Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Starea Apelor
Dispecerat
Proiecte
Protectie Reabilitare Costiera etI
Reducerea eroziunii costiere -faza II (2014-2020)
Proiectul WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
Aparare Inundatii Babadag
Anunturi
Comunicate de presa
Beneficiari inchiriere sectoare de plaja
Contact
Sediul Central al Apelor Romane
  
Se începe căutarea
 

Legea nr 112 din 2006

Societati certificate ptr elaborarea documentatiilor de GA
Aria protejata Lacul Techirghiol
Consultarea publicului


 
 

LEGE nr. 112 din 4 mai 2006

 

pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

EMITENT:     PARLAMENTUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006;

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. I

Legea apelor nr. 107/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2^8 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2^8. - (1) In vederea protectiei si conservarii resurselor de apa de suprafata, evacuarile in aceste ape sunt reglementate prin utilizarea unei abordari combinate prin stabilirea si implementarea controlului emisiilor, bazat pe cele mai bune tehnici disponibile, sau a valorilor limita importante ale emisiilor ori, in cazul impactului difuz, a controlului si a celor mai bune practici din punct de vedere al mediului, stabilite in reglementarile specifice privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, epurarea apelor uzate urbane, protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse agricole, evaluarea riscului si descarcarea de substante periculoase in apa, pana la data de 22 decembrie 2012.

(2) In cazul in care un obiectiv de calitate sau un standard de calitate, stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare, necesita conditii mai stricte decat cele rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1), se reglementeaza controale mai stricte ale emisiilor."

2. Dupa articolul 2^8 se introduce un nou articol, articolul 2^9, cu urmatorul cuprins:

"Art. 2^9. - (1) In cazul aplicarii prevederilor art. 2^2 -2^5 si ale art. 2^7, trebuie sa se asigure ca aplicarea acestora nu va exclude sau nu va compromite permanent atingerea obiectivelor prevazute la art. 2^1 in alte corpuri de apa din cadrul aceluiasi district al bazinului hidrografic si ca acest lucru este in conformitate cu alte reglementari in vigoare.

(2) Etapele pentru asigurarea aplicarii noilor prevederi, inclusiv aplicarea prevederilor art. 2^2 -2^5 si ale art. 2^7, garanteaza cel putin acelasi nivel de protectie cu cel existent in legislatia in vigoare."

3. La articolul 16 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:

"j) deschiderea si exploatarea in zonele de terasa a punctelor de extractie a nisipurilor si pietrisurilor fara aviz de gospodarire a apelor, respectiv fara autorizatie de gospodarire a apelor."

4. La articolul 28 alineatul (1), litera d) va avea urmatorul cuprins:

"d) transportul si depozitarea temporara de materiale, utilaje, precum si circulatia acestora si a personalului, in cazul executarii de lucrari de intretinere, reparatii, precum si pompari experimentale in cazul forajelor hidrogeologice care fac parte din reteaua nationala de observatii si masuratori."

5. La articolul 33, alineatele (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apa, cuvetele lacurilor, baltilor, prin exploatari organizate, se acorda de autoritatea de gospodarire a apelor numai in zone care necesita decolmatare, reprofilarea albiei si regularizarea scurgerii, pe baza unui studiu tehnic zonal privind influenta exploatarii asupra cursului de apa si pe baza avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor, cu avizul detinatorilor de lucrari hidrotehnice in albie din zona. Pentru autorizarea acestor activitati, pe apele nationale navigabile, precum si pe celelalte cursuri de apa in amonte cu 1 km si in aval cu 2 km fata de lucrarile de arta sau daca au in lungul lor infrastructura aflata in administrarea institutiilor publice/societatilor nationale/companiilor nationale/societatilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, la o distanta mai mica decat cea prevazuta in actele normative in vigoare, fata de zona de protectie, este obligatorie si obtinerea avizului acestora.

.....................................................................

