Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Starea Apelor
Dispecerat
Proiecte
Protectie Reabilitare Costiera etI
Reducerea eroziunii costiere -faza II (2014-2020)
Proiectul WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
Aparare Inundatii Babadag
Anunturi
Comunicate de presa
Beneficiari inchiriere sectoare de plaja
Contact
Sediul Central al Apelor Romane
  
Se începe căutarea
 

HOTARARE nr. 352 din 21 aprilie 2005

Societati certificate ptr elaborarea documentatiilor de GA
Aria protejata Lacul Techirghiol
Consultarea publicului


http://wims-pe/Imagini/Icons/Word.jpgDescarca fisier


HOTARARE nr. 352 din 21 aprilie 2005


privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate

EMITENT:     GUVERNUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005;  


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. I

Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. - In sensul prezentei hotarari, prin autoritate publica centrala cu atributii in domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului se intelege Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, iar prin autoritate competenta in domeniu se intelege Administratia Nationala ®Apele Romane¯ - S.A."

2. Dupa articolul 5 se introduce un articol nou, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 5^1. - Avand in vedere asezarea geografica a Romaniei in cadrul bazinului Dunarii si al Marii Negre si luand in considerare necesitatea protejarii mediului in aceste zone, Romania declara intregul sau teritoriu ca zona sensibila. Aceasta decizie inseamna ca pentru toate aglomerarile umane cu un numar mai mare de 10.000 locuitori echivalenti trebuie sa se asigure infrastructura necesara in domeniul epurarii apelor uzate, care sa permita epurarea avansata a apelor uzate urbane."

3. La anexa nr. 1 articolul 2, punctele 7, 10, 11, 12 si 14 vor avea urmatorul cuprins:

"7. retea de canalizare - sistem de conducte care colecteaza si transporta apele uzate urbane si/sau industriale;

....................................................................

10. epurare primara - epurarea apelor uzate printr-un proces fizic si/sau chimic care implica decantarea materiilor in suspensie sau prin alte procedee in care CBO 5 al apelor uzate influente este redus cu cel putin 20%, iar materiile in suspensie, cu cel putin 50%;

11. epurare secundara - epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundara sau printr-un alt procedeu care permite respectarea conditiilor prevazute in prezentele norme tehnice;

12. epurare corespunzatoare - epurarea apelor uzate prin orice proces si/sau sistem care dupa evacuarea apelor uzate permite receptorilor sa intruneasca obiectivele relevante de calitate prevazute in normele tehnice si in avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor in vigoare;

......................................................................

14. eutrofizare - imbogatirea apei in nutrienti, in special in compusi cu azot si/sau fosfor, determinand o crestere accelerata a algelor si a altor forme vegetale superioare, care conduce la o perturbare nedorita a echilibrului organismelor prezente in apa si asupra calitatii apei;".

4. La anexa nr. 1, la alineatul (1) al articolului 3 sintagma "standardele si normele tehnice nationale" se inlocuieste cu sintagma "cele mai avansate cunostinte tehnice".

5. La anexa nr. 1, la alineatul (1) al articolului 5 tabelul nr. 1 va avea urmatorul cuprins:

"Tabelul nr. 1

Prescriptii referitoare la evacuarile provenite din statiile de epurare

a apelor uzate urbane

 

    Se aplica valorile de concentratie sau procente de reducere

 

 Indicatori/Parametri  Concentratie   Procentul

 

       de calitate        [mg/l]       minim de    Metoda de determinare

 

                                      reducere*1)        de referinta

 

                                         [%]

 

Consum biochimic       25 mg/l O(2)    70-90     Proba omogena, nefiltrata,

 

de oxigen [CBO(5)                       40 in    nedecantata. Oxigenul dizolvat

 

la 20øC], fara                       conditiile   se determina inainte si dupa

 

nitrificare*2)                      art. 7 alin.  5 zile de incubatie, la

 

                                   (2) din anexa  20øC ñ 1øC, in intuneric

 

                                                  complet. Se adauga un

 

                                                  inhibitor de nitrificare.

 

Consum chimic      125 mg/l O(2)        75       Proba omogena, nefiltrata,

 

de oxigen (CCO)                                  nedecantata. Se utilizeaza

 

                                                 metoda cu dicromat de potasiu.

 

Materii             35 mg/dmc        90*3)       Filtrarea unei probe

 

in suspensie          35 in         90 in        reprezentative pe o membrana

 

                   conditiile     conditiile     de 0,45 æm. Uscare la 105øC

 

                    art. 7         art. 7        si cantarire.

