Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Contact
Informatii utile
  
Se începe căutarea
 

Directiva Consiliului din 9 octombrie 1979

Interreg RO-HU
Planuri de management a bazinului hidrografic
Galerie Imagini
 

 

DIRECTIVA CONSILIULUI

din 9 octombrie 1979

privind metodele de măsurare şi frecvenţa prelevării de probe şi a analizării apei de suprafaţă destinate preparării apei potabile în statele membre

 

(79/869/CEE)

 

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 100 şi 235,

 

având în vedere propunerea Comisiei,

 

având în vedere avizul Parlamentului European,

 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social

 

întrucât programul de acţiune al Comunităţilor Europene privind mediul înconjurător prevede standardizarea sau armonizarea metodelor de măsurare utilizate, pentru a face comparabile rezultatele măsurătorilor referitoare la gradul de poluare efectuate pe teritoriul Comunităţii;

 

întrucât Directiva Consiliului 75/440/CEE din 16 iunie 1975 privind nivelul de calitate cerut pentru apa de suprafaţă destinată preparării apei potabile în statele membre, în special art. 5 alin. (2), prevede adoptarea unei politici comunitare privind frecvenţa prelevării de probe şi analizării parametrilor, precum şi metodele de măsurare;

 

întrucât orice neconcordanţă dintre prevederile deja aplicabile sau în pregătire în diferitele state membre privind metodele de măsurare şi frecvenţa prelevării de probe şi analizării fiecărui parametru pentru a se determina calitatea apei de suprafaţă ar putea crea condiţii inegale de concurenţă, afectând astfel în mod direct funcţionarea pieţei comune; întrucât trebuie aşadar armonizată legislaţia în acest domeniu, în temeiul art. 100 din Tratat;

 

întrucât armonizarea legislaţiei trebuie să fie însoţită de acţiuni ale Comunităţii menite a realiza, printr-o legislaţie mai cuprinzătoare, unul dintre obiectivele Comunităţii în materie de protecţie a mediului înconjurător şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii; întrucât trebuie adoptate anumite dispoziţii precise în acest scop; întrucât trebuie invocat art. 235 din Tratat, deoarece competenţele necesare îndeplinirii acestui scop nu au fost prevăzute în Tratat;

 

întrucât, pentru analizele efectuate în statele membre, trebuie stabilite metode de măsurare de referinţă comune pentru determinarea valorilor parametrilor care definesc caracteristicile fizice, chimice şi microbiologice ale apei de suprafaţă destinate preparării apei potabile;

 

întrucât, pentru monitorizarea calităţii cerute, trebuie prelevat în mod regulat un număr minim de probe de apă de suprafaţă, pentru ca parametrii specificaţi în anexa II la Directiva 75/440/CEE să poată fi măsuraţi;

 

întrucât frecvenţa minimă a prelevării de probe şi a analizării fiecărui parametru trebuie să crească proporţional cu volumul de apă destinat preparării şi cu cel al populaţiei deservite; întrucât frecvenţa trebuie să crească odată cu gradul de risc prezentat de deteriorarea calităţii apei;

 

întrucât progresul tehnic şi ştiinţific ar putea impune modificarea rapidă a unora dintre cerinţele enunţate în anexa I la prezenta directivă, mai ales pentru a ţine cont de modificările nivelurilor parametrilor menţionaţi în anexa II la Directiva 75/440/CEE; întrucât, pentru a facilita punerea în aplicare a măsurilor necesare, trebuie stabilită o procedură instituind o colaborare strânsă între statele membre şi Comisie în cadrul unui Comitet de adaptare la progresul tehnic şi ştiinţific,

 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

 

Articolul 1

 

Prezenta directivă se aplică metodelor de măsurare de referinţă şi frecvenţei prelevării de probe şi analizării parametrilor enunţaţi în anexa II la Directiva 75/440/CEE.