(4) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale necesare interesului public local, in limita cantitatii maxime de 5.000 mc pe an, se acorda autoritatii administratiei publice locale prin autorizatia de gospodarire a apelor. Aceasta autorizatie se elibereaza anual, la cererea consiliilor locale. Pentru exploatarea pe cursurile de apa care sunt traversate sau au in lungul lor infrastructura aflata in administrarea institutiilor publice/societatilor nationale/companiilor nationale/societatilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, la o distanta mai mica decat cea prevazuta in actele normative in vigoare, fata de zona de protectie, este necesar avizul acestora."

6. La articolul 33, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

"(4^1) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale, in cazuri de urgenta ca: viituri, precipitatii care au avariat sau au distrus poduri, drumuri, obiective economice, gospodarii individuale, in scopul refacerii acestora, in limita cantitatii maxime a 2.000 mc /an, se acorda pe baza notificarii de incepere a executiei, emisa de directiile de ape. Pentru exploatarea pe cursurile de apa care sunt traversate sau au in lungul lor infrastructura aflata in administrarea institutiilor publice/societatilor nationale/companiilor nationale/societatilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, la o distanta mai mica decat cea prevazuta in actele normative in vigoare, fata de zona de protectie, este necesar avizul acestora."

7. La articolul 33, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:

"(6) Lucrarile de dragare efectuate pe caile navigabile pentru mentinerea adancimii de navigatie se executa fara aviz de gospodarire a apelor. Locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrarile de dragare si conditiile care trebuie indeplinite se stabilesc anual de catre Administratia Nationala ®Apele Romane¯, Administratia Fluviala a Dunarii de Jos - R.A. si Compania Nationala ®Administratia Canalelor Navigabile¯ - S.A. - Constanta."

8. La articolul 33, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:

"(6^1) Proprietarii/administratorii lucrarilor ingineresti de arta (poduri) sunt obligati sa asigure sectiunea optima de scurgere a apelor, pe cheltuiala proprie, in limita a doua lungimi ale lucrarii de arta (poduri) in albia majora in amonte si in limita unei lungimi a lucrarii de arta (poduri) in albia minora aval, pentru a respecta parametrii avizati."

9. La articolul 43 alineatul (1^1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

"d) protectia si apararea impotriva actiunii distructive a apelor."

10. La articolul 43, dupa alineatul (1^9) se introduce un nou alineat, alineatul (1^10), cu urmatorul cuprins:

"(1^10 ) Strategia nationala de management al riscului la inundatii, precum si programele de masuri ce decurg din acestea se stabilesc in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi, in corelare cu prevederile schemelor-cadru de gospodarire a apelor existente la data publicarii prezentei legi, care isi pastreaza valabilitatea pana la data de 22 decembrie 2009, si se aproba prin hotarare a Guvernului."

11. La articolul 43, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu urmatorul cuprins:

"(4) In vederea implementarii masurilor de baza prevazute in anexa nr. 3, trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a nu conduce la cresterea poluarii apelor marine. Aplicarea masurilor de baza prevazute in anexa nr. 3 nu poate duce, in mod direct sau indirect, la cresterea poluarii apelor de suprafata. Aceasta cerinta nu se aplica in cazul in care ar conduce la cresterea poluarii mediului in ansamblu.

(5) In situatia in care datele de monitoring sau alte date arata ca obiectivele de protectie a apelor si mediului acvatic, prevazute la art. 2^1 pentru corpurile de apa, nu pot fi atinse, autoritatea publica centrala din domeniul apelor trebuie sa se asigure ca:

a) sunt investigate cauzele neindeplinirii obiectivelor prevazute;

b) avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor sunt examinate si, daca este necesar, revizuite;

c) programele de monitoring sunt revizuite si modificate, dupa caz;

d) sunt stabilite masurile suplimentare care pot fi necesare pentru atingerea obiectivelor de protectie a apelor si a ecosistemelor acvatice, precum si limite mai stricte, daca este cazul, urmand procedurile cuprinse in anexa nr. 1^1.

(6) In situatia in care obiectivele de protectie a apelor si a ecosistemelor acvatice prevazute la art. 2^1 nu pot fi indeplinite ca urmare a unor circumstante cu cauze naturale de forta majora, care apar in mod exceptional sau care nu pot fi prevazute, cum ar fi inundatiile extreme sau seceta prelungita, nu este necesara luarea de masuri suplimentare, aplicandu-se prevederile art. 2^5."

