Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Acasă
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Fazarea Proiectului WATMAN
PROIECT WATMAN
Contact
Anunturi
Informații utile
APEL 112 SMS 113
Anunț COVID-19
  
Se începe căutarea
 

DIRECTIVA CONSILIULUI din 16 iunie 1988

Planuri de management a bazinului hidrografic
Licitații Închirieri
Galerie
http://wims-pe/Imagini/Icons/Acrobat_Reader.pngDescarca fisier

DIRECTIVA CONSILIULUI

din 16 iunie 1988

de modificare a anexei II la Directiva 86/280/CEE privind valorile limită şi obiectivele de

calitate pentru evacuarea anumitor substanţe periculoase cuprinse în Lista I din anexa

la Directiva 76/464/CEE

(88/347/CEE)

 

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 130s,având în vedere Directiva Consiliului 76/464/CEE din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii1, în special art. 6 şi 12, având în vedere Directiva Consiliului 86/280/CEE din 12 iunie 1986 privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuarea anumitor substanţe periculoase cuprinse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE2, având în vedere propunerea Comisiei3, având în vedere avizul Parlamentului European4, având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social5, întrucât, pentru a proteja mediul acvatic al Comunităţii împotriva poluării cu anumite substanţe periculoase, art. 3 din Directiva 76/464/CEE prevede un sistem de autorizare prealabilă prin care se stabilesc standardele de emisie pentru evacuarea substanţelor cuprinse în Lista I din anexa la prezenta directivă; întrucât art. 6 din directiva menţionată anterior prevede că trebuie stabilite valorile limită pentru astfel de standarde de emisie, precum şi obiectivele de calitate pentru mediul acvatic afectat de evacuarea acestor substanţe; întrucât statele membre au obligaţia de a aplica valorile limită, cu excepţia cazurilor în care  aplică obiectivele de calitate; întrucât Directiva 86/280/CEE trebuie modificată şi completată pe baza propunerilor înaintate de Comisie, în conformitate cu progresul cunoştinţelor ştiinţifice referitoare în special la toxicitatea, persistenţa şi acumularea substanţelor respective în organismele vii şi în sedimente, sau în cazul unui progres al celor mai bune mijloace tehnice disponibile; întrucât este necesar, în acest scop, să se completeze respectiva directivă în privinţa măsurilor asupra altor substanţe periculoase şi să se aducă modificări conţinutului anexei II;

1 JO L 129, 18.05.1976, p. 23.

2 JO L 181, 04.07.1986, p. 16.

3 JO C 146, 12.06.1979, p. 5, JO C 309, 03.12.1986, p. 3, JO C 314, 26.11.1987, p. 5 şi JO C 70, 18.03.1985, p.15.

4 JO C 122, 09.05.1988 şi JO C 120, 20.05.1986, p. 164.

5 JO C 232, 31.08.1987, p. 2, JO C 356, 31.12.1987, p. 69 şi JO C 188, 29.07.1985, p. 19.

întrucât, pe baza criteriilor stabilite în Directiva 76/464/CEE, aldrinul, dieldrinul, endrinul,

izodrinul, hexaclorbenzenul, hexaclorbutadiena şi cloroformul trebuie să intre sub incidenţa

prevederilor Directivei 86/280/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa II la Directiva Consiliului 86/280/CEE se modifică după cum urmează:

1. Se adaugă următoarele sub titlu:

„4. Pentru aldrin, dieldrin, endrin şi izodrin

5. Pentru hexaclorbenzen

6. Pentru hexaclorbutadienă

7. Pentru cloroform”.

2. Se adaugă următoarele puncte:

„IV. Dispoziţii speciale pentru:

- aldrin (nr. 1) (1) Nr. CAS 309-00-2

- dieldrin (nr. 71) (2) Nr. CAS 60-57-1

- endrin (nr. 77) (3) Nr. CAS 72-20-8

- izodrin (nr. 130) (4) Nr. CAS 465-73-6

——————

(1)Aldrinul este compusul chimic C12H8Cl6

1,2,3,4,10, 10-hexaclor-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-hexahidro-1, 4-endo-5, 8-exo-dimetanonaftalină.

(2) Dieldrinul este compusul chimic C12H8Cl6O

1, 2, 3, 4, 10, 10-hexaclor-6, 7-epoxi-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octahidro-1, 4-endo-5, 8-exodimetanonaftalină.

