Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Acasă
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Fazarea Proiectului WATMAN
PROIECT WATMAN
Contact
Anunturi
Informații utile
APEL 112 SMS 113
Anunț COVID-19
  
Se începe căutarea
 

DIRECTIVA CONSILIULUI din 26 septembrie 1983

Planuri de management a bazinului hidrografic
Licitații Închirieri
Galerie

http://wims-pe/Imagini/Icons/Acrobat_Reader.pngDescarca fisier

 

DIRECTIVA CONSILIULUI

din 26 septembrie 1983

privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru emisiile de cadmiu

(83/513/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 100 şi 235,

având în vedere Directiva 76/464/CEE din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii1, în special art. 6 şi 12,

având în vedere propunerea Comisiei2,

având în vedere avizul Parlamentului European3,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social4,

întrucât, pentru a proteja mediul acvatic al Comunităţii împotriva poluării cu anumite substanţe periculoase, art. 3 din Directiva 76/464/CEE prevede un sistem de autorizare prealabilă prin care se stabilesc standardele de emisie pentru evacuarea substanţelor cuprinse în Lista I din anexa la respectiva directivă; întrucât art. 6 din directiva menţionată prevede că trebuie stabilite valorile limită pentru astfel de standarde de emisie, precum şi obiectivele de calitate pentru mediul acvatic afectat de aceste substanţe;

întrucât cadmiul şi compuşii acestuia sunt cuprinşi în Lista I;

întrucât statele membre au obligaţia de a aplica valorile limită, cu excepţia cazurilor în care aplică obiectivele de calitate;

întrucât, deoarece poluarea cauzată de evacuarea de cadmiu în apă are loc în multe sectoare industriale, este necesar să se stabilească valori limită specifice în funcţie de tipul sectorului industrial, precum şi obiective de calitate pentru mediul acvatic în care cadmiul este evacuat ca urmare a acestor procese industriale;

întrucât, cu toate acestea, în prezent nu este posibil să se stabilească valori limită pentru evacuările care rezultă din fabricarea acidului fosforic şi a îngrăşămintelor fosfatice din roci fosfatice;

întrucât scopul acestor obiective de calitate trebuie să fie eliminarea poluării cu cadmiu a diferitelor părţi ale mediului acvatic care pot fi afectate de evacuările cu conţinut de cadmiu;

1 JO L 129, 18.05.1976, p. 23.

2 JO C 118, 21.05.1981, p. 3.

3 JO C 334, 20.12.1982, p. 138.

4 JO C 230, 10.09.1981, p. 22.

întrucât astfel de obiective de calitate trebuie stabilite în mod expres în acest scop şi nu cu

intenţia de a stabili reguli referitoare la protecţia consumatorului sau la comercializarea

produselor din mediul acvatic;

întrucât trebuie instituită o procedură specifică de monitorizare pentru a le permite statelor

membre să demonstreze că obiectivele de calitate sunt îndeplinite;

întrucât trebuie să se prevadă monitorizarea de către statele membre a mediului acvatic afectat

de evacuările de cadmiu menţionate anterior în vederea punerii în aplicare eficiente a

prezentei directive; întrucât art. 6 din Directiva 76/464/CEE nu prevede autoritatea care

trebuie să efectueze o astfel de monitorizare; întrucât, deoarece autoritatea de acţiune necesară

nu a fost prevăzută în Tratat, trebuie invocat art. 235;

întrucât Comisia trebuie să înainteze Consiliului, la intervale de cinci ani, o evaluare

comparativă a punerii în aplicare a prezentei directive de către statele membre;

întrucât prezenta directivă nu se aplică apelor subterane, care fac obiectul Directivei

80/68/CEE1;

