Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Starea Apelor
Dispecerat
Proiecte
Protectie Reabilitare Costiera etI
Reducerea eroziunii costiere -faza II (2014-2020)
Proiectul WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
Aparare Inundatii Babadag
Anunturi
Comunicate de presa
Beneficiari inchiriere sectoare de plaja
Contact
Sediul Central al Apelor Romane
  
Se începe căutarea
 

Directiva Consiliului din 8 decembrie 1975

Societati certificate ptr elaborarea documentatiilor de GA
Aria protejata Lacul Techirghiol
Consultarea publicului


http://wims-pe/Imagini/Icons/Word.jpgDescarca fisier
 
 

DIRECTIVA CONSILIULUI

din 8 decembrie 1975

privind calitatea apei de îmbăiere

(75/160/CEE)

 

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 100 şi 235,

 

având în vedere propunerea Comisiei,

 

având în vedere avizul Parlamentului European,

 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

 

întrucât, pentru a se proteja mediul înconjurător şi sănătatea publică, trebuie redusă poluarea apei de îmbăiere în vederea protejării acesteia împotriva degradării;

 

întrucât supravegherea calităţii apei de îmbăiere este necesară pentru a se putea realiza, în cadrul funcţionării pieţei comune, obiectivele Comunităţii în materie de îmbunătăţire a calităţii vieţii, de dezvoltare armonioasă a activităţilor economice pe teritoriul Comunităţii, precum şi cele referitoare la o extindere continuă şi echilibrată;

 

întrucât există în statele membre o serie de legi, reglementări sau dispoziţii administrative aplicabile acestui domeniu, care afectează direct funcţionarea pieţei comune; întrucât, cu toate acestea, nu au fost prevăzute în Tratat toate competenţele necesare acţionării în acest sens;

 

întrucât programul de acţiune al Comunităţilor Europene privind mediul înconjurător prevede că obiectivele de calitate trebuie elaborate în comun, stabilind diferitele norme pe care trebuie să le îndeplinească un anumit mediu, între altele, definirea parametrilor valorici pentru apă, inclusiv pentru apa de îmbăiere;

 

întrucât, pentru a se putea atinge aceste obiective de calitate, statele membre trebuie să stabilească valorile limită corespunzătoare anumitor parametri; întrucât apa de îmbăiere trebuie să se conformeze acestor valori în termen de zece ani de la notificarea prezentei directive;

 

întrucât trebuie să se prevadă că, în anumite condiţii, apa de îmbăiere poate fi considerată conformă cu parametrii valorici relevanţi chiar dacă un anumit procentaj din probele prelevate pe durata sezonului de îmbăiere nu se înscriu în limitele specificate în anexă;

 

întrucât, pentru a dobândi un anumit grad de flexibilitate în aplicarea prezentei directive, statele membre trebuie împuternicite să ofere derogări; întrucât, totuşi, aceste derogări nu trebuie să ignore normele esenţiale de protecţie a sănătăţii publice;

 

întrucât progresul tehnic solicită o adaptare rapidă a specificaţiilor tehnice enunţate în anexă; întrucât, pentru a facilita introducerea metodelor necesare acestui scop, trebuie stabilită o procedură care să instituie o colaborare strânsă între statele membre şi Comisie în cadrul unui Comitet de adaptare la progresul tehnic;

 

întrucât se constată o creştere a interesului opiniei publice faţă de problemele de mediu şi de îmbunătăţire a calităţii acestuia; întrucât, prin urmare, publicul trebuie să primească informaţii obiective referitoare la calitatea apei de îmbăiere,

 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

 

Articolul 1

 

1. Prezenta directivă se referă la calitatea apei de îmbăiere, cu excepţia apei destinate scopurilor terapeutice şi a apei utilizate în bazinele de înot.