 

                   alin. (2)      alin. (2)      Centrifugarea unei probe

 

                   din anexa      din anexa      reprezentative [timp de cel

 

                    (peste         (peste        putin 5 minute, cu acceleratie

 

                   10.000 l.e.)   10.000 l.e.)    medie 2.800-3.200 g],

 

                      60 in         70 in

 

                   conditiile     conditiile

 

                    art. 7         art. 7

 

                   alin. (2)      alin. (2)

 

                   din anexa      din anexa

 

                    (2.000 -       (2.000 -

 

                   10.000 l.e.)   10.000 l.e.)

 

*1) Reducere fata de incarcarea influentului.

*2) Parametrul poate fi inlocuit cu un altul, si anume: carbon organic total (COT) sau consum de oxigen total (OT), daca se poate stabili o relatie intre CBO(5) si parametrul care il substituie pe acesta.

*3) Acest parametru este optional.

Analizele referitoare la descarcarile din lagune se vor efectua pe probe filtrate; totusi, concentratia materiilor in suspensie in probe de apa nefiltrata trebuie sa nu depaseasca 150 mg/l."

6. La anexa nr. 1, alineatul (2) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate urbane in zonele sensibile supuse eutrofizarii trebuie sa respecte suplimentar prescriptiile din tabelul nr. 2."

7. La anexa nr. 1, la alineatul (2) al articolului 5 tabelul nr. 2 va avea urmatorul cuprins:

"Tabelul nr. 2

 

         Prescriptii referitoare la evacuarile din statiile de epurare

 

         a apelor uzate urbane in zonele sensibile supuse eutrofizarii

 

 

    In functie de conditiile locale se vor aplica unul sau ambii indicatori.

 

    Se aplica valorile de concentratie sau procente de reducere.

 

 Indicatori/Parametri  Concentratie   Procentul

 

       de calitate                     minim de    Metoda de determinare

 

                                      reducere*1)        de referinta

 

                          2 mg/l

 

                  (10.000-100.000 l.e.)

 

Fosfor total      ---------------------   80%    spectrofotometrie prin

 

                          1 mg/l                 absorbtie moleculara

 

                  (peste 100.000 l.e.)

 

                         15 mg/l

 

                 (10.000-100.000 l.e.)*3)

 

Azot total*2)     ---------------------    70%-80%  spectrofotometrie prin

 

                         10 mg/l                    absorbtie moleculara

 

                 (peste 100.000 l.e.)*3)

 

*1) Reducerea fata de incarcarea influentului.

*2) Inseamna azotul total obtinut prin metoda Kjeldahl (azot organic + azot amoniacal), azotul din azotat si azotul din azotit.

*3) Aceste valori reprezinta concentratii anuale, respectiv media anuala a probelor pentru fiecare parametru se va conforma cu valorile relevante ale parametrului. Totusi, prescriptiile pentru azot pot fi verificate utilizand mediile zilnice, daca se demonstreaza, in concordanta cu prevederile art. 10 alin. (1), ca se obtine acelasi nivel de protectie. In acest caz media zilnica nu va depasi 20 mg/l N(azot). Aceasta cerinta se aplica atunci cand temperatura apei este de peste 12øC in timpul functionarii reactorului biologic al statiei de epurare. In locul conditiei de temperatura poate fi aplicat un timp limitat de operare, care tine cont de conditiile climatice regionale. Aceasta alternativa se aplica daca se demonstreaza ca se obtin rezultate echivalente."

8. La anexa nr. 1, Capitolul V "Sectoare industriale", in tabelul nr. 4 pozitia 3 va avea urmatorul cuprins:

"3. Fabricarea si imbutelierea bauturilor racoritoare"

9. La anexa nr. 1, articolul 1 din anexa la normele tehnice "Plan de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti" va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 1

Domeniu de aplicare

Prezentul plan de actiune se refera la colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane si la epurarea si evacuarea direct in mediul natural a apelor uzate biodegradabile provenite din anumite sectoare industriale, prevazute in tabelul nr. 4 din anexa nr. 1 la hotarare, NTPA-011."

10. La anexa nr. 1, la articolul 3 din anexa la normele tehnice titlul si alineatul (1) vor avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 3

Declararea teritoriului Romaniei ca zona sensibila

(1) Avand in vedere prevederile art. 5^1 din hotarare, prin care intregul teritoriu al Romaniei este desemnat ca zona sensibila in aglomerarile umane cu peste 10.000 l.e., trebuie sa se asigure colectarea apelor uzate urbane prin sisteme de canalizare si epurarea lor avansata, la nivel de treapta tertiara, pentru indepartarea azotului si fosforului, inainte de evacuarea in receptorii naturali."

