Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Contact
Informatii utile
  
Se începe căutarea
 

Hotararea nr. 100 din 7 februarie 2002

Interreg RO-HU
Planuri de management a bazinului hidrografic
Galerie Imagini
 

HOTARARE nr. 100 din 7 februarie 2002


pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila

EMITENT:     GUVERNUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 19 februarie 2002;


In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 15 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

Se aproba Normele de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare, NTPA-013, prevazute in anexa nr. 1.

ART. 2

Se aproba Normativul privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila, NTPA-014, prevazute in anexa nr. 2.

ART. 3

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 4

Prin autoritate publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului se intelege Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, iar prin autoritate competenta in domeniul gospodaririi apelor se intelege Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmanca

Ministrul sanatatii si familiei,

Daniela Bartos

ANEXA 1

NORME DE CALITATE

pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata

utilizate pentru potabilizare NTPA-013

ART. 1

(1) Prezentele norme de calitate reglementeaza cerintele de calitate pe care apele dulci de suprafata utilizate sau destinate potabilizarii, denumite in continuare ape de suprafata, trebuie sa le indeplineasca dupa o tratare corespunzatoare.

(2) Apa subterana si apa salmastra nu fac obiectul prezentelor norme de calitate.

(3) Aplicarea prezentelor norme de calitate conduce la reducerea nivelului de tratare a apei brute de suprafata, cu influenta directa asupra costurilor.

(4) Sunt considerate ape potabile toate apele de suprafata din care se capteaza apa pentru consumul uman si care se transporta prin retele de distributie pentru uz public.

ART. 2

Apele de suprafata se clasifica, in functie de valorile limita, in 3 categorii: A1, A2 si A3. Fiecarei categorii ii corespund o tehnologie standard adecvata de tratare, prezentata in anexa nr. 1a), si caracteristicile fizice, chimice si microbiologice, prezentate in anexa nr. 1b).

ART. 3

(1) Autoritatile bazinale de gospodarire a apelor stabilesc pentru apa de suprafata, din toate punctele de prelevare sau pentru fiecare punct individual de prelevare, valori pentru toti parametrii/indicatorii de calitate prevazuti in anexa nr. 1b).

(2) Valorile indicatorilor de calitate prevazute in col. G din anexa nr. 1b) reprezinta valori recomandate, iar cele din col. I reprezinta valori maxim admisibile.

(3) In avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor emitentul acestora nu este obligat sa stabileasca valori pentru parametrii care nu figureaza in anexa nr. 1b), iar valorile maxim admisibile nu pot fi mai permisive decat cele din col. I - valori obligatorii din aceeasi anexa.

(4) In situatia in care in tabel nu sunt prevazute valori decat in col. G, autoritatea bazinala de gospodarire a apelor le va utiliza pe acestea ca linii directoare/valori ghid in stabilirea valorilor limita pentru parametrii din avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor pe care le emite. Dupa caz, aceasta poate stabili in avizele si in autorizatiile de gospodarire a apelor conditii mai severe decat cele prevazute in col. G din anexa nr. 1b).

ART. 4

(1) Autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului, autoritatea competenta de gospodarire a apelor si autoritatile sale bazinale, precum si cele administrative locale vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca apa de suprafata destinata captarilor pentru producerea de apa potabila corespunde din punct de vedere calitativ valorilor stabilite in conformitate cu prevederile art. 3.

(2) Valorile prevazute in anexa nr. 1b) sunt obligatorii atat pentru apele de suprafata interioare, cat si pentru cele transfrontiere, destinate potabilizarii.

(3) In conformitate cu prezentele norme de calitate, autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor, prin autoritatile sale bazinale de gospodarire a apelor, va lua toate masurile necesare asigurarii imbunatatirii calitatii apelor. Pentru aceasta va intocmi un plan-cadru de actiune pe 10 ani, cu un program calendaristic de ameliorare a calitatii apelor de suprafata, cu precadere a celei din categoria A3.

(4) Planul-cadru de actiune si programul calendaristic prevazute la alin. (3) se stabilesc atat in functie de necesitatile de imbunatatire a calitatii mediului si in special a apelor, cat si de limitarile de ordin economic si/sau tehnic existente ori care pot aparea la nivel national sau local.

(5) Planul-cadru de actiune si programul calendaristic prevazute la alin. (3) se aproba de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului, in cazul cursurilor de apa transfrontiere.

(6) Autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor urmareste si raporteaza anual autoritatii publice centrale din domeniul apelor si protectiei mediului indeplinirea prevederilor planului-cadru de actiune si respectarea programului calendaristic.

(7) Apele de suprafata ce prezinta caracteristici fizice, chimice si microbiologice sub limitele obligatorii prevazute pentru categoria A3 nu vor fi utilizate pentru potabilizare. Totusi, in cazuri exceptionale o apa de calitate inferioara poate fi folosita pentru potabilizare dupa o tratare adecvata, inclusiv prin amestecarea cu o apa de calitate mai buna, pentru a fi adusa la caracteristicile de calitate corespunzatoare nivelului apei brute din categoria A3.

