Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Starea Apelor
Dispecerat
Proiecte
Protectie Reabilitare Costiera etI
Reducerea eroziunii costiere -faza II (2014-2020)
Proiectul WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
Aparare Inundatii Babadag
Anunturi
Comunicate de presa
Beneficiari inchiriere sectoare de plaja
Contact
Sediul Central al Apelor Romane
  
Se începe căutarea
 

HOTARARE nr. 188 din 28 februarie 2002

Societati certificate ptr elaborarea documentatiilor de GA
Aria protejata Lacul Techirghiol
Consultarea publicului


 

HOTARARE nr. 188 din 28 februarie 2002


pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate

EMITENT:     GUVERNUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 20 martie 2002;


In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 15 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

Se aproba Normele tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti, NTPA-011, prevazute in anexa nr. 1.

ART. 2

Se aproba Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, NTPA-002/2002, prevazut in anexa nr. 2.

ART. 3

Se aproba Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali, NTPA-001/2002, prevazut in anexa nr. 3.

ART. 4

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 5

In sensul prezentei hotarari, prin autoritate publica centrala cu atributii in domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului se intelege Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, iar prin autoritate competenta in domeniu se intelege Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.

ART. 6

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 730/1997 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa, NTPA-001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 noiembrie 1997, si Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si al ministrului sanatatii nr. 645/I.O.-5.029/N.N.-7.190/S.D./1997 pentru aprobarea Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul apelor

si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul sanatatii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmanca

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

ANEXA 1

NORME TEHNICE

privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor

uzate orasenesti, NTPA-011

I. Domeniul de aplicare

ART. 1

(1) Prezentele norme tehnice se refera la colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti si la epurarea si evacuarea apelor uzate provenite din sectoarele industriale prevazute in tabelul nr. 4.

(2) Incarcarea cu poluanti a apelor uzate se exprima in echivalenti locuitor - e.I - si se calculeaza pe baza incarcarii medii maxime saptamanale in CBO(5) intrat in statia de epurare in cursul unui an, exceptand situatiile de fenomene hidrometeorologice neobisnuite, cum sunt precipitatiile abundente.

ART. 2

Definitii

In sensul prezentelor norme tehnice, prin termenii inscrisi mai jos se intelege:

1. ape uzate orasenesti - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau ape meteorice;

2. ape uzate menajere - ape uzate provenite din gospodarii si servicii, care rezulta de regula din metabolismul uman si din activitatile menajere;

3. ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacueaza din incintele in care se desfasoara activitati industriale si/sau comerciale, altele decat apele uzate menajere si apele meteorice;

4. statii de epurare noi - statii de epurare proiectate, construite si date in exploatare dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari;

5. statii de epurare retehnologizate/modernizate - statii de epurare care prin imbunatatirile si completarile facute permit obtinerea conditiilor de calitate stabilite prin avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor;

6. punct de control - locul de unde se preleveaza probe de apa in vederea efectuarii analizelor de laborator, acest loc fiind:

a) in cazul evacuarilor in reteaua de canalizare a localitatii a apelor uzate menajere si industriale, ultimul camin al canalizarii interioare a utilizatorului de apa inainte de debusarea in reteaua de canalizare a localitatii;

b) in cazul efluentilor din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti, a apelor uzate industriale sau al evacuarilor directe, punctul de evacuare finala a apelor uzate in apa receptoare;

7. retea de canalizare - sistem de conducte si/sau canale care colecteaza si transporta apele uzate orasenesti si/sau industriale;

8. aglomerare umana - o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate orasenesti si dirijarea lor spre o statie de epurare sau spre un punct final de evacuare;

9. un echivalent locuitor (e.I.) - incarcarea organica biodegradabila avand un consum biochimic de oxigen la 5 zile - CBO(5) - de 60 g O(2)/zi;

10. epurare primara - epurarea apelor uzate printr-un procedeu fizic si/sau chimic care implica decantarea materiilor in suspensie sau prin alte procedee in care CBO(5) al apelor uzate influente este redus cu cel putin 20%, iar materiile in suspensie, cu cel putin 50%;

11. epurare secundara - epurarea apelor uzate printr-un procedeu biologic cu decantare secundara sau printr-un alt procedeu care permite respectarea conditiilor prevazute in prezentele norme tehnice;

12. epurare corespunzatoare - epurarea apelor uzate prin orice procedeu si/sau sistem prin care la evacuare caracteristicile apelor uzate respecta conditiile de calitate prevazute in prezentele norme tehnice si in avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor in vigoare;

13. namol - namol rezidual, tratat sau netratat, care provine din statia de epurare a apelor uzate;

14. eutrofizare - dezvoltarea accelerata a algelor si a speciilor vegetale superioare, cauzata de imbogatirea apei cu elemente nutritive, in special compusi ai azotului si/sau ai fosforului, si care produce o perturbare a echilibrului organismelor prezente, precum si a calitatii apei respective;

15. aviz de gospodarire a apelor - actul tehnico-juridic ce conditioneaza finantarea si executia obiectivelor noi de investitie, dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor instalatii existente ori procese tehnologice, precum si realizarea de lucrari de interes public ce se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele;

16. autorizatie de gospodarire a apelor - actul tehnicojuridic ce conditioneaza punerea in functiune sau exploatarea obiectivelor noi ori a celor existente, construite pe ape sau care au legatura cu apele;

17. ape costiere - apele din afara liniei de apa marina de joasa adancime;

18. receptor natural - resursa de apa care primeste apele uzate evacuate direct sau epurate.

II. Colectarea apelor uzate

ART. 3

(1) Proiectarea, construirea si intretinerea retelelor de canalizare se realizeaza in conformitate cu standardele si normele tehnice nationale din domeniu, fara a antrena costuri excesive in ceea ce priveste:

a) volumul si caracteristicile apelor uzate orasenesti;

b) prevenirea pierderilor;

c) limitarea poluarii receptorilor naturali determinate de fenomene hidrometeorologice neobisnuite.

(2) Colectarea apelor uzate menajere si industriale in retelele de canalizare ale localitatilor sau in statiile de epurare a apelor uzate orasenesti se realizeaza in conditiile prevazute in anexa nr. 2 la hotarare - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, NTPA-002/2002.

III. Epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti

ART. 4

(1) Inainte de a fi evacuate in receptorii naturali apele uzate colectate in retelele de canalizare vor fi supuse unei epurari secundare sau corespunzatoare, in vederea conformarii cu prevederile art. 5 (tabelul nr. 1 si/sau tabelul nr. 2).

(2) Statiile de epurare a apelor uzate orasenesti la care se refera alin. (1) trebuie construite, exploatate si intretinute astfel incat sa se asigure performante corespunzatoare in conditiile climatice locale normale. La proiectarea statiilor de epurare se va tine seama de variatiile sezoniere ale incarcarii cu poluanti.

(3) Cerintele prevazute la alin. (1) si (2) pot fi modificate prin ordin emis de autoritatea publica centrala cu atributii in domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului, in functie de dezvoltarea tehnica specifica.

(4) Respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice nu exclude obligatia obtinerii avizelor si a autorizatiilor legale din domeniul apelor si protectiei mediului.

ART. 5

(1) Evacuarile provenind din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti, epurate conform art. 4 alin. (1), trebuie sa corespunda prescriptiilor din tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1

Prescriptii referitoare la evacuarile provenite din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti

Se aplica valorile de concentratie sau procentele de reducere.

 

  Indicatori/    Concentratie*1)  Procentul minim

 

 Parametri de      [mg/dmc]        de reducere*2)        Metoda de determinare

 

   calitate                            [%]                   de referinta

 

Consum biochimic   25 mg O(2)/dmc     70-90         Proba omogena, nefiltrata,

 

  de oxigen                       40 in conditiile  nedecantata. Oxigenul

 

(CBO(5) la 20øC),                 art. 7 alin. (2) dizolvat se determina inainte

 

fara nitrificare                    din anexa      si dupa 5 zile de incubatie,

 

                                                    la 20øC ñ 1øC, in intuneric

 

                                                    complet. Se adauga un

 

                                                    inhibitor de nitrificare.