 

2. În sensul prezentei directive:

 

(a) „apă de îmbăiere” reprezintă apele dulci curgătoare sau stătătoare sau părţi ale acestora şi apa de mare, în care:

 

-         îmbăierea este autorizată în mod explicit de autorităţile competente ale fiecărui stat membru

 

sau

 

-         îmbăierea nu este interzisă şi este practicată în mod tradiţional de un mare număr de persoane;

 

(b) „zonă de îmbăiere” reprezintă orice loc în care se găseşte apă de îmbăiere;

 

(c) „sezon de îmbăiere” reprezintă perioada în care se aşteaptă o mare afluenţă de amatori de îmbăiere, în funcţie de obiceiurile locale şi de orice reguli locale care ar putea exista cu referire la îmbăiere sau la condiţiile meteorologice.

 

Articolul 2

 

Parametrii fizici, chimici şi microbiologici aplicabili apei de îmbăiere sunt indicaţi în anexa care constituie parte integrantă a prezentei directive.

 

Articolul 3

 

1. Pentru toate zonele de îmbăiere sau pentru fiecare zonă de îmbăiere în parte, statele membre stabilesc valorile aplicabile apei de îmbăiere pentru parametrii indicaţi în anexă.

 

Statele membre pot decide să nu stabilească valori în temeiul primului paragraf în cazul acelor parametri pentru care nu se indică nici o valoare în anexă, până când respectivele valori nu sunt determinate.

 

2. Valorile stabilite în temeiul alin. (1) nu pot fi mai puţin stricte decât cele incluse în coloana I din anexă.

 

3. Dacă există valori în coloana G din anexă, chiar dacă nu există o valoare corespondentă în coloana I din respectiva anexă, statele membre se angajează să le respecte ca linii directoare, sub rezerva art. 7.

 

Articolul 4

 

1. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că în termen de zece ani de la notificarea prezentei directive, calitatea apei de îmbăiere se conformează limitelor valorice stabilite în temeiul art. 3.

 

2. Statele membre se asigură că în zonele de îmbăiere cu dotări speciale pentru îmbăiere care urmează să fie deschise de autorităţile competente ale statelor membre după notificarea prezentei directive, „valorile I” stabilite în anexă sunt respectate chiar din momentul deschiderii. Totuşi, pentru zonele de îmbăiere deschise în primii doi ani de după notificarea prezentei directive, respectivele valori nu trebuie respectate decât începând cu finele respectivei perioade.

 

3. În cazuri excepţionale, statele membre pot oferi derogări de la limita de timp de zece ani stabilită la alin. (1). Justificarea acestor derogări, formulată pe baza planurilor de gestionare a apelor pentru regiunea respectivă, trebuie comunicată Comisiei cât de repede posibil şi nu mai târziu de şase ani de la notificarea prezentei directive. Comisia analizează în detaliu aceste justificări şi, dacă este necesar, înaintează Consiliului propuneri adecvate referitoare la acestea.

 

4. În ceea ce priveşte apa de mare din vecinătatea frontierelor sau cea transfrontalieră care afectează calitatea apei de îmbăiere dintr-un alt stat membru, consecinţele pe care zonele de îmbăiere astfel afectate le pot avea asupra obiectivelor de calitate comune sunt determinate în colaborare de respectivele state membre riverane.

 

Comisia poate participa la aceste discuţii.

 

Articolul 5

 

1. În sensul art. 4, se consideră că apa de îmbăiere este conformă parametrilor relevanţi:

 

dacă probe din această apă, prelevate în acelaşi punct de prelevare la intervalele specificate în anexă indică faptul că respectiva apă este conformă cu parametrii valorici pentru respectivul nivel calitativ, în cazul a:

 

-         95% din probele pentru parametrii corespunzători celor specificaţi în coloana I din anexă,

 

-         90% din probele în celelalte cazuri, cu excepţia parametrilor „total bacterii coliforme” şi „bacterii coliforme fecale”, în cazul cărora procentul poate fi de 80%

 

şi dacă, în cazul celor 5, 10 sau 20% din probele care nu sunt conforme:

 

- apa nu deviază de la parametrii valorici menţionaţi anterior cu mai mult de 50%, cu excepţia celor referitori la pH, la oxigen dizolvat şi a parametrilor microbiologici;

 

- probele de apă prelevate consecutiv la intervale de timp adecvate din punct de vedere statistic nu deviază de la parametrii valorici relevanţi.