 

Articolul 2

 

În sensul prezentei directive:

 

-         „metodă de măsurare de referinţă” reprezintă desemnarea unui principiu de măsurare sau o descriere succintă a unei proceduri de determinare a valorii parametrilor enunţaţi în anexa I la prezenta directivă,

 

-         „limita de detecţie” reprezintă valoarea minimă detectabilă a parametrului examinat,

 

-         „precizie” reprezintă domeniul în care se înscriu 95% din rezultatele măsurătorilor efectuate pe aceeaşi probă, utilizându-se aceeaşi metodă,

 

-         „acurateţe” reprezintă diferenţa dintre valoarea reală a parametrului examinat şi valoarea medie experimentală obţinută.

 

Articolul 3

 

1. Analiza probelor de apă prelevate vizează acei parametri enunţaţi în anexa II la Directiva 75/440/CEE pentru care se indică valori I şi/sau G.

 

2. Pe cât posibil, statele membre utilizează metodele de măsurare de referinţă menţionate în anexa I la prezenta directivă.

 

3. Trebuie respectate valorile privind limita de detecţie, precizia şi acurateţea metodelor de măsurare utilizate la analizarea parametrilor enunţaţi în anexa I la prezenta directivă.

 

Articolul 4

 

1. Frecvenţele minime anuale ale prelevării de probe şi analizării fiecărui parametru sunt menţionate în anexa II la prezenta directivă. Pe cât posibil, prelevarea de probe trebuie repartizată pe întreg parcursul anului, astfel încât să ofere o imagine reprezentativă a calităţii apei.

 

2. Probele de apă de suprafaţă trebuie să fie reprezentative pentru calitatea apei în punctele de prelevare, aşa cum sunt acestea definite la art. 5 alin. (4) din Directiva 75/440/CEE.

 

Articolul 5

 

Containerele pentru probe, agenţii sau metodele utilizate la conservarea unei părţi dintr-o probă pentru analiza unui sau mai multor parametri, transportul, depozitarea şi pregătirea probelor pentru analiză trebuie să fie de aşa natură încât să nu aducă schimbări semnificative în rezultatele analizelor.

 

Articolul 6

 

1. Autorităţile competente ale statelor membre stabilesc frecvenţa prelevării de probe şi analizării fiecărui parametru la fiecare punct de prelevare de probe.

 

2. Frecvenţele prelevării de probe şi analizării fiecărui parametru nu trebuie să fie inferioare frecvenţelor minime anuale indicate în anexa II la prezenta directivă.

 

Articolul 7

 

1. Dacă o investigaţie efectuată de autorităţile competente cu privire la apa de suprafaţă destinată preparării apei potabile indică valori ale anumitor parametri mult mai bune decât cele stabilite de statele membre în conformitate cu anexa II la Directiva 75/440/CEE, respectivul stat membru poate reduce frecvenţa prelevării de probe şi analizării acelor parametri.

 

2. Dacă nu se înregistrează poluare în cazurile menţionate la alin. (1), nu există riscul deteriorării calităţii apei şi dacă apa respectivă este calitativ superioară indicaţiilor din coloana A1 din anexa II la Directiva 75/440/CEE, autorităţile competente pot decide că nu este necesară o analizare regulată.

 

Articolul 8

 

1. În vederea aplicării prezentei directive, statele membre furnizează Comisiei, la cererea acesteia, informaţii relevante cu privire la:

 

-         metodele de analiză utilizate,

 

-         frecvenţa analizării.

 

2. La intervale regulate, Comisia redactează un raport de sinteză pe baza informaţiilor astfel primite.

 

Articolul 9

 

Pentru a lua în considerare mai ales modificările nivelurilor parametrilor specificaţi în anexa II la Directiva 75/440/CEE, se adoptă amendamentele necesare adaptării la progresul tehnic a:

 

-         metodelor de măsurare de referinţă specificate în anexa I la prezenta directivă,

 

-         limitei de detecţie, preciziei şi acurateţei acestor metode,

 

-         materialelor recomandate pentru containere,

 

în conformitate cu procedura stabilită la art. 11 din prezenta directivă.

 

Articolul 10

 

1. În scopul menţionat la art. 9, se instituie un Comitet de adaptare la progresul tehnic şi ştiinţific (numit în continuare „comitet”), format din reprezentanţi ai statelor membre şi prezidat de un reprezentant al Comisiei.

