Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Contact
Informatii utile
  
Se începe căutarea
 

Directiva Consiliului din 16 iunie 1975

Interreg RO-HU
Planuri de management a bazinului hidrografic
Galerie Imagini
 
 

 

DIRECTIVA CONSILIULUI

din 16 iunie 1975

privind cerinţele calitative pentru apa de suprafaţă destinată preparării apei potabile în statele membre (75/440/CEE)

 

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 100 şi 235,

 

având în vedere propunerea Comisiei,

 

având în vedere avizul Parlamentului European,

 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

 

întrucât utilizarea crescândă a resurselor de apă pentru prepararea apei potabile destinate consumului uman necesită o reducere a poluării apelor şi protejarea acestora împotriva degradării ulterioare;

 

întrucât trebuie protejată sănătatea publică şi, în consecinţă, trebuie să se efectueze supravegherea apei de suprafaţă destinată preparării apei potabile şi a tratamentului de purificare la care este supusă aceasta;

 

întrucât orice neconcordanţă dintre dispoziţiile referitoare la calitatea cerută pentru apa de suprafaţă destinată preparării apei potabile deja aplicabile sau în curs de pregătire în diferitele state membre ar putea da naştere unor condiţii inegale de concurenţă, afectând astfel în mod direct funcţionarea pieţei comune; întrucât, prin urmare, trebuie armonizată legislaţia în acest domeniu, după cum se specifică la art. 100 din Tratat;

 

întrucât această armonizare legislativă trebuie să fie însoţită de acţiuni ale Comunităţii, astfel încât unul din scopurile Comunităţii în materie de protecţie a mediului şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii să poată fi atins cu ajutorul unor regulamente mai cuprinzătoare; întrucât trebuie adoptate anumite dispoziţii în acest sens; întrucât trebuie invocat art. 235 din Tratat, deoarece competenţele necesare acestui scop nu au fost prevăzute în Tratat;

 

întrucât programul de acţiune al Comunităţilor Europene privind mediul înconjurător prevede că obiectivele calitative trebuie elaborate în comun, stabilindu-se diferitele norme pe care un anumit mediu trebuie să le îndeplinească, între altele definirea parametrilor valorici pentru apă, inclusiv pentru apa de suprafaţă destinată preparării apei potabile;

 

întrucât stabilirea în comun a nomelor calitative minime pentru apa de suprafaţă destinată preparării apei potabile nu elimină alte norme mai stricte referitoare la acest tip de apă aplicate în prezent şi nici normele impuse de viaţa acvatică;

 

întrucât, în funcţie de noile cunoştinţe tehnice şi ştiinţifice, trebuie revizuiţi parametrii valorici care definesc calitatea apei de suprafaţă destinată preparării apei potabile;

 

întrucât metodele utilizate în prezent pentru prelevarea de probe de apă şi pentru măsurarea parametrilor care definesc caracteristicile fizice, chimice şi microbiologice ale apei de suprafaţă destinate preparării apei potabile urmează să fie stabilite printr-o directivă care trebuie adoptată cât mai curând posibil,

 

ADOPTĂ PREZENTA Directivă:

 

Articolul 1

 

1. Prezenta directivă se referă la normele calitative pe care apa dulce de suprafaţă utilizată la sau destinată preparării apei potabile, numită în continuare „apă de suprafaţă”, trebuie să le îndeplinească după aplicarea tratării adecvate. Apa subterană, apa sărată şi apa destinată alimentării straturilor acvifere nu fac obiectul prezentei directive.

 

2. În aplicarea prezentei directive, toată apa de suprafaţă destinată consumului uman şi furnizată utilizatorilor publici prin reţele de distribuţie este considerată apă potabilă.

 

Articolul 2

 

În sensul prezentei directive, în funcţie de anumite valori limitative, apa de suprafaţă este împărţită în trei categorii, A1, A2 şi A3, care corespund metodelor standard de tratare adecvate indicate în anexa I. Aceste grupuri reflectă trei niveluri diferite de calitate a apei de suprafaţă, ale cărei caracteristici fizice, chimice şi microbiologice sunt menţionate în tabelul inclus în anexa II.

 

Articolul 3

 

1. Pentru toate punctele de prelevare de probe sau pentru fiecare astfel de punct în parte, statele membre stabilesc valorile aplicabile apei de suprafaţă pentru toţi parametrii menţionaţi în anexa II.