(8) Situatiile la care face referire alin. (7) trebuie aduse de indata, in scris, la cunostinta autoritatii bazinale de gospodarire a apelor de catre detinatorul statiei de tratare. Autoritatea bazinala de gospodarire a apelor va analiza situatia si, pe baza planului de gestiune a resurselor de apa, va intocmi un raport detaliat despre aceste situatii exceptionale si despre masurile ce trebuie adoptate, raport pe care il va inainta autoritatii competente in domeniul gospodaririi apelor spre aprobare.

ART. 5

(1) Se considera ca o apa de suprafata indeplineste conditiile pentru potabilizare, daca probele prelevate la intervale regulate de timp, din acelasi punct de control utilizat si pentru captarea apei de baut, arata ca ea corespunde din punct de vedere calitativ, in cazul in care:

a) la 95% din numarul de probe prelevate parametrii de calitate respecta valorile cuprinse in col. I din anexa nr. 1b);

b) la 90% din numarul de probe prelevate parametrii de calitate respecta celelalte cerinte cuprinse in anexa nr. 1b).

(2) De asemenea, cele 5-10% din numarul de probe care nu se conformeaza cerintelor calitative se considera ca pot fi potabilizate cand:

a) calitatea apei nu se abate cu mai mult de 50% de la valorile parametrilor stabiliti, exceptie facand: temperatura, pH, oxigenul dizolvat si indicatorii microbiologici;

b) apa nu prezinta pericol pentru sanatatea publica;

c) valorile parametrilor analizati la probe consecutive de apa, prelevate la intervale determinate statistic, se incadreaza in valorile stabilite pentru parametrii relevanti/de interes.

(3) La calculul procentajelor prevazute la alin. (1) si (2) nu vor fi luate in considerare valorile mai ridicate decat cele pentru apa de suprafata respectiva, daca ele sunt cauzate de viituri, dezastre naturale sau de conditii meteorologice anormale.

(4) Prin punct de prelevare se intelege sectiunea prizei de apa de unde se capteaza apa de suprafata inainte de a fi trimisa la tratare.

ART. 6

Autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului poate oricand sa fixeze valori mai severe decat cele stabilite prin prezentele norme de calitate.

ART. 7

(1) Aplicarea dispozitiilor prezentelor norme de calitate nu poate avea in nici un caz ca efect direct sau indirect degradarea calitatii actuale a apei de suprafata.

(2) Derogari de la prevederile prezentelor norme de calitate se pot acorda in urmatoarele situatii:

a) in caz de inundatii sau de alte dezastre naturale;

b) in cazul anumitor parametri marcati cu O in anexa nr. 1b), din cauza unor conditii geografice sau meteorologice exceptionale;

c) daca apa de suprafata se imbogateste pe cale naturala cu anumite substante, ceea ce conduce la depasirea valorilor limita prevazute in anexa nr. 1b), pentru categoriile A1, A2 si A3;

d) in cazul apelor de suprafata putin adanci sau al lacurilor aparent stagnante, pentru parametrii marcati cu asterisc in anexa nr. 1b), aceasta derogare este aplicabila numai lacurilor cu o adancime care nu depaseste 20 m, cu un schimb de apa mai redus de un an si in care nu se descarca ape uzate.

(3) Imbogatirea naturala a apelor inseamna procesul prin care, fara interventia omului, o masa de apa primeste din sol anumite substante pe care acesta le contine.

(4) Derogarile prevazute la alin. (2) nu se aplica daca prin aceasta sunt afectate cerintele impuse pentru protectia sanatatii publice.

(5) In cazurile in care autoritatile bazinale de gospodarire a apelor acorda derogari de la prevederile prezentelor norme de calitate, acestea vor informa imediat autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor, precizand motivele si perioadele anticipate pentru durata derogarii.

ART. 8

Ori de cate ori cunostintele stiintifice si tehnice ori tehnologiile de tratare inregistreaza un progres sau cand standardele de apa potabila se modifica, autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor, pe baza unei propuneri a autoritatii bazinale de gospodarire a apelor, poate revizui valorile numerice si lista cuprinzand parametrii din anexa nr. 1b), care cuprind caracteristicile fizice, chimice si microbiologice ale apei de suprafata.

ART. 9

Anexele nr. 1a) si 1b) fac parte integranta din prezentele norme de calitate.

ANEXA 1a)

la normele de calitate

DEFINIREA TEHNOLOGIILOR STANDARD DE TRATARE

pentru transformarea apelor de suprafata de categoriile As, A2 si A3 in apa potabila

Categoria A1

Tratare fizica simpla si dezinfectie (de exemplu: filtrare rapida si dezinfectie).

Categoria A2

Tratare normala fizica, chimica si dezinfectie [de exemplu: preclorinare, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfectie (clorinare finala)].

Categoria A3

Tratare fizica, chimica avansata, perclorare si dezinfectie [de exemplu: clorinare intermediara, coagulare, floculare, decantare, filtrare prin adsorbtie (pe carbune activ), dezinfectie (ozonizare, clorinare finala)].