 

2. Comitetul adoptă propriul regulament de funcţionare.

 

Articolul 11

 

1. Dacă trebuie urmată procedura prevăzută în prezentul articol, comitetul este sesizat de preşedinte, fie la iniţiativa acestuia, fie la cererea reprezentantului unui stat membru.

 

2. Reprezentantul Comisiei înaintează un proiect cu măsurile ce urmează să fie adoptate. Comitetul îşi dă avizul cu privire la acest proiect în termenul pe care preşedintele îl poate stabili în funcţie de urgenţa subiectului în cauză. Comitetul hotărăşte cu o majoritate de 41 de voturi, voturile statelor membre respectând ponderea stabilită la art. 148 alin. (2) din Tratat. Preşedintele nu participă la vot.

 

3. (a) Comisia adoptă măsurile preconizate dacă acestea corespund avizul Comitetului.

 

(b) Dacă măsurile luate în discuţie nu corespund avizului comitetului, sau în absenţa avizului, Comisia înaintează Consiliului, fără întârziere, o propunere cu privire la măsurile ce trebuie adoptate. Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată.

 

(c) Dacă, în termen de trei luni de la data înaintării la Consiliu, acesta nu se pronunţă, măsurile propuse sunt adoptate de Comisie.

 

Articolul 12

 

1. Directiva 75/440/CEE se modifică după cum urmează:

 

(a) Se elimină art. 5 alin. (2);

 

(b) La art. 5 alin. (3) cuvintele „celor menţionate la alin. (2)” se înlocuiesc cu cuvintele „parametrilor valorici pentru respectiva calitate a apei”.

 

2. Alin. (1) intră în vigoare în termen de doi ani de la notificarea prezentei directive.

 

Articolul 13

 

Statele membre adoptă legile, reglementările şi dispoziţiile administrative necesare, în conformitate cu prezenta directivă, în termen de doi ani de la notificarea acesteia. Ele informează imediat Comisia în această privinţă.

 

Articolul 14

 

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

 

 

Adoptată la Luxemburg, 9 octombrie 1979.

 

Pentru Consiliu,

Preşedintele,

D. O’MALLEY

 

ANEXA I

 

Metodele de referinţă pentru măsurarea valorilor I şi/sau G ale parametrilor din Directiva Consiliului 75/440/CEE

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

 

Parametru

Limita de detecţie

Precizie

Acurateţe

Metoda de referinţă pentru măsurare

Materiale recomandate pentru container

1

pH

unităţi pH

-

0,1

0,2

- Electrometrie

Determinare in situ în momentul prelevării, fără tratarea anterioară a probei

 

2

Coloraţie (după filtrare simplă)

mg Pt/l

5

10%

20%

- Filtrare prin membrană din fibră de sticlă

Metodă fotometrică utilizând scala platină-cobalt

 

3

Total solide în suspensie

mg/l

-

5%

10%

- Filtrare prin membrană filtrantă de 0,45 μm, uscare la 105 °C şi cântărire

- Centrifugare (timp de cel puţin 5 minute la o acceleraţie medie între 2800 g şi 3200 g), uscare la 105 °C şi cântărire

 

4

Temperatură

°C

-

0,5

1

- Termometrie

Determinare in situ în momentul prelevării, fără tratarea anterioară a probei

 

5

Conductivitate la 20 °C

μs/cm

-

5%

10%

- Electrometrie

 

6

Miros

Factor diluţie la 25 °C

-

-

-

- Prin diluări succesive

Sticlă

7

Nitraţi

mg/l NO3

2

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbţie moleculară

 

8

Fluoruri

mg/l F

0,05

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbţie moleculară după distilare, dacă este necesar

- Electrozi ion-selectivi

 

9

Clor organic total extractibil

mg/l Cl

 

 

 

 

 

10

Fier dizolvat

mg/l Fe

0,02

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbţie atomică după filtrare prin membrană filtrantă (0,45 μm)

