Versiune Romana      Versiune Engleza     
SGA Alba
ABA Mures
Sediul Central al Apelor Romane
  
Se începe căutarea

 ContentEditorWebPart

 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

 

Str:  Lalelelor  nr. 7A
Cod 510217 – Alba Iulia, jud. Alba
Tel: 0258/833356, Fax: 0258/834428
e-mail:
 
dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

 

PREZENTARE GENERALĂ 

 

În calitate de subunitate a Administraţiei Naţionale "Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Mureș - Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba reprezintă autoritatea investită cu aplicarea unitară a strategiei naţionale în domeniul gospodăririi resurselor de apă, pe teritoriul bazinului hidrografic Mureş în judeţele Alba, Cluj şi Sibiu având următoarele atribuţii principale:

 • monitorizarea hidrologică şi de calitate a resurselor de apă;
 • administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor;
 • aplicarea programului naţional de implementare a prevederilor legislaţiei proprii armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a apelor;
 • asigurarea dezvoltării unitare a sistemului de gospodărire a apelor;
 • gestionarea şi valorificarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane cu potenţialele lor naturale şi fondul de date din domeniu;
 • reglementarea şi controlul folosinţelor de apă, al lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele şi asigurarea activităţii de inspecţie;
 • avertizarea şi realizarea măsurilor de prevenire, combatere şi înlăturare a efectelor inundaţiilor şi a poluărilor accidentale.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba este organizat să funcţioneze cu două subunităţi teritoriale după cum urmează:

 • Sistemul Hidrotehnic Alba Iulia care are în subordine Formaţiile de Lucru: Alba Iulia Ampoi, Aiud, Blaj, Sebeş, Vinţu de Jos;
 •  Sistemul Hidrotehnic Turda care are în subordine Formaţiile de Lucru: Mihoieşti, Baia Arieş Iara, Regularizări şi Baraje Turda.

Afluenţii importanţi ai râului Mureş în zona de activitate a SGA AB sunt: Arieş, Iara, Aiudul de Sus Geoagiu, Târnave, Ampoi, Sebeş, Cugir.

Lungimea totală a cursurilor de apă codificate din bazinul al râului Mureş în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba este de 2412 km din care:

 • curs de apă amenajat 187 km
 • curs de apă îndiguit 136 km
 • lucrări de apărare şi consolidare pe râul Mureş 92 km
 • 5 acumulări (Mihoieşti, Tureni, Fâneaţa Vacilor, Rediu şi Tăul Ceanului) cu un volum total de stocare de 33,32 mil. mc, toate acestea fiind localizate în bazinul hidrografic Arieş.

 

 

 

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DIN CADRUL SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR ALBA

 

DISPECERAT ŞI APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR

 

 •  Asigură permanenţa Centrului Operativ al S.G.A. Alba şi continuitatea fluxului informaţional-decizional prin telefonie, fax, radio, e-mail, V.P.N.;
 • Asigură legătura între Centru Operativ pt. Situaţii de Urgenţă al S.G.A. Alba cu C.J.S.U. şi I.J.S.U., precum şi cu structurile  M.M.S.C. şi A.N. “Apele Române” prin A.B.A. Mureş, conform fluxului informaţional definit în Planurile de Apărare;
 • Asigură diseminarea în timp real  al atenţionărilor şi  avertizărilor hidrologice primite de la A.N.M. şi I.N.H.G.A. prin A.B.A. Mureş, către C.J.S.U. şi I.J.S.U.;
 • Asigură, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă, întocmirea rapoartelor operative zilnice, în timpul situaţiilor de urgenţă;
 • Colectare, înregistrare, validare, prelucrare şi diseminarea datelor referitoare la fenomenele  hidrometeorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
 • Monitorizarea, validarea şi prelucrarea datelor de la  lucrările hidrotehnice din administrarea S.G.A. Alba privind manevrele de exploatare care au ca efect modificarea regimului natural de scurgere.

 

 

 

Activitatea de apărare împotriva inundaţiilor este reglementată prin : Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, cu modificările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 846/2010  pentru aprobarea Strategiei Naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung; Ordinul comun al  ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră; Ordinul comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 245/3403/2012 pentru aprobarea procedurii de codificare a informaţiilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice şi alte acte normative.

Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi secetă hidrologică, este o activitate de interes naţional având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

Tipurile de risc generatoare de situaţii de urgenţă sunt următoarele :

·         Inundaţii, ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă cauzate de creşterea debitelor provenite din precipitaţii şi/sau din topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a blocajelor cauzate de  dimensiunile insuficiente ale secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor, blocajelor produse de gheţuri sau de plutitori (deşeuri şi material lemnos), alunecări de teren, aluviuni şi avalanşe de zăpadă, precum şi inundaţii prin scurgeri de pe versanţi;

·         Inundaţii provocate de incidente, accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice;

·         Inundaţii produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică;

·         Fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, depuneri de gheaţă, chiciură, polei, îngheţuri timpurii sau târzii, caniculă, grindină şi secetă;

·         Poluări accidentale ale cursurilor de apă;

·         Secetă hidrologică (deficit de apă la sursă din cauza unei secete prelungite).

Sunt expuse direct sau indirect acestor tipuri de risc :

·         Viaţa oamenilor şi bunurile acestora, precum şi viaţa animalelor;

·         Obiectivele sociale, culturale, administrative şi de patrimoniu;

·         Capacităţile productive (societăţi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agro-zootehnice, amenajări piscicole, porturi şi altele);

·         Barajele şi alte lucrări hidrotehnice care reprezintă surse de risc în aval, în cazul producerii de accidente;

·         Căile de comunicaţii rutiere, feroviare şi navale, reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare, reţelele de telecomunicaţii şi altele;

·         Mediul natural (ecosisteme acvatice şi terestre, păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor şi altele).

 

Managementul situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale se realizează lucrări hidrotehnice cu rol de apărare şi prin măsuri preventive, operative de intervenţie şi de reabilitare, care constau în identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea, alarmarea, evacuarea şi adăpostirea populaţiei şi animalelor, limitarea, înlăturarea sau contracararea efectelor negative produse ca urmare a manifestării factorilor de risc.

Un bun management al riscului la inundaţii trebuie să fie rezultatul unor activităţi intersectoriale şi interdisciplinare care cuprind managementul apelor, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbană, protecţia naturii, dezvoltarea agricolă şi silvică, protecţia infrastructurii de transport, protecţia construcţiilor şi protecţia zonelor turistice, protecţia comunitară şi individuală, fiecărui sector revenindu-i atribuţii în realizarea unor activităţi specifice. În acest context, trebuie avută în vedere asigurarea unui echilibru între măsurile structurale şi cele de protecţie a mediului lotic, de reorganizare a infrastructurii biofizice a capitalului natural din bazinele hidrografice, în vederea refacerii capacităţii de control a fluxurilor hidrologice la nivelul acestora.

 

 

 

LABORATOR DE CALITATE A APELOR

 

LCA Alba analizează din punct de vedere fizico-chimic si biologic apele din bazinul hidrografic Mureş aferent judeţului Alba si judeţului Cluj (R. Arieş cu afluenţi) conform Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring, întocmit de Biroul GMPRA ABA Mureş.

Sistemul de monitorizare este reprezentat, în B.H. Mureş, de 4 subsisteme :

 • Subsistemul ape de suprafaţă (râuri ): 38 secţiuni de control
 • Subsistemul lacuri: 2 lacuri
 • Subsistemul ape subterane (foraje hidrogeologice-11, izvoare-6 si foraje de control-12)
 • Subsistemul ape uzate ( ape provenite de la diverşi utilizatori): 60 surse de poluare

Mediile de investigare sunt:

 • apa  ( apele se suprafaţa, râuri maxim 43 indicatori/proba, funcţie de tipul de monitoring; lacuri-26 indicatori/proba; ape subterane maxim 27 indicatori/proba, funcţie de tipul de monitorizare; ape uzate  maxim 11 indicatori/proba funcţie de specificul de activitate al sursei de poluare); Funcţie de tipul de monitoring pentru râuri respective foraje se determina şi micropoluanţi organici ;
 • sedimente (metale si micropoluanţi organici);
 • biota (fitoplancton; fitobentos; macronevertebrate; macrofite; fauna piscicola).

În cazul de poluări accidentale LCA Alba se deplasează în teren împreuna cu reprezentantul Inspecţiei Teritoriale a Apelor şi prelevează probe pe care apoi le analizează în laborator pentru a identifica indicatorii care sunt depăşiţi.

LCA Alba execută şi analize pentru clienţi externi pe baza de comanda de analize.