ANEXA 1b)

la normele de calitate

CARACTERISTICILE

apei de suprafata utilizate la obtinerea apei potabile

 

Nr.               Unitatea          A1               A2                A3

 

crt. Parametrii   de masura   --------------------------------------------------

 

                                G        I        G        I       G       I

 

 0        1           2         3        4        5        6       7       8

 

1. pH               uni-     6,5-8,5            5,5-9             5,5-9

 

                    tati

 

                    pH

 

2. Coloratie        mg/l pe     10    20 (O)     50       100

 

(dupa filtrare      scara

 

simpla)             de Pt

 

3. Materii in       mg SS/l     25

 

suspensie, total

 

4. Temperatura      øC          22     25 (O)    22     25 (O)     22     25 (O)

 

5. Conductivitate   æs/cm^-1   1000             1000              1000

 

                    la 20øC

 

6. Culoare          (factor      3               10                20

 

                    de dilutie

 

                    la 25øC)

 

7.*) Azotati        mg          25     50 (O)           50 (O)            50 (O)

 

                    NO(3)^-/l

 

8. Fluoruri         mg       0,7 la 1   1,5    0,7 la 1,7       0,7 la 1,7

 

                    F^-/l

 

9. Compusi orga-    mg Cl^-/l

 

nici cu clor,

 

extractibili,

 

total

 

10.*) Fier dizolvat mg Fe/l      0,1     0,3      1       2         1

 

11.*) Mangan        mg Mn/l      0,05            0,1                1

 

12. Cupru           mg Cu/l      0,02  0,05 (O)  0,05               1

 

13. Zinc            mg Zn/l      0,5       3      1       5         1       5

 

14. Bor             mg B/l        1        1      1

 

15. Beriliu         mg Be/l

 

16. Cobalt          mg Co/l

 

17. Nichel          mg Ni/l             0,05             0,05               0,1

 

18. Vanadiu         mg V/l

 

19. Arseniu         mg As/l    0,01     0,05             0,05     0,05     0,1

 

20. Cadmiu          mg Cd/l    0,001    0,005   0,001    0,005    0,001    0,005

 

21. Crom total      mg Cr/l             0,05             0,05              0,05

 

22. Plumb           mg Pb/l             0,05             0,05              0,05

 

23. Seleniu         mg Se/l             0,01             0,01              0,01

 

24. Mercur          mg Hg/l   0,0005    0,001   0,0005   0,001   0,0005    0,001

 

25. Bariu           mg Ba/l             0,1               1                 1

 

26. Cianuri         mg CN^-/l           0,05             0,05              0,05

 

27. Sulfati         mg         150      250     150    250 (O)    150    250 (O)

 

                    SO(4)^2-/l

 

28. Cloruri         mg         200              200               200

 

                    Cl^-/l

 

29. Agenti de       mg lauril-   0,2            0,2               0,5

 

suprafata           sulfat/l

 

anionici

 

(prin metoda

 

spectrometrica

 

cu albastru

 

de metilen)

 

30.*) Fosfati       mg           0,4            0,7               0,7

 

                    P(2)O(5)/l

 

31. Fenoli          mg                  0,001   0,001    0,005   0,01      0,1

 

(indice fenolic)    C(6)H(5)OH/l

 

p-nitroanilina 4

 

aminoantipirina

 

32. Hidrocarburi    mg/l                0,05             0,2     0,5        1

 

dizolvate sau in

 

emulsie (dupa

 

extractia cu

 

eter de petrol)

 

33. Hidrocarburi    mg/l                0,0002           0,0002            0,001

 

policiclice

 

aromatice

 

34. Pesticide       mg/l                0,001            0,0025            0,005

 

totale (paration,

 

HCH, dieldrin)

 

35.*) Consum        mg O(2)/l    10               20               30

 

chimic de

 

oxigen (CCO)

 

36.*) Gradul de     % O(2)      > 70             > 50             > 30

 

saturatie in

 

oxigen dizolvat

 

37.*) Consum        mg O(2)/l   < 3              < 5              < 7

 

biochimic de

 

oxigen [CBO(5)]

 

(la 20øC, fara

 

nitrificare)

 

38. Azot Kjeldahl   mg N/l        1                2                3

 

(fara NO(3)^-)

 

39. Amoniu          mg          0,05               1       1,5      2      4 (O)

 

 [NH(4)^+]          NH(4)^+/l

 

40. Substante       mg SEC/l     0,1              0,2              0,5

 

extractibile

 

in cloroform

 

41. Carbon          mg C/l

 

organic total

 

42. Carbon organic  mg C/l

 

rezidual dupa

 

floculare si

 

filtrare pe

 

membrana (5æ) TOC

 

43. Coliformi       /100 ml     50            5.000            50.000

 

totali la 37øC

 

44. Coliformi       /100 ml     20            2.000            20.000

 

fecali

 

45. Streptococi     /100 ml     20            1.000            10.000

 

fecali

 

46. Salmonella              Absent in        Absent in

 

                            5.000 ml         5.000 ml

 

I = valori obligatorii

G = valori orientative

O = conditii climatice si geografice exceptionale

*) Vezi art. 7 alin. (2) lit. d).

ANEXA 2

la normele de calitate

NORMATIV

privind metodele de masurare si frecventa de prelevare

si de analiza a probelor din apele de suprafata destinate

producerii de apa potabila

NTPA-014

ART. 1

Obiectivul normativului

Prezentul normativ reglementeaza metodele de masurare a parametrilor prevazuti in anexa nr. 1b) la NTPA-013 si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate potabilizarii.