11. La anexa nr. 1, dupa alineatul (3) al articolului 3 din anexa la normele tehnice se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Apele uzate urbane epurate conform alin. (1) vor corespunde cerintelor prevazute in anexa nr. 1-NTPA-011, tabelele nr. 1 si 2, si in anexa nr. 3-NTPA-001, tabelele nr. 1 si 2."

12. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 4 din anexa la normele tehnice va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Aglomerarile umane dotate cu retele de canalizare si epurare a apelor uzate vor fi stabilite si evidentiate in Planul de Amenajare a Teritoriului la nivelul judetului. La intocmirea noilor documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului, ca si la reactualizarea celor existente, la capitolul privind reteaua de alimentare cu apa, reteaua de canalizare si statiile de epurare a apelor uzate se va tine seama de prevederile prezentei hotarari. Pe plan se vor figura zonele din cadrul aglomerarilor umane care sunt si vor fi deservite de reteaua de canalizare si/sau de statia de epurare, precum si zonele unde este necesara echiparea cu sisteme individuale de epurare. Pentru localitatile care cuprind mai multe aglomerari umane se intocmeste un plan unic de urbanism, conform reglementarilor in vigoare. Planurile de urbanism si amenajare a teritoriului cuprind un capitol special privind analiza situatiei mediului si propuneri pentru protectia acestuia, potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completarile ulterioare."

13. La anexa nr. 1, articolul 5 din anexa la normele tehnice va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 5

Colectarea apelor uzate urbane

(1) Aglomerarile umane trebuie sa fie prevazute cu retele de canalizare, astfel:

a) pana la data de 31 decembrie 2013, zonele de aglomerari umane cu mai mult de 10.000 l.e.;

b) pana la data de 31 decembrie 2018, zonele de aglomerari umane cuprinse intre 2.000-10.000 l.e.;

(2) Termenele pot fi modificate prin ordin al autoritatii publice centrale cu atributii in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor."

14. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 6 din anexa la normele tehnice va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Detinatorii de locuinte individuale sau colective ori de incinte in care se desfasoara activitati socioeconomice, ale caror ape uzate nu pot fi epurate separat, au obligatia sa se racordeze la retelele de canalizare ale localitatilor, in conditiile prevazute in anexa nr. 1 la hotarare, respectiv NTPA-011, sau, dupa caz, in anexa nr. 2 la hotarare, respectiv NTPA-002."

15. La anexa nr. 1, la alineatul (2) al articolului 6 din anexa la normele tehnice termenul "fosa septica" se inlocuieste cu termenul "bazin etans vidanjabil".

16. La anexa nr. 1, alineatele (1), (3) si (4) ale articolului 7 din anexa la normele tehnice vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Apele uzate urbane care intra in retelele de canalizare ale localitatilor trebuie ca inainte de a fi evacuate in receptorii naturali sa fie supuse unei epurari corespunzatoare, si anume:

a) epurare tertiara, pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cu peste 10.000 l.e., pana la data de 31 decembrie 2015;

b) epurare biologica, pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cuprinse intre 2.000 si 10.000 l.e., pana la data de 31 decembrie 2018.

Exceptie de la aceste prevederi fac situatiile prevazute la alin. (2).

......................................................................

(3) Evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate urbane, prevazute la alin. (1) lit. a) si b), trebuie sa satisfaca cerintele prevazute in anexele nr. 1 si 3, respectiv NTPA-011 si NTPA-001, corespunzatoare nivelului de epurare.

(4) Apele uzate urbane colectate prin sisteme de canalizare trebuie epurate corespunzator inainte de a fi evacuate, pana la data de 31 decembrie 2018, in urmatoarele situatii:

a) daca provin din aglomerari umane cu mai putin de 2.000 l.e.;

b) daca provin din aglomerari umane cu mai putin de 10.000 l.e. si sunt evacuate in ape costiere."

17. La anexa nr. 1, la articolul 7 din anexa la normele tehnice, dupa alineatul (5) se introduce alin. (5^1) cu urmatorul cuprins:

"(5^1) Unitatile industriale apartinand sectoarelor industriale agroalimentare, cuprinse in tabelul nr. 4 din anexa nr. 1-NTPA-011, trebuie sa asigure colectarea si epurarea corespunzatoare a apelor uzate industriale, inainte de evacuarea in receptorii naturali, pana la data de 1 ianuarie 2007."