 

Consum chimic de  125 mg O(2)/dmc      75           Proba omogena, nefiltrata,

 

oxigen (CCO)                                        nedecantata. Se utilizeaza

 

                                                    metoda cu dicromat de

 

                                                    potasiu.

 

 Materii in        35 mg/dmc           90           Filtrarea unei probe

 

 suspensie       35 in conditiile  90 in conditiile reprezentative pe o membrana

 

                 art. 7 alin. (2)  art. 7 alin. (2) de 0,45 æm. Uscare la 105øC

 

                   din anexa          din anexa     de cantarire. Centrifugarea

 

                   (peste             (peste        unei probe reprezentative

 

                  10.000 e.I.)      10.000 e.I.)    [timp de cel putin 5 minute,

 

                                                    cu acceleratie medie

 

                                                    2.800-3.200 g*3)], uscare

 

                                                    la 105øC si cantarire.

 

                60 in conditiile   70 in conditiile

 

                art. 7 alin. (2)   art. 7 alin. (2)

 

                  din anexa           din anexa

 

              (2.000-10.000 e.I.) (2.000-10.000 e.I.)

 

*1) Valorile concentratiilor sunt din probe momentane; nu se admit valori medii.

*2) Reducere fata de incarcarea influentului.

*3) g = acceleratie gravitationala.

(2) Evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti in zonele sensibile supuse eutrofizarii, care au fost identificate conform art. 3 alin. (2) din anexa la prezentele norme tehnice, trebuie sa respecte suplimentar prescriptiile din tabelul nr. 2.

 

    Tabelul nr. 2

 

 

    Prescriptii referitoare la evacuarile din statiile de epurare a apelor

 

    uzate orasenesti in zonele sensibile supuse eutrofizarii

 

 

    In functie de conditiile locale se vor aplica unul sau ambii indicatori.

 

    Se aplica valorile de concentratie sau procentele de reducere.

 

  Indicatori/                          Procentul minim

 

 Parametri de        Concentratie*1)       de            Metoda de determinare

 

  calitate                               reducere*2)        de referinta

 

                         2 mg/l

 

               (10.000-100.000 e.I.)

 

 Fosfor total                                80%       spectrofotometrie prin

 

                                                       absorbtie moleculara

 

                         1 mg/l

 

               (peste 100.000 e.I.)

 

 

                        15 mg/l

 

               (10.000-100.000 e.I.)

 

 Azot total*3)                             70% - 80%   spectrofotometrie prin

 

                                                       absorbtie moleculara

 

 

                        10 mg/l

 

               (peste 100.000 e.I.)

 

*1) Valorile concentratiilor sunt din probe momentane; nu se admit valori medii.

*2) Reducere fata de valorile de intrare.

*3) Inseamna azotul total obtinut prin metoda Kjeldahl (azot organic + azot amoniacal), azotul din azotat si azotul din azotit.

(3) Pentru a se asigura ca resursele de apa, care sunt si receptoare pentru apele uzate, corespund, din punct de vedere al calitatii, reglementarilor in domeniu, autoritatea competenta poate stabili in avizele/autorizatiile de gospodarire a apelor prescriptii mai severe decat cele prezentate in tabelele nr. 1 si 2, asa cum se arata si in art. 4 alin. (2) din anexa nr. 3 la hotarare.

(4) In functie de specificul apelor uzate industriale care intra in retelele de canalizare, de utilizarile din aval si de obiectivele de calitate ale receptorului natural, autoritatea competenta, prin autoritatile bazinale de gospodarire a apelor, poate stabili si alte conditii de calitate pentru efluentii statiilor de epurare a apelor uzate orasenesti, suplimentar celor prevazute in tabelele nr. 1 si 2. Stabilirea acestor conditii se va face avand ca nivel de referinta concentratiile maxim admisibile prevazute in anexa nr. 3 la hotarare - Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali, NTPA-001/2002.

(5) Punctele de evacuare pentru apele uzate orasenesti se aleg avandu-se in vedere maxima reducere a efectelor asupra receptorului.

ART. 6

(1) Apele uzate epurate se vor reutiliza ori de cate ori acest lucru este posibil, cu avizul autoritatilor in domeniu, in functie de origine si de domeniul de utilizare. Reutilizarea acestor ape trebuie sa se faca in conditiile reducerii la minimum a efectelor negative asupra mediului.

(2) Namolurile provenite din epurarea apelor uzate se depoziteaza in mod corespunzator sau se utilizeaza ori de cate ori acest lucru este posibil. Modul de depozitare sau de utilizare a acestora trebuie sa reduca la minimum efectele negative asupra mediului si se precizeaza in avizele/autorizatiile de gospodarire a apelor.

(3) Utilizarea namolurilor se poate face numai cu avizul autoritatilor competente, in functie de origine si de domeniul de utilizare.

ART. 7

Apele uzate industriale provenind din sectoarele industriale nominalizate in tabelul nr. 4 vor respecta conditiile prevazute la art. 5, inainte de evacuarea in receptorii naturali.

IV. Monitorizarea evacuarilor din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti sau industriale in receptorii naturali

ART. 8

(1) Apele uzate orasenesti sau industriale, inainte de a fi evacuate in receptorii naturali, trebuie monitorizate in concordanta cu procedurile de control stabilite la art. 10.

(2) Monitorizarea constituie obligatia tuturor prestatorilor/operatorilor de servicii publice ai retelelor de canalizare si/sau ai statiilor de epurare a apelor uzate orasenesti, ai statiilor de epurare a apelor uzate industriale si ai oricaror evacuari directe in receptorii naturali.

ART. 9

Statiile de epurare vor fi proiectate sau modificate astfel incat din punctele de control stabilite sa se poata preleva probe reprezentative din influentul statiei si din efluentul epurat sau din efluentul final, inainte de evacuarea in receptori.

ART. 10

(1) Metodele de monitorizare utilizate sunt metode standard in vigoare, care trebuie sa corespunda cel putin cu nivelurile de referinta prevazute la alin. (2) pct. 2 si 3.

(2) Din punctele de control se preleveaza probe pe o perioada de 24 de ore sau la intervale regulate de timp, proportionale cu debitul, la evacuare - daca se considera necesar, si la intrarea in statia de epurare - pentru a se urmari conformarea cu prescriptiile stabilite prin prezentele norme tehnice, dupa cum urmeaza:

1. La prelevarea probelor se aplica practicile nationale si, dupa caz, internationale de laborator - respectiv metodele ISO sau EN - pentru ca gradul de degradare a probelor intre momentul prelevarii si cel al analizarii sa fie cat mai mic posibil.

2. Numarul minim de probe de prelevat, la intervale regulate de timp, in cursul unui an, se fixeaza in functie de marimea statiei de epurare, dupa cum urmeaza:

a) pentru 2.000-9.999 e.l - 12 probe in cursul primului an si 4 probe in urmatorii ani, daca se poate demonstra ca in timpul primului an apele respecta prescriptiile din prezentele norme tehnice; daca una dintre cele 4 probe nu corespunde normelor tehnice, in anul urmator se vor preleva 12 probe;

b) pentru 10.000-49.999 e.l - 12 probe;

c) pentru 50.000 e.l. sau mai mult - 24 de probe.

3. Se considera ca apa uzata epurata respecta valorile maxim admisibile fixate pentru parametrii relevanti/de interes, daca pentru fiecare parametru relevant, luat individual, probele de apa arata ca acesta respecta valoarea fixata astfel:

a) pentru indicatorii/parametrii din tabelul nr. 1 numarul maxim de probe care pot sa nu corespunda valorilor fixate, exprimate in concentratii sau procente de reducere, este prevazut in tabelul nr. 3;

b) se considera probe necorespunzatoare acele probe prelevate in conditii normale de exploatare, in care concentratiile gasite pentru indicatorii CBO(5) si CCO(Cr) din tabelul nr. 1 se abat cu cel mult 100% de la valorile fixate, iar pentru indicatorul Total suspensii solide, cu cel mult 150%;

c) pentru indicatorii prevazuti in tabelul nr. 2 media anuala a probelor, pentru fiecare indicator, trebuie sa respecte valorile fixate.

4. Pentru cele mentionate la pct. 1, 2 si 3 se pot folosi metode alternative daca se demonstreaza ca acestea permit obtinerea de rezultate echivalente.