LCA Alba este acreditat de Asociaţia de Acreditare din România RENAR - recunoscută ca Organism Naţional de Acreditare prin OG 23/2009 - încă din anul 2004. LCA este acreditat RENAR pe 17 încercări, pentru ape de suprafaţă (râuri si lacuri), ape subterane (foraje) şi ape uzate. Prin acreditarea de către RENAR este certificati funcţionarea laboratorului conform cerinţelor SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi atestata competenta tehnica a acestuia. Acreditarea de către RENAR a  dus la creşterea competitivităţii serviciilor oferite, respectiv a încrederii clienţilor în activitatea laboratorului.

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL GESTIUNEA RESURSELOR DE APĂ

 • Răspunde de modul de folosire şi protecţie a apelor în porţiunea de bazin aferentă Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba; 
 • Întocmeşte Fisele de necesar de apă în vederea încheierii abonamentelor de utilizare/exploatare a resurselor de apă;
 • Întocmeşte abonamente de utilizare/exploatare a resurselor de apă şi acte adiţionale la abonamente;
 • Întocmeşte contribuţia pentru „Balanţa apei” şi hidrometria de exploatare.
 • Întocmeşte contribuţia pentru „Sinteza apei”;
 •  Urmăreşte ca toate unităţile consumatoare de apă să deţină acte de reglementare şi abonamente de utilizare/exploatare resurse de apă;
 • Efectuează controale pentru realizarea producţiei , calculează volumele de apă captate/evacuate şi întocmeşte Procesele Verbale de recepţie a cantităţilor utilizate/exploatate  în vederea facturării;
 • Efectuarea de controale pentru verificarea documentaţiilor tehnice elaborate în vederea emiterii actelor de reglementare;
 • Emiterea actelor de reglementare din punct de vedere a gospodăririi apelor în funcţie de competenţe şi de legislaţia în vigoare; 
 • Urmărirea realizării măsurilor din programele de etapizare şi întocmirea trimestrial a situaţiei cu stadiul realizării masurilor din programele de etapizare;
 •  Activitatea de calcul a penalităţilor conform prevederilor Ord. 798/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Efectuarea de controale pentru verificarea documentaţiilor tehnice elaborate în vederea emiterii actelor de reglementare;
 • Participă la activitatea de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi înlăturarea efectelor acestora; 
 • Întocmeşte fisele aferente poluărilor accidentale şi devizul de cheltuieli ocazionat de aceste evenimente;
 • Întocmeşte situaţia privind inventarierea/reinventarierea de noi folosinţe de apă în vederea întocmirii de abonamente noi;
 • Urmăreşte îmbunătăţirea continuă a calităţii apei în sursă prin încurajarea conservării acestei surse naturale;
 • Contribuie la elaborarea planului de gospodărire integrată cantitativă şi cantitativă a apelor
 • Întocmirea rapoartelor lunare privind starea calităţii apelor şi transmiterea lor către Agenţiile de Protecţie a Mediului;
 • Implementarea Directivelor Cadru al U.E. în domeniul gospodăririi apelor.

 

BIROU EXPLOATARE LUCRĂRI HIDROTEHNICE, PATRIMONIU ŞI CADASTRU

 