12. La articolul 49, alineatele (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1), pentru zona inundabila a albiei majore, cazurile in care sunt prevazute lucrari de aparare impotriva inundatiilor, dimensionate corespunzator clasei de importanta. Lucrarile executate in zona inundabila se executa numai pe baza avizului de amplasament, emis conform legii.

.....................................................................

(4) Constructiile si obiectivele existente, amplasate in zona inundabila a albiei majore sau in zonele de protectie, vor fi identificate de directiile de ape, solicitandu-se prin autoritatile administratiei publice locale sau judetene emitente a autorizatiei de constructie demolarea acestora. In situatia in care demolarea nu este posibila, beneficiarii vor fi obligati sa declare pe propria raspundere ca isi asuma riscurile in caz de inundatii."

13. La articolul 50, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) In cazul in care lucrarile se efectueaza in zona apelor nationale navigabile sau in zona cursurilor de apa care sunt traversate ori au in lungul lor infrastructura aflata in administrarea institutiilor publice/societatilor nationale/ companiilor nationale/societatilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, este necesar si acordul autoritatii publice centrale din domeniul transporturilor, constructiilor si turismului."

14. La articolul 54, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

"(1^1) In cazuri de urgenta ca: viituri, precipitatii care au avariat sau distrus infrastructura de transport, obiective economice, in scopul refacerii acestora, pentru inceperea executiei lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale care se realizeaza in limita cantitatii maxime de 2.000 mc, notificarea se va face cu cel putin 3 zile inainte de inceperea executiei."

15. La articolul 54, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Pentru lucrarile prevazute la alin. (1) si (1^1), inceperea executiei se face pe baza notificarii, fara a fi necesar avizul de gospodarire a apelor."

16. La articolul 62, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

"(4) Barajele mici de interes local pot fi executate si de unitati abilitate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor."

17. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 69. - Coordonarea tehnica la nivel national a actiunilor de prevenire si aparare impotriva inundatiilor, a fenomenelor meteorologice periculoase sau a accidentelor la constructiile hidrotehnice sau interventii la poluari accidentale se realizeaza de Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, denumit in continuare Comitet ministerial, constituit din conducerea ministerului, experti si specialisti din aparatul propriu al ministerului, Administratiei Nationale ®Apele Romane¯, Administratiei Nationale de Meteorologie, precum si din principalele unitati detinatoare de constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor."

18. Articolul 70 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 70. - Structura, atributiile specifice si competentele Comitetului ministerial se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor."

19. Articolul 71 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 71. - (1) Actiunile operative de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice si interventiile la poluarile accidentale se organizeaza de comitetele judetene pentru situatii de urgenta, respectiv de Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti, precum si de comitetele locale pentru situatii de urgenta.

(2) Toti agentii economici, persoane fizice si juridice, au obligatia sa participe la actiunile operative de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice organizate de comitetele judetene pentru situatii de urgenta, in conformitate cu planurile de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, aprobate conform legii.

(3) Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale din cadrul comitetului judetean pentru situatii de urgenta este condus de directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor.

(4) Comitetele locale pentru situatii de urgenta au in componenta, in mod obligatoriu, si un reprezentant al Administratiei Nationale ®Apele Romane¯."

20. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 72. - (1) In cazul distrugerii sau deteriorarii lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor ori a unor constructii hidrotehnice datorita viiturilor, detinatorii cu orice titlu ai unor astfel de lucrari au obligatia sa refaca sau sa repare aceste lucrari in cel mai scurt timp posibil.

(2) Autoritatile publice centrale in domeniul silviculturii si imbunatatirilor funciare au obligatia promovarii si realizarii lucrarilor de combatere a eroziunii solului, regularizarii scurgerii pe versanti, corectarii torentilor, in conformitate cu strategia nationala de management al riscului la inundatii, aprobata prin hotarare a Guvernului, in scopul protejarii in aval a cursurilor de apa, a lucrarilor ingineresti de arta, a constructiilor hidrotehnice si a obiectivelor sociale si economice.