întrucât nivelul de industrializare este foarte scăzut în Groenlanda din cauza situaţiei globale a

insulei, în special având în vedere densitatea extrem de redusă a populaţiei, dimensiunile

considerabile şi poziţia geografică specială a insulei; întrucât, prin urmare, prezenta directivă

nu se aplică Groenlandei,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

1. Prezenta directivă:

- în temeiul art. 6 alin. (1) din Directiva 76/464/CEE, stabileşte valorile limită pentru

standardele de emisie de cadmiu din evacuările de la instalaţiile industriale, definite la art. 2

lit. (e) din prezenta directivă,

- în temeiul art. 6 alin. (2) din Directiva 76/464/CEE, stabileşte obiectivele de calitate

pentru cadmiu în mediul acvatic,

- în temeiul art. 6 alin. (4) din Directiva 76/464/CEE, stabileşte termenele limită pentru

îndeplinirea condiţiilor de acordare a autorizaţiilor de către autorităţile competente din statele

membre în cazul evacuărilor existente,

- în temeiul art. 12 alin. (1) din Directiva 76/464/CEE, stabileşte metodele de referinţă

pentru măsurare în vederea determinării conţinutului de cadmiu din evacuări şi din mediul

acvatic,

- în temeiul art. 6 alin. (3) din Directiva 76/464/CEE, instituie o procedură de

monitorizare,

- solicită statelor membre să coopereze între ele în cazul evacuărilor care afectează

apele mai multor state membre.

1 JO L 20, 26.01.1980, p. 43.

2. Prezenta directivă se aplică apelor menţionate la art. 1 din Directiva 76/464/CEE, cu

excepţia apelor subterane.

Articolul 2

În sensul prezentei directive:

(a) „cadmiu” reprezintă:

- elementul chimic cadmiu,

- cadmiul conţinut de oricare dintre compuşii elementului cadmiu;

(b) „valori limită” reprezintă valorile precizate în anexa I;

(c) „obiective de calitate” reprezintă condiţiile precizate în anexa II;

(d) „manipularea cadmiului” reprezintă orice proces industrial care implică utilizarea sau

producţia de cadmiu sau orice alt proces în care prezenţa cadmiului este inerentă;

(e) „instalaţie industrială” reprezintă orice instalaţie în care se manipulează cadmiu sau orice

substanţă care conţine cadmiu;

(f) „instalaţie existentă” reprezintă o instalaţie industrială care este în funcţiune la data

notificării prezentei directive;

(g) „instalaţie nouă” reprezintă:

- o instalaţie industrială care a intrat în funcţiune după data de notificare a prezentei

directive,

- o instalaţie industrială existentă a cărei capacitate de prelucrare a cadmiului a fost mărită

semnificativ după data de notificare a prezentei directive.

Articolul 3

1. Valorile limită, termenele limită până la care acestea trebuie atinse şi procedura de

monitorizare a evacuărilor sunt stabilite în anexa I.

2. Valorile limită se aplică în mod normal în punctul unde apele reziduale care conţin cadmiu

părăsesc instalaţia industrială.

Dacă apele reziduale care conţin cadmiu sunt tratate în afara instalaţiei industriale, la o staţie

de tratare destinată eliminării cadmiului, statul membru poate permite ca valorile limită să fie

aplicate în punctul unde apele reziduale părăsesc staţia de tratare.

3. Autorizaţiile prevăzute la art. 3 din Directiva 76/464/CEE trebuie să cuprindă prevederi cel

puţin la fel de stricte ca şi cele din anexa I la prezenta directivă, cu excepţia cazurilor în care

un stat membru respectă prevederile art. 6 alin. (3) din Directiva 76/464/CEE pe baza

anexelor II şi IV la prezenta directivă.

Autorizaţiile trebuie revizuite cel puţin la intervale de patru ani.

4. Fără a se aduce atingere obligaţiilor care decurg din alin. (1), (2) şi (3) şi din prevederile

Directivei 76/464/CEE, statele membre pot acorda autorizaţii instalaţiilor noi numai în cazul

în care aceste instalaţii aplică standardele care corespund celor mai bune mijloace tehnice

disponibile, dacă acest lucru este necesar pentru eliminarea poluării conform art. 2 din

prezenta directivă sau pentru prevenirea denaturării concurenţei.