 •  Execută lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la lucrările hidrotehnice din administrare, pentru a asigura capacităţile de funcţionale la parametrii proiectaţi, menţinerea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei în exploatare;
 • Întreţinere şi igienizare a cursurilor de apă în vederea realizării unor albii stabile pentru protejarea localităţilor, terenurilor riverane;
 • Actualizarea permanentă a bazei de date referitoare la folosinţele consumatoare şi neconsumatoare din administrarea unităţii sau a altor persoane fizice ori juridice;
 • Inventarierea şi ţinerea la zi a patrimoniului propriu din domeniul public de interes naţional aflat în administrarea instituţiei;        
 • Executarea de lucrări topografice pentru satisfacerea necesităţilor proprii, specifice domeniului apelor;
 • Participă şi organizează acţiuni educative şi acţiuni de ecologizare a cursurilor de apă;
 • În situaţiile critice ivite în timpul şi în urma apelor mari, avarii sau cutremure, intervine şi verifică starea tehnică a lucrărilor hidrotehnice, din administrare şi ia măsurile operative necesare de apărare, consolidări sau reparaţii sub directa îndrumare a ABA Mureş;
 • Asigură organizarea şi funcţionarea activităţii de exploatare din cadrul SH-urilor din subordine şi a formaţiilor de lucru pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza lucrărilor hidrotehnice aflate în administrare;
 • Urmăreşte, analizează şi propune lucrări de modernizare sau retehnologizare a instalaţiilor ce deservesc lucrările hidrotehnice aflate în administrare;
 • Realizează unitar toate evidenţele tehnice ( fişe tehnice, fişe de evidenţă, fişe de inspecţie, fişe cadastrale, Cartea Tehnică a Construcţiei) referitoare la lucrările hidrotehnice aflate în administrare; 
 • Întocmeşte fişele tehnice ale lucrărilor hidrotehnice aflate în patrimoniu  şi verifică corelarea acestora cu datele înscrise în evidenţa cadastrală, prin deplasări în teren sau confruntări cu documentaţiile tehnice ale lucrărilor;
 • Propune, stabileşte şi promovează lucrările de întreţinere şi reparaţii ce urmează a se executa în cadrul Programului de Gospodărire a Apelor;
 • Întocmeşte programul anual de gospodărire a apelor aferent SGA-ului, stabileşte şi programează lucrările de reparaţii ce se vor executa cu forţe proprii sau cu terţi, în ordinea priorităţii, propune şi programează anual volumele de lucrări de întreţinere şi reparaţii care se vor executa în anul respectiv şi îl prezintă spre aprobare Comitetului de Direcţie ABA Mureş;
 • Verifică lunar în teren lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ conform raportărilor transmise de formaţiile de lucru;
 • Verifică lunar în teren lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ conform raportărilor transmise de formaţiile de lucru;
 •  Organizează recepţiile la terminarea lucrărilor şi a recepţiile definitive ale lucrărilor de reparaţii;
 • Întocmeşte inventarul lucrărilor hidrotehnice din administrare;
 • urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor hidrotehnice din administrare şi a instalaţiilor aferente pentru menţinerea lor la parametrii optimi de funcţionare;
 • centralizează şi întocmeşte rapoarte anuale şi periodice privind starea de siguranţă a construcţiilor hidrotehnice din administrare;
 • controlează aplicarea Legii siguranţei barajelor nr. 466/2001 şi a normelor tehnice (NTLH), precum şi activitatea de Urmărirea Comportării Construcţiilor la lucrările terţilor.

 

STAŢIA HIDROLOGICĂ ALBA IULIA

 

Staţia Hidrologică Alba Iulia efectuează  observaţii  şi măsurători hidrometrice (niveluri, debite lichide şi solide, precipitaţii, temperatura apei şi aerului etc.) precum şi calcule hidrologice de specialitate la:

