Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Acasă
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Fazarea Proiectului WATMAN
PROIECT WATMAN
Contact
Anunturi
Informații utile
APEL 112 SMS 113
Anunț COVID-19
  
Se începe căutarea
 

Descrierea activității

Planuri de management a bazinului hidrografic
Licitații Închirieri
Galerie

Obiectul de activitate

Administraţia Bazinală de Apă Olt are următoarele atribuţii principale:

gospodarirea unitară, durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi subterană şi protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării, precum şi repartiţia raţională şi echilibrată a acestor resurse;

administrarea, exploatarea şi intreţinerea infrastructurii Sistemului naţional de gospodarire a apelor, întreţinerii cursurilor de apă, lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, aflată în administrarea sa;

• administrarea, exploatarea si intreţinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si balţilor, în starea lor naturală sau amenajată, a zonelor umede şi a celor protejate, aflate în patrimoniu;

administrarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii Sistemului bazinal Olt de veghe hidrologică şi hidrogeologică;

• administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului bazinal Olt de supraveghere a calităţii resurselor de apă; - supravegherea calităţii resurselor de apă de suprafaţă şi subterană, de prevenire şi avertizare în caz de poluări accidentale;

• administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului Bazinal Olt de supraveghere cantitativă a resurselor de apă din administrare;

realizarea sistemului informatic si de telecomunicaţii în unităţile sistemului de gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei şi hidrogeologiei;

asigurarea funcţiilor de operator unic pentru resursele de apă de suprafaţă naturale sau amenajate din b.h.Olt, indiferent de detinatorul cu orice titlu al amenajării, şi pentru resursele de apă subterane, indiferent de natură lor şi a instalaţiilor aferente, cu potenţialele lor naturale, cu excepţia resurselor acvatice vii, în condiţiile legii, cu excepţia celor prevazute expres in reglementările specifice in vigoare;

• alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apa de suprafata si subterane din b.h.Olt in toate formele sale de utilizare, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

• apararea impotriva inundatiilor prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate in administrarea sa si gestionarea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare impotriva inundatiilor;

• intretinerea si exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de aparare impotriva inundatiilor, aflate in administrare;

• avizarea si autorizarea din punct de vedere al gospodaririi apelor a lucrarilor si activitatilor ce se executa pe ape sau au legatura cu apele din b.h.Olt;

• instruirea si perfectionarea personalului din domeniul gospodaririi apelor in centrele proprii de formare profesionala si/sau in colaborare cu alte institutii specializate;

• realizarea de anuare, sinteze, studii, proiecte, instructiuni, monografii si tiparituri in domeniul apelor;

• elaborarea schemei directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic Olt;

• implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor.

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01