 

Statele membre pot să nu stabilească valori în temeiul primului paragraf în cazul acelor parametri pentru care nu se indică nici o valoare în tabelul din anexa II, până la stabilirea respectivelor cifre în conformitate cu procedura prevăzută la art. 9.

 

2. Valorile stabilite în temeiul alin. (1) nu pot fi mai puţin stricte decât cele incluse în coloanele „I” din anexa II.

 

3. Acolo unde se precizează valori în coloanele „G” din anexa II, chiar dacă nu există o valoare corespondentă în coloanele „I” din respectiva anexă, statele membre le respectă ca linii directoare, sub rezerva art. 6.

 

Articolul 4

 

1. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că apa de suprafaţă se conformează valorilor stabilite în temeiul art. 3. Fiecare stat membru aplică prezenta directivă în mod nediferenţiat în cazul apelor de pe teritoriul naţional şi al celor transfrontaliere.

 

2. În conformitate cu obiectivele prezentei directive, statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura îmbunătăţirea continuă a mediului înconjurător. În acest sens, ele elaborează un plan sistematic de acţiune care include un calendar privitor la îmbunătăţirea calităţii apei de suprafaţă, mai ales a celei de categoria A3. În acest context, în următorii zece ani se aşteaptă ca programele naţionale să ducă la îmbunătăţiri considerabile.

 

Calendarul menţionat la primul paragraf va fi elaborat luându-se în considerare necesitatea de a se îmbunătăţi calitatea mediului şi în special a apei, precum şi constrângerile tehnice şi economice existente sau care pot apărea în diferite regiuni ale Comunităţii.

 

Comisia examinează în detaliu planurile menţionate la primul paragraf, inclusiv calendarele, şi, dacă este necesar, înaintează Consiliului propunerile adecvate.

 

3. Nu se permite prepararea apei potabile din apă de suprafaţă cu caracteristici fizice, chimice şi microbiologice care nu respectă valorile limitative corespunzătoare tipului de tratare A3. Totuşi, în cazuri excepţionale, această apă de calitate inferioară poate fi folosită în acest scop, cu condiţia să se utilizeze procese adecvate – inclusiv combinarea – menite a aduce caracteristicile apei la nivelul standardelor calitative aplicabile apei de băut. Comisia trebuie informată în legătură cu motivele acestor excepţii, înaintându-i-se un plan de administrare a resurselor de apă pentru regiunea în cauză, cât de repede posibil în cazul instalaţiilor deja existente sau anticipat în cazul noilor instalaţii. Comisia examinează în detaliu motivele respective şi, dacă este necesar, înaintează Consiliului propunerile adecvate.

 

Articolul 5

 

1. În sensul art. 4, se consideră că apa de suprafaţă este conformă parametrilor relevanţi dacă probe din această apă prelevate la intervale regulate în acelaşi punct de prelevare şi utilizate la prepararea apei potabile indică faptul că apa respectivă este conformă cu parametrii valorici pentru respectivul nivel calitativ, în cazul a:

 

-         95% din probe pentru parametrii corespunzători celor specificaţi în coloanele „I” din anexa II,

 

-         90% din probe în celelalte cazuri

 

şi dacă în cazul celor 5 sau respectiv 10% din probele care nu sunt conforme:

 

(a)    apa nu deviază de la parametrii valorici respectivi cu mai mult de 50%, cu excepţia celor referitori la temperatură, pH, oxigen dizolvat şi a parametrilor microbiologici;

 

(b)   nu poate rezulta vreun risc pentru sănătatea publică;

 

(c)    probele de apă prelevate consecutiv la intervale de timp adecvate din punct de vedere statistic nu deviază de la parametrii valorici relevanţi.

 

2. Până la elaborarea unei politici comunitare în domeniu, frecvenţa prelevării de probe şi analiza fiecărui parametru, precum şi metodele de măsurare, sunt stabilite de autorităţile naţionale competente, care iau în considerare volumul de apă preparată, gradul de preparare, populaţia deservită, gradul de risc prezentat de calitatea apei şi de variaţiile sezoniere ale acestei calităţi.

 

3. Valorile superioare celor menţionate la alin. (2) nu se iau în considerare la calcularea procentelor prevăzute la alin. (1), atunci când acestea sunt rezultatul inundaţiilor, dezastrelor naturale sau situaţiei meteorologice neobişnuite.