ART. 2

Definitii

In sensul prezentului normativ, prin termenii tehnici de mai jos se intelege:

a) metoda de masurare de referinta - indicarea unui principiu de determinare sau descrierea succinta a unei proceduri de operare care sa permita determinarea valorii parametrilor prevazuti in anexa nr. 2a);

b) limita de detectie - valoarea minima a parametrului examinat, care poate fi determinata printr-o metoda de determinare data;

c) precizie - intervalul de variatie/limitele intre care se situeaza 95% din rezultatele masuratorilor efectuate pe acelasi esantion, cand se utilizeaza aceeasi metoda de determinare;

d) acuratete/exactitate - diferenta dintre valoarea reala a parametrului examinat si valoarea medie obtinuta experimental.

ART. 3

Parametri, prelevare, frecvente de prelevare si metode de analiza a probelor

(1) Analiza probelor de apa are in vedere parametrii prevazuti in anexa nr. 1b) la NTPA-013, pentru care au fost prevazute valori I si/sau G fiecareia dintre cele 3 categorii de apa de suprafata A1, A2 si A3.

(2) Metodele de determinare de referinta sunt cele prevazute in anexa nr. 2a).

(3) La verificarea parametrilor prevazuti in anexa nr. 2a) trebuie respectate valorile pentru limita de detectie, precizia si acuratetea metodelor de determinare specifice.

ART. 4

(1) In anexa nr. 2b) sunt stabilite frecventele anuale minime de prelevare si analiza a probelor pentru determinarea fiecarui parametru. Prelevarea probelor trebuie sa se desfasoare pe intregul an pentru a oferi o imagine reprezentativa a calitatii apei.

(2) Anexa nr. 2c) specifica parametrii care se determina in apele de suprafata, pe categorii de ape de suprafata.

(3) Probele prelevate din apa de suprafata trebuie sa fie reprezentative pentru calitatea apei in punctul de prelevare.

ART. 5

Recipientele utilizate pentru prelevarea probelor, reactivii sau metodele utilizate pentru conservarea lor in vederea analizarii unuia sau mai multor parametri, transportul si depozitarea lor, precum si pregatirea probelor pentru analiza nu trebuie sa produca modificari importante asupra rezultatelor analizelor.

ART. 6

Responsabilitati

(1) Autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor va fixa frecventele de prelevare a probelor si de analiza a fiecarui parametru pentru fiecare punct de prelevare.

(2) Frecventele de prelevare si de analiza a probelor nu se vor situa sub frecventele minime anuale prevazute in anexa nr. 2b).

ART. 7

(1) Daca pe parcursul supravegherii calitatii unei ape de suprafata destinate captarii de apa pentru potabilizare se constata ca valorile obtinute pentru anumiti parametri sunt considerabil mai mici decat cele stabilite prin NTPA-013, atunci autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului poate stabili reducerea frecventei de prelevare si analiza pentru acei parametri, la propunerea autoritatii competente in domeniul gospodaririi apelor.

(2) Daca in cazurile prevazute la alin. (1) nu exista poluare si nici riscul deteriorarii calitatii apei si daca apa respectiva are o calitate superioara calitatii corespunzatoare indicatorilor cuprinsi in col. A1 din anexa nr. 1b) la NTPA-013, autoritatile competente respective vor stabili intervale maximale de timp pentru analiza calitatii acestei ape.

ART. 8

Informare si raportare

(1) In vederea urmaririi respectarii prevederilor prezentului normativ autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor va informa autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului, asupra:

a) metodelor de analiza utilizate;

b) frecventei de efectuare a analizelor.

(2) Informatiile obtinute din teritoriu de catre autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor vor face obiectul unui raport anual catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului, dar pot fi furnizate acesteia si pe parcursul anului, la cerere.

ART. 9

Reglementari pentru conformare si amendamente

(1) In functie de progresul tehnic pot fi aduse modificari parametrilor cuprinsi in anexa nr. 1b) la NTPA-013, in ceea ce priveste:

a) metodele de determinare de referinta prevazute in anexa nr. 2a);

b) limita de detectie, precizia si acuratetea acestor metode;

c) materialele recomandate pentru recipientele utilizate la prelevarea probelor.

(2) Modificarile se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, la propunerea autoritatii competente in domeniul gospodaririi apelor.

ART. 10

Anexele nr. 2a), 2b) si 2c) fac parte integranta din prezentul normativ.

ANEXA 2a)

la normativ

METODE DE REFERINTA

pentru masurarea valorilor I si/sau G ale parametrilor din anexa nr. 1 b)

 

Nrt.  Para-  Unitatea   Limita  Precizia Exactitate/    Metoda de     Materialul

 

crt.  metrul de masura   de      (+/-)   Acuratetea    masurare de    recomandat

 

             a parame- detectie            (+/-)       referinta*1)   pentru

 

             trului                                    Standardul     recipiente

 

                                                       national

 

(A)    (B)      (C)      (D)       (E)       (F)            (G)           (H)

 

1. pH       unitati     -         0,1       0,2     - Electrometrie:

 

            pH                                       masurare in situ

 

                                                    in momentul prelevarii

 

                                                    si fara pretratarea

 

                                                    probelor:

 

                                                    SR ISO 10523 - 1997

 

 

2. Culoare  mg Pt/l     5        10%        20%     - Filtrare prin

 

(dupa o fil-                                        membrana din fibra

 

trare simpla)                                       de sticla:

 

                                                     metoda fotometrica

 

                                                    utilizand scara

 

                                                    cobalto-platinica:

 

                                                    SR ISO 7887 - 1997

 

