Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Starea Apelor
Dispecerat
Proiecte
Protectie Reabilitare Costiera etI
Reducerea eroziunii costiere -faza II (2014-2020)
Proiectul WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
Aparare Inundatii Babadag
Anunturi
Comunicate de presa
Beneficiari inchiriere sectoare de plaja
Contact
Sediul Central al Apelor Romane
  
Se începe căutarea
 

DIRECTIVA CONSILIULUI din 30 octombrie 1979

Societati certificate ptr elaborarea documentatiilor de GA
Aria protejata Lacul Techirghiol
Consultarea publicului


 

 

DIRECTIVA CONSILIULUI

din 30 octombrie 1979

privind normele de calitate pentru apele conchilicole

(79/923/CEE)

 

 

CONSILIUL COMUNITĂŢIOR EUROPENE,

 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 100 şi 235,

 

având în vedere propunerea Comisiei,

 

având în vedere avizul Parlamentului European,

 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

 

întrucât protejarea şi ameliorarea mediului necesită măsuri concrete de protejare a apelor, inclusiv a apelor conchilicole, împotriva poluării;

 

întrucât trebuie protejate anumite populaţii de crustacee împotriva diferitelor consecinţe nocive ale evacuării de substanţe poluante în mare;

 

întrucât programele de acţiune ale Comunităţilor Europene privind mediul din 1973 şi 1977 prevăd ca obiectivele calitative să fie elaborate în cooperare, prin stabilirea diverselor norme pe care trebuie să le întrunească un mediu, între altele parametrii pentru apă, inclusiv pentru apele conchilicole;

 

întrucât neconcordanţele dintre prevederile deja existente sau în pregătire în statele membre privind normele calitative pentru apele conchilicole pot crea condiţii inegale de concurenţă, afectând astfel funcţionarea pieţei comune; întrucât legislaţia din acest domeniu ar trebui prin urmare armonizată, conform art. 100 din Tratat;

 

întrucât armonizarea legislativă trebui însoţită de luarea unor măsuri de către Comunitate, astfel încât, prin aplicarea unor prevederi cu rază largă de acţiune, să se îndeplinească unul dintre obiectivele comunitare în domeniul protecţiei şi ameliorării calităţii vieţii; întrucât trebuie stabilite anumite prevederi speciale în acest sens; întrucât, deoarece competenţele speciale de acţiune cerute în acest scop nu au fost prevăzute în Tratat, trebuie invocat art. 235 al acestuia;

 

întrucât, pentru a se atinge obiectivele prezentei directive, statele membre trebuie să desemneze apele care intră sub incidenţa acesteia şi să stabilească valorile limită corespunzătoare unor anumiţi parametri; întrucât apele astfel desemnate trebuie să se conformeze acestor valori în termen de şase ani de la desemnare;

 

întrucât, pentru a se controla normele calitative ale apelor conchilicole, trebuie să se recolteze un număr minim de probe şi trebuie efectuate măsurările parametrilor prevăzuţi în anexă; întrucât o astfel de recoltare poate fi redusă sau suspendată ca urmare a rezultatelor măsurătorilor;

 

întrucât anumite circumstanţe naturale nu pot fi controlate de către statele membre şi, de aceea, trebuie să se prevadă anumite posibilităţi de derogare de la prezenta directivă;

 

întrucât progresul tehnic şi ştiinţific poate impune adaptarea rapidă a unora dintre normele prevăzute în anexă; întrucât, pentru a se facilita aplicarea măsurilor impuse de acest scop, trebuie să se stabilească o procedură care să instituie o cooperare strânsă între statele membre şi Comisie; întrucât o astfel de cooperare trebuie să aibă loc în cadrul Comitetului pentru Adaptarea la Progresul Tehnic şi Ştiinţific, instituit la art. 13 din Directiva Consiliului 78/659/CEE din 18 iulie 1978 privind calitatea apelor dulci care trebuie să fie protejate şi ameliorate pentru a se întreţine viaţa piscicolă;

 

întrucât prezenta directivă nu poate ea însăşi să asigure protecţia consumatorilor de produse din crustacee; întrucât, prin urmare, astfel de propuneri ar trebui să fie adresate Comisiei, cât de curând posibil,

 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

 

Articolul 1

 

Prezenta directivă priveşte calitatea apelor conchilicole şi se aplică apelor de coastă şi apelor salmastre desemnate de statele membre ca să fie protejate şi ameliorate pentru a întreţine viaţa şi creşterea crustaceelor (moluşte bivalve şi gasteropode) pentru a se contribui astfel la ridicarea calităţii produselor din crustacee direct consumabile de către om.