5. Nu se iau in considerare valorile extreme pentru calitatea apei respective daca acestea sunt rezultatul unor situatii neobisnuite, cum ar fi ploile torentiale.

 

    Tabelul nr. 3

 

     Numarul de probe prelevate              Numarul maxim de probe permise

 

           in cursul unui an                     a se abate de la cerinte

 

               4 - 7                                   1

 

               8 - 16                                  2

 

              17 - 28                                  3

 

              29 - 40                                  4

 

              41 - 53                                  5

 

              54 - 67                                  6

 

              68 - 81                                  7

 

              82 - 95                                  8

 

              96 - 110                                 9

 

             111 - 125                                10

 

             126 - 140                                11

 

             141 - 155                                12

 

             156 - 171                                13

 

             172 - 187                                14

 

             188 - 203                                15

 

             204 - 219                                16

 

             220 - 235                                17

 

             236 - 251                                18

 

             252 - 268                                19

 

             269 - 284                                20

 

             285 - 300                                21

 

             301 - 317                                22

 

             318 - 334                                23

 

             335 - 350                                24

 

             351 - 365                                25

 

 

    V. Sectoare industriale

 

 

    Tabelul nr. 4

 

 Nr.                                                               Conditii de

 

 crt.           Denumirea sectorului industrial                     aplicare

 

  1. Prelucrarea laptelui

 

  2. Fabricarea produselor din fructe si legume

 

  3. Fabricarea si imbutelierea bauturilor alcoolice

 

  4. Prelucrarea cartofilor                                    Peste 4.000 e.l.

 

  5. Prelucrarea si industrializarea carnii                    (daca evacueaza

 

  6. Fabrici de bere                                             mai mult de

 

  7. Producerea alcoolului si a bauturilor aloolice            240 kg CBO(5)/zi)

 

  8. Fabricarea hranei pentru animale din produse vegetale

 

  9. Fabricarea gelatinei si a cleiului din piele si oase

 

 10. Fabrici de malt

 

 11. Prelucrarea si industrializarea pestelui

 

ART. 11

Tabelele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.

ART. 12

Planul de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme tehnice.

ANEXA 1

la normele tehnice

PLAN DE ACTIUNE

privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti

ART. 1

Domeniu de aplicare

Prezentul plan de actiune se refera la colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti si la epurarea si evacuarea direct in mediul natural a apelor uzate biodegradabile provenite din anumite sectoare industriale, prevazute in tabelul nr. 1 din anexa nr. 1 la hotarare - NTPA-011.

ART. 2

Obiective

Obiectivele planului de actiune sunt:

a) asigurarea protectiei si functionarii normale a retelelor de canalizare ale localitatilor si a statiilor de epurare a apelor uzate orasenesti;

b) protejarea populatiei si a mediului impotriva efectelor negative ale evacuarilor de ape uzate orasenesti si industriale.

ART. 3

Zone sensibile

(1) Pana la data de 31 decembrie 2003 autoritatea competenta colaboreaza cu comitetele de bazin pentru intocmirea listelor tronsoanelor de apa de suprafata si lacurilor afectate de eutrofizare si a hartii zonelor sensibile, zone in care pentru evacuarea apelor uzate epurate se impun cerinte suplimentare fata de cele prevazute la art. 5 alin. (1) si art. 7. Aceste cerinte suplimentare sunt prevazute la art. 5 alin. (2) si art. 8. Listele si harta respectiva se elaboreaza in conformitate cu criteriile prevazute la alin. (2) si se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului. Atat listele, cat si harta se revizuiesc la intervale nu mai mari de 4 ani.

(2) Criterii pentru identificarea zonelor sensibile

O apa poate fi identificata ca zona sensibila daca apartine uneia dintre grupele de mai jos:

a) lacuri naturale cu apa dulce, alte ape dulci si ape costiere, care se dovedesc a fi eutrofe sau care in viitorul apropiat pot deveni eutrofe daca nu se iau masuri de protectie.

Cand se analizeaza care nutrient trebuie redus printr-o epurare suplimentara, se vor lua in considerare urmatoarele elemente:

a)1. lacuri si cursuri de apa care ajung in lacuri naturale, de acumulare sau golfuri inchise, cum sunt lagunele, avand un schimb de apa redus, ceea ce poate favoriza fenomenul de acumulare. In aceste zone trebuie inclusa indepartarea fosforului, dar numai in cazul in care se demonstreaza ca aceasta ar avea efect de reducere a nivelului de eutrofizare; acolo unde se fac descarcari din localitati mari se poate lua in considerare si eliminarea azotului;

a)2. apele costiere care au un schimb de apa redus sau care primesc cantitati mari de nutrienti; evacuarile din localitati mici au de obicei o importanta mica in aceste zone, dar pentru localitatile mari trebuie prevazuta indepartarea fosforului si/sau azotului daca se poate demonstra ca aceasta va avea efect de reducere a nivelului de eutrofizare;

b) apele de suprafata destinate captarii apei pentru potabilizare si care pot contine concentratii de azot mai mari decat cea stabilita in normele referitoare la calitatea apei ceruta pentru apele de suprafata destinate captarii apei pentru potabilizare;

c) zonele in care este necesara alta epurare decat cea prevazuta la art. 7, in vederea respectarii reglementarilor in vigoare.

(3) O zona nu mai este considerata sensibila daca timp de 7 ani de la identificare corespunde cerintelor din punct de vedere al aportului in fosfor si azot, prevazute in tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la hotarare - NTPA-011.

ART. 4

Aglomerari umane

(1) a) La intocmirea noilor documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului, ca si la reactualizarea celor existente, la capitolul privind reteaua de alimentare cu apa, de canalizare si statiile de epurare a apelor uzate se va tine seama de prevederile prezentei hotarari. Pe plan se vor figura zonele din cadrul aglomerarilor umane care sunt si vor fi deservite de retea de canalizare si/sau statie de epurare, precum si zonele unde este necesara echiparea cu sisteme individuale de epurare.

b) Pentru localitatile care cuprind mai multe aglomerari umane se intocmeste un plan unic de urbanism, conform reglementarilor in vigoare.

c) Planurile de urbanism si amenajarea teritoriului cuprind un capitol special privind analiza situatiei mediului si propuneri pentru protectia acestuia, potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

(2) Acolo unde instalarea unei retele de canalizare nu se justifica fie pentru faptul ca nu produce nici un beneficiu asupra mediului, fie pentru ca necesita costuri excesive, se monteaza sisteme individuale sau alte sisteme corespunzatoare care pot asigura acelasi nivel de protectie a mediului. Planul de urbanism tine seama de aceste cerinte.

ART. 5

Colectarea apelor uzate orasenesti

(1) Localitatile pe teritoriul carora sunt cuprinse, partial sau in totalitate, zone de aglomerari umane trebuie sa fie prevazute cu retele de canalizare pentru partea lor de teritoriu cuprinsa in aceasta zona, astfel:

a) pentru zonele de aglomerari umane cu mai mult de 15.000 e.l., pana la data de 31 decembrie 2017;

b) pentru zonele de aglomerari umane cu 2.000-15.000 e.l., pana la data de 1 ianuarie 2022.

(2) Pentru evacuarile provenite din zone de aglomerari umane cu mai mult de 10.000 e.l. in zone sensibile conditiile prevazute la alin. (1) vor trebui indeplinite pana la data de 31 decembrie 2015.

(3) Termenele pot fi modificate prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului si al ministrului administratiei publice.

ART. 6

Obligatia racordarii la reteaua de canalizare oraseneasca

(1) Detinatorii de locuinte individuale sau colective ori de incinte in care se desfasoara activitati socioeconomice, ale caror ape uzate nu pot fi epurate separat, au obligatia sa se racordeze la retelele de canalizare ale localitatilor, in conditiile prevazute in anexa nr. 1 la hotarare - NTPA-011, astfel:

a) pentru retelele existente, pana la data de 31 decembrie 2003;

b) pentru retelele noi, o data cu punerea in functiune a acestora. Autoritatile locale trebuie sa informeze populatia in timp util, prin mass-media, care sunt termenele de punere in functiune a noilor retele.