 

3. Materii  mg/l        -         5%        10%     - Filtrare prin filtru

 

in suspensie                                        cu membrana de 0,45 æm,

 

                                                    uscare la 105øC si

 

                                                    cantarire

 

                                                    - Centrifugare (pentru

 

                                                    cel putin 5 min. cu o

 

                                                    acceleratie medie de

 

                                                    2.800-3.200 g), uscare

 

                                                    la 105øC si cantarire:

 

                                                    STAS 6953 - 1981

 

 

4. Tempera- øC          -         0,5        1      - Termometrie:

 

tura                                                 masurare in situ in

 

                                                    momentul prelevarii si

 

                                                    fara pretratarea

 

                                                    probelor:

 

                                                    STAS 6324 - 1961

 

 

5. Conduc-  æs/cm        -        5%        10%     - Electrometrie:

 

tivitate                                            SR EN 27888 - 1997

 

la 20øC

 

 

6. Miros    factor       -        -          -      - Prin dilutie        Sticla

 

            de dilutie                              succesiva:

 

            la 25ø C                                STAS 6324 - 1961

 

 

7. Azotati  mg           2       10%        20%     - Spectrofotometrie

 

            NO(3)^-/l                               de absorbtie

 

                                                    moleculara:

 

                                                    SR ISO 7890/1 - 1996

 

 

8. Fluoruri mg F^-/l    0,05     10%        20%     - Spectrofotometrie

 

                                                    de absorbtie moleculara

 

                                                    dupa distilare, daca

 

                                                    este necesara:

 

                                                    STAS 8910 - 1971

 

                                                    - Electrozi ioni

 

                                                    selectivi:

 

                                                    STAS 6673/1962

 

 

9. Compusi  mg Cl^-/l

 

organici

 

cu clor,

 

extractibili,

 

total

 

 

10. Fier    mg Fe/l     0,02     10%        20%     - Spectrofotometrie

 

dizolvat                                            de absorbtie atomica

 

                                                    dupa filtrare prin

 

                                                    filtru cu membrana

 

                                                    de 0,45 æm

 

                                                    - Spectrofotometrie de

 

                                                    absorbtie moleculara

 

                                                    dupa filtrare prin

 

                                                    filtru cu membrana

 

                                                    de 0,45 æm:

 

                                                    SR ISO 6332/1996

 

 

11. Mangan  mg Mn/l     0,01*2)  10%        20%     - Spectrofotometrie de

 

                                                    absorbtie atomica:

 

                                                    SR 8662/2 - 1996

 

                        0,02*3)  10%        20%     - Spectrofotometrie de

 

                                                    absorbtie atomica:

 

                                                    SR 8662/2 - 1996

 

                                                    - Spectrofotometrie de

 

                                                    absorbtie moleculara:

 

                                                    SR 8662/1 - 1996

 

 

12. Cupru*10) mg C/l    0,005    10%        20%     - Spectrofotometrie de

 

                                                    absorbtie atomica:

 

                                                    STAS 3224/1969

 

                                                    - Polarografie

 

                        0,02*4)  10%        20%     - Spectrofotometrie de

 

                                                    absorbtie atomica:

 

                                                    STAS 3224/1969

 

                                                    - Spectrofotometrie de

 

                                                    absorbtie moleculara:

 

                                                    STAS 7795/1980

 

                                                    - Polarografie

 

 

13. Zinc*10) mg Zn/l    0,01*2)  10%        20%     - Spectrofotometrie de

 

                                                    absorbtie atomica:

 

                                                    STAS 6327/1981

 

                        0,02     10%        20%     - Spectrofotometrie de

 

                                                    absorbtie atomica:

 

                                                    STAS 6327/1981

 

                                                    - Spectrofotometrie de

 

                                                    absorbtie moleculara:

 

                                                    STAS 8314/1987

 

 

14. Bor*10) mg B/l      0,1      10%        20%     - Spectrofotometrie Materia-

 

                                                    de absorbtie        lul sa

 

                                                    moleculara          nu con-

 

                                                    - Spectrofotometrie tina bor

 

                                                   de absorbtie atomica in can-

 

                                                                        titate

 

                                                                        impor-

 

                                                                        tanta

 

 

15. Beriliu mg Be/l                                 -

 

 

16. Cobalt mg Co/l                                  STAS 8288/1969

 

 

17. Nichel mg Ni/l                                  STAS 7987/1967

 

 

18. Vanadiu mg V/l

 

 

19. Arse-   mg As/l     0,002*2) 20%        20%     - Spectrofotometrie de

 

niu*10)                                             absorbtie atomica:

 

                                                    SR ISO 6595/1997

 

                        0,01*5)                     - Spectrofotometrie de

 

                                                    absorbtie atomica:

 

                                                    SR ISO 6595/1997

 

                                                    - Spectrofotometrie de

 

                                                    absorbtie moleculara

 

 

20. Cad-    mg Cd/l     0,0002   30%        30%     - Spectrofotometrie de

 

miu*10)                                             absorbtie atomica:

 

                        0,001*5)                    STAS 11184/1978

 

                                                    - Polarografie

 

 

21. Crom    mg Cr/l     0,01     20%        30%     - Spectrofotometrie de

 

total*10)                                           absorbtie atomica:

 

                                                    SR ISO 9174/1998

 