În cazurile în care, din motive tehnice, măsurile preconizate nu sunt conforme cu cele mai

bune mijloace tehnice disponibile, oricare ar fi metoda pe care o adoptă, statul membru

furnizează Comisiei, înainte de acordarea oricărei autorizaţii, o justificare a acestor motive.

Comisia înaintează imediat aceste justificări celorlalte state membre şi transmite un raport

tuturor statelor membre cât mai curând posibil, precizându-şi opinia asupra derogării

menţionate la al doilea paragraf. Dacă este necesar, Comisia înaintează Consiliului

propunerile corespunzătoare.

5. Metoda analitică de referinţă pentru determinarea prezenţei cadmiului este precizată în

anexa III.1. Pot fi utilizate şi alte metode, cu condiţia ca limitele de detecţie, precizia şi

acurateţea acestor metode să fie cel puţin la fel de riguroase ca şi cele stabilite în anexa III.1.

În anexa III. 2 se precizează acurateţea obligatorie la măsurarea debitului efluenţilor.

Articolul 4

Statele membre au responsabilitatea de a monitoriza mediul acvatic afectat de evacuările

industriale.

În cazul evacuărilor care afectează apele mai multor state membre, statele membre afectate

cooperează în vederea armonizării procedurilor de monitorizare.

Articolul 5

1. Comisia efectuează o evaluare comparativă a punerii în aplicare a prezentei directive de

către statele membre pe baza informaţiilor furnizate de acestea în temeiul art. 13 din Directiva

76/464/CEE, la primirea unei cereri pe care trebuie să o depună pentru fiecare caz în parte.

Aceste informaţii vizează în special:

- detalii privind autorizaţiile care stabilesc standardele de emisie pentru evacuările de cadmiu,

- rezultatele inventarului evacuărilor de cadmiu în apele menţionate la art. 1 alin. (2),

- rezultatele măsurărilor efectuate de reţeaua naţională instituită pentru a determina

concentraţiile de cadmiu.

2. La intervale de cinci ani, Comisia înaintează Consiliului evaluarea comparativă menţionată

la alin. (1) şi pentru prima dată în termen de patru ani de la notificarea prezentei directive.

3. Dacă survine o modificare a cunoştinţelor ştiinţifice referitoare în special la toxicitatea,

persistenţa şi acumularea cadmiului în organismele vii şi sedimente sau dacă are loc un

progres al celor mai bune mijloace tehnice disponibile, Comisia înaintează propunerile

corespunzătoare Consiliului, în vederea aplicării, dacă este necesar, a valorilor limită şi a

obiectivelor de calitate sau în vederea stabilirii unor noi valori limită sau a unor noi obiective

de calitate.

Articolul 6

1. Statele membre pun în aplicare măsurile necesare în conformitate cu prezenta directivă în

termen de doi ani de la notificarea acesteia. Statele membre informează imediat Comisia în

această privinţă.

2. Statele membre aduc la cunoştinţa Comisiei textul dispoziţiilor de drept intern pe care le

adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 7

Prezenta directivă nu se aplică Groenlandei.

Articolul 8

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 septembrie 1983.

Pentru Consiliu

Preşedintele

C. SIMITIS

ANEXA I

Valori limită, termenele limită până când aceste valori trebuie atinse şi procedurile de

monitorizare a evacuărilor

1. Valori limită şi termene limită

Valori limită care trebuie

Sectorul industrial (1) Unitatea de măsură respectate începând cu data de

01.01.1986 01.01.1989(2)

1. Exploatarea zincului, rafinarea

plumbului şi zincului, industria

cadmiului şi a metalelor neferoase

Miligrame de cadmiu pe litru evacuat

0,3(3)

0,2(3)

2. Producerea compuşilor cadmiului Miligrame de cadmiu pe litru evacuat 0,5(3) 0,2(3)

Grame de cadmiu evacuat pe kilogram

de cadmiu manipulat

0,5(4) (5)