18. La anexa nr. 1, articolul 8 din anexa la normele tehnice se abroga.

19. La anexa nr. 1, articolul 11 din anexa la normele tehnice va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 11

Monitorizarea receptorilor naturali in care se evacueaza apele uzate urbane sau industriale

(1) Autoritatea in domeniu monitorizeaza receptorii naturali in care se evacueaza apele uzate urbane sau industriale, direct sau din statiile de epurare. Monitorizarea se realizeaza prin intermediul Sistemului National de Supraveghere a Calitatii Apelor - S.N.S.C.A. Sectiunile de control reprezentative pentru apele de suprafata, lacuri si pentru apele subterane se aproba prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.

(2) S.N.S.C.A. va fi reactualizat anual, adaptat prevederilor prezentei hotarari si cerintelor de monitorizare cuprinse in alte norme din domeniul protectiei calitatii apelor."

20. La anexa nr. 1, articolul 12 din anexa la normele tehnice va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 12

Raportari

(1) Prestatorii/operatorii de servicii publice care administreaza si/sau exploateaza retelele de canalizare, statiile de epurare a apelor uzate urbane, statiile de epurare a apelor uzate industriale si evacuarile directe au obligatia sa efectueze automonitorizarea calitatii apelor uzate, iar in cazul statiilor de epurare, aceasta se va face pe fiecare treapta de epurare. Lunar si, respectiv, anual, prestatorii/operatorii de servicii publice vor prezenta autoritatii competente un raport tiparit si pe format electronic privind situatia cantitativa si calitativa a evacuarilor de ape uzate. Datele continute in acest raport servesc la elaborarea raportului anual privind situatia epurarii apelor uzate urbane si industriale evacuate in receptorii naturali si a sintezelor anuale de gospodarire a apelor. Procedura legala de raportare va fi transmisa operatorilor de catre autoritatea competenta in domeniu.

(2) La fiecare doi ani autoritatea competenta elaboreaza si face public un raport privind calitatea apelor uzate urbane evacuate in receptorii naturali."

21. Titlul anexei nr. 2 va avea urmatorul cuprins:

"NORMATIV NTPA-002

privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare"

22. La anexa nr. 2, alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Dispozitiile prezentului normativ se refera la calitatea apelor uzate care urmeaza sa fie evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor, sau, dupa caz, in cele ale unor agenti economici industriali la care sunt racordate localitatile. Normativul se refera si la apele uzate care se descarca direct in statiile de epurare."

23. La anexa nr. 2, literele c), e) si g) de la alineatul (1) al articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:

"c) proiectarea, avizarea si, dupa caz, autorizarea din punctul de vedere al gospodaririi apelor si al protectiei mediului a retelelor de canalizare si, respectiv, a statiilor de epurare noi, a celor existente sau a celor existente care fac obiectul unor completari ori extinderi;

....................................................................

e) obtinerea avizului de racordare, incheierea contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si obtinerea acceptului de evacuare intre prestatorii, furnizorii/operatorii de servicii publice care au in administrare si in exploatare sistemul de canalizare, denumiti in continuare operatori de servicii publice, si utilizatorii de apa, denumiti in continuare utilizatori;

.....................................................................

g) verificarea respectarii prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor si, respectiv, a prevederilor contractuale cu privire la conditiile de evacuare cantitative si verificarea respectarii prevederilor acceptului de evacuare cu privire la conditiile de evacuare calitative de incarcare cu substante poluante a apelor, in retelele de canalizare ale localitatilor, in conditiile art. 1 alin. (1)."

24. La anexa nr. 2, alineatele (1) si (3) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Principalii parametri/indicatori de calitate care trebuie sa caracterizeze apele uzate sunt prevazuti in tabelul nr. 1. Tabelul prezinta si limitele maxime admisibile, exprimate in mg/dmc, ce se masoara in punctele de control.

...................................................................

(3) Utilizatorul de apa are obligatia epurarii locale a apelor uzate, astfel incat in punctul de control sa fie asigurata respectarea conditiilor prevazute in contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si in avizul/autorizatia de gospodarire a apelor."

25. La anexa nr. 2, dupa alineatul (3) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), care va avea urmatorul cuprins:

"(4) In situatia in care apele uzate industriale sunt evacuate direct in reteaua de canalizare, se interzice descarcarea de substante prioritare si prioritar periculoase, prevazute in tabelul nr. 2 din anexa nr. 3."

26. La anexa nr. 2, articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau in statiile de epurare se face in baza acceptului de evacuare dat in scris de operatorul de servicii publice care administreaza si exploateaza reteaua de canalizare si statia de epurare, precum si a contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, incheiat cu acesta. Pentru utilizatorii de apa cu potential major de poluare, dupa obtinerea acceptului de evacuare este necesara obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor. Pentru evacuarile din unitatile prevazute la art. 6 este necesara si obtinerea avizului inspectoratelor teritoriale de sanatate publica."