- Spectrofotometrie de absorbţie moleculară după filtrare prin membrană filtrantă de 0,45 μm

 

11

Mangan

mg/l Mn

0,012

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbţie atomică

 

 

 

 

0,023

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbţie atomică

- Spectrofotometrie de absorbţie moleculară

 

12

Cupru10

mg/l Cu

0,005

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbţie atomică

- Polarografie

 

 

 

 

0,024

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbţie atomică

- Spectrofotometrie de absorbţie moleculară

- Polarografie

 

13

Zinc10

mg/l Zn

0,012

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbţie atomică

 

 

 

 

0,02

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbţie atomică

- Spectrofotometrie de absorbţie moleculară

 

14

Bor10

mg/l B

0,1

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbţie moleculară

- Spectrofotometrie de absorbţie atomică

Materiale care nu conţin bor în cantităţi semnificative

15

Beriliu

mg/l Be

 

 

 

 

 

16

Cobalt

mg/l Co

 

 

 

 

 

17

Nichel

mg/l Ni

 

 

 

 

 

18

Vanadiu

mg/l V

 

 

 

 

 

19

Arsen10

mg/l As

0,0022

20%

20%

- Spectrofotometrie de absorbţie atomică

 

 

 

 

0,015

 

 

- Spectrofotometrie de absorbţie atomică

- Spectrofotometrie de absorbţie moleculară

 

20

Cadmiu10

mg/l Cd

0,0002

0,0015

30%

30%

- Spectrofotometrie de absorbţie atomică

- Polarografie

 

21

Total crom10

mg/l Cr

0,01

20%

30%

- Spectrofotometrie de absorbţie atomică

- Spectrofotometrie de absorbţie moleculară

 

22

Plumb10

mg/l Pb

0,01

20%

30%

- Spectrofotometrie de absorbţie atomică

- Polarografie

 

23

Seleniu 10

mg/l Se

0,005

 

 

- Spectrofotometrie de absorbţie atomică

 

24

Mercur 10

mg/l Hg

0,0001

0,00025

30%

30%

- Spectrofotometrie de absorbţie atomică fără flacără (vaporizare la rece)

 

25

Bariu 10

mg/l Ba

0,02

15%

30%

- Spectrofotometrie de absorbţie atomică

 

26

Cianură

mg/l CN

0,01

20%

30%

- Spectrofotometrie de absorbţie moleculară

 

27

Sulfaţi

mg/l SO4

10

10%

10%

- Analiză gravimetrică

- Complexometrie EDTA

- Spectrofotometrie de absorbţie moleculară

 

28

Cloruri

mg/l Cl

10

10%

10%

- Titrare (metoda Mohr)

- Spectrofotometrie de absorbţie moleculară

 

29

Agenţi tensioactivi (reacţionând cu albastrul de metil)

mg/l (lauril-sulfat)

0,05

20%

 

- Spectrofotometrie de absorbţie moleculară

 

30

Fosfaţi

mg/l P2O5

0,02

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbţie moleculară

 

31

Fenoli

(index fenoli)

mg/l C6H5OH

0,0005

 

 

0,0016

0,0005

 

 

30%

0,0005

 

 

50%

- Spectrofotometrie de absorbţie moleculară, metoda 4 aminoantipirin

- Metoda cu paranitranilină

Sticlă

32

Hidrocarburi dizolvate sau emulsionate

mg/l

0,01

 

 

0,043

20%

30%

- Spectrofotometrie în infraroşu după extracţie cu tetraclorură de carbon

- Gravimetrie după extracţie cu eter de petrol

Sticlă

33

Hidrocarburi aromatice policiclice 10

mg/l

0,00004

50%

50%

- Măsurarea fluorescenţei în UV după cromatografie în strat subţire

Măsurare comparativă în relaţie cu un amestec de şase substanţe de control având aceeaşi concentraţie8

Sticlă sau aluminiu

34

Total pesticide (parathion, hexaclorciclohexan, dieldrin 10

mg/l

0,0001

50%

50%

- Cromatografie în gaz sau lichid după extracţie cu solvenţi adecvaţi şi purificare