(3) Endrinul este compusul chimic C12H8Cl6O

1, 2, 3, 4, 10, 10-hexaclor-6, 7-epoxi-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octahidro-1, 4-endo-5, 8-endodimetanonaftalină.

(4) Izodrinul este compusul chimic C12H8Cl6

1, 2, 3, 4, 10, 10-hexaclor-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-hexahidro-1, 4-endo-5, 8-endo-dimetanonaftalină.

Rubrica A (1, 71, 77, 130): Valori limită pentru standardele de emisie (1)

Valoare limită exprimată ca

Tipul instalaţiei

industriale (2) Tipul valorii medii Greutate

Concentraţie în

efluent μg/l de apă

evacuată (3)

De respectat

începând cu

1. Producerea de

aldrin şi/sau

dieldrin şi/sau

endrin, inclusiv

producerea acestor

substanţe în acelaşi

loc

lunar

zilnic

3 g pe tona de

capacitate totală de

producţie (g/tonă)

1,5 g pe tona de

capacitate totală de

producţie (g/tonă)

(4)

2

10(4)

01.01.1989

01.01.1989

(1) Valorile limită indicate la această rubrică se aplică evacuărilor totale de aldrin, dieldrin şi endrin. Dacă

efluentul care rezultă din procesul de producţie a aldrinului, dieldrinului şi/sau endrinului (inclusiv producerea

acestor substanţe) conţine şi izodrin, valorile limită stabilite mai sus se aplică evacuărilor totale de aldrin,

dieldrin, endrin şi izodrin.

(2) Printre instalaţiile industriale menţionate la rubrica A pct. 3 din anexa I, se insistă în mod special asupra

instalaţiilor producătoare de aldrin şi/sau dieldrin şi/sau endrin în afara locului de producţie.

(3) Aceste cifre sunt valabile pentru întreaga cantitate de apă care trece prin instalaţie.

(4) Dacă este posibil, valorile zilnice nu trebuie să depăşească dublul valorilor lunare.

Rubrica B (1, 71, 77, 130): Obiective de calitate

Obiective de calitate ng/l de respectat

Mediu Substanţă începând cu

01.01.1989 01.01.1994

Ape continentale

Ape de estuar

Ape maritime teritoriale, altele decât apele

de estuar

Ape teritoriale

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Izodrin

30 pentru cele patru

substanţe în total,

cu valoarea maximă

5 pentru endrin

10

10

5

5

Stagnare: Concentraţia (concentraţiile) de aldrin şi/sau dieldrin şi/sau endrin şi/sau izodrin din

sedimente şi/sau moluşte şi/sau crustacee şi/sau peşti nu trebuie să crească în mod

semnificativ în timp.

Rubrica C (1, 71, 77, 130): Metoda de măsurare de referinţă

1. Metoda de referinţă care trebuie folosită pentru determinarea prezenţei aldrinului,

dieldrinului, endrinului şi/sau a izodrinului în efluenţi şi în mediul acvatic este gazcromatografia

cu detector cu captură de electroni după extragerea cu ajutorul unui solvent

corespunzător. Limita de detecţie (1) pentru fiecare substanţă este de 2,5 ng/l pentru mediul

acvatic şi 400 ng/l pentru efluenţi, în funcţie de numărul de substanţe parazite din probă.

2. Metoda de referinţă care trebuie folosită pentru determinarea prezenţei aldrinului,

dieldrinului şi/sau endrinului şi/sau a izodrinului în sedimente şi în organisme este gazcromatografia

cu detector cu captură de electroni după pregătirea adecvată a probelor. Limita

de determinare este de 1 μg/kg materie uscată pentru fiecare substanţă în parte.

3. Acurateţea şi precizia metodei trebuie să fie de ± 50% la o concentraţie care este de două

ori mai mare decât valoarea limitei de detecţie.

______________

1 „Limita de detecţie” xg a unei substanţe date este cea mai mică cantitate care poate fi determinată cantitativ întro

probă, pe baza unei anumite metode de lucru, şi care poate fi diferită de zero.

V. Dispoziţii speciale pentru hexaclorbenzen (HCB) (nr. 83)

CAS-118-74-1

Rubrica A (83): Valori limită pentru standardele de emisie

Stagnare: Nu trebuie să se înregistreze nici o creştere semnificativă în timp a poluării care

rezultă din evacuarea de HCB şi care afectează concentraţiile din sedimente şi/sau moluşte

şi/sau crustacee şi/sau peşti.