(2) In situatia in care detinatorii de locuinte individuale sau colective ori de incinte in care se desfasoara activitati socioeconomice au deja sisteme individuale de colectare a apelor uzate - fose septice, puturi absorbante -, acestia vor lua toate masurile sanitare necesare pentru dezafectarea lor, o data cu racordarea la retelele de canalizare.

ART. 7

Epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti

(1) Apele uzate orasenesti care intra in retelele de canalizare ale localitatilor trebuie ca inainte de a fi evacuate in receptorii naturali sa fie supuse unei epurari secundare sau unei epurari corespunzatoare, si anume:

a) pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cu peste 15.000 e.l., pana la data de 31 decembrie 2017;

b) pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cu mai putin de 15.000 e.l., pana la data de 1 ianuarie 2022.

Exceptie de la aceste prevederi fac situatiile prevazute la alin. (2) si la art. 8.

(2) In regiunile muntoase inalte, cu altitudinea de peste 1.500 m deasupra nivelului marii, unde este dificil sa se aplice o epurare biologica eficienta din cauza temperaturilor scazute, autoritatea administratiei publice locale poate solicita autoritatii publice centrale din domeniul apelor si protectiei mediului o epurare mai putin severa. Aceasta solicitare trebuie sa fie clar motivata, sa prezinte dificultatile tehnice intampinate si sa fie insotita de un studiu detaliat din care sa reiasa ca astfel de evacuari nu influenteaza negativ mediul. Studiul va cuprinde si masurile care trebuie luate in acest scop.

(3) Evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti, prevazute la alin. (1) si (2), trebuie sa satisfaca cerintele prevazute in anexele nr. 1 si 3 la hotarare, respectiv NTPA-011 si NTPA-001/2002.

(4) Apele uzate orasenesti trebuie epurate corespunzator inainte de a fi evacuate in apele costiere, pana la data de 1 ianuarie 2022.

(5) Termenele pot fi modificate prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului si al ministrului administratiei publice.

ART. 8

Epurarea apelor uzate orasenesti care se evacueaza in zone sensibile

(1) Pana la data de 31 decembrie 2015 apele uzate orasenesti provenite de la aglomerari umane cu mai mult de 10.000 e.l., care intra in retelele de canalizare, trebuie ca inainte de evacuarea in zonele sensibile sa fie supuse unei epurari mai severe decat cea descrisa la art. 7, privind azotul si fosforul.

(2) Evacuarile ce provin din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti, descrise la alin. (1), trebuie sa satisfaca cerintele din anexele nr. 1 si 3 la hotarare, respectiv NTPA-011 si NTPA-001/2002.

(3) Termenele pot fi modificate prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

ART. 9

Autorizari

(1) Pentru evacuarile de ape uzate de la aglomerari umane cu mai mult de 2.000 e.l. si evacuarile de ape uzate industriale provenite din sectoarele industriale enumerate in tabelul nr. 4 din anexa nr. 1 la hotarare - NTPA-011 in receptorii naturali, avizele/autorizatiile pentru evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti respective trebuie sa cuprinda conditiile de satisfacere a cerintelor din anexele nr. 1 si 3 la hotarare, respectiv NTPA-011 si NTPA-001/2002.

(2) Acordurile, contractele-abonament, avizele si autorizatiile prevazute la alin. (1), precum si avizul si autorizatia de gospodarire a apelor trebuie revizuite si adaptate conform procedurilor in vigoare.

ART. 10

Monitorizarea evacuarilor de ape uzate orasenesti sau industriale in receptorii naturali

(1) Apele uzate orasenesti sau industriale, inainte de a fi evacuate in receptorii naturali, trebuie monitorizate in concordanta cu procedurile stabilite in anexa nr. 1 la hotarare - NTPA-011. Monitorizarea este obligatorie pentru toti prestatorii/operatorii de servicii publice care exploateaza retelele de canalizare, statiile de epurare a apelor uzate orasenesti, statiile de epurare a apelor uzate industriale sau oricare instalatii de evacuare directa in receptori naturali.

(2) Autoritatea competenta in domeniu verifica periodic respectarea prevederilor cuprinse in anexele nr. 1, 2 si 3 la hotarare, in acordurile de racordare si in avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor.

ART. 11

Monitorizarea receptorilor naturali in care se evacueaza apele uzate orasenesti sau industriale

(1) Autoritatea in domeniu monitorizeaza receptorii naturali in care se evacueaza apele uzate orasenesti sau industriale, direct sau din statiile de epurare. Monitorizarea se realizeaza prin intermediul Sistemului National de Supraveghere a Calitatii Apelor - S.N.S.C.A. Sectiunile de control reprezentative pentru apele de suprafata, lacuri si apele subterane sunt reglementate prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

(2) S.N.S.C.A. va fi reactualizat si completat cu lista sectiunilor de control situate in zonele sensibile si cu tabelul cu frecventa de prelevare si de analiza a probelor de apa prelevate din zonele sensibile, pana la data de 31 decembrie 2003.

ART. 12

Raportari

Prestatorii/operatorii de servicii publice care administreaza si/sau exploateaza retelele de canalizare, statiile de epurare a apelor uzate orasenesti, statiile de epurare a apelor uzate industriale si evacuarile directe vor prezenta lunar si, respectiv, anual autoritatii competente un raport privind situatia cantitativa si calitativa a evacuarilor de ape uzate. Datele continute in acest raport servesc la elaborarea raportului anual privind starea mediului si a sintezelor anuale de gospodarire a apelor.

ANEXA 2

NORMATIV

privind conditiile de evacuare a apelor

uzate in retelele de canalizare ale localitatilor

si direct in statiile de epurare, NTPA-002/2002

I. Obiect si domeniu de aplicare

ART. 1

(1) Dispozitiile prezentului normativ se refera la calitatea apelor uzate ce urmeaza sa fie evacuate/descarcate in retelele de canalizare ale localitatilor. Normativul se refera si la apele uzate care se descarca direct in statiile de epurare.

(2) Normativul are ca scop stabilirea conditiilor in care se accepta evacuarea apelor uzate in receptorii mentionati la alin. (1), astfel incat sa se asigure protectia si functionarea normala a acestora, precum si protejarea mediului de efectele adverse ale evacuarilor de ape uzate.

ART. 2

(1) Prezentul normativ se aplica la:

a) proiectarea, avizarea si, dupa caz, autorizarea unor noi lucrari de folosire a apelor, precum si la extinderea sau retehnologizarea obiectivelor existente care evacueaza ape uzate epurate sau neepurate in conditiile art. 1 alin. (1);

b) stabilirea gradului de preepurare necesar si a tehnologiei de preepurare, precum si a constructiilor si instalatiilor de preepurare aferente, necesare obiectivelor economico-sociale, inainte ca apele uzate sa fie evacuate in conditiile art. 1 alin. (1).

c) proiectarea, avizarea si, dupa caz, autorizarea din punct de vedere al gospodaririi apelor si al protectiei mediului a retelelor de canalizare noi sau a celor existente care fac obiectul unor completari sau extinderi;

d) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea acordului de racordare la retelele de canalizare ale localitatilor;

e) obtinerea acordului de racordare si incheierea contractelor-abonament pentru serviciul de preluare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor, intre prestatorii, furnizorii/operatorii de servicii publice care au in administrare si exploatare sistemul de canalizare - denumiti in continuare operatori de servicii publice - si utilizatorii de apa - denumiti in continuare utilizatori;

f) incheierea contractelor-abonament - intre operatorii de servicii publice si unitatile industriale, pentru serviciul de preluare a apelor uzate direct in statia de epurare a apelor uzate;

g) verificarea respectarii prevederilor contractuale cu privire la conditiile de evacuare, calitative si cantitative de incarcare cu substante poluante a apelor uzate, in retelele de canalizare ale localitatilor, in conditiile art. 1 alin. (1).

II. Conditii de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si in statiile de epurare

ART. 3

(1) Principalii parametri/indicatori de calitate ce trebuie sa caracterizeze apele uzate sunt prevazuti in tabelul nr. 1 din prezentul normativ. Tabelul prezinta si limitele maxim admisibile. Aceste limite pentru substantele poluante sunt concentratii momentane, exprimate in mg/dmc, si se masoara in punctele de control.

