Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Starea Apelor
Dispecerat
Proiecte
Protectie Reabilitare Costiera etI
Reducerea eroziunii costiere -faza II (2014-2020)
Proiectul WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
Aparare Inundatii Babadag
Anunturi
Comunicate de presa
Beneficiari inchiriere sectoare de plaja
Contact
Sediul Central al Apelor Romane
  
Se începe căutarea
 

LEGE nr 311 din 2004

Societati certificate ptr elaborarea documentatiilor de GA
Aria protejata Lacul Techirghiol
Consultarea publicului


 
 

LEGE nr. 311 din 28 iunie 2004


pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

EMITENT:     PARLAMENTUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 30 iunie 2004;


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. I

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa litera b) a punctului 1 se introduce litera c) cu urmatorul cuprins:

"c) apa provenind din surse locale, precum fantani, izvoare etc., folosita pentru baut, gatit sau in alte scopuri casnice; in functie de conditiile locale specifice, autoritatile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pot face exceptie de la valorile parametrilor de calitate, dar fara sa fie pusa in pericol sanatatea consumatorilor."

2. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Calitatea apei potabile trebuie sa corespunda valorilor stabilite pentru parametrii prevazuti in anexa nr. 1. In privinta parametrilor prevazuti in tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite in scopul evaluarii calitatii apei potabile in programele de monitorizare si in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 8."

3. La articolul 6, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (3) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Calitatea apei potabile este corespunzatoare cand valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt in conformitate cu prevederile art. 5, in urmatoarele puncte de prelevare a probelor:

...............................................................

(3) In cazul constatarii situatiei prevazute la alin. (2), se va proceda astfel:

a) producatorii, respectiv distribuitorii de apa potabila, notifica proprietarii cu privire la masurile adecvate de remediere si intretinere a retelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate in scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autoritatii de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

b) autoritatile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, notifica consumatorii in cauza cu privire la masurile suplimentare ce trebuie adoptate, daca acestea se impun, pentru prevenirea imbolnavirilor."

4. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduc alineatele 1^1) si (1^2) cu urmatorul cuprins:

"(1^1) Producatorii si distribuitorii de apa potabila asigura conformarea la parametrii de calitate si finantarea monitorizarii de audit si de control a calitatii apei potabile.

(1^2) Autoritatile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, asigura supravegherea si controlul monitorizarii calitatii apei potabile in scopul verificarii faptului ca apa distribuita consumatorului se conformeaza la cerintele de calitate si nu creeaza riscuri pentru sanatatea publica."

5. La articolul 7, dupa alineatul (5) se introduce alineatul (5^1) cu urmatorul cuprins:

"(5^1) Lista laboratoarelor inregistrate, care efectueaza monitorizarea calitatii apei, se face publica de catre Ministerul Sanatatii."

6. La articolul 7, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:

"(6) Se pot utiliza si alte metode de analiza in afara celor prevazute in anexa nr. 3, daca se probeaza ca rezultatele obtinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informatiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3."

7. La articolul 8, alineatul (5) se abroga.

8. La articolul 13, alineatele (1), (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 13. - (1) Autoritatile administratiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare, incluzand calendarul si costul masurilor necesare pentru asigurarea conformarii producatorilor si distribuitorilor de apa potabila la cerintele prevederilor prezentei legi.

(2) Ministerul Sanatatii va lua toate masurile pentru asigurarea capacitatilor de realizare a monitorizarii de audit a calitatii apei potabile, in vederea prevenirii riscurilor pentru sanatatea publica, pana la data de 31 decembrie 2005.

...............................................................

(4) Producatorii, respectiv distribuitorii de apa, vor lua toate masurile necesare pentru asigurarea conformarii la prevederile prezentei legi, fara a aduce prejudicii notelor 2, 4 si 10 la tabelul 2 din anexa nr. 1, pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cu exceptia celor care vor obtine perioada de tranzitie."