Identificare a componenţilor amestecului

Analiză cantitativă9

Sticlă

35

Consum chimic de oxigen (CCO)

mg/l O2

15

20%

20%

- Metoda cu dicromat de potasiu

 

36

Rata saturare oxigen dizolvat

%

5

10%

10%

- Metoda Winkler

Sticlă

 

 

 

 

 

 

- Metoda electrochimică

 

37

Consum biochimic de oxigen (CBO5) la 20°C fără nitrificare

mg/l O2

2

1,5

2

- Determinarea oxigenului dizolvat înainte şi după incubaţie de cinci zile la 20 °C ± 1 °C, în întuneric complet.

Adăugare inhibitor nitrificare

 

38

Azot prin metoda Kjeldahl (cu excepţia NO2 şi NO3)

mg/l N

0,3

0,5

0,5

- Mineralizare, distilare prin metoda Kjeldahl şi determinare a amoniului prin spectrofotometrie de absorbţie moleculară sau titrare

 

39

Amoniu

mg/l NH4

0,012

0,13

0,032

10%3

0,032

20%3

- Spectrofotometrie de absorbţie moleculară

 

40

Substanţe care se pot extrage cu cloroform

mg/l

11

-

-

- Extracţie la valoare neutră a pH-ului cu cloroform modificat, evaporare in vacuo la temperatura camerei, cântărirea reziduului

 

41

Total carbon organic

mg/l C

 

 

 

 

 

42

Carbon organic rezidual după floculaţie şi filtrare prin membrane (5 μm)

 

 

 

 

 

 

43

Total bacterii coliforme

/100 ml

52

5007

 

 

- Cultură la 37 °C pe mediu solid adecvat (Tergitol lactoză agar, Endo agar, soluţie Teepol 0,4 %) cu filtrare2 sau fără filtrare7 şi numărare a coloniei. Probele trebuie diluate sau, dacă este cazul, concentrate astfel încât să conţină între 10 şi 100 de colonii. Dacă este cazul, identificare prin gazeificare.

 

Sticlă sterilizată

 

 

 

52

5007

 

 

- Metodă de diluare cu fermentaţie în substraturi lichide în cel puţin trei eprubete cu trei diluţii. Subcultivare a eprubetelor pozitive pe mediu de confirmare. Numărare după NCMP (numărul cel mai probabil). Temperatura de incubare: 37 °C ± 1 °C

 

44

Bacterii coliforme fecale

/100 ml

22

2007

 

 

- Cultură la 44 °C pe mediu solid adecvat (Tergitol lactoză agar, Endo agar, soluţie Teepol 0,4 %) cu filtrare2 sau fără filtrare7 şi numărare a coloniei. Probele trebuie diluate sau, dacă este cazul, concentrate astfel încât să conţină între 10 şi 100 de colonii. Dacă este cazul, identificare prin gazeificare.

 

Sticlă sterilizată

 

 

 

22

2007

 

 

- Metodă de diluare cu fermentaţie în substraturi lichide în cel puţin trei eprubete cu trei diluţii. Subcultivare a eprubetelor pozitive pe mediu de confirmare. Numărare după NCMP (numărul cel mai probabil). Temperatura de incubare: 44 °C ± 0,5 °C

 

45

Streptococi fecali

/100 ml

22

2007

 

 

-          Cultură la 37 °C pe mediu solid adecvat (azidă de sodiu) cu filtrare2 sau fără filtrare7 şi numărare a coloniei. Probele trebuie diluate sau, dacă este cazul, concentrate astfel încât să conţină între 10 şi 100 de colonii.

 

Sticlă sterilizată

 

 

 

22

2007

 

 

- Metodă de diluare în soluţie de azidă de sodiu în cel puţin trei eprubete cu trei diluţii. Numărare după NCMP (numărul cel mai probabil).

 

46

Salmonella12

 

1 5000 ml

 

1 1000 ml

 

 

- Concentrare prin filtrare (prin membrană sau filtru adecvat)

- Inoculare în mediu de pre-îmbogăţire. Îmbogăţire şi transfer în geloză izolantă – Identificare.