(2) In functie de activitatea specifica desfasurata apele uzate pot fi caracterizate si prin alti indicatori de calitate decat cei din tabelul nr. 1. Limitele maxim admisibile pentru acestia se vor stabili pe baza de studii de specialitate, la comanda utilizatorului de apa. Studiile trebuie sa cuprinda, de asemenea, metodele de analiza cantitativa si calitativa a substantelor in cauza si tehnologiile de epurare adecvate si se aproba de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului.

(3) Utilizatorul de apa are obligatia epurarii locale a apelor uzate, astfel incat in punctul de control sa fie asigurata respectarea conditiilor prevazute in contractul-abonament si in avizul/autorizatia de gospodarire a apelor.

ART. 4

Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor este permisa numai daca prin aceasta:

a) nu se aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare;

b) nu se diminueaza prin depuneri capacitatea de transport a canalelor colectoare;

c) nu se degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare, ale statiilor de epurare si ale echipamentelor asociate;

d) nu sunt perturbate procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueaza capacitatea de preluare a acestora;

e) nu se creeaza pericol de explozie.

III. Restrictii privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare

ART. 5

Apele uzate care se evacueaza in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare nu trebuie sa contina:

1. materii in suspensie, in cantitati si dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stanjeni curgerea normala, cum sunt:

a) materialele care, la vitezele realizate in colectoarele de canalizare corespunzatoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri;

b) diferitele substante care se pot solidifica si astfel pot obtura sectiunea canalelor;

c) corpurile solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin gratarul cu spatiu liber de 20 mm intre bare, iar in cazul fibrelor si firelor textile ori al materialelor similare - pene, fire de par de animale - care nu trec prin sita cu latura fantei de 2 mm;

d) suspensiile dure si abrazive ca pulberile metalice si granulele de roci, precum si altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor;

e) pacura, uleiul, grasimile sau alte materiale care prin forma, cantitate sau aderenta pot conduce la crearea de zone de acumulari de depuneri pe peretii canalului colector;

f) substantele care, singure sau in amestec cu alte substante continute in apa din retelele de canalizare, coaguleaza, existand riscul depunerii lor pe peretii canalelor, sau conduc la aparitia de substante agresive noi;

2. substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate retelele de canalizare si echipamentele si conductele din statiile de epurare a apelor uzate;

3. substante de orice natura, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala sau de suspensie, pot stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare a apelor uzate sau care impreuna cu aerul pot forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solventi, dicloretilena si alte hidrocarburi clorurate, apa sau namolul din generatoarele de acetilena;

4. substante toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare;

5. substante cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:

a) metalele grele si compusii lor;

b) compusii organici halogenati;

c) compusii organici cu fosfor sau cu staniu;

d) agentii de protectie a plantelor, pesticidele - fungicide, erbicide, insecticide, algicide - si substantele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor sau a materialelor textile;

e) substantele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca: acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen si altele asemenea;

f) substantele radioactive, inclusiv reziduurile;

6. subtante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului;

7. substante colorante ale caror cantitate si natura, chiar in conditiile diluarii realizate in reteaua de canalizare si in statia de epurare, determina prin descarcarea lor o data cu apele uzate modificarea culorii apei receptorului natural;

8. substante inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului;

9. substante organice greu biodegradabile.

ART. 6

(1) Apele uzate provenite de la unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele si institutele de cercetare medicala si veterinara, intreprinderile de ecarisaj, precum si de la orice fel de intreprinderi si institutii care prin specificul activitatii lor pot produce contaminarea cu agenti patogeni - microbi, virusuri, oua de paraziti - se descarca in retelele de canalizare ale localitatilor si in statiile de epurare numai in conditiile in care s-au luat toate masurile de dezinfectie/sterilizare prevazute de legislatia sanitara in vigoare.

(2) Realizarea masurilor de dezinfectie/sterilizare a produselor patologice evacuate o data cu apele uzate din unitatile mentionate mai sus se certifica periodic prin buletine de analiza eliberate de inspectoratele de sanatate publica teritoriale, conform legislatiei in vigoare. Aceste buletine se pastreaza la unitatile in cauza si se transmit si operatorilor de servicii publice, periodic sau la cerere.

IV. Acceptul de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si/sau in statiile de epurare

ART. 7

Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau in statiile de epurare se face in baza acordului de racordare scris, dat de operatorul de servicii publice care administreaza si exploateaza reteaua de canalizare si statia de epurare si a contractului-abonament pentru servicii specifice, incheiat cu acesta. Pentru evacuarile din unitatile mentionate la art. 6 este necesara si obtinerea avizului inspectoratelor teritoriale de sanatate publica. Dupa obtinerea acordului de racordare este obligatorie obtinerea avizului de gospodarire a apelor, conform prevederilor legale in vigoare.

ART. 8

Prin acordul de racordare operatorii de servicii publice pot stabili ca valori admisibile valori mai mici decat cele prevazute in tabelul nr. 1, pe baza incarcarii deja existente cu poluanti in canalizare.

ART. 9

(1) Stabilirea conditiilor de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor care nu au statie de epurare se face de catre operatorii de servicii publice care administreaza si exploateaza sistemul de retele de canalizare, pe baza prevederilor prezentei hotarari si in functie de punctul final de descarcare. Daca reteaua de canalizare nu conduce apele uzate intr-o statie de epurare dintr-o localitate apropiata, ci intr-un receptor natural, atunci conditiile de evacuare sunt cele prevazute in anexa nr. 3 la hotarare - NTPA-001.

(2) Pentru localitatile care au in curs de realizare statii de epurare sau extinderi ale acestora, prevazute prin programe de etapizare aprobate conform legii, autoritatea competenta poate stabili alte conditii de evacuare pe perioada de derulare a programului, pana la indeplinirea obiectivelor acestuia, tinandu-se seama de prevederile prezentului normativ.

(3) Conditiile de evacuare in reteaua de canalizare a apelor uzate provenind de la o platforma industriala se stabilesc de catre operatorul instalatiei finale de epurare a platformei industriale, tinandu-se seama de incarcarile si debitele pentru care a fost proiectata statia finala de epurare.

ART. 10

La solicitarea acordului de racordare, in vederea evacuarii apelor uzate provenite de la un nou utilizator de apa, acesta va pune la dispozitie operatorilor de servicii publice datele asigurate de proiectant, respectiv estimari ale debitelor si compozitiei apelor uzate care urmeaza sa fie descarcate in retelele de canalizare ale localitatilor sau in statia de epurare. In cazul retehnologizarii sau al extinderii capacitatilor de productie abonatul trebuie sa prezinte buletine de analiza a compozitiei si cronograma debitelor de ape uzate evacuate de capacitatea de productie in functiune.

ART. 11

Acordul de racordare si contractul-abonament pentru serviciul de preluare a apelor uzate in reteaua de canalizare a localitatii si/sau in statia de epurare precizeaza:

a) debitele si concentratiile maxim admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate in punctul de control;

b) eventualele restrictii de evacuare la anumite ore;

c) masurile de uniformizare a debitelor si concentratiilor substantelor poluante continute;

d) obligatia montarii de debitmetre cu inregistrare si contorizare pe canalul de evacuare a apelor uzate si a mentinerii lor in stare de functionare;

e) obligatia abonatului de a semnala operatorului de servicii publice toate accidentele sau anomaliile din instalatiile proprii, care pot perturba buna functionare a sistemului de canalizare;

f) obligatia de elaborare a planului de combatere a poluarilor accidentale, inclusiv dotarea cu mijloace si materiale pentru interventie, sau de incheiere a unui precontract cu o unitate specializata pentru interventii in caz de poluare accidentala;

g) punctele de control al calitatii apelor uzate evacuate si frecventa de prelevare si analiza a probelor de apa uzata.

ART. 12

Acordul de racordare, contractul-abonament si avizele de gospodarire a apelor se revizuiesc potrivit reglementarilor in vigoare.

ART. 13

Pentru orice schimbare privind debitul si/sau calitatea apelor uzate descarcate in retelele de canalizare ale localitatilor sau in statiile de epurare, ca urmare a modificarii capacitatilor de productie, a tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze, utilizatorul de apa are obligatia de a solicita un nou aviz/autorizatie de gospodarire a apelor si de a incheia un nou contract-abonament.