9. Dupa articolul 14 se introduc articolele 14^1 - 14^3 cu urmatorul cuprins:

"Art. 14^1. - (1) Sursele ce asigura apa potabila in mediul rural, respectiv fantani, puturi de mica adancime si captari de apa, exploatate in sistem local, vor fi controlate, la un interval de 1-3 luni, prin prelevare de probe de apa si analize de laborator.

(2) Starea de apa potabila sau apa nepotabila, constatata in baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, va fi consemnata pe o placuta aplicata la vedere, pe sau in vecinatatea sursei de apa.

(3) In cazul in care analizele de laborator vor indica o apa care nu indeplineste conditiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor si pentru irigatii.

Art. 14^2. - Detinatorii si utilizatorii surselor de apa prevazute la art. 14^1 au obligatia sa asigure accesul la sursa de apa a organelor de control pentru prelevarea de probe si sa ia toate masurile pentru a asigura protejarea acesteia impotriva contaminarilor de orice fel.

Art. 14^3. - Costurile de prelevare si analiza a probelor de apa prelevate sunt suportate de catre proprietarul sursei de apa."

10. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15. - Anexele nr. 1-3 se actualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului."

11. Anexele nr. 1 si 3 vor avea urmatorul cuprins:

"ANEXA Nr. 1

Parametrii de calitate ai apei potabile

1. Parametrii de calitate ai apei potabile

Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici si indicatori.

2. Valorile si concentratiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A, 1 B, 2 si 3.

Tabel 1 A

 

                Parametrii microbiologici

 

   Parametru                      Valoare admisa

 

                                   (numar /100ml)

 

 Escherichia coli (E.coli)                 0

 

 Enterococi                                0

 

 

    Tabel 1 B

 

 

     Parametrii microbiologici pentru apa comercializata

 

                     in sticle sau alte recipiente

 

   Parametru                    Valoare admisa

 

 Escherichia coli (E.coli)            0/250 ml

 

 Enterococi                           0/250 ml

 

 Pseudomonas aeruginosa               0/250 ml

 

 Numar de colonii la 22ø C              100/ml

 

 Numar de colonii la 37ø C               20/ml

 

 

    Tabel 2

 

 

                       Parametrii chimici

 

       Parametru                   Valoare             Unitate

 

                                     CMA              de masura

 

 Acrilamida*1)                       0,10                æg/l

 

 Arsen                              10                   æg/l

 

 Benzen                              1,0                 æg/l

 

 Benz(a)piren                        0,01                æg/l

 

 Bor                                 1,0                 mg/l

 

 Bromati*2)                         10                   æg/l

 

 Cadmiu                              5,0                 æg/l

 

 Clorura de vinil*1)                 0,50                æg/l

 

 Cianuri totale                     50                   æg/l

 

 Cianuri libere                     10                   æg/l

 

 Crom total                         50                   æg/l

 

 Cupru*3),*4)                        0,1                 mg/l

 

 Dicloretan                          3,0                 æg/l

 

 Epiclorhidrina*1)                   0,10                æg/l

 

 Fluor                               1,2                 mg/l

 

 Hidrocarburi policiclice

 

 aromatice*5)                        0,10                æg/l

 

 Mercur                              1,0                 æg/l

 

 Nichel*3)                          20                   æg/l

 

 Nitrati*6)                         50                   mg/l

 

 Nitriti*6)                          0,50                mg/l

 

 Pesticide*7),*8)                    0,10                æg/l

 

 Pesticide*7),*9)                    0,50                æg/l

 

 Total

 

 Plumb*3),*10)                      10                   æg/l

 

 Seleniu                            10                   æg/l

 

 Stibiu                              5,0                 æg/l

 

 Tetracloretan si Tricloretena      10                   æg/l

 

 (suma concentratiilor

 

  compusilor specificati)

 

 Trihalometani*11)                 100                   æg/l

 

 Total

 

 (suma concentratiilor

 

  compusilor specificati)

 

NOTA:

______________

*1) Valoarea se refera la concentratia in apa a monomerului rezidual, calculata conform specificatiilor privind concentratia maxima eliberata de catre polimer in contact cu apa. Statiile de tratare vor notifica autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti utilizarea compusului in procesul de tratare a apei.