Sticlă sterilizată

 

1 Probele de apă de suprafaţă prelevate la locul captării sunt măsurate şi analizate după ce deşeurile plutitoare, de exemplu lemn sau plastic, au fost îndepărtare prin filtrare prin pânză metalică.

2 Pentru apele de categoria A1, valoarea G.

3 Pentru apele de categoriile A2 şi A3.

4 Pentru apele de categoria A3.

5 Pentru apele de categoriile A1, A2 şi A3, valoarea I.

6 Pentru apele de categoria A2, valoarea I şi A3.

7 Pentru apele de categoriile A2 şi A3, valoarea G.

8 De luat în considerare amestecul a şase substanţe, toate cu aceeaşi concentraţie: fluoranten; 3,4 benzofluoranten; 11, 12 benzofluoranten; 3, 4 benzopiren; 1, 12 benzoperilen; indano 1, 2, 3 ed piren.

9 De luat în considerare amestecul a trei substanţe, toate cu aceeaşi concentraţie: parathion, hexaclorciclohexan, dieldrin.

10 Dacă probele conţin atât de multă materie în suspensie încât să necesite tratare preliminară specială, valorile pentru acurateţe indicate în coloana E din prezenta anexă pot fi, în mod excepţional, depăşite şi înţelese ca o ţintă. Aceste probe trebuie tratate în aşa fel încât analiza să includă cea mai mare cantitate din substanţele care urmează a fi măsurate.

11 Întrucât această metodă nu este de uz curent în toate statele membre, nu este cert dacă se poate atinge limita detectării cerută pentru verificarea valorilor din Directiva 75/440/CEE.

12 Absentă în 5 000 ml A1, G şi absentă în 1 000 ml A2, G.

 

 

ANEXA II

 

Frecvenţa minimă anuală pentru prelevarea de probe şi analizarea fiecărui parametru din Directiva 75/440/CEE

 

Populaţia deservită

A1*

A2*

A3*

I**

II**

III**

I**

II**

III**

I**

II**

III**

£ 10 000

***

***

***

***

***

***

2

1

***1

> 10 000 şi

£ 30 000

1

1

***

2

1

***

3

1

1

> 30 000 şi

£ 100 000

2

1

***

4

2

1

6

2

1

> 100 000

3

2

***

8

4

1

12

4

1

 

* Calitatea apei de suprafaţă, Anexa II la Directiva 75/440/CEE.

** Clasificarea parametrilor în funcţie de frecvenţă.

*** Frecvenţa stabilită de autorităţile naţionale competente.

1 Presupunând că acest tip de apă de suprafaţă este destinat preparării apei potabile, se recomandă ca statele membre să efectueze cel puţin o prelevare anuală de probe din această apă (A3, III, £ 10 000).

 

 

CATEGORII

 

I

II

II

Parametru

Parametru

Parametru

1

pH

10

Fier dizolvat

8

Fluoruri

2

Coloraţie

11

Mangan

14

Bor

3

Total solide în suspensie

12

Cupru

19

Arsen

4

Temperatură

13

Zinc

20

Cadmiu

5

Conductivitate

27

Sulfaţi

21

Total crom

6

Miros

29

Agenţi tensioactivi

22

Plumb

7

Nitraţi

31

Fenoli

23

Seleniu

28

Cloruri

38

Azot prin metoda Kjeldahl

24

Mercur

30

Fosfaţi

43

Total bacterii coliforme

25

Bariu

35

Consum chimic de oxigen (CCO)

44

Bacterii coliforme fecale

26

Cianură

36

Rata de saturare oxigen dizolvat

 

 

32

Hidrocarburi dizolvate sau emulsificate

37

Consum biochimic de oxigen (CBO5)

 

 

33

Hidrocarburi aromatice policiclice

39

Amoniu

 

 

34

Total pesticide

 

 

 

 

40

Substanţe care se pot extrage cu cloroform

 

 

 

 

45

Streptococi fecali

 

 

 

 

46

Salmonella

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01