ART. 14

Acceptarea in retelele de canalizare ale localitatilor si/sau in statiile de epurare a unor ape uzate ce implica modificarea tehnologiei sau a parametrilor de functionare ai statiei de epurare se ia in considerare numai dupa realizarea in statia de epurare a tuturor lucrarilor necesare asigurarii respectarii conditiilor de descarcare in receptorul natural.

 

    Tabelul nr. 1

 

 

                     Indicatori de calitate ai apelor uzate

 

              evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor

 

  Nr.                                          Valorile             Metoda

 

  crt.    Indicatorul de calitate   U.M.        maxime           de analiza*3)

 

                                                admise

 

  1. Temperatura                    øC             40

 

  2. pH                           unitati pH   6,5-8,5      SR ISO 10523-97

 

  3. Materii in suspensie         mg/dmc         350        STAS 6953-81

 

  4. Consum biochimic de oxigen   mg O(2)/dmc    300        STAS 6560-82

 

     la 5 zile [CBO(5)]                                     SR ISO 5815/98

 

  5. Consum chimic de oxigen -    mg O(2)/dmc    500        SR ISO 6060/96

 

     metoda cu dicromat de

 

     potasiu [CCO(Cr)*1)]

 

  6. Azot amoniacal [NH(4)^+]     mg/dmc          30        STAS 8683-70

 

  7. Fosfor total (P)             mg/dmc           5,0      STAS 10064-75

 

  8. Cianuri totale (CN)          mg/dmc           1,0      SR ISO 6703/1-98

 

  9. Sulfuri si hidrogen          mg/dmc           1,0      SR ISO 10530-97

 

     sulfurat (S^2-)

 

 10. Sulfiti [SO(3)^2-]           mg/dmc           2        STAS 7661-89

 

 11. Sulfati [SO(4)^2-]           mg/dmc         600        STAS 8601-70

 

 12. Fenoli antrenabili           mg/dmc          30        STAS 7167-92

 

     cu vapori de apa

 

     [C(6)H(5)OH]

 

 13. Substante extractibile       mg/dmc          30        SR 7587-96

 

     cu solventi organici

 

 14. Detergenti sintetici         mg/dmc          25        SR ISO 7875/1,2-96

 

     biodegradabili

 

 15. Plumb (Pb^2+)                mg/dmc           0,5      STAS 8637-79

 

 16. Cadmiu (Cd^2+)               mg/dmc           0,3      SR ISO 5961/93

 

 17. Crom total (Cr^3+) + (Cr^6+) mg/dmc           1,5      STAS 7884-91

 

                                                            SR ISO 9174-98

 

 18. Crom hexavalent (Cr^6+)      mg/dmc           0,2      STAS 7884-91

 

                                                            SR ISO 11083-98

 

 19. Cupru (Cu^2+)                mg/dmc           0,2      STAS 7795-80

 

 20. Nichel (Ni^2+)               mg/dmc           1,0      STAS 7987-67

 

 21. Zinc (Zn^2)*2)               mg/dmc           1,0      STAS 8314-87

 

 22. Mangan total (Mn)            mg/dmc           2,0      SR 8662/1-96

 

                                                            SR ISO 6333-96

 

 23. Clor rezidual liber [Cl(2)]  mg/dmc           0,5      STAS 6364-78

 

*1) Valoarea concentratiei CCO(Cr) este conditionata de respectarea raportului CBO(5)/CCO mai mare sau egal cu 0,4. Pentru verificarea acestei conditii vor putea fi utilizate si rezultatele determinarii consumului chimic de oxigen, prin metoda cu permanganat de potasiu, urmarindu-se cunoasterea raportului CCO(Mn)/CCO(Cr) caracteristic apei uzate.

*2) Pentru localitatile in care apa potabila din reteaua de distributie contine zinc in concentratie mai mare de 1 mg/dmc se va accepta aceeasi valoare si la racordare, dar nu mai mare de 5 mg/l.

*3) Metoda de analiza va fi cea corespunzatoare standardului in vigoare.

NOTA:

Daca pe colectorul retelei de canalizare a localitatii, in punctul de racord al sursei de ape uzate, curge in permanenta un debit care asigura diluarea corespunzatoare a acestora, operatorul de servicii publice care exploateaza si administreaza reteaua de canalizare poate stabili conditiile de evacuare, tinand seama de dilutia realizata. In aceste situatii utilizatorii de apa care se racordeaza la reteaua de canalizare din localitate sunt obligati sa amenajeze caminul de racord corespunzator necesitatilor de protejare a constructiei si cu respectarea conditiilor de salubritate si a igienei mediului.

In cazul in care in apa uzata se gasesc mai multe metale grele din categoria: Cu, Cr, Ni, Mn, suma concentratiilor lor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 5,0 mg/dmc; daca se gasesc doar metale grele, precum Zn si/sau Mn, suma concentratiilor acestora nu poate depasi valoarea de 6,0 mg/dmc.

Enumerarea din tabel nu este limitativa; operatorul de servicii publice care exploateaza si administreaza reteaua de canalizare si statia de epurare, impreuna cu proiectantul care detine raspunderea realizarii parametrilor proiectati si, dupa caz, prin implicarea unitatii de cercetare tehnologica, care a fundamentat solutia de proiectare pentru reteaua de canalizare si/sau pentru statia de epurare, pot stabili, in functie de profilul activitatii desfasurate de abonat, limite si pentru alti indicatori, tinand seama de prescriptiile generale de evacuare si, atunci cand este cazul, si de efectul cumulat al unor agenti corosivi si/sau toxici asupra retelei de canalizare si instalatiilor de epurare.

ANEXA 3

NORMATIV

privind stabilirea limitelor de incarcare cu

poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti

la evacuarea in receptorii naturali, NTPA-001/2002

I. Obiect si domeniu de aplicare

ART. 1

(1) In scopul protejarii sanatatii populatiei si a mediului evacuarea/descarcarea in receptorii naturali a apelor uzate orasenesti si industriale cu continut de substante poluante se face numai in conditiile respectarii prevederilor legislatiei in vigoare si ale prezentului normativ.

(2) Prezentul normativ are drept scop stabilirea conditiilor generale de calitate a tuturor categoriilor de ape uzate, inainte de evacuarea acestora in receptorii naturali, precum si a valorilor limita admisibile ale principalilor indicatori de calitate ai acestor ape.

ART. 2

Domeniul de aplicare a prezentului normativ cuprinde apele uzate industriale si orasenesti care au fost sau nu epurate. El se aplica si apelor uzate evacuate din statiile de epurare orasenesti caracterizate si prin alti indicatori de calitate decat cei prevazuti in anexa nr. 1 la hotarare - NTPA-011.

ART. 3

Conditiile de evacuare a apelor uzate, stabilite conform art. 2, sunt prevazute in tabelul nr. 1 din prezentul normativ.

II. Modul de stabilire a valorilor limita admisibile ale poluantilor din apele uzate evacuate in receptorii naturali

ART. 4

(1) Limitele maxime admisibile de incarcare cu poluanti a apelor uzate la evacuarea in receptorii naturali sunt prevazute in tabelul nr. 1 din prezentul normativ si reprezinta concentratii exprimate in mg/dmc. Valorile acestor concentratii limita sunt pentru probe momentane; nu se admit concentratii medii si ele se masoara in punctul de control situat inainte de descarcare.

(2) Valorile admisibile specificate la alin. (1) se stabilesc in conformitate cu prevederile prezentului normativ si se inscriu in:

1. avizele de gospodarire a apelor ce se emit pentru:

a) obiective noi;

b) obiective existente ce isi modifica si isi imbunatatesc procesele tehnologice de productie sau de epurare a apelor uzate;

c) obiective existente la care se prevad extinderi de capacitati de productie sau ale capacitatilor de epurare a apelor uzate;

d) alte obiective existente care prin lucrari de investitie isi modifica valoarea parametrilor de capat;

2. autorizatiile de gospodarire a apelor emise:

a) utilizatorilor noi, atunci cand in avizul de gospodarire a apelor au fost prevazute conditii similare cu cele din prezentul normativ;

b) utilizatorilor de apa existenti, numai dupa ce au realizat si au pus in functiune capacitati corespunzatoare de epurare a apelor uzate, prevazute anterior prin programe de etapizare, conform prevederilor art. 107 alin. (3) din Legea apelor nr. 107/1996.

