentru determinarea HCH figurează în anexa

III pct. (1). Pot fi utilizate alte metode, cu condiţia ca limitele de detecţie, precizia şi

exactitatea acestor metode să fie cel puţin la fel de valabile ca şi cele care figurează în anexa

III pct. (1). Exactitatea cerută pentru măsurarea debitului efluenţilor figurează în anexa III pct.

(2).

6. Statele membre supraveghează ca măsurile luate în conformitate cu prezenta directivă să nu

antreneze o creştere a poluării cu HCH în alte medii, în special în sol şi aer.

Articolul 4

Statele membre interesate asigură supravegherea mediului acvatic afectat de evacuările

unităţilor industriale.

În cazul în care evacuările afectează apele mai multor state membre, statele membre

respective colaborează în vederea armonizării procedurilor de supraveghere.

Articolul 5

1. Pe baza informaţiilor care-i sunt furnizate conform art. 13 din Directiva 76/464/CEE şi la

cererea sa, prezentată caz cu caz, de către statele membre, în special în ceea ce priveşte:

- termenele privind autorizaţiile care fixează normele de emisie pentru evacuările de HCH,

- rezultatele inventarului evacuărilor de HCH efectuate în apele prevăzute la art. 1 alin. (2),

- rezultatele măsurărilor efectuate de reţeaua naţională instituită în vederea determinării

concentraţiilor de HCH,

Comisia face o evaluare comparativă a aplicării prezentei directive de către statele membre.

2. Comisia transmite Consiliului evaluarea comparativă prevăzută la alin. (1) o dată la cinci

ani şi, pentru prima dată, după patru ani de la data notificării prezentei directive.

3. În caz de modificări ale datelor ştiinţifice privind în principal toxicitatea, persistenţa şi

acumularea de HCH în organismele vii şi în sedimente sau, în caz de îmbunătăţire a celor mai

bune mijloace tehnice disponibile, Comisia prezintă Consiliului propuneri corespunzătoare

care vizează consolidarea, dacă este cazul, a valorilor-limită şi a obiectivelor de calitate sau

fixarea de valori-limită suplimentare şi de obiective de calitate suplimentare.

Articolul 6

1. Statele membre pun în aplicare măsurile necesare, în conformitate cu prezenta directivă,

până la 1 aprilie 1986 cel târziu. Statele membre informează imediat Comisia în această

privinţă.

2. Statele membre aduc la cunoştinţa Comisiei textul dispoziţiilor de drept intern pe care le

adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 7

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 octombrie 1984.

Pentru Consiliu

Preşedintele

J. BRUTOM

ANEXA I

VALORILE-LIMITĂ, TERMENELE FIXATE PENTRU RESPECTAREA ACESTOR

VALORI ŞI PROCEDURA DE SUPRAVEGHERE ŞI DE CONTROL CARE SE

APLICĂ EVACUĂRILOR

1. Valori-limită şi termene

Valori-limită (d) care trebuie

Sector industrial (a) Unitate de măsură respectate de la

01.04.1986 01.10.1988

Grame de HCH pe tonă de

1. Unitate de producţie a HCH produs (b) 3 2

HCH Miligrame de HCH pe litru

evacuat (c) 3 2

Grame de HCH pe tonă de

2. Unitate pentru extracţia HCH produs (b) 15 4

lindanului Miligrame de HCH pe litru

evacuat (c) 8 2

3. Unitate în care se produce

HCH şi se extrage lindan

Grame de HCH pe tonă de

HCH produs (b) 16 5

Valori-limită (d) care trebuie

Sector industrial (a) Unitate de măsură respectate de la

01.04.1986 01.10.1988

Miligrame de HCH pe litru

evacuat (c) 6 2

(a) Valorile-limită indicate în tabel cuprind de asemenea evacuările eventuale care provin din

obţinerea lindanului în acelaşi spaţiu industrial.