27. La anexa nr. 2, articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. - Prin acordul de racordare si avizul/autorizatia de gospodarire a apelor se pot stabili, ca valori admisibile, valori mai mici decat cele prevazute in tabelul nr. 1, pe baza incarcarii deja existente cu poluanti a apei uzate din canalizare."

28. La anexa nr. 2, articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10. - La solicitarea avizului de racordare, a contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si a acceptului de evacuare, in vederea evacuarii apelor uzate provenite de la un nou utilizator de apa si de extindere a capacitatilor de productie si a instalatiilor de preepurare, acesta va pune la dispozitie operatorilor de servicii publice datele asigurate de proiectant/utilizator, respectiv estimari ale debitelor si compozitiei apelor uzate care urmeaza sa fie descarcate in retelele de canalizare ale localitatilor sau in statia de epurare."

29. La anexa nr. 2, partea introductiva a articolului 11 va avea urmatorul cuprins:

"Avizul de racordare, contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si acceptul de evacuare pentru serviciul de preluare a apelor uzate in reteaua de canalizare a localitatii si/sau in statia de epurare precizeaza:"

30. La anexa nr. 2, articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12. - Avizul de racordare, contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, acceptul de evacuare si autorizatia de gospodarire a apelor se revizuiesc potrivit reglementarilor in vigoare."

31. La anexa nr. 2, articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13. - Pentru orice schimbare privind debitul si/sau calitatea apelor uzate descarcate in retelele de canalizare ale localitatilor sau in statiile de epurare, ca urmare a modificarii capacitatilor de productie, a tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze, utilizatorul de apa are obligatia de a solicita un nou accept de evacuare si un nou aviz/autorizatie de gospodarire a apelor, precum si de a incheia un nou contract de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare."

32. La anexa nr. 2, tabelul nr. 1 va avea urmatorul cuprins:

"Tabelul nr. 1

 

                     Indicatori de calitate ai apelor uzate

 

              evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor

 

                                                         Valorile   Metoda de

 

Nr.crt           Indicatorul de calitate         U.M.     maxime    analiza*3)

 

                                                          admise

 

  1. Temperatura                                øC         40

 

  2.          pH                            unitati pH  6,5-8,5 SR ISO 10523-97

 

  3. Materii in suspensie                       mg/dmc    350   STAS 6953-81

 

  4. Consum biochimic de oxigen la 5 zile    mg O(2)/dmc  300   SR EN 1899-

 

                  [CBO(5)]                                           2/2002

 

  5. Consum chimic de oxigen - metoda cu     mg O(2)/dmc  500   SR ISO 6060/96

 

     dicromat de potasiu [CCO(Cr)*1)]

 

  6. Azot amoniacal [NH(4)^+]                 mg/dmc       30   SR ISO 7150-

 

                                                                    1/2001

 

  7. Fosfor total (P)                         mg/dmc       5,0  STAS 10064-75

 

  8. Cianuri totale (CN)                      mg/dmc       1,0  SR ISO 6703/1-

 

                                                                98-2/00

 

  9. Sulfuri si hidrogen sulfurat (S^2-)     mg/dmc       1,0  SR ISO 10530-97

 

 10.          Sulfiti[SO(3)^2-]              mg/dmc       2    STAS 7661-89

 

 11.          Sulfati[SO(4)^2-]              mg/dmc      600   STAS 8601-70

 

 12. Fenoli antrenabili cu vapori de apa     mg/dmc       30   SR ISO

 

               [C(6)H(5)OH]                                    6439:2001;

 

                                                               SR ISO 8165/1/00

 

 13. Substante extractibile cu solventi      mg/dmc       30   SR 7587-96

 

     organici

 

 14. Detergenti sintetici biodegradabili     mg/dmc       25   SR ISO

 

                                                              7875:1996

 

                                                              SR EN 903:2003

 

 15. Plumb (Pb^2+)                           mg/dmc      0,5  STAS 8637-79

 

                                                              SR ISO

 

                                                              8288:2001

 

 16. Cadmiu (Cd^2+)                          mg/dmc      0,3  SR EN ISO

 

                                                              5961-2002

 

 17. Crom total (Cr^3+ + Cr^6+)              mg/dmc      1,5  SR ISO 9174-98

 

                                                              SR EN 1233:2003

 

 18. Crom hexavalent(Cr^6+)                  mg/dmc      0,2  SR EN 1233:2003

 

                                                              SR ISO 11083-98

 

 19. Cupru (Cu^2+)                           mg/dmc      0,2  STAS 7795-80

 

                                                              SR ISO

 