 

Articolul 2

 

Parametrii aplicabili apelor desemnate de către statele membre sunt prevăzuţi în anexă.

 

Articolul 3

 

1. În cazul apelor desemnate, statele membre stabilesc valori pentru parametrii prevăzuţi în anexă, în măsura în care există valori în coloana G sau în coloana I. Statele membre se conformează observaţiilor din ambele coloane.

 

2. Statele membre nu pot fixa valori mai puţin stricte decât cele date în coloanele I din anexă şi se angajează să respecte valorile din coloana G, ţinând totodată cont de principiul stabilit la art. 8.

 

3. În cazul evacuărilor de ape uzate care se încadrează în parametrii „substanţe organohalogenate” sau „metale”, standardele de emisie stabilite de statele membre în temeiul Directivei Consiliului 76/464/EEC din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii[7] se aplică în paralel cu obiectivele de calitate şi cu celelalte obligaţii care decurg din prezenta directivă, în special cele legate de recoltarea de probe.

 

Articolul 4

 

1. Iniţial, statele membre desemnează apele conchilicole pe o perioadă de doi ani de la notificarea prezentei directive.

 

2. Statele membre pot face ulterior desemnări suplimentare.

 

3. Statele membre pot revizui desemnarea anumitor ape, în special în cazul factorilor neprevăzuţi la data desemnării, luând în considerare principiul stabilit la art. 8.

 

Articolul 5

 

Statele membre stabilesc programe pentru a reduce poluarea şi pentru a se asigura că apele desemnate se conformează, în termen de şase ani de la desemnarea în conformitate cu art. 4, atât valorilor stabilite de statele membre în conformitate cu art. 3, cât şi observaţiilor din coloanele G şi I ale anexei.

 

Articolul 6

 

1. Pentru punerea în aplicare a art. 5, apele desemnate trebuie să se conformeze prevederilor prezentului articol dacă probele recoltate din aceste ape, luate la frecvenţa minimă specificată în anexă, în acelaşi loc de recoltare şi timp de 12 luni, arată că apa respectă atât valorile stabilite de statele membre în conformitate cu art. 3, cât şi observaţiile din coloanele G şi I ale anexei, pentru un procent de:

 

– 100% din probe, la parametrii „substanţe organohalogenate” şi „metale”;

 

– 95% din probe, la parametrii „salinitate” şi „oxigen dizolvat”;

 

– 75% din probe la ceilalţi parametri desemnaţi în anexă.

 

Dacă, în conformitate cu art. 7 alin. (2), frecvenţa de recoltare pentru toţi parametrii din anexă, cu excepţia „substanţelor organohalogenate” şi a „metalelor”, este mai scăzută decât cea indicată în anexă, valorile menţionate anterior şi observaţiile trebuie să fie respectate în cazul tuturor probelor.

 

2. Nerespectarea valorilor stabilite de statele membre în conformitate cu art. 3 sau cu observaţiile din coloanele G şi I ale anexei nu este luată în considerare la calculul procentelor prevăzute la alin. (1), dacă este vorba despre rezultatul unei calamităţi.

 

Articolul 7

 

1. Autorităţile componente din statele membre efectuează operaţii de recoltare de probe, a căror frecvenţă minimă este prevăzută în anexă.

 

2. Dacă autoritatea competentă înregistrează o calitate a apelor desemnate mult mai ridicată decât cea care ar rezulta din aplicarea valorilor stabilite în conformitate cu art. 3 şi cu observaţiile din coloanele G şi I ale anexei, frecvenţa recoltărilor poate fi redusă. Dacă nu există poluare şi nici un risc de deteriorare a calităţii apelor, autoritatea competentă poate decide ca nu este necesară recoltarea de probe.

 

3. Dacă recoltarea arată că nu se respectă o anumită valoare stabilită în conformitate cu art. 3 şi cu observaţiile din coloanele G şi I ale anexei, autoritatea competentă stabileşte dacă acest fapt este rezultatul hazardului, al unui fenomen natural sau al poluării şi adoptă măsurile corespunzătoare.