Tipul instalaţiei Valori limită exprimate ca

industriale (1) (2) (3) Tipul valorii medii greutate concentraţie

De respectat

începând cu

1. Producerea şi

prelucrarea HCB

lunar

zilnic

10 g HCB/tona de

capacitate de

producţie de HCB

20 g HCB/tona de

capacitate de

producţie de HCB

1 mg/l de HCB

2 mg/l de HCB

01.01.1990

2. Producerea de

percloretilen (PER)

şi de tetraclorură de

carbon (CCl4) prin

perclorurare

lunar

zilnic

1,5 g HCB/tona de

capacitate totală de

producţie de PER +

CCl4

3 g HCB/tona de

capacitate totală de

producţie de PER +

CCl4

1,5 mg/l de HCB

3 mg/l de HCB

01.01.1990

3. Producerea de

tricloretilen şi/sau

de percloretilen prin

orice alt proces (4)

lunar

zilnic

-

-

-

-

-

-

(1) Dacă evacuările nu depăşesc 1 kg pe an, se poate introduce o procedură simplificată de monitorizare.

(2) Printre instalaţiile industriale menţionate în anexa I rubrica A pct. 3, se insistă în special asupra instalaţiilor

industriale care produc quintozen şi tecnazen, a instalaţiilor industriale care produc clor prin electroliza cloralcanilor

cu electrozi de grafit, a instalaţiilor industriale de prelucrare a cauciucului, a instalaţiilor pentru produse

pirotehnice şi a celor care produc clorură de vinil.

(3) Pe baza experienţei dobândite prin punerea în aplicare a prezentei directive şi având în vedere faptul că,

datorită utilizării celor mai bune mijloace tehnice disponibile, este posibil ca în anumite cazuri să se aplice valori

mult mai stricte decât cele indicate mai sus, Consiliul adoptă, la propunerea Comisiei, valori limită mai stricte,

până la 1 ianuarie 1995.

(4) În prezent, nu se pot adopta valori limită pentru acest sector. Consiliul adoptă astfel de valori limită într-o

etapă ulterioară, hotărând la propunerea Comisiei. Între timp, statele membre aplică standardele naţionale de

emisie conform anexei I, rubrica A pct. 3.

Rubrica B (83): Obiective de calitate (1)

Stagnare: Concentraţia de HCB în sedimente şi/sau moluşte şi/sau crustacee şi/sau peşti nu

trebuie să crească semnificativ în timp.

____________

(1) Comisia analizează posibilitatea de a stabili obiective de calitate mai stricte, ţinând cont de

concentraţiile măsurate de HCB din sedimente şi/sau moluşte şi/sau crustacee şi/sau peşti şi

înaintează un raport Consiliului, până la 1 ianuarie 1995, pentru ca acesta să ia o decizie cu

privire la modificarea directivei.

Mediu Obiectiv de calitate Unitate de măsură De respectat

începând cu

Ape continentale

Ape de estuar

Ape maritime teritoriale, altele decât apele

de estuar

Ape teritoriale

0,03

μg/l

01.01.1990

Rubrica C (83): Metoda de măsurare de referinţă

1. Metoda de referinţă care trebuie folosită pentru determinarea prezenţei HCB în efluenţi şi

în apă este gaz-cromatografia cu detector cu captură de electroni după extragerea cu ajutorul

unui solvent adecvat.

Limita de detecţie (1) pentru HCB este cuprinsă între 1 şi 10 ng/l pentru ape şi 0,5-1 μg/l

pentru efluenţi, în funcţie de numărul de substanţe străine din probă.

2. Metoda de referinţă care trebuie folosită pentru determinarea prezenţei HCB în sedimente

şi în organisme este gaz-cromatografia cu detector cu captură de electroni după pregătirea

adecvată a probei. Limita de determinare (1) este cuprinsă între 1 şi 10 μg/kg materie uscată.

3. Acurateţea şi precizia metodei trebuie să fie de ± 50% la o concentraţie care este de două

ori mai mare decât valoarea limitei de detecţie1.

______________

(1) „Limita de detecţie” xg a unei substanţe date este cea mai mică cantitate care poate fi determinată cantitativ

într-o probă, pe baza unei anumite metode de lucru, şi care poate fi diferită de zero.