 • 3 staţii hidrometrice pe r. Mureş: Ocna Mureş, Alba Iulia, Acmariu;
 • 3 staţii hidrometrice în bazinul hidrografic Târnave: Blaj / r. Târnava Mică, Colibi  / r.  Secaşul Mic, Mihalţ  / r. Târnava;
 • 7 staţii hidrometrice pe râurile afluente din Munţii Trascău: Aiud / r. Aiud, Mogoş, Valea Mănăstirii şi Teiuş / r. Geoagiu, Benic / r. Galda, Zlatna şi Bărăbanţ / r. Ampoi;
 •  5 staţii hidrometrice în bazinul hidrografic Sebeş: Frumoasa şi Sebes/ r. Sebeş, Curpăt  / r. Curpăt, Oaşa Fetiţa / r.Valea Mare, Cunţa / r. Secaşul Mare;
 • 1 staţie hidrometrică pe r. Pian la Vinţu de Jos;
 • 1 staţie hidrometrică pe  r.Cugir la Cugir;
 •  15 secţiuni satelit pe afluenti mai mici (pr. Somoghi, pr. Unirea, pr. Valea Uzii, pr. Berghin,pr. Cetea, pr. Trampoiele, pr. Valea Mare, pr. Fenes,pr. Sarata, pr. Calnic, pr. Blandiana, pr. Cioara, pr. Stanisoara, pr. Valea Fenes, Raul Mic );
 • 10  izvoare ( Valea Manastirii -2, Teius ,Blaj-Petrisat, Zlatna, Barabant, Oarda de Jos, Paclisa, Sebes, Vinţu de jos)
 • 15 staţii hidrogeologice cu 46 foraje ;
 • 2 platforme nivometrice pentru determinarea stratului de zăpadă şi echivalentului apei din stratul de zăpadă  la : Mogoş (Munţii Trascău)  şi Curpăt (Munţii Sebeşului);
 • 1 staţie evaporimetrică la Alba Iulia  (Oarda de Jos);
 • 17 staţii pluviometrice cu măsurători de precipitaţii lichide şi solide(zăpada);
 • 7 folosinţe expediţionare evacuări ape uzate : SC.Prebet  SA Aiud, SC.Metalurgica  SA Aiud, SC.Apa CTTA Blaj, SC Apa CTTA Zlatna, SC.Saturn SA Alba-Iulia, SC Apa CTTA Alba-Iulia, SC Apa CTTA Cugir;
 • 1 folosinţă expediţionară la captarea SC Apa CTTA Cugir;
 • 35 folosinţe care captează sau evacuează apa din /in râuri;
 •  reconstituirea regimului natural de scurgere la 9 staţii hidrometrice:Ocna-Mureş,Alba-Iulia , Acmariu, Blaj, Mihalţ, Zlatna, Bărăbanţ,Sebeş, Cugir;
 • urmărirea si inventarierea fenomenului de secare pe râurile de pe raza de activitate;
 • elaborarea prognozei hidrologice si hidrogeologice la staţia hidrologica judeţeană;
 • recoltări de probe de apa pentru determinarea caracteristicilor fizico-chimice de la 6 staţii hidrometrice si 10 foraje hidrogeologice;
 • prelucrează datele de la 4 staţii automate tip Life Mosim cu senzori de nivel şi temperaturi apă (Ocna-Mureş, Mihalţ, Sebeş, Cugir),urmăreşte şi menţine în funcţiune staţiile automate tip Deswatt , cu senzori de precipitatii (Fărău, Dealu Mare, Dobra ), senzori de nivel, precipitaţii, temperatură apa-aer şi calitatea apei (Ocna-Mureş, Mihalţ, Barăbanţ,), senzori de nivel, precipitaţii, temperatura apei şi aerului : Mogoş, Valea Mănăstirii, Teiuş, Colibi, Benic, Zlatna, Alba-Iulia, Cunţa;
 • asistenţă acordată serviciului monitoring, gospodărirea apelor, apărare, exploatare, etc. din cadrul SGA Alba;    

Staţia Hidrologică Alba Iulia prin studiile anuale întocmite, contribuie la elaborarea  sintezei  hidrologice  precum şi la fondul naţional de date hidrologice

 

 

 

 

 

 

 

STAŢIA HIDROLOGICĂ CÂMPENI

 

Efectuează  observaţii  şi măsurători hidrometrice (niveluri, debite lichide şi solide, precipitaţii, temperatura apei şi aerului etc.) precum şi calcule hidrologice de specialitate la:

 • 7 staţii hidrometrice pe r. Arieş: Arieşeni, Scarisoara, Albac, Câmpeni, Baia de Arieş, Buru şi Turda;
 • 14 staţii hidrometrice pe afluienţii râului Arieş :Albac-Albac, Vadu Moţilor, Arieşul Mic-Ponorel, Abrud-Abrud, Abrud-Câmpeni, Bistra, VL Lupsii, Poşaga, Ocoliş, Bondureasa, Vl.  Ierii, Iara, Petresţii de Jos şi Viişoara;
 • 7 secţiuni satelit pe afluenţi mai mici Garda Seaca, Ghizghitul, Cerniţa Sohodol, Vl Bistrei, Ierta şi Remetea;
 •  5 izvoare : Sohodol, Câmpeni-abator, Câmpeni-gară, Garde si Ocoliş;
 • 5 foraje : Corneşti, Poiana şi trei la Luncani;
 • 2 platforme nivometrice pentru determinarea stratului de zăpadă şi echivalentului apei din stratul de zăpadă  la : Scarişoara si la Vl  Lupşii;
 • 2 staţii evaporimetrice la: Albac si Arieşeni;
 • 19 staţii pluviometrice cu măsurători de precipitaţii lichide si solide(zăpadă);
 • 1 folosinţa expediţionară evacuări ape uzate :SC Mechel Câmpia Turzii;                                                                                   
 • 1 folosinţă expediţionară transfer apa in bazinul Someşul Rece(hidroenergetica), Lindru;   
 • 4  folosinţe sistematice care transferă apa în bazinul Someşul Rece(hidroenergetice) Bondureasa, Şoimu, Calu şi Ursu;
 •  Urmăreşte 27 de folosinţe care captează sau evacuează apa râuri şi nu influienţează scurgerea având debite foarte mici;
 • Reconstituirea regimului natural de scurgere la 7 staţii hidrometrice:Câmpeni, Vl.  Lupşii, Baia de Arieş, Vl.  Ierii, Iara, Buru şi Turda;
 •  Urmărirea şi inventarierea fenomenului de secare pe râurile de pe raza de activitate; 
 •  Determinarea debitelor de aluviuni in suspensie la 8 staţii hidrometrice:Scărişoara, Albac-Albac, Arieş-Albac, V Moţilor, Ponorel, Câmpeni, Iara şi Buru;
 •  Urmăreşte buna funcţionare a celor 3 staţii automate tip Life Mosim cu senzori de nivel , temperaturi apă, temperatura aer şi precipitaţii (Scărişoara, Câmpeni şi Buru), urmăreşte şi menţine în funcţiune staţiile automate tip Deswatt, cu senzori de precipitaţii, nivel, temperatură apă, temperatură aer şi calitate de la Arieşeni, Albac-Arieş, V Moţilor, Ponorel Abrud-Abrud, Abrud-Câmpeni, Baia de Arieş, Poşaga, Vl Ierii, Iara, Petresţii de Jos Turda, Luncani , Viişoara şi Horea-Matisesti;
 •  Asistenţă acordată serviciului monitoring, gospodărirea apelor, apărare, exploatare, etc. din cadrul SGA Alba.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Staţia Hidrologică Câmpeni prin studiile anuale întocmite, contribuie la elaborarea  sintezei  hidrologice  precum şi la fondul naţional de date hidrologice. 