3. Fabricarea de pigmenţi Miligrame de cadmiu pe litru evacuat 0,5(3) 0,2(3)

Grame de cadmiu evacuat pe kilogram

de cadmiu manipulat

0,3(4) (5)

4. Fabricarea de stabilizatori Miligrame de cadmiu pe litru evacuat 0,5(3) 0,2(3)

Grame de cadmiu evacuat pe kilogram

de cadmiu manipulat

0,5(4) (5)

5. Fabricarea de baterii primare şi Miligrame de cadmiu pe litru evacuat 0,5(3) 0,2(3)

secundare Grame de cadmiu evacuat pe kilogram

de cadmiu manipulat

1,5(4) (5)

6. Electrogalvanizarea (6) Miligrame de cadmiu pe litru evacuat 0,5(3) 0,2(3)

Grame de cadmiu evacuat pe kilogram

de cadmiu manipulat

0,3(4) (5)

7. Fabricarea de acid fosforic şi/sau de

îngrăşăminte fosfatice din roci

fosfatice (7)

- -

Valori limită care trebuie

Sectorul industrial (1) Unitatea de măsură respectate începând cu data de

01.01.1986 01.01.1989(2)

(1) Dacă este necesar, valorile limită pentru sectoarele industriale care nu sunt cuprinse în acest tabel vor fi stabilite de

Consiliu ulterior. Între timp, statele membre stabilesc în mod independent standardele de emisie pentru evacuările de

cadmiu conform Directivei 76/464/CEE. Astfel de standarde trebuie să se bazeze pe cele mai bune mijloace tehnice

disponibile şi nu trebuie să fie mai puţin stricte decât cea mai apropiată valoare limită comparabilă din prezenta

anexă.

(2) Pe baza experienţei acumulate prin punerea în aplicare a prezentei directive, în temeiul art. 5 alin. (3), Comisia

înaintează în timp util Consiliului propuneri pentru stabilirea unor valori limită mai restrictive în vederea intrării

acestora în vigoare până în 1992.

(3) Concentraţia medie lunară de cadmiu măsurată pe unitatea de debit lichid.

(4) Media lunară.

(5) Pentru moment este imposibil ca valorile limită să fie stabilite ca încărcătură. Dacă este necesar, aceste valori vor

fi stabilite de Consiliu conform art. 5 alin. (3) din prezenta directivă. În cazul în care Consiliul nu stabileşte nici o

valoare limită, se menţin valorile exprimate ca încărcătură în coloana „01.01.1986” .

(6) Statele membre pot suspenda punerea în aplicare a valorilor limită până la data de 1 ianuarie 1989 în cazul

instalaţiilor care evacuează mai puţin de 10 kg de cadmiu anual şi în care volumul total al băilor de electrogalvanizare

este mai mic de 1,5 m3, dacă această măsură este absolut necesară din considerente tehnice sau

administrative.

(7) În prezent, nu există metode tehnice fezabile din punct de vedere economic pentru extragerea sistematică a

cadmiului din evacuările rezultate de la fabricarea acidului fosforic şi/sau a îngrăşămintelor fosfatice din roci

fosfatice. De aceea, nu au fost stabilite valori limită pentru astfel de evacuări. Absenţa acestor valori limită nu

exonerează statele membre de obligaţia de a stabili standarde de emisie pentru aceste evacuări, conform Directivei

76/464/CEE.

2. Tabelul de mai sus conţine valorile limită, exprimate în concentraţii care, în principiu, nu

trebuie depăşite, pentru sectoarele industriale din secţiunile 2, 3, 4, 5 şi 6. Valorile limită

exprimate prin concentraţii maxime nu pot fi în nici un caz mai mari decât cele exprimate prin

cantităţi maxime de împărţit la standardele de apă pe kilogram de cadmiu manipulat. Cu toate

acestea, deoarece concentraţia de cadmiu din efluenţi depinde de volumul de apă existent,

care diferă de la un proces la altul sau de la o instalaţie la alta, trebuie respectate în toate

cazurile valorile limită exprimate prin cantitatea de cadmiu evacuat în raport cu cantitatea de

cadmiu manipulat, după cum se precizează în tabelul de mai sus.