(3) Detinatorii de terenuri, indiferent de forma de proprietate, au obligatia de a facilita realizarea si/sau intretinerea si/sau repararea lucrarilor mentionate la alin. (2)."

21. La articolul 74, alineatele (1), (3), (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 74. - (1) Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale si Normativul-cadru de dotare cu materiale si mijloace de interventie operativa se elaboreaza de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor, cu avizul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, si se aproba prin ordin comun al conducatorilor autoritatilor publice centrale din domeniul administratiei si internelor, apelor, transporturilor, constructiilor si turismului.

.....................................................................

(3) Elaborarea planurilor de aparare prevazute la alin. (2) se va face cu luarea in considerare a planurilor de amenajare a teritoriului si a restrictionarii regimului de constructii, precum si cu consultarea persoanelor fizice si a persoanelor juridice interesate, pe baza strategiei nationale de management al riscului la inundatii.

(4) Coordonarea tehnica de specialitate a activitatii de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice si combaterea poluarilor accidentale la nivelul bazinelor hidrografice si al judetelor revine Administratiei Nationale ®Apele Romane¯.

(5) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si operatorii economici au obligatia sa-si asigure stocul de materiale de interventie, mijloacele mecanice si de transport pentru apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructiile hidrotehnice si poluarilor accidentale."

22. La articolul 75, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 75. - (1) Pentru a evita producerea unor dezastre in perioadele de ape mari sau de accidente la baraje, functionarea acumularilor nepermanente la parametrii pentru care au fost construite este obligatorie, iar Comitetul ministerial poate aproba inundarea dirijata a unor terenuri in prealabil stabilite prin planurile de aparare, precum si a incintelor indiguite, realizate lateral unui curs de apa.

.....................................................................

(3) Pentru prejudiciile suferite prin inundarea temporara a terenurilor, proprietarii acestora vor fi despagubiti din fondul de asigurare, in conditiile legii. Valorile despagubirilor se propun de catre prefecti si se aproba prin hotarare a Guvernului."

23. La articolul 76 alineatul (1), litera d) va avea urmatorul cuprins:

"d) realizarea de balastiere sau lucrari de excavare in albie in zona podurilor, la minimum 1 km in amonte si la minimum 2 km in aval de pod ori in zona cursurilor de apa care au in lungul lor infrastructura aflata in administrarea institutiilor publice/societatilor nationale/ companiilor nationale/societatilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, constructiilor si turismului la o distanta mai mica decat cea prevazuta in actele normative in vigoare, fata de zona de protectie, in zona captarilor de apa din rau, a captarilor cu infiltrare prin mal, a subtraversarilor de conducte sau alte lucrari de arta."

24. La articolul 76 alineatul (1), dupa litera d) se introduc trei noi litere, literele e), f) si g), cu urmatorul cuprins:

"e) circulatia vehiculelor pe coronamentul digurilor si al barajelor neamenajate in acest scop;

f) taierea la ras a perdelelor forestiere de protectie a digurilor si lacurilor de acumulare;

g) blocarea golirilor de fund ale barajelor."

25. La articolul 78, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) In cadrul autoritatii publice centrale din domeniul apelor functioneaza Inspectia de stat a apelor, cu atributii de inspectie si control al aplicarii prevederilor prezentei legi. Inspectia de stat a apelor coordoneaza si raspunde de activitatea de inspectie si control in domeniul gospodaririi apelor la nivel national. Reglementarea activitatii de inspectie din domeniul gospodaririi apelor se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi."

26. La articolul 85^2, litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) conservarea ecosistemelor acvatice si delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apa din domeniul public al statului;".

27. La articolul 87, punctele 5), 29) si 51) vor avea urmatorul cuprins:

"5) extragerea agregatelor minerale din albiile, malurile, luncile si terasele cursurilor de apa, canalelor, lacurilor, de pe plaja sau de pe faleza marii, fara respectarea prevederilor avizului sau autorizatiei de gospodarire a apelor;

.....................................................................