 

4. Prelevarea de probe se face în locul în care apa de suprafaţă este colectată înainte de a fi trimisă pentru tratamentul de purificare.

 

Articolul 6

 

În orice moment, statele membre pot stabili pentru apa de suprafaţă valori mai stricte decât cele stabilite prin prezenta directivă.

 

Articolul 7

 

Punerea în aplicare a măsurilor întreprinse în temeiul prezentei directive nu trebuie în nici un caz să ducă, direct sau indirect, la o scădere a calităţii actuale a apei de suprafaţă.

 

Articolul 8

 

Se permit derogări de la prezenta directivă:

 

(a)    în caz de inundaţii sau alte dezastre naturale;

 

(b)   în cazul anumitor parametri marcaţi cu (O) în anexa II din cauza condiţiilor geografice sau meteorologice aparte;

 

(c)    în cazul în care apa de suprafaţă suferă un proces de îmbogăţire naturală în anumite substanţe, ajungând astfel să depăşească limitele stabilite pentru categoriile A1, A2 şi A3 în tabelul din anexa II;

 

(d)   în cazul apei de suprafaţă din lacurile puţin adânci sau al apei de suprafaţă practic stătătoare, pentru parametrii marcaţi cu asterisc în tabelul din anexa II, prezenta derogare aplicându-se numai acelor lacuri a căror adâncime nu depăşeşte 20 m, a căror apă se schimbă complet în mai mult de un an şi în care nu se deversează apă reziduală.

 

Prin îmbogăţire naturală se înţelege procesul prin care, fără intervenţia omului, o apă primeşte din sol anumite substanţe pe care acesta le conţine.

 

Excepţiile menţionate la primul paragraf nu trebuie în nici un caz să ignore normele de protecţie a sănătăţii publice.

 

Dacă un stat membru aplică o derogare de la dispoziţiile prezentei directive, acesta informează imediat Comisia cu privire la aceasta, prezentându-şi motivele şi o estimare a perioadei de derogare.

 

Articolul 9

 

Valorile numerice şi lista de parametri incluşi în tabelul din anexa II, care definesc caracteristicile fizice, chimice şi microbiologice ale apei de suprafaţă, pot fi revizuiţi la cererea statelor membre sau la propunerea Comisiei, atunci când se înregistrează progrese tehnice sau ştiinţifice în materie de metode de tratare sau când se modifică standardele referitoare la apa potabilă.

 

Articolul 10

 

Statele membre adoptă legile, reglementările şi dispoziţiile administrative necesare în conformitate cu prezenta directivă în termen de doi ani de la notificarea acesteia. Ele informează imediat Comisia în această privinţă.

 

Articolul 11

 

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

 

 

Adoptată la Luxemburg, 16 iunie 1975.

 

Pentru Consiliu,

Preşedintele,

R. RYAN

 

ANEXA I

 

Definirea metodelor standard de tratare utilizate la transformarea apei de suprafaţă din categoriile A1, A2 şi A3 în apă potabilă

 

Categoria A1

Tratare şi dezinfectare fizică simplă, de exemplu filtrare şi dezinfectare rapidă.

 

Categoria A2

Tratare fizică normală, tratare şi dezinfectare chimică, de exemplu pre-clorurare, coagulare, floculaţie, decantare, filtrare, dezinfectare (clorurare finală).

 

Categoria A3

Tratare chimică şi fizică intensă, tratare şi dezinfectare extinsă, de exemplu clorurare la punctul limită, coagulare, floculaţie, decantare, filtrare, adsorbţie (carbon activat), dezinfectare (ozon, clorurare finală).


ANEXA II

 

Caracteristici ale apei de suprafaţă destinate preparării apei potabile

 

 

Parametri

A1

G

A1

I

A2

G

A2

I

A3

G

A3

I

1

pH

 

6,5 - 8,5

 

5,5 - 9

 

5,5 - 9

 

2

Coloraţie (după filtrarea simplă)

mg/l scala Pt

10

20 (O)

50

100 (O)

50

200 (O)

3

Total solide în suspensie

mg/l SS

25

 

 

 

 

 

4

Temperatură

° C

22

25 (O)

22

25 (O)

22

25 (O)

5

Conductivitate

μs/cm-1 la 20° C

1000

 

1000

 

1000

 

6

Miros

(factor de diluţie la 25° C)

 

3

 

 

10

 

 

20

 