3. Valorile limită medii pe zi sunt de două ori mai mari decât valorile limită medii

corespunzătoare pe lună indicate în tabelul de mai sus.

4. Pentru a verifica dacă evacuările respectă standardele de emisie stabilite conform valorilor

limită precizate în prezenta anexă, trebuie instituită o procedură de monitorizare.

Procedura trebuie să prevadă prelevarea şi analiza probelor, precum şi măsurarea debitului de

evacuare şi a cantităţii de cadmiu manipulată.

Dacă este imposibil să se determine cantitatea de cadmiu manipulată, procedura de

monitorizare se poate baza pe cantitatea de cadmiu care ar trebui utilizată în funcţie de

capacitatea de producţie pentru care a fost acordată autorizaţia.

5. Se recoltează o probă reprezentativă din cantitatea evacuată pe parcursul a 24 de ore.

Cantitatea de cadmiu evacuată într-o lună trebuie calculată pe baza cantităţilor de cadmiu

evacuate în fiecare zi.

Cu toate acestea, poate fi instituită o procedură simplificată de monitorizare pentru instalaţiile

industriale care nu evacuează mai mult de 10 kg de cadmiu pe an. În cazul instalaţiilor

industriale de electro-galvanizare, o procedură simplificată de monitorizare poate fi instituită

numai dacă volumul total al băilor de electro-galvanizare este mai mic de 1,5 m3.

ANEXA II

Obiectivele de calitate

Pentru acele state membre care pun în aplicare excepţia prevăzută la art. 6 alin. (3) din

Directiva 76/464/CEE, standardele de emisie pe care statele membre trebuie să le stabilească

şi să se asigure că sunt aplicate, în temeiul art. 5 din respectiva directivă, trebuie stabilite

astfel încât să se respecte obiectivele de calitate corespunzătoare sau unele obiective dintre

cele enumerate mai jos în zona afectată de evacuările de cadmiu. Autoritatea competentă

determină zona afectată în fiecare caz şi selecţionează dintre obiectivele enumerate la alin. (1)

acel obiectiv sau acele obiective pe care le consideră adecvate în vederea aplicării lor în zona

afectată, ţinând cont de faptul că scopul prezentei directive este de a elimina complet

poluarea.

1. Pentru a elimina poluarea, definită în Directiva 76/464/CEE şi în temeiul art. 2 din

respectiva directivă1, se stabilesc următoarele obiective de calitate2:

1.1. Concentraţia totală de cadmiu în apele de suprafaţă afectate de evacuări nu trebuie să

depăşească 5 μg/litru.

1.2. Concentraţia de cadmiu dizolvat în estuarul afectat de evacuări nu trebuie să depăşească 5

μg/litru.

1.3. Concentraţia de cadmiu dizolvat în apele teritoriale şi în alte ape maritime teritoriale

decât estuarul, afectate de evacuări, nu trebuie să depăşească 2,5 μg/litru.

1.4. În cazul apelor folosite pentru obţinerea apei potabile, conţinutul de cadmiu trebuie să

respecte normele impuse de Directiva 75/440/CEE3.

2. Pe lângă cerinţele de mai sus, concentraţiile cadmiului trebuie determinate de reţeaua

naţională prevăzută la art. 5, iar rezultatele trebuie comparate cu următoarele concentraţii4:

2.1. În cazul apelor de suprafaţă, o concentraţie totală de cadmiu de 1 μg/litru.

2.2. În cazul estuarelor, o concentraţie de cadmiu dizolvat de 1 μg/litru.

2.3. În cazul apelor teritoriale şi maritime teritoriale, altele decât estuarul, o concentraţie de

cadmiu dizolvat de 0,5 μg/litru.