 

 

SISTEM HIDROTEHNIC ALBA

 

Sistemul Hidrotehnic Alba Iulia are în subordine 5 Formaţii de Lucru cu sediile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş şi Vinţu de Jos;

 • 141 Km lungimea râului Mureş în raza de activitate
 • 112,5 km de diguri pentru apărarea localităţilor şi terenurilor agricole
 • 148,7 km lucrări de regularizare a cursurilor de apă
 • 72,3 km consolidări de mal

Personalul angajat din cadrul Sistemului Hidrotehnic Alba Iulia, execută lucrări de întreţinere şi  reparaţii pe toate cursurile de apă din administrare, pe baza planurilor tehnice anuale fundamentate pe priorităţi şi în funcţie de BVC-ul aprobat.

Lucrările principale constau în decolmatarea cursurilor de apă în vederea refacerii secţiunilor de curgere, construirea de praguri de fund pentru stabilizarea talvegului, apărări de mal din piatră agabaritică sau gabioane şi întreţinerea permanentă a digurilor de apărare prin completări de terasamente, supraînsămânţări, combatere dăunători, cosiri, etc.

Toate lucrările pe care Sistemul Hidrotehnic Alba Iulia le execută se fac cu utilajele din dotarea formaţiei de mecanizare, respectiv, trei excavatoare, trei buldozere, un buldoexcavator, o volă, un ifron dotat cu betonieră, două autobasculante, două motocositoare şi utilaje de mică mecanizare, cositori şi drujbe. Transportul muncitorilor la punctele de lucru este asigurat cu autoutilitarele din dotare, respectiv fiecare formaţie de lucru deţine o autoutilitară.

Pe lângă lucrările din planul tehnic anual, angajaţii sistemului sunt pregătiţi în permanenţă pentru intervenţie la inundaţii şi poluări accidentale, cu ajutorul stocului de apărare suficient de bine dotat cu bărci pneumatice, motopompe, saci de nisip, baraje filtrante şi toate cele necesare intervenţiei operative în caz de calamităţi.

 

 

Apărare Mal şi Construire Prag de Fund Râul Ampoi

 

 

Reprofilare Râul Ampoi

 

 

Decolmatare Râul Mureş

 

 

Reprofilare Valea Unirii

 

 

Reprofilare Valea Geoagiu

 

 

 

 

SISTEM HIDROTEHNIC ARIEŞ – TURDA

 

 

 

Sistemul Hidrotehnic Arieş-Turda  îşi desfăşoară activitatea pe raza Bazinului Hidrografic Arieş (3005 km2), situat pe teritoriul judeţelor Alba, Cluj şi Mureş; 