                                                              8288:2001

 

 20. Nichel (Ni^2+)                          mg/dmc      1,0  STAS 7987-79

 

                                                              SR ISO

 

                                                              8288:2001

 

 21. Zinc (Zn^2)*2)                          mg/dmc      1,0  STAS 8314-87;

 

                                                              SR ISO

 

                                                              8288:2001

 

 22. Mangan total (Mn)                       mg/dmc      2,0  SR 8662/1-96

 

                                                              SR ISO 6333-96

 

 23. Clor rezidual liber [Cl(2)]             mg/dmc      0,5  SR EN ISO 7393-

 

                                                              1:2002; SR EN

 

                                                              ISO 7393-2:2002;

 

                                                              SR EN ISO 7393-

 

                                                              3:2002

 

*1) Valoarea concentratiei CCO(Cr) este conditionata de respectarea raportului CBO(5)/CCO mai mare sau egal cu 0,4.

*2) Pentru localitatile in care apa potabila din reteaua de distributie contine zinc in concentratie mai mare de 1 mg/dmc se va accepta aceeasi valoare si la racordare, dar nu mai mare de 5 mg/l.

*3) Metoda de analiza corespunzatoare standardului indicat in tabel are caracter orientativ; alte metode alternative pot fi folosite daca se demonstreaza ca acestea au aceeasi sensibilitate si limita de detectie.

NOTA:

Daca pe colectorul retelei de canalizare a localitatii, in punctul de racord al sursei de ape uzate, curge in permanenta un debit care asigura diluarea corespunzatoare a acestora, operatorul de servicii publice care exploateaza si administreaza reteaua de canalizare poate stabili conditiile de evacuare tinand seama de dilutia realizata. In aceste situatii utilizatorii de apa care se racordeaza la reteaua de canalizare din localitate sunt obligati sa amenajeze caminul de racord corespunzator necesitatilor de protejare a constructiei si cu respectarea conditiilor de salubritate si de igiena a mediului.

In cazul in care in apa uzata se gasesc mai multe metale grele din categoria Cu, Cr, Ni, Mn, suma concentratiilor lor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 5,0 mg/dmc; daca se gasesc doar metale grele, precum Zn si/sau Mn, suma concentratiilor acestora nu poate depasi valoarea de 6,0 mg/dmc.

Enumerarea din tabel nu este limitativa; operatorul de servicii publice care exploateaza si administreaza reteaua de canalizare si statia de epurare, impreuna cu proiectantul care detine raspunderea realizarii parametrilor proiectati, si, dupa caz, prin implicarea unitatii de cercetare tehnologica care a fundamentat solutia de proiectare pentru reteaua de canalizare si/sau pentru statia de epurare, pot stabili, in functie de profilul activitatii desfasurate de abonat, limite si pentru alti indicatori, tinand seama de prescriptiile generale de evacuare si, atunci cand este cazul, si de efectul cumulat al unor agenti corosivi si/sau toxici asupra retelei de canalizare si instalatiilor de epurare."

33. La anexa nr. 3, alineatele (1), (9), (10) si (11) ale articolului 4 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Limitele maxime admisibile de incarcare cu poluanti a apelor uzate la evacuarea in receptorii naturali sunt prevazute in tabelul nr. 1 si reprezinta concentratii medii exprimate in mg/dmc. Ele se masoara in punctul de control situat inainte de descarcare.

....................................................................

(9) Pentru descarcarile de ape uzate epurate in Marea Neagra, in zone stagnante cum sunt golfurile, este obligatorie realizarea unor conducte de descarcare in larg, prevazute cu posibilitati de dispersie. La avizarea/autorizarea acestor descarcari nu se aplica prevederile prezentului normativ pentru indicatorul reziduu filtrabil uscat la 105øC, la care valoarea maxima admisibila se coreleaza cu cea a fondului Marii Negre, de regula mai mica decat aceasta.

(10) - a) In cazuri speciale - dupa probe tehnologice, la amorsarea treptelor biologice din statiile de epurare, la reviziile periodice sau pe parcursul executiei unor lucrari de retehnologizare ori extindere a capacitatii statiei de epurare - este permisa depasirea valorilor-limita ale indicatorilor de calitate, daca prin aceasta nu se pune in pericol sanatatea populatiei, a ecosistemelor acvatice sau nu se produc pagube materiale, si numai cu avizul autoritatilor bazinale de gospodarire a apelor si, dupa caz, al inspectoratelor teritoriale de sanatate publica. Avizul se solicita de catre utilizatorul de apa cu cel putin 30 de zile inainte de data programata pentru inceperea reviziilor, reparatiilor, lucrarilor, probelor tehnologice ori pentru amorsarea statiilor de epurare biologica. Prin avizul respectiv se stabilesc depasiri, dar nu mai mari de 30 de zile, precum si valorile maxime admisibile ale indicatorilor de calitate pentru aceasta perioada.

b) In aceleasi conditii sunt permise si evacuari discontinue ale limpedelui de batal, numai in situatii in care acestea se realizeaza prin instalatii de dispersie si numai cand sunt indeplinite conditiile de dilutie necesare.