Dacă aceste concentraţii nu sunt respectate în nici unul dintre punctele reţelei naţionale,

motivele acestui fapt trebuie raportate la Comisie.

3. Concentraţiile de cadmiu din sedimente şi/sau din moluşte şi crustacee, dacă se poate

calculate pentru specia Mytilus edulis, nu trebuie să crească semnificativ în timp.

1 Cu excepţia obiectivului de calitate 1.4, toate concentraţiile se referă la media aritmetică a rezultatelor obţinute

pe parcursul unui an.

2 Concentraţiile de cadmiu indicate la 1.1, 1.2 şi 1.3 sunt limitele minime necesare pentru protejarea vieţii

acvatice.

3 Directiva 75/440/CEE priveşte calitatea obligatorie a apei de suprafaţă destinate obţinerii de apă potabilă în

statele membre (JO L 194, 25.07.1975, p. 26). Directiva prevede o valoare obligatorie pentru cadmiu de 5

μg/litru, pentru 95 % din probele prelevate.

4 Concentraţiile de cadmiu indicate la 1.1, 1.2 şi 1.3 sunt limitele minime necesare pentru protecţia vieţii

acvatice.

4. Dacă se stabilesc mai multe obiective de calitate pentru apa dintr-o zonă, calitatea apei

respective trebuie să fie conformă cu fiecare dintre obiectivele stabilite.

ANEXA III

Metoda de referinţă pentru măsurări

1. Metoda analitică de referinţă pentru determinarea conţinutului de cadmiu din apă,

sedimente, moluşte şi crustacee este spectrofotometria de absorbţie atomică după conservarea

şi tratarea adecvată a probei.

Limitele de detecţie1 trebuie să fie astfel încât concentraţia de cadmiu să poată fi măsurată cu

o acurateţe1 de ± 30% şi cu o precizie1 de ± 30% la următoarele concentraţii:

- în cazul evacuărilor, 1/10 din concentraţia maximă de cadmiu admisă, precizată în

autorizaţie,

- în cazul apei de suprafaţă, 0,1 μg/litru sau 1/10 din concentraţia de cadmiu precizată în

obiectivul de calitate, depinde care dintre aceste valori este mai mare,

- în cazul moluştelor şi crustaceelor, 0,1 mg/kg, greutate umedă,

- în cazul sedimentelor, 1/10 din concentraţia de cadmiu din probă sau 0,1 mg/kg materie

uscată, uscarea efectuându-se la greutate constantă între 105 şi 110°C, depinde care valoare

este mai mare.

2. Măsurarea debitului trebuie efectuată cu o acurateţe de ± 20%.

———————

1 Definiţiile acestor termeni sunt cele din Directiva Consiliului 79/869/CEE din 9 octombrie 1979 privind

metodele de măsurare şi frecvenţa prelevării de probe şi a analizei apei de suprafaţă destinate obţinerii de apă

potabilă în statele membre (JO L 271, 29.10.1979, p. 44).

ANEXA IV

Procedura de monitorizare a obiectivelor de calitate

1. Pentru fiecare autorizaţie acordată în temeiul prezentei directive, autoritatea competentă

precizează restricţiile, procedura de monitorizare şi termenele limită pentru a garanta

respectarea obiectivului sau a obiectivelor respective.

2. Conform art. 6 alin. (3) din Directiva 76/464/CEE, statul membru raportează Comisiei

pentru fiecare obiectiv de calitate selecţionat şi aplicat, următoarele informaţii:

- punctele de evacuare şi mijloacele de dispersie,

- zona în care se aplică obiectivul de calitate,

- amplasarea punctelor de prelevare,

- frecvenţa de prelevare,

- metodele de prelevare şi de măsurare,

- rezultatele obţinute.

3. Probele trebuie să fie reprezentantive pentru calitatea mediului acvatic în zona afectată de

evacuări, iar frecvenţa de prelevare trebuie să fie suficientă pentru a indica orice modificare

din mediul acvatic, ţinând cont în special de variaţiile naturale ale regimului hidrologic.

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01