Pentru sectoarele care tratează HCH şi care nu sunt menţionate în tabel, în special pentru

unităţile industriale de obţinere a lindanului care produc agenţi de protecţie a plantelor, a

lemnului şi a cablurilor, Consiliul va defini ulterior măsuri corespunzătoare şi valori-limită,

după necesitate. Între timp, statele membre fixează independent, pentru evacuările acestor

unităţi, norme de emisie ţinând cont de cele mai bune mijloace tehnice disponibile.

(b) Valori-limită de greutate (medie lunară).

(c) Valori-limită de concentraţie (concentraţia medie lunară de HCH ponderată după debitul

efluentului).

(d) Valori-limită aplicabile cantităţii totale de HCH prezent în toate evacuările de ape care

conţin HCH şi care provin din incinta unităţii industriale.

2. Valorile-limită exprimate drept concentraţie, care, în principiu, nu trebuie să fie depăşite,

figurează în tabelul anterior. În toate cazurile, valorile-limită exprimate în concentraţii

maxime nu pot depăşi valorile-limită exprimate în greutate repartizate în funcţie de necesarul

de apă pe tonă de HCH produs sau tratat.

Valorile-limită de greutate exprimate drept cantitate de HCH evacuat în raport cu cantitatea de

HCH produs sau tratat care figurează în tabelul anterior trebuie să fie respectate în toate

cazurile.

3. Valorile-limită ale mediilor zilnice sunt egale, în cadrul controalelor efectuate în

conformitate cu dispoziţiile de la pct. (4) şi (5) din continuare, cu dublul valorilor-limită ale

mediilor lunare corespunzătoare care figurează în tabelul anterior.

4. Pentru a verifica dacă evacuările corespund normelor de emisie fixate conform prezentei

directive, trebuie instituită o procedură de control.

Această procedură trebuie să prevadă prelevarea şi analiza probelor, măsurarea debitului şi a

cantităţii de HCH produs sau tratat. În cazul în care cantitatea de HCH produsă sau tratată este

imposibil de determinat, procedura de control se poate baza, la maximum, pe cantitatea de

HCH care ar putea fi produsă sau tratată în decursul perioadei luate în considerare, ţinându-se

cont de instalaţiile de producţie în funcţiune şi în limitele pe care se bazează autorizaţia.

5. Prelevarea este realizată pe un eşantion reprezentativ al evacuării în timpul unei perioade de

24 de ore. Cantitatea de HCH evacuată în cursul unei luni trebuie să fie calculată pe baza

cantităţilor zilnice de HCH evacuate.

Totuşi, se poate institui o procedură de control simplificată pentru unităţile industriale care nu

evacuează mai mult de 3 kg de HCH pe an.

ANEXA II

OBIECTIVE DE CALITATE

Pentru statele membre care aplică excepţia prevăzută la art. 6 alin. (3) din Directiva

76/464/CEE, normele de emisie pe care statele membre trebuie să le stabilească şi să le pună

în aplicare, conform art. 5 din directiva respectivă, sunt fixate astfel încât obiectivul sau

obiectivele de calitate respective, aflate printre cele enumerate în continuare, să fie respectate

în regiunea afectată de evacuările de HCH. Autoritatea competentă desemnează regiunea

afectată în fiecare caz şi selecţionează, printre obiectivele de calitate care figurează la pct. (1),

pe acela sau acelea pe care le consideră corespunzătoare în funcţie de destinaţia regiunii

afectate, ţinând cont de faptul că obiectivul prezentei directive este acela de a elimina orice

poluare.

1. În scopul de a elimina poluarea în sensul Directivei 76/464/CEE şi conform art. 2 din

respectiva directivă, se stabilesc obiectivele de calitate (1) enumerate în continuare, măsurate

într-un punct suficient de apropiat de punctul de evacuare (2).

1.1. Concentraţia totală de HCH din apele interioare de suprafaţă afectate de evacuări nu

trebuie să depăşească 100 nanograme pe litru.

1.2. Concentraţia totală de HCH din estuare şi din mările teritoriale nu trebuie să depăşească

20 nanograme pe litru.

1.3. În cazul apelor utilizate pentru producerea de apă potabilă, conţinutul de HCH trebuie să

corespundă cerinţelor din Directiva 75/440/CEE (3).