                                                    - Spectrofotometrie de

 

                                                    absorbtie moleculara

 

 

22.Plumb*10) mg Pb/l    0,01     20%        30%     - Spectrofotometrie de

 

                                                    absorbtie atomica:

 

                                                    STAS 6362/1985

 

                                                    - Polarografie

 

 

23. Sele-   mg Se/l     0,005                       - Spectrofotometrie de

 

niu*10)                                             absorbtie atomica:

 

                                                    STAS 12663/1988

 

 

24. Mer-    mg Hg/l     0,0001   30%        30%     - Spectrofotometrie de

 

cur*10)                 0,0002*5)                   absorbtie atomica fara

 

                                                    flacara (vaporizare

 

                                                    la rece):

 

                                                    STAS 10267/1989

 

 

25. Ba-     mg Ba/l     0,02     15%        30%     - Spectrofotometrie de

 

riu*10)                                             absorbtie atomica:

 

                                                    STAS 10258/1975

 

 

26. Cianuri mg CN^-/l   0,01     20%        30%     - Spectrofotometrie de

 

                                                    absorbtie moleculara:

 

                                                    SR ISO 6703/1 - 1998

 

 

27. Sulfati mg         10        10%        10%     - Gravimetrie:

 

            SO(4)^-2/l                              STAS 3069/1987

 

                                                    - Complexometrie

 

                                                    cu EDTA

 

                                                    - Spectrofotometrie de

 

                                                    absorbtie moleculara

 

 

28. Cloruri mg Cl^-/l  10        10%        10%     - Titrare (metoda Mohr):

 

                                                    STAS 3049/1988;

 

                                                    - Spectrofotometrie de

 

                                                    absorbtie moleculara

 

 

29. Deter-  mg lauril-  0,05     20%                - Spectrofotometrie de

 

genti       sulfat/l                                absorbtie moleculara:

 

anionici                                            SR ISO 7875/1-1996

 

care reac-

 

tioneaza

 

cu albastrul

 

de metilen

 

 

30. Fosfati mg          0,02     10%        20%     - Spectrofotometrie de

 

            P(2)O(5)/l                              absorbtie moleculara:

 

                                                    SR EN 1189/1999

 

 

31. Fenoli  mg          0,0005    0,0005    0,0005  - Spectrofotometrie de

 

(indice    C(6)H(5)OH/l                             absorbtie moleculara -

 

fenolic)                                            metoda cu 4-amino-

 

                                                    antipirina:

 

                                                    STAS 10266/1987       Sticla

 

                        0,001*6) 30%        50%     - Metoda cu

 

                                                    paranitroanilina

 

 

32. Hidro-  mg/l        0,01     20%        30%     - Spectrometrie in IR

 

carburi                                             dupa extractie cu

 

dizolvate                                           tetraclorura de carbon:

 

sau in                                              SR 7877/2-1995        Sticla

 

emulsie

 

                        0,04*3)                     - Gravimetrie dupa

 

                                                    extractie cu eter

 

                                                    de petrol:

 

                                                    SR 7877/1-1995

 

 

33. Hidro-  mg/l        0,00004  50%        50%     - Masurarea           Sticla

 

carburi                                            fluorescentei in UV    sau

 

policiclice                                        dupa cromatografie     alumi-

 

aromatice*10)                                      in strat subtire       niu

 

                                                   - Masurare comparativa

 

                                                   fata de un amestec de

 

                                                   6 substante cu aceeasi

 

                                                   concentratie*8):

 

                                                   STAS 8562/1970

 

 

34. Total   mg/l        0,0001   50%        50%     - Cromatografie lichida

 

pesticide                                           sau gazoasa dupa      Sticla

 

(paration,                                          extractia cu un

 

hexaclor-                                           solvent adecvat si

 

ciclohexan,                                         purificare; identificarea

 

dieldrin)*10)                                       constituentilor

 

                                                    amestecului; analiza

 

                                                    cantitativa:

 

                                                    STAS 12650/1988

 

 

35. Consum  mg O(2)/l  15        20%        20%     - Metoda cu dicromat

 

chimic de                                           de potasiu:

 

oxigen (CCO)                                        SR ISO 6060/1996

 

                                                    STAS 9887/1974

 

 

36. Grad de  %          5        10%        10%     - Metoda Winkler      Sticla

 

saturatie                                           - Metoda electrochimica:

 

in oxigen                                           SR EN 25814/1999

 

 

37. Consum  mg O(2)/l   2         1,5        2      - Determinarea oxigenului

 

biochimic                                           dizolvat inainte si dupa

 

de oxigen                                           5 zile de incubare la

 

[CBO(5)]                                            temperatura de 20øC + 1øC,

 

                                                    la intuneric

 

                                                    - Adaugarea de inhibitor

 

                                                    de nitrificare:

 

                                                    STAS 6560/1982

 

 

38. Azot    mg N/l      0,3       0,5        0,5    - Mineralizare, distilare

 

prin metoda                                         prin metoda Kjeldahl si

 

Kjeldahl                                            determinarea amoniului

 

[exceptand NO(2)^-                                  cu metoda spectrofoto-

 

Kjeldahl si NO(3)^-]                                metrica de absorbtie

 

                                                    moleculara sau titrare:

 

                                                    STAS 7312/1983

 

 