(11) Pentru utilizatorii existenti, care realizeaza capacitati de epurare in conformitate cu programul de etapizare aprobat, in autorizatia de gospodarire a apelor, emisa pe o perioada limitata, se inscriu valori ale substantelor poluante care nu depasesc valorile-limita din tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la hotarare - NTPA-002."

34. La anexa nr. 3, articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11. - Metodele de analiza corespunzatoare standardelor indicate in tabel au caracter orientativ; se pot folosi alte metode alternative, daca se demonstreaza ca acestea au aceeasi sensibilitate si limita de detectie."

35. La anexa nr. 3, tabelul nr. 1 va avea urmatorul cuprins:

"Tabelul nr. 1

 

                Valori-limita de incarcare cu poluanti a apelor

 

           uzate industriale si urbane evacuate in receptori naturali

 

 

                       Se aplica tuturor categoriilor de

 

               efluenti proveniti sau nu din statiile de epurare

 

                                                         Valorile   Metoda de

 

Nr.crt           Indicatorul de calitate         U.M.     limita    analiza*4)

 

                                                         admisibile

 

  A. Indicatori fizici

 

  1. Temperatura*1)                              øC         35        -

 

  B. Indicatori chimici

 

  2. pH                                     unitati pH  6,5-8,5 SR ISO 10523-97

 

     Pentru Fluviul Dunarea                             6,5-9,0

 

  3. Materii in suspensie (MS)*2                 mg/dmc  35,0(60,0) STAS 6953-81

 

  4. Consum biochimic de oxigen la 5 zile   mg O(2)/dmc  25,0    SR EN 1899-2/

 

     [CBO(5)]*2)                                                    2002

 

  5. Consum chimic de oxigen - metoda cu    mg O(2)/dmc  125,0   SR ISO 6060-96

 

     dicromat de potasiu [(CCO(cr)^-]*2)

 

  6. Azotat amoniacal [NH(4)^+]*6)             mg/dmc   2,0(3,0) SR ISO 5664:

 

                                                                     2001

 

                                                                 SR ISO 7150-1/

 

                                                                       2001

 

  7. Azotat total (N)*6)                       mg/dmc  10,0(15,0) SR EN ISO

 

                                                                 13395:2002

 

  8. Azotati  [NO(3)^-)*6)                     mg/dmc  25,0(37,0) SR ISO 7890-

 

                                                                  2:2000;SR ISO

 

                                                                  7890-3:2000

 

                                                                  SR ISO 7890/1

 

                                                                  -98 pentru

 

                                                                  apa de mare:

 

                                                                  STAS 12999-91

 

  9. Azotati  [NO(2)^-)*6)                     mg/dmc  1(2,0)     SR EN 26777:

 

                                                                  2002

 

                                                                  pentru apa

 

                                                                  de mare:

 

                                                                  STAS 12754-89

 

 10. Sulfuri si hidrogen sulfurat (S2^2-)     mg/dmc   0,5      SR ISO 10530-97

 

                                                                SR 7510-97

 

 11. Sulfiti [SO(3)^2-]                       mg/dmc   1,0     STAS 7661-89

 

 12. Sulfati [SO(4)^2-]                       mg/dmc   600,0   STAS 8601-70

 

 13. Fenoli antrenabili cu vapori de apa      mg/dmc   0,3     SR ISO 6439:2001

 

               [C(6)H(5)OH]                                    SR ISO 8165/1/00

 

 14. Substante extractibile cu solventi      mg/dmc    20,0    SR 7587-96

 

     organici

 

 15. Produse petroliere*5)                   mg/dmc    5,0     SR 7877/1-95

 

                                                               SR 7877/2-95

 

 16. Fosfor total (P)*6)                     mg/dmc  1,0(2,0)  SR EN 1189-2000

 

 17. Detergenti sintetici                    mg/dmc    0,5    SR EN 903:2003

 

                                                             SR ISO 7875/2-1996

 

 18. Cianuri totale (CN)                     mg/dmc    0,1    SR ISO 6703/1/2-

 

                                                              98/00

 

 19. Clor rezidual liber [Cl(2)]             mg/dmc    0,2    SR EN ISO 7393-

 