VI. Dispoziţii speciale pentru hexaclorbutadienă (HCBD) (nr. 84)

CAS-87-68-3

Rubrica A (84): Valori limită pentru standardele de emisie

Stagnare: Nu trebuie să se înregistreze nici o creştere semnificativă în timp a poluării care

rezultă din evacuarea de HCBD şi care afectează concentraţiile din sedimente şi/sau moluşte

şi/sau crustacee şi/sau peşti.

Tipul instalaţiei Valori limită exprimate ca

industriale (1) (2) (3) Tipul valorii medii greutate concentraţie

De respectat

începând cu

1. Producerea de

percloretilen (PER)

şi de tetraclorură de

lunar

1,5 g HCBD/tona

de capacitate totală

de producţie de

1,5 mg/l de HCBD

carbon (CCl4) prin

perclorurare

zilnic

PER + CCl4

3 g HCBD/tona de

capacitate totală de

producţie de PER +

CCl4

3 mg/l de HCBD

01.01.1990

3. Producerea de

tricloretilen şi/sau

de percloretilen prin

orice alt proces (4)

lunar

zilnic

-

-

-

-

-

-

(1) Dacă evacuările nu depăşesc 1 kg pe an, se poate introduce o procedură simplificată de monitorizare.

(2) Printre instalaţiile industriale menţionate în anexa I rubrica A pct. 3, se insistă în special asupra instalaţiilor

industriale care utilizează HCBD în scopuri tehnice.

(3) Pe baza experienţei dobândite prin punerea în aplicare a prezentei directive şi având în vedere faptul că,

datorită utilizării celor mai bune mijloace tehnice disponibile, este posibil ca în anumite cazuri să se aplice valori

mult mai stricte decât cele indicate mai sus, această decizie trebuie luată până la 1 ianuarie 1995.

(4) În prezent nu este posibil să se adopte valori limită pentru acest sector. Consiliul adoptă astfel de valori limită

într-o etapă ulterioară, hotărând la propunerea Comisiei. Între timp, statele membre aplică standardele naţionale

de emisie conform anexei I rubrica A pct. 3.

Rubrica B (84): Obiective de calitate (1)

Stagnare: Concentraţia de HCBD în sedimente şi/sau moluşte şi/sau crustacee şi/sau peşti nu

trebuie să crească semnificativ în timp.

____________

(1) Comisia analizează posibilitatea de a stabili obiective de calitate mai stricte, ţinând cont de

concentraţiile măsurate de HCBD din sedimente şi/sau moluşte şi/sau crustacee şi/sau peşti şi

înaintează un raport Consiliului, până la 1 ianuarie 1995, pentru ca acesta să ia o decizie cu

privire la modificarea directivei.

Mediu Obiectiv de calitate Unitate de măsură De respectat

începând cu

Ape continentale

Estuar

Ape maritime teritoriale, altele decât

estuarul

Ape teritoriale

0,1

μg/l

01.01.1990

Rubrica C (84): Metoda de măsurare de referinţă

1. Metoda de referinţă care trebuie folosită pentru determinarea prezenţei HCBD în efluenţi şi

în apă este gaz-cromatografia cu detector cu captură de electroni după extragerea cu ajutorul

unui solvent adecvat.

Limita de detecţie (1) pentru HCBD este cuprinsă între 1 şi 10 ng/l pentru ape şi 0,5-1 μg/l

pentru efluenţi, în funcţie de numărul de substanţe străine din probă.

2. Metoda de referinţă care trebuie folosită pentru determinarea prezenţei HCBD în sedimente

şi în organisme este gaz-cromatografia cu detector cu captură de electroni după pregătirea

adecvată a probei. Limita de detecţie (1) este cuprinsă între 1 şi 10 μg/kg materie uscată.

3. Acurateţea şi precizia metodei trebuie să fie de ± 50% pentru o concentraţie care este de

două ori mai mare decât valoarea limitei de detecţie (1).

____________

(1) „Limita de detecţie” xg a unei substanţe date este cea mai mică cantitate care poate fi determinată cantitativ

într-o probă pe baza unei anumite metode de lucru şi care poate fi diferită de zero.