 

4. Autoritatea competentă a fiecărui stat membru stabileşte punctul exact de recoltare, distanţa de la acest punct până la cel mai apropiat punct unde agenţii poluanţi sunt evacuaţi şi adâncimea la care trebuie recoltate probele, în special în funcţie de condiţiile de mediu locale.

 

5. Metodele analitice de referinţă folosite la calcularea valorii parametrilor respectivi sunt stabilite în anexă. Laboratoarele care utilizează alte metode se asigură că rezultatele obţinute sunt echivalente sau comparabile cu cele specificate în anexă.

 

Articolul 8

 

Punerea în aplicare a măsurilor luate în temeiul prezentei directive nu trebuie în nici un caz să ducă, fie direct ori indirect, la creşterea poluării apelor de coastă sau a apelor salmastre.

 

Articolul 9

 

Statele membre pot stabili oricând pentru apele desemnate valori mai stricte decât cele prevăzute în prezenta directivă. Ele pot de asemenea adopta prevederi referitoare la alţi parametri decât cei conţinuţi în prezenta directivă.

 

Articolul 10

 

Dacă un stat membru are în vedere desemnarea apelor conchilicole situate în imediata vecinătate a frontierei cu un alt stat membru, respectivele state se consultă pentru a stabili întinderile de apă la care se poate aplica prezenta directivă şi consecinţele care rezultă din obiectivele calitative comune; aceste consecinţe se determină de fiecare stat implicat după consultări oficiale. Comisia poate participa la aceste deliberări.

 

Articolul 11

 

Statele membre pot deroga de la prezenta directivă în cazul unor fenomene meteorologice sau condiţii geografice deosebite.

 

Articolul 12

 

Modificările necesare pentru adaptarea la progresul tehnic şi ştiinţific a valorilor G pentru parametri şi a metodelor de analiză din anexă se adoptă de comitetul instituit la art. 13 din Directiva 78/659/CEE, în conformitate cu procedura stabilită la art. 14 al acesteia.

 

Articolul 13

 

Pentru aplicarea prezentei directive, statele membre furnizează Comisiei informaţii despre:

 

– apele desemnate în conformitate cu art. 4 alin. (1) şi (2), într-o formă sintetizată,

 

– revizuirea desemnării anumitor ape în conformitate cu art. 4 alin. (3),

 

– dispoziţiile de stabilire a unor noi parametri în conformitate cu art. 9.

 

Dacă un stat membru aplică prevederile art. 11, trebuie să înştiinţeze imediat Comisia cu privire la aceasta, arătând motivele şi perioadele de derogare preconizate.

 

În general, statele membre furnizează Comisiei, în urma unei cereri întemeiate a acesteia, orice informaţii necesare aplicării prezentei directive.

 

Articolul 14

 

1. Statele membre supun spre examinare Comisiei, la şase ani de la desemnarea iniţială în conformitate cu art. 4 alin. (1) şi apoi la intervale regulate, un raport detaliat asupra apelor desemnate şi a caracteristicilor de bază ale acestora.

 

2. Cu acordul prealabil al statului membru respectiv, Comisia publică informaţiile obţinute.

 

Articolul 15

 

1. Statele membre pun în aplicare legile, reglementările şi dispoziţiile administrative necesare, în conformitate cu prezenta directivă, la doi ani de la notificarea acesteia. Ele informează imediat Comisia în această privinţă.

 

2. Statele membre aduc la cunoştinţa Comisiei textul principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

 

Articolul 16

 

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

 

 

Adoptată la Luxemburg, 30 octombrie 1979.

 

Pentru Consiliu,

Preşedintele,

M. O’KENNEDY

 


ANEXA

 

CALITATEA APELOR CONCHILICOLE

 

 

Parametru

G

I

Metoda analitică de referinţă

Recoltarea minimă şi frecvenţa măsurării

1.

pH

unitate de pH

 

7 – 9

– Electrometrie

măsurat in situ în momentul recoltării

Trimestrial

2.

Temperatura °C

O evacuare afectând apele conchilicole nu trebuie să ducă la o depăşire a temperaturii apei cu mai mult de 2°C peste temperatura apelor neafectate

 

– Termometrie

măsurată in situ în momentul recoltării

Trimestrial

3.