39. Amoniu  mg          0,01*2)   0,03*2)    0,03*2) - Spectrofometrie de

 

            NH(4)^+/l                               absorbtie moleculara:

 

                        0,1*3 )  10%*3)     20%*3)  STAS 8683/1970

 

 

40. Subs-   mg/l            *11)  -         -       - Extractie la pH neutru

 

tante ex-                                           cu cloroform purificat,

 

tractibile                                          evaporare in vacuum la

 

cu cloroform                                        temperatura camerei si

 

                                                    cantarirea reziduului:

 

                                                    SR 7587/1996

 

 

41. Carbon  mg C/l                                  SR ISO 8245/1995

 

organic

 

total

 

 

42. Carbon  mg C/l                                  SR 13158/1993

 

organic

 

rezidual dupa

 

floculare si

 

filtrare pe

 

membrana de 5 æm

 

 

43.Coliformi /100 ml    5*2)                        - Cultura la temperatura

 

totali                500*7)                        de 37øC  pe un mediu

 

                                                    solid specific adecvat

 

                                                    (de exemplu, o

 

                                                    agar-lactoza) cu

 

                                                    filtrare*2) sau fara

 

                                                    filtrare*7) si

 

                                                    numararea coloniilor.

 

                                                    Probele trebuie diluate

 

                                                    sau, acolo unde este

 

                                                    cazul, concentrate

 

                                                    astfel incat sa contina

 

                                                    10 si 100 de colonii. Sticla

 

                                                    Daca este necesar,    steri-

 

                                                    identificare prin     liza-

 

                                                    gazeificare           ta

 

                        5*2)                        - Metoda dilutiei cu

 

                      500*7)                        fermentare in substraturi

 

                                                    lichide in cel putin 3

 

                                                    eprubete cu 3 dilutii.

 

                                                    Subcultura eprubetelor

 

                                                    pozitive pe un mediu de

 

                                                    confirmare. Calcularea

 

                                                    potrivit MPN (numarul

 

                                                    cel mai probabil).

 

                                                    Incubarea la temperatura

 

                                                    de 37øCñ1øC

 

                                                    STAS 3001/1991

 

 

44.Coliformi /100 ml    2*2)                        - Cultura la tempera- Sticla

 

fecali                200*7)                        tura de 44øC pe un    steri-

 

                                                    mediu solid specific  liza-

 

                                                    adecvat (de exemplu,  ta

 

                                                    o agar-lactoza) cu

 

                                                    filtrare*2) sau fara

 

                                                    filtrare*7) si numararea

 

                                                    coloniilor. Probele

 

                                                    trebuie diluate sau,

 

                                                    acolo unde este cazul,

 

                                                    concentrate astfel

 

                                                    incat sa contina 10

 

                                                    si 100 de colonii.

 

                                                    Daca este necesar,

 

                                                    identificare prin

 

                                                    gazeificare

 

                        2*2)                        - Metoda dilutiei cu

 

                      200*7)                        fermentare pe substra-

 

                                                    turi lichide in cel

 

                                                    putin 3 eprubete cu 3

 

                                                    dilutii.

 

                                                    Subcultura tuburilor

 

                                                    pozitive pe un mediu

 

                                                    de confirmare.

 

                                                    Numararea potrivit MPN

 

                                                    (numarul cel mai

 

                                                    probabil). Incubarea

 

                                                    la temperatura

 

                                                    de 44øCñ1øC

 

                                                    STAS 3001/1991

 

 

45. Strep-   /100 ml    2*2)                        - Cultura la temperatura

 

tococi                200*7)                        de 37øC pe un mediu solid

 

fecali                                              specific adecvat (de

 

                                                    exemplu, azida de

 

                                                    sodiu) cu filtrare*2)

 

                                                    sau fara filtrare*7)

 

                                                    si numararea coloniilor.

 

                                                    Probele trebuie diluate

 

                                                    sau, acolo unde este

 

                                                    cazul, concentrate

 

                                                    astfel incat sa

 

                                                    contina 10 si 100     Sticla

 

                                                    de colonii. Daca este steri-

 

                                                    necesar, identificare liza-

 

                                                    prin gazeificare      ta

 

                        2*2)                        - Metoda dilutiei intr-un

 

                      200*7)                        mediu de azida de sodiu

 

                                                    in 3 eprubete cu 3

 

                                                    dilutii. Numararea

 

                                                    conform MPN (numarul

 

                                                    cel mai probabil)

 

                                                    STAS 3001/1991

 

 

46. Salmonella*12)     1/5.000 m                    - Concentrare prin

 

                        l                           filtrare (pe membrana

 

                                                    sau printr-un filtru

 

                                                    corespunzator)

 

                       1/1.000 m                    - Inocularea intr-un  Sticla

 

                        l                           mediu de              steri-

 

                                                    preimbogatire         liza-

 

                                                    Imbogatirea si        ta

 

                                                    transferul intr-un

 

                                                    mediu gelatinos

 

                                                    izolator - identificare:

 

                                                    SR ISO 6340/2000

 

*1) Probele prelevate din apele de suprafata, din locul de captare, se analizeaza si se masoara dupa sitarea (sita din plasa de sarma) pentru indepartarea oricaror resturi plutitoare din lemn, plastic etc.

*2) Pentru ape de categoria A1, valori G.

*3) Pentru ape de categoriile A2 si A3.