*2) Unde este posibil, valoarea concentratiei trebuie sa fie cat mai joasa, fara a compromite eficienta dezinfectiei. Pentru apa la care se refera art. 6 alin. (1) lit. a), b) si d), respectarea in practica a valorii se va realiza in maximum 10 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in primii 5 ani acceptandu-se pentru bromati o valoare de 25 æg/l.

*3) Valoarea se aplica la o proba de apa prelevata de la robinetul consumatorului, printr-o metoda de prelevare adecvata, astfel incat sa fie reprezentativa pentru cantitatea medie saptamanala ingerata de catre consumator. Metoda de monitorizare trebuie sa tina seama si de frecventa concentratiilor maxime care pot cauza efecte asupra sanatatii.

*4) Pentru cupru se accepta valoarea 2,0 mg/l, daca reteaua de distributie are componente din cupru, cu respectarea celor mentionate la pct. 3.

*5) Compusii specificati sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren.

*6) Se va aplica urmatoarea formula:

 

    [nitrat]  [nitrit]

 

       50         3

 

in care concentratiile de nitrati si nitriti sunt exprimate in mg/l.

*7) Prin pesticide se intelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compusi inruditi (ca de ex.: regulatori de crestere) si metabolitii relevanti, produsii de degradare si de reactie. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente in sursa de apa.

*8) Concentratia se refera la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor si heptaclor epoxid, concentratia maxima este 0,030 æg/l.

*9) Prin Pesticide-Total se intelege suma tuturor compusilor individuali detectati si cuantificati in urma procedurii de monitorizare.

*10) Pentru apa la care se refera art. 6 alin. (1) lit. a), b) si d), respectarea in practica a valorii se va realiza in maximum 15 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in primii 5 ani acceptandu-se o valoare de 25 æg/l.

*11) Concentratia totala a THM trebuie sa fie cat mai mica, fara a compromite dezinfectia.

Compusii individuali specificati sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.

Pentru apa la care se refera art. 6 alin. (1) lit. a), b) si d), respectarea in practica a valorii se va realiza in maximum 10 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in primii 5 ani acceptandu-se o valoare de 150 æg/l pentru concentratia totala a THM.

Tabel 3

 

                       Parametrii indicatori

 

 Parametru                   Valoare                   Unitate

 

                               CMA                    de masura

 

 Aluminiu                    200                       æg/l

 

 Amoniu                      0,50                      mg/l

 

 Bacterii coliforme*1)       0                    numar/100 ml

 

 Carbon organic total        Nici o modificare

 

 (COT)*2)                    anormala

 

 Cloruri*3)                  250                  mg/l

 

 Clostridium perfringens     0                    numar/100 ml

 

 (specia, inclusiv

 

  sporii)*4)

 

 Clor rezidual liber         0,50                 mg/l

 

 Conductivitate*3)           2.500             æS cm^-1 la 20ø C

 

 Culoare                     Acceptabila

 

                             consumatorilor si

 

                             nici o modificare

 

                             anormala

 

 Duritate totala, minim      5                 grade germane

 

 Fier                        200               æg/l

 

 Gust                        Acceptabil

 

                             consumatorilor si

 

                             nici o modificare

 

                             anormala

 

 Mangan                      50                æg/l

 

 Miros                       Acceptabil

 

                             consumatorilor si

 

                             nici o modificare

 

                             anormala

 

 Numar de colonii            Nici o modificare

 

 la 22øC                     anormala

 

 Numar de colonii            Nici o modificare

 

 la 37øC                     anormala

 

 Oxidabilitate*5)            5,0                mg O(2)/l

 

 pH*3),*6)                   ò 6,5; ó 9,5       unitati de pH

 

 Sodiu                       200                mg/l

 

 Sulfat*3)                   250                mg/l

 

 Sulfuri si hidrogen         100                æg/l

 

 sulfurat

 

 Turbiditate*7)              ó 5                UNT

 

 Zinc                        5.000              æg/l

 

 Tritiu*8),*9)               100                Bq/l

 

 Doza efectiva totala        0,10               mSv/an

 

 de referinta*9),*10)

 

 Activitatea alfa            0,1                Bq/l

 

 globala*11)

 

 Activitatea beta            1                  Bq/l

 

 globala*11)

 

NOTA:

*1) Pentru apa imbuteliata, unitatea de masura este numar/250 ml.