                                                              1:2002; SR EN

 

                                                              ISO 7393-2:2002;

 

                                                              SR EN ISO 7393-

 

                                                              3:2002

 

 20. Cloruri (Cl^-)                          mg/dmc   500,0   STAS 8663-70

 

 21. Floruri (F^-)                           mg/dmc    5,0    SR ISO 10359-

 

                                                              1:2001; SR ISO

 

                                                              10359-2:2001

 

 22. Reziduu filtrat la 105 øC               mg/dmc  2.000,0  STAS 9187-84

 

 23. Arsen (As^+)*3)                         mg/dmc   0,1     SR ISO 10566:2001

 

 24. Aluminiu (Al^3+)                        mg/dmc   5,0     STAS 9411-83

 

 25. Calciu (Ca^2+)                          mg/dmc  300,0    STAS 3662-90

 

                                                              SR ISO 7980-97

 

 26. Plumb (Pb^2+)*3)                        mg/dmc   0,2     STAS 8637-79

 

 27. Cadmiu (Cd^2+)*3)                       mg/dmc   0,2     SR ISO 8288:2002

 

                                                              SR EN ISO

 

                                                              5961:2002

 

 28. Crom total (Cr^3+ + Cr^6+)*3)           mg/dmc    1,0    SR EN 1233:2003

 

                                                              SR ISO 9174-98

 

 29. Crom hexavalent(Cr^6+)*3)               mg/dmc    0,1    SR EN 1233:2003

 

                                                              SR ISO 11083-98

 

 30. Fier total ionic(Fe^2+  Fe^3+)         mg/dmc    5,0    SR ISO 6332-96

 

 31. Cupru (Cu^2+)*3)                        mg/dmc    0,1    STAS 7795-80

 

                                                              SR ISO

 

                                                              8288:2001

 

 32. Nichel (Ni^2+)*3)                       mg/dmc    0,5    STAS 7987-67

 

                                                              SR ISO

 

                                                              8288:2001

 

 33. Zinc (Zn^2+)*3)                         mg/dmc    0,5    STAS 8314-87;

 

                                                              SR ISO

 

                                                              8288:2001

 

 34. Mercur (Hg^2+)*3)                       mg/dmc   0,05    SR EN 1483:2003

 

                                                              SR EN 12338:2003

 

 35. Argint (Ag^+)                           mg/dmc   0,1     STAS 8190-68

 

 36. Molibden (Mo^2+)                        mg/dmc   0,1     STAS 11422-84

 

 37. Seleniu(Se^2+)                          mg/dmc   0,1     STAS 12663-88

 

 38. Mangan total(Mn)                       mg/dmc   1,0      STAS 8662/1-96

 

                                                              SR ISO 6333-96

 

 39. Magneziu (Mg^2+)                       mg/dmc   100,0    STAS 6674-77

 

                                                              SR ISO 7980-97

 

 40. Cobalt (Co^2+)                         mg/dmc     1,0    SR ISO 8288:2001

 

*1) Prin primirea apelor uzate, temperatura receptorului natural nu va depasi 35øC.

*2) A se vedea tabelul nr. 1 prevazut in anexa nr. 1 la hotarare - NTPA-001 si art. 7 alin. (2) din anexa la normele tehnice "Plan de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane".

*3) Suma ionilor metalelor grele nu trebuie sa depaseasca concentratia de 2 mg/dmc, valorile individuale fiind cele prevazute in tabel. In situatia in care resursa de apa/sursa de alimentare cu apa contine zinc in concentratie mai mare decat 0,5 mg/dmc, aceasta valoare se va accepta si la evacuarea apelor uzate in resursa de apa, dar nu mai mult de 5 mg/dmc.

*4) Metoda de analiza corespunzatoare standardului indicat in tabel are caracter orientativ, alte metode alternative putand fi folosite daca se demonstreaza ca acestea au aceeasi sensibilitate si limita de detectie.

*5) Suprafata receptorului in care se evacueaza ape uzate nu trebuie sa prezinte irizatii.

*6) Valorile ce trebuie respectate pentru descarcari in zone sensibile, conform tabelului nr. 2 din anexa nr. 1 la hotarare - NTPA-011."

36. In cuprinsul hotararii, sintagma "ape uzate orasenesti" se inlocuieste cu sintagma "ape uzate urbane", iar sintagma "echivalenti locuitori - e.I." se inlocuieste cu sintagma "locuitori echivalenti - l.e."

ART. II

Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul integrarii europene,

Ene Dinga

Bucuresti, 21 aprilie 2005.

Nr. 352.


 

 

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01