29) inexistenta planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice si a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la nivel de comuna, oras, municipiu, judet, sistem hidrotehnic si bazin hidrografic, precum si nerespectarea prevederilor acestora;

.....................................................................

51) neparticiparea la actiunile pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale pe cursurile de apa;".

28. La articolul 87, dupa punctul 53) se introduc opt noi puncte, punctele 54)-61), cu urmatorul cuprins:

"54) nerespectarea de catre proprietarii/administratorii lucrarilor ingineresti de arta (poduri) a obligatiei de a asigura sectiunea optima de scurgere a apelor, in limita a doua lungimi ale lucrarii de arta (poduri) in albia majora in amonte si in limita unei lungimi a lucrarii de arta (poduri) in albia minora in aval, pentru a respecta parametrii avizati;

55) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (2) privind acordarea dreptului de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apa, lacurilor, baltilor si din terasa, prin exploatari organizate de autoritatea de gospodarire a apelor numai in zone care necesita decolmatare, reprofilarea albiei si regularizarea scurgerii, pe baza avizului si a autorizatiei de gospodarire a apelor;

56) nealocarea de catre autoritatile centrale si locale in prevederile bugetare a sumelor necesare asigurarii stocului, precum si neasigurarea stocului de materiale de interventie, mijloacelor mecanice si de transport pentru apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructiile hidrotehnice si interventii in cazul poluarilor accidentale;

57) neparticiparea operatorilor economici la actiunile operative de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructiile hidrotehnice si de combatere a poluarilor accidentale, organizate de comitetele judetene pentru situatii de urgenta;

58) nerespectarea termenelor de punere in functiune a lucrarilor precizate in programele de etapizare aprobate;

59) neluarea de catre autoritatile administratiei publice locale de masuri operative privind amenajarea locurilor speciale pentru depozitarea deseurilor de orice fel;

60) neasigurarea de catre autoritatile administratiei publice locale a curatarii cursurilor de apa, a baltilor si a malurilor acestora de pe raza localitatilor, precum si neluarea masurilor operative privind verificarea starii de salubritate a cursurilor de apa;

61) realizarea de balastiere sau lucrari de excavare in albie in zona podurilor, in zona captarilor de apa din rau, a captarilor cu infiltrare prin mal, a subtraversarilor de conducte sau alte lucrari ingineresti de arta."

29. Articolul 88 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 88. - (1) Contraventiile prevazute la art. 87, savarsite de persoanele fizice si juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 75.000 lei (RON) la 80.000 lei (RON), pentru persoane juridice, si cu amenda de la 25.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON), pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 87 pct. 5), 6), 9), 11)-18), 21)-23), 28), 30), 34), 35), 52) si 54)-61);

b) cu amenda de la 35.000 lei (RON) la 40.000 lei (RON), pentru persoane juridice, si cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 87 pct. 1)-4), 7), 10), 24)-27), 29), 31), 32), 39)-41) si 43)-51);

c) cu amenda de la 25.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON), pentru persoane juridice, si cu amenda de la 6.500 lei (RON) la 7.000 lei (RON), pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 87 pct. 8), 19), 20), 33), 36)-38), 42) si 53).

(2) Cuantumul amenzilor se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

(3) O cota de 25% din cuantumul amenzilor contraventionale aplicate si incasate in temeiul prezentei legi ramane la dispozitia institutiei din care face parte agentul constatator, in scopul crearii unui fond de stimulare a personalului.

(4) Totalul fondului de stimulente constituit la nivelul Administratiei Nationale ®Apele Romane¯, conform alin. (3), se repartizeaza astfel:

a) o cota de 85% pentru Administratia Nationala ®Apele Romane¯;

b) o cota de 15% pentru Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.

(5) Metodologia de acordare a stimulentelor pentru personalul propriu se aproba prin hotarare a Guvernului."

30. Articolul 89 se abroga.

31. La articolul 91 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor ori de la data comunicarii acestuia, dupa caz, jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor."

32. La articolul 92, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Depozitarea sau folosirea de ingrasaminte chimice, pesticide ori alte substante toxice periculoase, in zonele de protectie a apelor, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 40.000 lei (RON) la 70.000 lei (RON).