Coloraţia (după filtrare) mg Pt/l

 

O evacuare afectând apele conchilicole nu trebuie să provoace o deviere a culorii apei după filtrare cu mai mult de 10 mg Pt/l de la culoarea apelor neafectate

– Filtrare printr-o membrană de 0,45 mm

Metoda fotometrică, folosindu-se scara platină/cobalt

Trimestrial

4.

Substanţe solide în suspensie mg/l

 

O evacuare afectând apele conchilicole nu trebuie să provoace o creştere a conţinutului de substanţe solide în suspensie cu mai mult de 30% peste conţinutul apelor neafectate

– Filtrarea printr-o membrană de 0,45 mm, uscare la 105°C şi cântărire

– Centrifugare (timp de cel puţin cinci minute, la o acceleraţie medie de 2800 - 3200 g), uscare la 105°C şi cântărire

Trimestrial

5.

Salinitate

12 - 38 ‰

£ 40 ‰

– Evacuarea afectând apele conchilicole nu trebuie să ducă la o creştere a salinităţii mai mare de 10 % peste salinitatea apelor neafectate

Conductometria

Lunar

6.

Oxigen dizolvat

Saturaţia %

³ 80%

³ 70% (valoarea medie)

– Dacă o măsurare individuală indică o valoare sub 70%, măsurătorile se repetă

– O măsurare individuală nu trebuie să indice o valoare sub 60% decât dacă nu există consecinţe nocive pentru dezvoltarea coloniilor de crustacee

– Metoda Winkler

– Metoda electrochimică

Lunar, cu minim o probă reprezentativă pentru condiţiile de oxigen scăzut în ziua recoltării. Totuşi, dacă se suspectează variaţii zilnice mari, trebuie să se recolteze minim două probe zilnic

7.

Hidrocarburi de origine petrolieră

 

Hidrocarburile nu trebuie să fie prezente în apele conchilicole în cantităţi care să:

– producă o peliculă vizibilă la suprafaţa apei şi/sau depuneri pe crustacee,

– aibă efecte nocive asupra crustaceelor

Examinare vizuală

Trimestrial

8.

Substanţe organohalogenate

Concentraţia fiecărei substanţe în carnea crustaceelor trebuie să aibă o valoare care să contribuie, în conformitate cu art. 1, la o calitate ridicată a produselor din crustacee

Concentraţia fiecărei substanţe în apa conchilicolă sau în carnea crustaceelor nu trebuie să atingă sau să depăşească un nivel peste care există efecte nocive asupra crustaceelor sau larvelor

Cromatografie cu gaz după extragere cu solvenţi corespunzători şi purificare

Semestrial

9.

Metale

Argint                    Ag

Arsen                     As

Cadmiu                   Cd

Crom                       Cr

Cupru                     Cu

Mercur                   Hg

Nichel                     Ni

Plumb                     Pb

Zinc                        Zn

mg/l

Concentraţia fiecărei substanţe în carnea crustaceelor trebuie să fie atât de limitată încât să contribuie, în conformitate cu art. 1, la o calitate ridicată a produselor din crustacee.

Concentraţia fiecărei substanţe în apa conchilicolă sau în carnea crustaceelor nu trebuie să atingă sau să depăşească un nivel peste care există efecte nocive asupra crustaceelor sau larvelor

Spectrofotometria de absorbţie atomică, precedată, dacă este cazul, de concentraţie şi extracţie

Semestrial

10.

Bacterii coliforme fecale / 100ml

£ 300 în carnea crustaceelor şi  în lichidul intervalvar1

 

Metoda diluării cu fermentaţie în substraturi lichide în cel puţin trei tuburi cu trei diluţii. Subcultivarea tuburilor pozitive pe un mediu de confirmare. Numărătoare conform NMP (numărul cel mai probabil). Temperatura de incubaţie 44 °C ± 0,5°C

Trimestrial

11.

Substanţe care afectează gustul crustaceelor

 

O concentraţie sub cea care ar putea deteriora gustul crustaceelor

Examinarea organoleptică a crustaceelor dacă se presupune prezenţa uneia dintre aceste substanţe

 

12.

Saxitoxina (produsă de dinoflagelate)

 

 

 

 

Abrevieri

G = orientativ

I = obligatoriu

 

1 Totuşi, până la adoptarea unei directive privind protecţia consumatorilor de produse din crustacee, se consideră că această valoare trebuie respectată în cazul apelor în care trăiesc crustacee consumate direct de către om.

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01