 • Principalele cursuri de apă ale bazinului - râul Arieş cu afluenţii săi : Gârda Seacă, Albac, Arieşul Mic, Valea Buciumanilor, Abrud, Bistra, Valea Mare, Cheia, Poşaga, Ocoliş, Ocolişel, Iara, Şoimul, Râmetea, Hăşdate, Micuş, Valea Racilor, Pîrîul Florilor, Valea Largă, Tritul, Valea Lată, etc;
 • Lungimea totală a reţelei hidrografice aferente este de 1158 km, din care a râului Arieş este de 166 km;
 • Administrează 3 acumulări permanente cu nivel piscicol (Rediu, Tureni şi Fâneaţa Vacilor) cu un volum total de 17,67 mil. m3 şi 2 acumulări nepermanente (Mihoieşti,Tăul Ceanului) cu volum total de 14,4 mil. mc. Toate acumulările au ca rol principal atenuarea undelor de viitură în bazinele controlate de acestea;
 • 23,5 km diguri pentru apărarea localităţilor şi terenurilor agricole;
 • 38,3  km lucrări de regularizare a cursurilor de apă;
 • 19,7 km consolidări de mal.
      Sistemul Hidrotehnic Turda
  are în subordine 3 Formaţii de Lucru cu sediul în Câmpeni, Baia de Arieş şi Turda.

Acumulare Tureni

 

 

            Acumulare este amplasată pe pârâul Racilor, afluent de stânga al râului Arieş, la cca. 8 km amonte de municipiul Turda, judeţul Cluj, , având rol de apărarea împotriva inundaţiilor si piscicol.

Date tehnice:

 • Clasa a II-a de importanţă
 • Categoria de importanţă C -  categorie de importanţă normală
 • Volum max. la asigurare 0,1% = 8,95 mil. mc
 • Suprafaţa bazinului hidrografic controlat =70,6 kmp
 • Hmax = 17,0 m
 • Lungimea la coronament = 440 m
 • Lăţime coronament = 5 m
 • Tip baraj: baraj frontal de greutate, cu structură omogenă din pământ argilos

 

Acumulare Faneata Vacilor

 

 

Acumulare este amplasată pe pârâul Fâneaţa Vacilor, afluent de stânga al pârâului Racilor, la cca. 2 km amonte de municipiul Turda, județ Cluj, având rol de apărarea împotriva inundaţiilor şi piscicol.

Date tehnice:

 • Clasa a II-a de importanţă
 • Categoria de importanţă C -  categorie de importanţă normală
 • Volum max. la asigurare 0,1% = 6,27 mil. mc
 • Suprafaţa bazinului hidrografic controlat = 65,9 kmp
 • Hmax = 18,2 m
 • Lungimea la coronament = 346 m
 • Lăţime coronament = 4 m
 • Tip baraj: baraj frontal din pământ, este un baraj de greutate, cu structură omogenă.

 

Acumulare  Mihoieşti

 

 

Acumulare este amplasată pe râul Arieşul Mare la confluenta cu r. Arieşul Mic afluent de dreapta al râului Mureş, la cca. 4 km amonte de oraşul Câmpeni , judeţul Alba, având rol de apărarea împotriva inundaţiilor şi alimentare cu apă.

Date tehnice:

 • Clasa a II-a de importanţă
 • Categoria de importanţă B -  categorie de importanţă deosebita
 • Volum max. la asigurare 0,1% = 9,9 mil. mc
 • Suprafaţa bazinului hidrografic controlat = 574 kmp
 • Hmax = 23,35 m
 • Lungimea la coronament = 215,5 m
 • Lăţime coronament = 7,6 m
 • Tip baraj: baraj frontal de greutate din materiale locale.

 

Acumulare Rediu

 

 

            Acumulare este amplasată pe pârâul Mărtineşti, afluent de stânga al pârâului Racilor, la cca. 10 km amonte de municipiul Turda, județ Cluj, având rol de apărarea împotriva inundaţiilor şi piscicol.

            Date tehnice:

 • Clasa a III-a de importanţă
 • Categoria de importanţă C - categorie de importanţă normală
 • Volum max. la asigurare 0,3% = 2,45 mil. mc
 • Suprafaţa bazinului hidrografic controlat = 17,4 kmp
 • Hmax = 14,7 m
 • Lungimea la coronament = 249 m
 • Lăţime coronament = 5 m
 • Tip baraj: baraj frontal de greutate, cu structură omogenă din pământ argilos.

 

 

 

 

 

 

 
 
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01