2. Pe lângă cerinţele menţionate anterior, concentraţiile de HCH din apele interioare de

suprafaţă trebuie determinate de reţeaua naţională prevăzută la art. 5 din prezenta directivă şi

rezultatele trebuie comparate cu o concentraţie totală de HCH de 50 nanograme pe litru.

Dacă această concentraţie nu este respectată într-unul dintre punctele reţelei naţionale, trebuie

indicate motivele la Comisie.

3. Concentraţia totală de HCH din sedimente şi/sau moluşte şi /sau crustacee şi/sau peşti nu

trebuie să crească într-un mod semnificativ în timp.

4. Atunci când obiectivele de calitate se aplică apelor dintr-o regiune, calitatea apelor trebuie

să fie suficientă pentru respectarea fiecăruia din aceste obiective.

ANEXA III

METODE DE MĂSURARE

1 Concentraţiile indicate la pct. 1.1 şi 1.2 constituie cerinţele minime necesare pentru protejarea vieţii acvatice

împotriva poluării în sensul art. 2 lit. (e) din Directiva 76/464/CEE.

2 Cu excepţia obiectivului de calitate prevăzut la pct. 1.3, toate concentraţiile se raportează la media aritmetică a

rezultatelor obţinute în timp de un an.

3 Directiva 75/440/CEE se referă la cerinţele calitative pentru apa de suprafaţă destinată preparării apei potabile

în statele membre (JO L 194, 25.07.1975, p. 26). Directiva prevede o valoare obligatorie, „total pesticide”

(inclusiv HCH).

1. Metoda de analiză de referinţă pentru determinarea concentraţiei substanţelor supuse

controlului în evacuări şi în ape este cromatografia în fază gazoasă cu detecţie prin capturare

de electroni după extragere prin solvent corespunzător şi purificare.

Exactitatea (1) şi precizia (1) metodei trebuie să fie de ± 50%, pentru o concentraţie care

reprezintă de două ori valoarea limitei de detecţie.

Limita de detecţie (1) trebuie să fie:

- în cazul evacuărilor, o zecime din concentraţia cerută la locul prelevării,

- în cazul apelor supuse unui obiectiv de calitate:

(i) pentru apele interioare de suprafaţă, o zecime din concentraţia indicată în obiectivul de

calitate;

(ii) pentru estuare şi mările teritoriale, o cincime din concentraţia indicată în obiectivul de

calitate,

- în cazul sedimentelor, 1μg/kg, greutate uscată,

- în cazul organismelor vii, 1 μ/kg, greutate umedă.

2. Măsurarea debitului efluenţilor trebuie efectuată cu o exactitate de ± 20%.

––––––––––––

1 Definiţiile acestor termeni figurează în Directiva Consiliului 79/869/CEE din 9 octombrie 1979 privind

metodele de măsurare şi frecvenţa eşantionărilor şi analiza apelor de suprafaţă destinate preparării de apă

potabilă în statele membre (JO L 271, 29.10.1979, p. 44).

ANEXA IV

PROCEDURA DE CONTROL PENTRU OBIECTIVELE DE CALITATE

1. Pentru orice autorizaţie acordată în conformitate cu prezenta directivă, autoritatea

competentă precizează regulile, modalităţile de supraveghere şi termenele, pentru a asigura

respectarea obiectivului sau obiectivelor de calitate respective.

2. Conform art. 6 alin. (3) din Directiva 76/464/CEE, statul membru, pentru fiecare obiectiv

de calitate ales şi aplicat, înaintează Comisiei un raport asupra:

- punctelor de evacuare şi dispozitivului de dispersie;

- zonei în care este aplicat obiectivul de calitate;

- localizării punctelor de prelevare;

- frecvenţei prelevării;

- metodelor de prelevare şi de măsurare;

- rezultatelor obţinute.

3. Probele trebuie să fie suficient de reprezentative pentru calitatea mediului acvatic în

regiunea afectată de evacuări, iar frecvenţa de prelevare trebuie să fie suficientă pentru a

scoate în evidenţă eventualele modificări ale mediului acvatic, ţinând seama în special de

variaţiile naturale ale regimului hidrologic.

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01