*4) Pentru ape de categoria A3.

*5) Pentru ape de categoriile A1, A2 si A3, valoarea I.

*6) Pentru ape de categoriile A2, valoarea I, si A3.

*7) Pentru ape de categoriile A2 si A3, valoarea G.

*8) Se va lua in considerare un amestec de 6 substante standard (de referinta), toate de aceeasi concentratie: fluorantren; 3, 4 -benzofluorantren; 11, 12 -benzofluorantren; 3, 4 -benzpiren; 1, 12 -benzperilen; 1, 2, 3 - cd - indenopiren.

*9) Se va lua in considerare un amestec de 3 substante standard (de referinta), toate de aceeasi concentratie: paration, hexaclorciclohexan (HCH), dieldrin.

*10) Daca probele contin cantitati mari de materii in suspensie care fac necesar un tratament special preliminar, valorile de exactitate/acuratete din coloana E pot fi depasite in mod exceptional si vor fi considerate valori tinta. Aceste probe trebuie tratate astfel incat sa existe siguranta ca analiza acopera cea mai mare cantitate din substantele de masurat.

*11) Pentru aceasta metoda nu este sigur ca limita de detectie ceruta pentru verificarea valorilor din anexa nr. 1b) poate fi atinsa.

*12) Absent in 5.000 ml (A1, G) si absent in 1.000 ml (A2, G).

g = acceleratia gravitationala.

ANEXA 2b)

la normativ

FRECVENTA MINIMA ANUALA

de prelevare si analiza pentru fiecare parametru din anexa nr. 1b)

 

Populatie              A1*)               A2*)                  A3*)

 

deservita     ----------------------------------------------------------------

 

               I**)  II**)  III**)  I**)  II**)  III**)  I**)   II**)   III**)

 

ó 10.000       1-2    1-2    1-2      4     4     4    ***)*1) ***)*1) ***)*1)

 

De la 10.001

 

la ó 30.000    1-2    1-2    1-2      4     4     4    ***)*1) ***)*1) ***)*1)

 

De la 30.001

 

la ó 100.000   1-2    1-2    1-2      4     4     4    ***)*1) ***)*1) ***)*1)

 

> 100.000        2      2             4*2)  4*2)  4*2) ***)*1) ***)*1) ***)*1)

 

*) Calitatea apei de suprafata, conform anexei nr. 1a) (NTPA-013).

**) Clasificarea parametrilor corespunzator frecventei.

***) Frecventa se stabileste de catre autoritatile nationale competente in domeniul gospodaririi apelor.

*1) In cazul apelor de suprafata de categoria A3, pentru fiecare parametru autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor poate mari frecventa de prelevare si analiza in functie de necesitati (zilnic sau saptamanal).

*2) In cazul apelor de suprafata de categoria A3, autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor poate mari frecventa de prelevare si analiza de pana la 12 ori pe an, pentru fiecare parametru, pe bazinele hidrografice cu probleme.

ANEXA 2c)

la normativ

SPECIFICAREA PARAMETRILOR

care se determina pe categorii de apa de suprafata destinata potabilizarii

 

|          I              |           II            |           III            |

 

|-------------------------|-------------------------|--------------------------|

 

|     Parametrul          |    Parametrul           |     Parametrul           |

 

|-------------------------|-------------------------|--------------------------|

 

| 1.|pH                   |10.|Fier dizolvat        | 8.|Fluoruri              |

 

|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|

 

| 2.|Culoare              |11.|Mangan               |14.|Bor                   |

 

|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|

 

| 3.|Total suspensii      |12.|Cupru                |19.|Arsen                 |

 

|   |solide               |   |                     |   |                      |

 

|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|

 

| 4.|Temperatura          |13.|Zinc                 |20.|Cadmiu                |

 

|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|

 

| 5.|Conductivitate       |27.|Sulfati              |21.|Crom total            |

 

|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|

 

| 6.|Miros                |29.|Surfactanti          |22.|Plumb                 |

 

|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|

 

| 7.|Azotati              |31.|Fenoli               |23.|Seleniu               |

 

|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|

 

|28.|Cloruri              |38.|Azot prin metoda     |24.|Mercur                |

 

|   |                     |   |Kjeldahl             |   |                      |

 

|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|

 

|30.|Fosfati              |43.|Coliformi totali     |25.|Bariu                 |

 

|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|

 

|35.|Consum chimic de     |44.|Coliformi fecali     |26.|Cianuri               |

 

|   |oxigen (CCO)         |   |                     |   |                      |

 

|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|

 

|36.|Gradul de saturatie  |   |                     |32.|Hidrocarburi dizolvate|

 

|   |in oxigen            |   |                     |   |sau emulsionate       |

 

|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|

 

|37.|Consum biochimic de  |   |                     |33.|Hidrocarburi polici-  |

 

|   |oxigen [CBO(5)]      |   |                     |   |clice aromatice       |

 

|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|

 

|39.|Amoniu               |   |                     |34.|Total pesticide       |

 

|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|

 

|   |                     |   |                     |40.|Substante extractibile|

 

|   |                     |   |                     |   |cu cloroform          |

 

|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|

 

|   |                     |   |                     |45.|Streptococi fecali    |

 

|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|

 

|   |                     |   |                     |46.|Salmonella            |

 

|   |                     |   |                     |   |                      |

 


 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01