(3) Prin avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor emitentul acestora poate stabili ca valori admisibile valori mai mici decat cele prevazute in tabelul nr. 1, pe baza incarcarii in poluanti deja existente in receptor, in amonte de punctul de evacuare a apelor uzate, si avand in vedere obiectivele de calitate ale receptorului natural.

(4) La stabilirea valorilor admisibile pentru metale grele emitentul trebuie sa tina seama de faptul ca, desi individual, concentratia maxima admisibila poate fi cea prevazuta in tabelul nr. 1, atunci cand in apele uzate sunt prezente mai multe metale grele (de exemplu: plumb, cadmiu, crom, cupru, nichel, zinc sau mercur), concentratia totala a acestora in apa neputand depasi 2 mg/dmc. Exceptie fac apele uzate provenite de la obtinerea si prelucrarea metalelor, pentru care valoarea limita de concentratie pentru fiecare metal - plumb, zinc, mangan, staniu - nu trebuie sa depaseasca 2 mg/dmc. In privinta mercurului concentratia acestuia nu poate depasi 0,05 mg/dmc chiar in situatia in care este unicul metal prezent in apele uzate.

(5) Pentru substantele pentru care nu sunt prevazute limite maxime admisibile in standardele sau in normativele in vigoare, acestea se stabilesc pe baza de studii elaborate de institute specializate, abilitate conform legii, la comanda utilizatorului de apa. Studiile vor cuprinde, de asemenea, metodele de analiza calitativa si cantitativa a substantelor respective, precum si tehnologiile de epurare adecvate. Limitele maxime admisibile vor fi aprobate de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului.

(6) Pentru substantele poluante, altele decat cele prevazute in tabelul nr. 1, limitele maxime admisibile se stabilesc prin avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor, in functie de caracteristicile receptorului natural, de capacitatea sa de autoepurare, de caracteristicile celorlalte ape uzate evacuate in acelasi receptor, de cerintele utilizatorilor de apa si de necesitatea protectiei mediului.

(7) In cazul apelor uzate ce contin substante poluante peste valorile limita stabilite prin prezentul normativ, este obligatorie epurarea acestora sau luarea de masuri tehnologice adecvate, pana la atingerea valorilor admise.

(8) In situatii exceptionale autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului poate face derogari de la prezentul normativ.

(9) Pentru descarcarile de ape uzate epurate in Marea Neagra, in zone stagnante cum sunt golfurile, este obligatorie realizarea unor conducte de descarcare in larg, prevazute cu posibilitati de dispersie. La avizarea/autorizarea acestor descarcari nu se aplica prevederile prezentului normativ pentru indicatorul reziduu filtrabil uscat la 105øC, la care valoarea maxima admisibila se coreleaza cu cea a fundului Marii Negre - de regula mai mica decat aceasta.

(10) In cazuri speciale - dupa probe tehnologice, la amorsarea treptelor biologice din statiile de epurare, revizii periodice sau pe parcursul executiei unor lucrari de retehnologizare sau extindere a capacitatii statiei de epurare - este permisa depasirea valorilor limita ale indicatorilor de calitate, daca prin aceasta nu se pune in pericol sanatatea populatiei, a ecosistemelor acvatice sau nu se produc pagube materiale, si numai cu avizul autoritatilor bazinale de gospodarire a apelor si, dupa caz, si al inspectoratelor teritoriale de sanatate publica. Avizul se solicita de catre utilizatorul de apa cu cel putin 30 de zile inainte de data programata pentru inceperea reviziilor, reparatiilor, lucrarilor, probelor tehnologice ori pentru amorsarea statiilor de epurare biologica. Prin avizul respectiv se stabilesc durata pentru care se admit depasiri, dar nu mai mare de 30 de zile, precum si valorile maxime admisibile ale indicatorilor de calitate pentru aceasta perioada.

(11) Pentru utilizatorii existenti care realizeaza capacitati de epurare in conformitate cu programul de etapizare aprobat, in autorizatia de gospodarire a apelor, emisa pe o perioada limitata, se inscriu valori ale substantelor poluante ce nu depasesc valorile limita din tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la hotarare - NTPA-2/2002.

III. Restrictii privind evacuarea apelor uzate

ART. 5

(1) Apele uzate care se evacueaza in receptorii naturali nu trebuie sa contina:

a) substante poluante cu grad ridicat de toxicitate, prevazute in tabelul nr. 2, precum si acele substante a caror interdictie a fost stabilita prin studii de specialitate;

b) materii in suspensie peste limita admisa, care ar putea produce depuneri in albiile minore ale cursurilor de apa sau in cuvetele lacurilor;

c) substante care pot conduce la cresterea turbiditatii, formarea spumei sau la schimbarea proprietatilor organoleptice ale receptorilor fata de starea naturala a acestora.

(2) Apele uzate provenind de la spitale de boli infectioase, sanatorii TBC, institutii de pregatire a preparatelor biologice - seruri si vaccinuri -, alte institutii medicale curative sau profilactice, de la unitati zootehnice si abatoare nu pot fi descarcate in receptori fara a fi fost supuse in prealabil dezinfectiei specifice. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 6 din anexa nr. 2 la hotarare - NTPA-002/2002.

ART. 6

Descarcarea apelor uzate epurate in reteaua de canale de desecare, de irigatii ori pe terenuri agricole se va face numai in conditiile realizarii unei epurari corespunzatoare si numai cu avizul administratorului/detinatorului acestora, astfel:

1. cand apa din canale se foloseste la irigarea culturilor agricole, limitele indicatorilor de calitate se coreleaza si cu standardul privind calitatea apei pentru irigarea culturilor agricole, STAS 9450/83;

2. cand apa uzata se descarca intr-un canal de desecare ce debuseaza intr-un receptor natural, limitele indicatorilor de calitate vor fi cei corespunzatori prezentului normativ.

ART. 7

La reglementarea amplasarii de noi obiective in zone in care nu pot fi asigurate conditiile de evacuare stabilite in prezentul normativ se aplica prevederile art. 4 alin. (8).

IV. Dispozitii finale

ART. 8

Operatorii de servicii publice sau, dupa caz, detinatorii statiilor de epurare sau ai sistemelor de evacuare a apelor uzate in receptorii naturali sunt obligati sa asigure montarea si functionarea corespunzatoare a mijloacelor de masurare a debitelor de ape uzate evacuate, cu inregistrarea si contorizarea debitelor, sa prevada facilitati de prelevare a probelor de apa pentru analiza in locuri bine stabilite si, pe cat posibil, sa instaleze sisteme automate de determinare a calitatii apelor uzate evacuate, cu masurarea parametrilor specifici activitatii desfasurate. Pentru ape uzate cu debite mai mari de 500 l/s si care se descarca in receptori cu debite de cel putin trei ori mai mari decat cele ale apelor uzate, in punctul de evacuare se prevad sisteme de dispersie/difuzie.

ART. 9

In scopul protejarii resurselor de apa impotriva poluarii:

1. se recomanda folosirea apelor uzate si/sau a namolurilor care contin nutrienti la fertilizarea ori la irigarea terenurilor agricole sau silvice, cu acceptul detinatorilor terenurilor respective si cu avizul autoritatilor competente in domeniul imbunatatirilor funciare. In functie de natura culturii se va cere si avizul inspectoratului teritorial de sanatate publica;

2. este obligatorie asigurarea impermeabilizarii tuturor depozitelor; eventualele exfiltratii, precum si apele din precipitatii ce se scurg de la aceste depozite trebuie colectate si epurate astfel incat acestea sa corespunda prevederilor prezentului normativ.

ART. 10

Prevederile prezentului normativ se aplica si la evacuarea apelor uzate in soluri permeabile sau in depresiuni cu scurgere asigurata natural.

ART. 11

Metodele de analiza utilizate pentru determinarea calitativa si cantitativa a substantelor poluante cuprinse in tabelul nr. 1 sunt cele prevazute de standardele in vigoare.