VII. Dispoziţii speciale pentru cloroform (CHCl3) (nr. 23) (1)

CAS-67-66-3

Rubrica A (23): Valori limită pentru standardele de emisie

Valori limită (medii lunare)

Tipul instalaţiei industriale (2) (3) exprimate ca (4) (5)

greutate concentraţie

De respectat începând

cu

1. Producerea de clormetan din

metanol sau din combinaţie de

metanol şi metan (6)

10 g CHCl3/tona de

capacitate totală de

producţie de

clormetan

1mg/l

01.01.1990

2. Producerea de clormetan prin

clorurarea metanului

3. Producerea de clorofluorocarbon

(CFC) (7)

7,5 g CHCl3/tona de

capacitate totală de

producţie de

clormetan

-

1 mg/l

-

01.01.1990

-

(1) În cazul cloroformului, art. 3 din Directiva 76/464/CEE se aplică evacuărilor din procese industriale

care pot în sine să contribuie în mod semnificativ la nivelul de cloroform din efluentul apos; în special,

acest articol se aplică instalaţiilor menţionate la rubrica A a prezentei anexe. Art. 5 din prezenta directivă

se aplică dacă se identifică alte surse decât cele enumerate în prezenta anexă.

(2) Printre instalaţiile industriale menţionate la rubrica A pct. 3 din anexa I, se insistă în special, în cazul

cloroformului, asupra instalaţiilor care produc clorură de vinil monomer utilizând piroliza dicloretanului, a

celor care produc pastă de hârtie decolorată şi a altor instalaţii care utilizează CHCl3 ca solvent şi asupra

instalaţiilor în care se clorurează apele de răcire şi alţi efluenţi. Consiliul adoptă valorile limită pentru

aceste sectoare într-o etapă ulterioară, luând o decizie la propunerea Comisiei.

(3) Dacă evacuările nu depăşesc 30 kg pe an, se poate introduce o procedură simplificată.

(4) Valorile limită medii zilnice sunt de două ori mai mari decât valorile medii lunare.

(5) Având în vedere volatilitatea cloroformului şi pentru a se asigura respectarea dispoziţiilor art. 3 alin.

(6), dacă se recurge la un proces care implică agitarea unui efluent care conţine cloroform în spaţiu

deschis, statele membre solicită respectarea valorilor limită în amonte de instalaţia respectivă; statele

membre se asigură că se iau în considerare toate apele care ar putea fi poluate.

(6) Adică prin hidroclorurarea metanolului, apoi prin clorurarea clorurii de metil.

(7) În prezent nu se pot adopta valori limită pentru acest sector. Consiliul adoptă astfel de valori limită întro

etapă ulterioară, hotărând la propunerea Comisiei. Între timp, statele membre aplică standardele

naţionale de emisie conform anexei I rubrica A pct. 3.

Rubrica B (23): Obiective de calitate (1)

(1) Fără a se aduce atingere art. 6 alin. (3) din Directiva 76/464/CEE, dacă nu apare nici o problemă în respectarea

şi menţinerea permanentă a obiectivelor de calitate stabilite mai sus, poate fi introdusă o procedură simplificată

de monitorizare.

Mediu Obiectiv de calitate Unitate de măsură De respectat

începând cu

Ape continentale

Ape de estuar

Ape maritime teritoriale, altele decât apele

de estuar

Ape teritoriale

12

μg/l

01.01.1990

Rubrica C (23): Metoda de măsurare de referinţă

1. Metoda de referinţă pentru măsurare care trebuie utilizată pentru a determina prezenţa

cloroformului în efluenţi şi în mediul acvatic este gaz-cromatografia.

Trebuie să se utilizeze un detector sensibil dacă nivelurile concentraţiei se situează sub 0,5

mg/l, iar în acest caz limita de detecţie (1) este 0,1 μg/l. Pentru niveluri ale concentraţiei mai

mari de 0,5 mg/l, se acceptă o limită de detecţie de 0,1 mg/l.

2. Acurateţea şi precizia metodei trebuie să fie de ± 50% la o concentraţie de două ori mai

mare decât valoarea limitei de determinare (1).

______________

(1) „Limita de detecţie” xg a unei substanţe date este cea mai mică cantitate care poate fi determinată cantitativ

într-o probă, pe baza unei anumite metode de lucru, şi care poate fi diferită de zero.

Articolul 2

Statele membre iau măsurile necesare, în conformitate cu prezenta directivă, până la 1

ianuarie 1989, în privinţa aldrinului, dieldrinului, endrinului şi izodrinului, şi până la 1

ianuarie 1990 pentru celelalte substanţe. Statele membre informează imediat Comisia în

această privinţă.

Statele membre aduc la cunoştinţa Comisiei textul dispoziţiilor de drept intern pe care le

adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 16 iunie 1988.

Pentru Consiliu

Preşedintele

K. TÖPFER

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01