 

2. Abaterile de la valorile menţionate la art. 3 nu se iau în considerare în calculul procentelor menţionate la alin. (1) atunci când acestea sunt rezultatul inundaţiilor, dezastrelor naturale sau al unor situaţii meteorologice neobişnuite.

 

Articolul 6

 

1. Autorităţile competente ale statelor membre întreprind operaţiunile de prelevare de probe, respectând frecvenţa minimă specificată în anexă.

 

2. Probele sunt prelevate în locurile cu cel mai mare număr zilnic de amatori de îmbăiere. Este de preferat ca probele să fie prelevate la o adâncime de 30 cm sub suprafaţa apei, cu excepţia probelor pentru uleiuri minerale, care se prelevează la suprafaţă. Prelevarea de probe începe cu două săptămâni înainte de deschiderea sezonului de îmbăiere.

 

3. Investigarea locală a condiţiilor din aval în cazul apei dulci curgătoare şi a condiţiilor ambientale în cazul apei dulci stătătoare sau al celei de mare trebuie să fie temeinică şi repetată periodic, pentru a se obţine date geografice şi topografice şi pentru a se determina volumul şi natura tuturor evacuărilor poluante sau potenţial poluante, precum şi efectele acestora în funcţie de distanţa ce le separă de zonele de îmbăiere.

 

4. Dacă inspecţia efectuată de autorităţile competente sau prelevarea de probe indică prezenţa sau posibilitatea unei evacuări de substanţe care ar putea reduce calitatea apei de îmbăiere, atunci se impune o nouă prelevare de probe. Această prelevare de probe suplimentară are loc şi dacă există alte motive de a se suspecta o deteriorare a calităţii apei.

 

5. Metodele de analiză de referinţă pentru parametrii respectivi sunt enumerate în anexă. Laboratoarele care folosesc alte metode trebuie să se asigure că rezultatele obţinute sunt echivalente sau comparabile cu cele din anexă.

 

Articolul 7

 

1. Punerea în aplicare a măsurilor întreprinse în temeiul prezentei directive nu trebuie să ducă în nici un caz, direct sau indirect, la o scădere a calităţii actuale a apei de îmbăiere.

 

2. În orice moment, statele membre pot stabili valori mai stricte pentru apa de suprafaţă decât cele stabilite prin prezenta directivă.

 

Articolul 8

 

Se permit derogări de la prezenta directivă:

 

(a)    în cazul anumitor parametri marcaţi cu (0) în anexă, din cauza condiţiilor geografice sau meteorologice aparte;

 

(b)   dacă apa de îmbăiere suferă un proces de îmbogăţire naturală în anumite substanţe, ajungând astfel să devieze de la valorile specificate în anexă;

 

Prin îmbogăţire naturală se înţelege procesul prin care, fără intervenţia omului, o anumită apă primeşte din sol unele substanţe conţinute de acesta.

 

Excepţiile menţionate în prezentul articol nu trebuie în nici un caz să ignore normele de protecţie a sănătăţii publice.

 

Dacă un stat membru aplică o derogare de la dispoziţiile prezentei directive, acesta informează imediat Comisia în această privinţă, prezentându-şi motivele şi o estimare a perioadei de derogare.

 

Articolul 9

 

Amendamentele necesare adaptării prezentei directive la cerinţele progresului tehnic se referă la:

 

- metodele de analiză

 

- valorile parametrilor G şi I din anexă.