ART. 12

(1) Punctul de prevalare a probelor de ape uzate, in vederea controlului conformarii cu prevederile prezentului normativ, este punctul de descarcare finala a apelor uzate in receptor.

(2) Frecventa de monitorizare si, respectiv, numarul minim de probe de prelevat la intervale regulate de timp se stabilesc prin autorizatia de gospodarire a apelor, in functie de marimea statiei de epurare si de impactul calitativ al descarcarii asupra receptorului natural.

 

    Tabelul nr. 1

 

 

             Valori limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate

 

            industriale si orasenesti evacuate in receptori naturali

 

 

    Se aplica tuturor categoriilor de efluenti proveniti sau nu din

 

    statii de epurare.

 

  Nr.                                          Valorile             Metoda

 

  crt.    Indicatorul de calitate   U.M.        limita           de analiza*5)

 

                                              admisibile

 

   1                   2             3             4                    5

 

     A. Indicatori fizici

 

  1. Temperatura*1)                 øC             35             -

 

     B. Indicatori chimici

 

  2. pH                           unitati pH   6,5-8,5      SR ISO 10523-97

 

     Pentru Fluviul Dunarea                    6,5-9,0

 

  3. Materii in suspensie (MS)*2) mg/dmc      35,0 (60,0)   STAS 6953-81

 

  4. Consum biochimic de oxigen   mg O(2)/dmc  20 25,0      STAS 6560-82

 

     la 5 zile [CBO(5)*3)                                   SR ISO 5815-98

 

  5. Consum chimic de oxigen -    mg O(2)/dmc  70 125,0     SR ISO 6060-96

 

     metoda cu dicromat

 

     de potasiu [CCO(Cr)]*3)

 

  6. Azot amoniacal [NH(4)^+]*7)  mg/dmc       2,0 (3,0)    STAS 8683-70

 

  7. Azot total (N)*7)            mg/dmc      10,0 (15,0)   STAS 7312-83

 

  8. Azotati [NO(3)^-]*7)         mg/dmc      25,0 (37,0)   STAS 8900/1-71

 

                                                            SR ISO 7890/1-98

 

                                                            pentru apa de mare:

 

                                                            STAS 12999-91

 

  9. Azotiti [NO(2)^-]*7)         mg/dmc        1 (2,0)     STAS 8900/2-71

 

                                                            SR ISO 6777-96

 

                                                            pentru apa de mare:

 

                                                            STAS 12754-89

 

 10. Sulfuri si hidrogen          mg/dmc         0,5        SR ISO 10530-97

 

     sulfurat (S^2-)                                        SR 7510-97

 

 

 11. Sulfiti [SO(3)^2-]           mg/dmc         1,0        STAS 7661-89

 

 12. Sulfati [SO(4)^2-]           mg/dmc       600,0        STAS 8601-70

 

 13. Fenoli antrenabili cu        mg/dmc         0,3        STAS R 7167-92

 

     vapori de apa [C(6)H(5)OH]

 

 14. Substante extractibile       mg/dmc        20,0        SR 7587-96

 

     cu solventi organici

 

 15. Produse petroliere*6)        mg/dmc         5,0        SR 7277/1-95

 

                                                            SR 7277/2-95

 

 16. Fosfor total (P)*7)          mg/dmc       1,0 (2,0)    SR EN 1189-99

 

 17. Detergenti sintetici         mg/dmc         0,5        SR ISO 7825/1-1996

 

                                                            SR ISO 7825/2-1996

 

 18. Cianuri totale (CN)          mg/dmc         0,1        SR ISO 6703/1-98

 

                                                            STAS 7685-79

 

 19. Clor rezidual liber [Cl(2)]  mg/dmc         0,2        STAS 6364-78

 

 20. Cloruri (Cl^-)               mg/dmc       500,0        STAS 8663-70

 

 21. Fluoruri (F^-)               mg/dmc         5,0        STAS 8910-71

 

 22. Reziduu filtrat la 105øC     mg/dmc     2.000,0        STAS 9187-84

 

 23. Arsen (As^+)*4)              mg/dmc         0,1        SR ISO 6595-97

 

 24. Aluminiu (Al^3+)             mg/dmc         5,0        STAS 9411-83

 

 25. Calciu (Ca^2+)               mg/dmc       300,0        STAS 3662-90

 

                                                            SR ISO 7980-97

 

 26. Plumb (Pb^2+)*4)             mg/dmc         0,2        STAS 8637-79

 

 27. Cadmiu (Cd^2+)*4)            mg/dmc         0,2        STAS 7852-80

 

                                                            SR ISO 5961-93

 

 28. Crom total                   mg/dmc         1,0        STAS 7884-91

 

     (Cr^3+) + (Cr^6+)*4)                                   SR ISO 9174-98

 

 29. Crom hexavalent (Cr^6+)*4)   mg/dmc         0,1        STAS 7884-91

 

                                                            SR ISO 11083-98

 

 30. Fier total ionic             mg/dmc         5,0        SR ISO 6332-96

 

     (Fe^2+, Fe^3+)

 

 31. Cupru (Cu^2+)*4)             mg/dmc         0,1        STAS 7795-80

 

 32. Nichel (Ni^2+)*4)            mg/dmc         0,5        STAS 7987-67

 

 33. Zinc (Zn^2+)*4)              mg/dmc         0,5        STAS 8314-87

 

 34. Mercur (Hg^2+)*4)            mg/dmc        0,05        STAS 8045-79

 

 35. Argint (Ag^+)                mg/dmc         0,1        STAS 8190-68

 

 36. Molibden (Mo^2+)             mg/dmc         0,1        STAS 11422-84

 

 37. Seleniu (Se^2+)              mg/dmc         0,1        STAS 12663-88

 

 38. Mangan total (Mn)            mg/dmc         1,0        STAS 8662/1-96

 

                                                            SR ISO 6333-96

 

 39. Magneziu (Mg^2+)             mg/dmc       100,0        STAS 6674-77

 

                                                            SR ISO 7980-97

 

 40. Cobalt (Co^2+)               mg/dmc         1,0        STAS 8288-69

 

*1) Prin primirea apelor uzate temperatura receptorului natural nu va depasi 35øC.

*2) A se vedea tabelul nr. 1 prevazut in anexa nr. 1 la hotarare - NTPA-011 si art. 7 alin. (2) din anexa la anexa nr. 1 - Plan de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti.

*3) Valorile de 20 mg O(2)/l pentru CBO(5) si 70 mg O(2)/l pentru CCO(Cr) se aplica in cazul statiilor de epurare existente sau in curs de realizare. Pentru statiile de epurare noi, extinderi sau retehnologizari, preconizate sa fie proiectate dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari, se vor aplica valorile mai mari, respectiv 25 mg O(2)/l pentru CBO(5) si 125 mg O(2)/l pentru CCO(Cr).

*4) Suma ionilor metalelor grele nu trebuie sa depaseasca concentratia de 2 mg/dmc, valorile individuale fiind cele prevazute in tabel. In situatia in care resursa de apa/sursa de alimentare cu apa contine zinc in concentratie mai mare decat 0,5 mg/dmc, aceasta valoare se va accepta si la evacuarea apelor uzate in resursa de apa, dar nu mai mult de 5 mg/dmc.

*5) Metoda de analiza va fi cea corespunzatoare standardului in vigoare.

*6) Suprafata receptorului in care se evacueaza ape uzate sa nu prezinte irizatii.

*7) Valori ce trebuie respectate pentru descarcari in zone sensibile, conform tabelului nr. 2 din anexa nr. 1 la hotarare - NTPA-011.

Tabelul nr. 2

Substante poluante cu grad ridicat de periculozitate

Tabelul cuprinde urmatoarele clase si grupe de substante selectate in special pe baza toxicitatii, persistentei si bioacumularii lor:

1. compusi organohalogenati;

2. compusi organostanici si organofosforici;

3. substante cu proprietati cancerigene;

4. compusi organici ai mercurului;

5. compusi organosilicici;

6. deseuri radioactive care se concentreaza in mediu sau in organismele acvatice.

Este interzisa evacuarea in receptorii naturali o data cu apele uzate a substantelor individuale care apartin claselor sau grupelor de substante enumerate mai sus si care au un grad ridicat de periculozitate.


 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01