(4) Savarsirea din culpa a faptelor prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 40.000 lei (RON) la 70.000 lei (RON), iar a faptelor prevazute la alin. (3), cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 20.000 lei (RON) la 35.000 lei (RON)."

33. La articolul 93, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 93. - (1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrari, constructii ori instalatii pe ape sau care au legatura cu apele, fara avizul legal sau fara notificarea unei astfel de lucrari, precum si darea in exploatare de unitati fara punerea concomitenta in functiune a retelelor de canalizare, a statiilor si instalatiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizatiei de gospodarire a apelor, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 40.000 lei (RON) la 70.000 lei (RON).

.....................................................................

(3) Faptele prevazute la alin. (1) si (2), savarsite din culpa, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 25.000 lei (RON) la 45.000 lei (RON)."

34. Articolul 94 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 94. - Restrangerea utilizarii apei potabile pentru populatie in folosul altor activitati sau depasirea cantitatii de apa alocate, daca are un caracter sistematic ori a produs o perturbare in activitatea unei unitati de ocrotire sociala sau a cauzat neajunsuri in alimentarea cu apa a populatiei, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani ori cu amenda de la 35.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON)."

35. La articolul 95, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 95. - (1) Distrugerea, deteriorarea ori manevrarea de catre persoanele neautorizate a stavilarelor, gratarelor, vanelor, barierelor sau a altor constructii ori instalatii hidrotehnice, circulatia vehiculelor pe coronamentul digurilor si barajelor neamenajate in acest scop, taierea la ras a perdelelor forestiere de protectie a digurilor si lacurilor de acumulare, blocarea golirilor de fund ale barajelor se pedepsesc cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 35.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON).

.....................................................................

(3) Savarsirea din culpa a faptelor prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 15.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON)."

36. La articolul 107, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

"(4) Programele etapizate prevazute la alin. (2) si (3) se intocmesc de catre utilizatorii de apa si se aproba de Administratia Nationala ®Apele Romane¯."

37. La anexa nr. 1, dupa punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu urmatorul cuprins:

"19^1. concentratia medie letala - CL(50) - este concentratia substantei din apa, care omoara 50% din organismele test intr-o perioada scurta de expunere continua;".

38. La anexa nr. 1, punctul 42 va avea urmatorul cuprins:

"42. obiective de protectie a apelor si a ecosistemelor acvatice sunt obiectivele stabilite in art. 2^1;".

39. La anexa nr. 1^1 punctul 1.2.6, titlul si alineatul 1 vor avea urmatorul cuprins:

"1.2.6. Procedura de stabilire a standardelor de calitate pentru substantele chimice

Pentru determinarea standardelor de calitate pentru poluantii prevazuti in anexele nr. 5 si 6, pentru protectia biota, trebuie sa se actioneze in conformitate cu prevederile de mai jos. Valorile standard pot fi stabilite pentru apa, sediment sau biota."

40. La anexa nr. 2, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

"g) latimea zonei de protectie (m) la forajele hidrogeologice din reteaua nationala de observatii si masuratori - 1,5 m in jurul acestora."

41. La anexa nr. 3 litera A, dupa punctul 7.11 se introduc doua noi puncte, punctele 7.12 si 7.13, cu urmatorul cuprins:

"7.12. o identificare, pe bazine hidrografice, a riscului, in conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1^10), pentru a putea identifica riscul la inundatii;

7.13. detalii asupra masurilor pentru evitarea situatiilor de risc."

42. La anexa nr. 3 litera C, dupa litera l) a alineatului 3 se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:

"m) masuri ce decurg din strategia nationala de management al riscului la inundatii."

43. In cuprinsul Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma obiective de protectie a apelor si a mediului acvatic se inlocuieste cu sintagma obiective de protectie a apelor si a ecosistemelor acvatice, iar sintagmele Comisia centrala de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si Comisia centrala se inlocuiesc cu sintagma Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta.

ART. II

Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. III

Legea apelor nr. 107/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 4 mai 2006.

Nr. 112.

_________

 

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01