*2) Acest parametru va fi masurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizeaza mai mult de 10.000 mc pe zi.

*3) Apa nu trebuie sa fie agresiva.

*4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci cand sursa de apa este de suprafata sau mixta, iar in situatia in care este decelat trebuie investigata si prezenta altor microorganisme patogene, ca de ex.: criptosporidium.

*5) Acest parametru se va analiza cand nu se poate sau nu este prevazuta determinarea carbonului organic total.

*6) Pentru apa plata imbuteliata, valoarea minima poate fi redusa pana la 4,5 unitati de pH. Pentru apa imbuteliata care contine in mod natural sau este imbogatita cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mica.

*7) Pentru apa rezultata din tratarea unei surse de suprafata nu se va depasi 1,0 UNT (unitati nefelometrice de turbiditate) inainte de dezinfectie.

*8) Frecventa, metodele si localizarile pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.

*9) Doza efectiva totala de referinta acceptata pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apa potabila pe o durata de un an. Monitorizarea tritiului si a radioactivitatii in apa potabila se face in cazul in care nu exista datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. In situatia in care este demonstrat, pe baza unor monitorizari efectuate anterior, ca nivelurile de tritiu la doza efectiva totala de referinta sunt cu mult inferioare valorii parametrice, se poate renunta la monitorizarea tritiului.

*10) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon si descendentii radonului. Frecventa, metodele si localizarile pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.

*11) Caracterizarea calitatii apei din punct de vedere al continutului radioactiv se face prin masurarea activitatii alfa si beta globala. In cazul in care valoarea de referinta este depasita, este necesara determinarea activitatii specifice a radionuclizilor, conform Normelor de inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile.

...............................................................

"ANEXA Nr. 3

SPECIFICATII

pentru analiza parametrilor

Laboratoarele in care se efectueaza analiza probelor de apa pentru monitorizare trebuie sa aiba asigurat controlul calitatii analitice si sa fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sanatatii pentru acest domeniu.

1. Parametrii pentru care metodele de analiza sunt specificate:

Bacterii coliforme si [Escherichia coli (E. coli)] (ISO 9308-1)

Enterococi (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)

Numarul de colonii la 22ø C (EN ISO 6222)

Numarul de colonii la 37ø C (EN ISO 6222)

Clostridium perfringens (inclusiv sporii)

Filtrarea prin membrana, urmata de incubarea anaeroba a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44ñ1 o C pentru 21ñ3 ore. Se numara coloniile de culoare galbena care vireaza in roz sau rosu dupa expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde.

NOTA: Compozitia mediului de agar m-PC este:

Mediu de baza

Triptoza 30 g

Extract de drojdie 20 g

Sucroza 5 g

Hidroclorit de L-cisteina 1 g

MgSO(4). 7H(2)O 0,1 g

Rosu de bromcresol 40 mg

Agar 15 g

Apa 1.000 ml

Se dizolva ingredientele mediului bazal, se corecteaza pH-ul la 7,6 si se autoclaveaza la 121ø C timp de 15 minute. Se raceste si se adauga:

D-cicloserina 400 mg

Polimixina-B sulfat 25 mg

Indosil-á-D-glucozid 60 mg

0,5% solutie sterilizata si

filtrata de difosfat de fenoftaleina 20 ml

4,5% FeCl(3).6H(2) O filtrata si

sterilizata 2 ml.

2. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanta:

2.1. Metoda de analiza folosita trebuie sa fie capabila sa masoare cel putin o concentratie egala cu valoarea parametrului (CMA). Pentru urmatorii parametrii caracteristicile de performanta specificate sunt: acuratetea, precizia, si limita de detectie:

 

                         Acuratetea  Precizia   Limita de detectie

 

 Parametru                   %           %              %

 

                         din CMA*1)  din CMA*2)      din CMA*3)

 

 Acrilamida*a)

 

 Aluminiu                   10            10             10

 

 Amoniu                     10            10             10

 

 Arsen                      10            10             10

 

 Benzen                     25            25             25

 

 Benz(a)piren               25            25             25

 

 Bor                        10            10             10

 

 Bromati                    10            10             10

 

 Cadmiu                     10            10             10

 

 Cloruri                    10            10             10

 

 Clorura de vinil*a)

 

 Conductivitate             10            10             10

 

 Crom                       10            10             10

 

 Cianuri totale             10            10             10

 

 Cianuri libere             10            10             10

 

 Cupru*4)                   10            10             10

 

 1,2-dicloreten             25            25             10

 

 Epiclorhidrina*a)

 

 Fluor                      10            10             10

 

 Hidrocarburi policiclice

 

 aromatice*5)               25            25             25

 

 Mangan                     10            10             10

 

 Mercur                     10            10             10

 

 Nichel                     10            10             10

 

 Nitrati                    10            10             10

 

 Nitriti                    10            10             10

 

 Oxidabilitate*6)           25            25             25

 

 Pesticide*7)               25            25             25

 

 Plumb                      10            10             10

 

 Seleniu                    10            10             10

 

 Sodiu                      10            10             10

 

 Stibiu                     25            25             25

 

 Sulfat                     10            10             10

 

 Tetracloretan*8)           25            25             10

 

 Tricloretena*8)            25            25             10

 

 Trihalometani*5) - Total   25            25             10

 

_________________

*a) Conditii: controlul concentratiei conform specificatiei de productie.

NOTA:

*1) Acuratetea este eroarea sistematica si este exprimata ca diferenta dintre valoarea medie a unui numar mare de determinari repetate si valoarea adevarata (conform definitiei standardului ISO 5725).

*2) Precizia este eroarea aleatoare si este exprimata ca deviatia standard a dispersiei rezultatelor fata de o valoare medie (conform definitiei standardului ISO 5725).

*3) Limita de detectie este considerata a fi:

a) o valoare de 3 ori mai mare decat deviatia standard asociata unui numar de determinari, pentru o proba simpla de apa continand o concentratie mica a parametrului; sau

b) o valoare de 5 ori mai mare decat deviatia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.

*4) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.

*5) Caracteristicile de performanta se aplica individual pentru substantele specificate, la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

*6) Oxidarea va fi efectuata timp de 10 minute la 100 o C in mediu acid, folosind permanganat de potasiu.

*7) Caracteristicile de performanta se aplica individual pentru fiecare pesticid si depind de pesticidul respectiv. In prezent, aceasta limita de detectie nu este realizabila pentru toate pesticidele, dar trebuie sa constituie un obiectiv de realizat.

*8) Caracteristicile de performanta se aplica individual pentru substantele specificate, la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

2.2. Pentru concentratia ionilor de hidrogen metoda de analiza trebuie sa poata masura o concentratie egala cu CMA, cu o acuratete si o precizie de 0,2 unitati de pH.

3. Parametrii pentru care nu sunt specificate performantele metodelor de analiza:

- Carbon organic total

- Culoare

- Gust

- Miros

- Turbiditate*)

______________

*) Pentru monitorizarea turbiditatii in apa de suprafata tratata metoda de analiza trebuie sa masoare cel putin concentratii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acuratete si o precizie de 25%."

ART. II

Planurile de conformare prevazute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 458/2002 vor fi intocmite de catre producatorii si distribuitorii de apa potabila in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi.

ART. III

(1) Ministerul Administratiei si Internelor va centraliza planurile de conformare prevazute la art. II, incluzand calendarul si costul activitatilor, in termen de 180 de zile de la data publicarii prezentei legi.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor va monitoriza si va controla implementarea planurilor de conformare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 311.

_______________


 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01