 

Acestea sunt adoptate în conformitate cu procedura stabilită la art. 11.

 

Articolul 10

 

1. Se instituie un Comitet de adaptare la progresul tehnic (numit în continuare „comitet”). Comitetul este format din reprezentanţi ai statelor membre şi este prezidat de un reprezentant al Comisiei.

 

2. Comitetul îşi stabileşte propriul regulament de funcţionare.

 

Articolul 11

 

1. Dacă trebuie urmată procedura prevăzută în prezentul articol, comitetul este sesizat de preşedinte, fie la iniţiativa acestuia, fie la cererea reprezentantului unui stat membru.

 

2. Reprezentantul Comisiei înaintează un proiect cu măsurile ce urmează să fie adoptate. Comitetul îşi dă avizul cu privire la acest proiect în termenul pe care preşedintele îl poate stabili în funcţie de urgenţa problemei în cauză. Comitetul hotărăşte cu o majoritate de 41 de voturi, voturile statelor membre respectând ponderea stabilită la art. 148 alin. (2) din Tratat. Preşedintele nu participă la vot.

 

3. (a) Comisia adoptă măsurile preconizate dacă acestea corespund cu avizul Comitetului.

 

(b) Dacă măsurile luate în discuţie nu corespund cu avizul comitetului, sau în absenţa avizului, Comisia înaintează Consiliului, fără întârziere, o propunere cu privire la măsurile ce trebuie adoptate. Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată.

 

(c) Dacă, în termen de trei luni de la data înaintării la Consiliu, acesta nu se pronunţă, măsurile propuse sunt adoptate de Comisie.

 

Articolul 12

 

1. Statele membre adoptă legile, reglementările şi dispoziţiile administrative necesare, în conformitate cu prezenta directivă, în termen de doi ani de la notificarea acesteia. Ele informează imediat Comisia în această privinţă.

 

2. Statele membre aduc la cunoştinţa Comisiei textul principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

 

Articolul 13

 

La patru ani de la notificarea prezentei directive şi apoi la intervale regulate, statele membre trimit Comisiei rapoarte detaliate privind apa de îmbăiere şi principalele caracteristici ale acesteia.

 

Cu acordul respectivelor state membre, Comisia poate publica informaţiile astfel obţinute.

 

Articolul 14

 

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

 

 

Adoptată la Bruxelles, 8 decembrie 1975.

 

Pentru Consiliu,

Preşedintele,

M. pedini

 

ANEXĂ

CERINŢE CALITATIVE PENTRU APA DE ÎMBĂIERE

 

 

Parametri

G

I

Frecvenţă minimă de prelevare

Metodă de analiză şi inspecţie

 

1

Microbiologici:

Total bacterii coliforme /100 ml

 

500

 

10 000

 

La două săptămâni (1)

 

Fermentaţie în mai multe eprubete. Subcultivare a celor pozitive pe mediu de confirmare. Numărare după NCMP (numărul cel mai probabil) sau filtrare prin membrane şi cultivare pe mediu adecvat de genul Tergitol lactoză agar, endo agar, soluţie Teepol 0,4%, subcultivare şi identificare a coloniilor suspecte.

 

În cazurile 1 şi 2, temperatura de incubaţie variază în funcţie de natura investigaţiei, efectuată pentru total bacterii coliforme, respectiv pentru bacterii coliforme fecale.

2

Bacterii coliforme fecale
(
/100 ml)

100

2 000

La două săptămâni (1)

3

Streptococi fecali /100 ml

100

-

(2)

Metoda Litsky. Numărare după NCMP (numărul cel mai probabil) sau filtrare prin membrane. Cultivare pe mediu adecvat.

4

Salmonella /1 litru

-

0

(2)

Concentrare prin filtrare cu membrane. Inoculare pe mediu standard. Îmbogăţire – subcultivare pe agar izolant – identificare.