7*

Nitraţi

mg/l NO3

25

50 (O)

 

50 (O)

 

50 (O)

81

Fluoruri

mg/l F

0,7 - 1

1,5

0,7 - 1,7

 

0,7 - 1,7

 

9

Clor organic total extractibil

mg/l Cl

 

 

 

 

 

 

10*

Fier dizolvat

mg/l Fe

0,1

0,3

1

2

1

 

11*

Mangan

mg/l Mn

0,05

 

0,1

 

1

 

12

Cupru

mg/l Cu

0,02

0,05 (O)

0,05

 

1

 

13

Zinc

mg/l Zn

0,5

3

1

5

1

5

14

Bor

mg/l B

1

 

1

 

1

 

15

Beriliu

mg/l Be

 

 

 

 

 

 

16

Cobalt

mg/l Co

 

 

 

 

 

 

17

Nichel

mg/l Ni

 

 

 

 

 

 

18

Vanadiu

mg/l V

 

 

 

 

 

 

19

Arsen

mg/l As

0,01

0,05

 

0,05

0,05

0,1

20

Cadmiu

mg/l Cd

0,001

0,005

0,001

0,005

0,001

0,005

21

Total crom

mg/l Cr

 

0,05

 

0,05

 

0,05

22

Plumb

mg/l Pb

 

0,05

 

0,05

 

0,05

23

Seleniu

mg/l Se

 

0,01

 

0,01

 

0,01

24

Mercur

mg/l Hg

0,0005

0,001

0,0005

0,001

0,0005

0,001

25

Bariu

mg/l Ba

 

0,1

 

1

 

1

26

Cianură

mg/l Cn

 

0,05

 

0,05

 

0,05

27

Sulfaţi

mg/l SO4

150

250

150

250 (O)

150

250 (O)

28

Cloruri

mg/l Cl

200

 

200

 

200

 

29

Agenţi tensioactivi (care reacţionează cu albastrul de metil)

mg/l (laurilsulfat)

0,2

 

0,2

 

0,5

 

30*2

Fosfaţi

mg/l P2O5

0,4

 

0,7

 

0,7

 

31

Fenoli (index fenoli) cu paranitranilină - 4 aminoantipirin

mg/l C4H5OH

 

 

0,001

 

0,001

 

0,005

 

0,01

 

0,1

32

Hidrocarburi dizolvate sau emulsionate (după extragerea cu eter de petrol)

mg/l

 

 

0,05

 

 

0,2

 

0,5

 

1

33

Hidrocarburi aromatice policiclice

mg/l

 

0,0002

 

0,0002

 

0,001

34

Total pesticide (parathion, BHC, dieldrin)

mg/l

 

0,001

 

0,0025

 

0,005

35*

Consum chimic de oxigen (CCO)

mg/l O2

 

 

 

 

30

 

36*

Rata de saturare a oxigenului dizolvat

% O2

> 70

 

> 50

 

> 30

 

37*

Consum biochimic de oxigen (CBO5) (la 20° C fără nitrificare)

mg/l O2

 

< 3

 

 

< 5

 

 

< 7

 

38

Azot prin metoda Kjeldahl (cu excepţia NO3)

mg/l N

 

1

 

 

2

 

 

3

 

39

Amoniac

mg/l NH4

0,05

 

1

1,5

2

4 (O)

40

Substanţe extractibile în cloroform

mg/l SEC

0,1

 

0,2

 

0,5

 

41

Carbon organic total

mg/l C

 

 

 

 

 

 

42

Carbon organic rezidual după floculaţie şi filtrare prin membrane (5μ) TCO

mg/l C

 

 

 

 

 

 

43

Total bacterii coliforme 37° C

/100 ml

50

 

5 000

 

50 000

 

44

Bacterii coliforme fecale

/100 ml

20

 

2 000

 

20 000

 

45

Streptococi fecali

/100 ml

20

 

1 000

 

10 000

 

46

Salmonella

 

Absentă în 5000 ml

 

Absentă în 1000 ml

 

 

 

I = obligatorie.

G = orientativă.

O = condiţii climaterice sau geografice excepţionale.

* = vezi art. 8 lit. (d)

1 Valorile indicate reprezintă limitele superioare stabilite în raport cu temperatura medie anuală (maximă şi minimă)

2 Acest parametru a fost inclus pentru a respecta normele ecologice ale anumitor tipuri de mediu.

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01