5

Viruşi gastrointestinali
PFU/10 litri

-

0

(2)

Concentrare prin filtrare, floculaţie sau centrifugare şi confirmare.

 

6

Fizico-chimici

pH

 

-

 

6 - 9 (0)

 

(2)

 

Electrometrie cu calibrare la pH 7 şi 9.

7

Coloraţie

-

 

 

 

 

-

Fără schimbări anormale ale culorii (0)

-

La două săptămâni (1)

 

 

(2)

Examen vizual sau fotometrie cu standarde pe scala Pt/Co

8

Uleiuri minerale mg/litru

-

 

 

 

 

£ 0,3

Fără pete vizibile la suprafaţa apei şi fără miros

-

La două săptămâni (1)

 

 

(2)

Examen vizual şi olfactiv sau extragere din volum adecvat şi cântărire a reziduurilor uscate.

9

Substanţe tensioactive reacţionând la albastru de metil

mg/litru

(laurilsulfat)

-

 

 

 

£ 0,3

Fără spumă persistentă

 

-

La două săptămâni (1)

 

(2)

Examen vizual sau spectrofotometrie de absorbţie moleculară cu albastru de metil.

10

Fenoli

(indici fenol)

mg/litru

C4H5OH

-

 

 

£ 0,005

Fără miros specific

 

< 0,05

La două săptămâni (1)

(2)

Verificarea absenţei mirosului specific cauzat de fenol sau spectrofotometrie de absorbţie metoda 4-aminoantipirin (4 AAP).

11

Transparenţă

m

2

1 (0)

La două săptămâni (1)

Discul lui Secchi.

12

Oxigen dizolvat % saturaţie O2

80 - 120

-

(2)

Metoda Winkler sau metoda elec­trometrică (cu contor de oxigen).

13

Reziduuri gudron şi materiale plutitoare de genul lemn, articole plastic, sticle, containere de sticlă, plastic, cauciuc sau orice altă substanţă.

Resturi sau aşchii.

Absente

 

La două săptămâni (1)

Examen vizual.

14

Amoniac mg/litru NH4

 

 

(3)

Spectrofotometrie de absorbţie moleculară, metoda Nessler sau metoda albastru de indofenol.

15

Azot Kjeldahl mg/litru N

 

 

(3)

Metoda Kjeldahl.

 

Alte substanţe considerate ca semne de poluare:

 

 

 

 

16

Pesticide

(parathion, HCH, dieldrin)

mg/litru

 

 

(2)

Extracţie cu solvenţi adecvaţi şi determinare cromatografică.

17

Metale grele, cum ar fi:

-          arsen mg/litru As

-          cadmiu Cd

-          crom VI Cr VI

-          plumb Pb

-          mercur Hg

 

 

(2)

Absorbţie atomică eventual precedată de extracţie.

18

Cianuri mg/litru Cn

 

 

(2)

Spectrofotometrie de absorbţie moleculară cu reactant specific.

19

Azotaţi şi fosfaţi

mg/litru NO3

mg/litru PO4

 

 

(2)

Spectrofotometrie de absorbţie moleculară cu reactant specific.

 

G = orientativă.

 

I = obligatorie.

 

(0) Există dispoziţii speciale pentru depăşirea limitelor în condiţii climaterice sau geografice excepţionale.

 

(1) Dacă o probă prelevată în anii anteriori a dat rezultate mult mai bune decât cele din prezenta anexă şi dacă nu au apărut factori noi care să scadă calitatea apei, autorităţile competente pot reduce la jumătate frecvenţa prelevării de probe.

 

(2) Concentraţiile urmează a fi verificate de autorităţile competente dacă inspectarea zonei de îmbăiere indică prezenţa substanţei sau o deteriorare a calităţii apei.

 

(3) Aceşti parametri trebuie verificaţi de autorităţile competente dacă se constată o tendinţă de eutrofizare a apei.


 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01