Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Contact
Informatii utile
  
Se începe căutarea
 

Dispoziţii generale

Interreg RO-HU
Planuri de management a bazinului hidrografic
Galerie Imagini

Descarcare   REGULAMENT  

 

 

ANEXA la Ordinul  comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 420 din 11  mai 2005.

 

 

 

REGULAMENT

privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale

 

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

 


Art. 1. - Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale este o activitate de interes naţional având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

Art. 2. – Prezentul regulament stabileşte atribuţiile ce revin tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc specifice.

Art. 3. - Fac obiectul prezentului regulament următoarele tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă:

a) inundaţii, prin revărsările naturale ale cursurilor de apă, datorate creşterii debitelor sau blocajelor produse de gheţuri, plutitori, aluviuni şi avalanşe de zapadă şi prin scurgeri de pe versanţi;
b) inundaţii provocate de accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice;

c) fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, depuneri de gheaţă, chiciura, polei, îngheţuri timpurii sau târzii, grindină şi secetă (hidrologică);

d) poluările accidentale ale resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi poluări marine în zona costieră, numite în continuare “poluări accidentale”.

Art. 4. - Sunt expuse direct sau indirect acestor tipuri de risc:

a) populaţia, precum şi bunurile sale mobile şi imobile;

b) obiectivele sociale;

c) capacităţile productive (societăţi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agrozootehnice, amenajări piscicole, porturi şi altele);

d) barajele si alte lucrări hidrotehnice care reprezintă surse de risc în aval, în cazul producerii de accidente;

e) căile de comunicaţii rutiere, feroviare şi navale, reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare, reţelele de telecomunicaţii şi altele;

f) mediul natural (ecosisteme acvatice, păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor şi altele).

Art. 5. - În sensul prezentului regulament, prin gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale se întelege identificarea şi monitorizarea, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, evaluarea, limitarea, inlăturarea sau contracararea factorilor de risc.

Art. 6. – Managementul situaţiilor de urgenţă se realizează prin:

-         măsuri preventive

-         măsuri operative urgente de intervenţie

-         măsuri de reabilitare

Art. 7. - Măsurile de limitare, inlăturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc prevăzute la art. 3. constituie o obligaţie pentru organele administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în acest domeniu şi pentru toate persoanele juridice şi fizice, cu excepţia persoanelor cu handicap, a batrânilor, copiilor şi a altor categorii defavorizate.

Art. 8. - Deţinătorii, cu orice titlu, de baraje şi de alte construcţii hidrotehnice a căror avariere sau distrugere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi capacităţile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant, sunt obligaţi să le întreţina, să le repare şi să le exploateze corespunzător, să doteze aceste lucrări cu aparatură de masură şi control necesară pentru urmărirea comportării în timp a acestora, să instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populaţiei în caz de pericol şi să organizeze activitatea de supraveghere, intervenţie şi reabilitare conform regulamentelor aprobate prin autorizaţiile de gospodărire a apelor, a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, planurilor de avertizare-alarmare a localităţilor şi a obiectivelor din aval de baraje, în caz de accidente la acestea şi planurilor de prevenire si combatere a poluărilor accidentale.

Art. 9. – Persoanele juridice utilizatori de apă, potenţialii poluatori, precum şi unităţile de gospodărire a apelor, administraţiile porturilor maritime şi fluviale şi ale canalelor navigabile şi ceilalti utilizatori de apa au obligatia dotarii cu mijloace specifice de interventie in cazuri de poluari accidentale. Lista potentialilor poluatori se stabileste de catre organele abilitate.

Art. 10. - In caz de seceta, cand debitele de apa nu pot fi asigurate tuturor utilizatorilor autorizati, se aplica restrictii temporare de folosire a resurselor de apa pe baza planurilor de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare. Masurile stabilite in planurile de restrictii sunt obligatorii pentru toti utilizatorii de apa. 

CAPITOLUL II
Organizarea Sistemului national pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, secetă, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale

 


Art. 11. - Elaborarea strategiei si conceptiei de aparare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, revine Comitetului ministerial pentru situatii de urgenta din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, care se subordoneaza Comitetului National pentru situatii de urgenta.

Art. 12. – Monitorizarea situatiilor de urgenta, evaluarea informatiilor, instiintarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea la nivel national, precum si coordonarea aplicarii unitare a masurilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta sunt asigurate de Centrul operativ pentru situatii de urgenta, organ tehnic cu activitate permanenta, constituit in cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.

Art. 13. – Aplicarea strategiei si coordonarea tehnica de specialitate, la nivel national, a bazinelor hidrografice si judetelor, a actiunilor preventive si operative pentru apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale este asigurata de catre Administratia Nationala “Apele Romane” si unitatile sale teritoriale.

Art. 14. – Avand in vedere particularitatile managementului situatiilor de urgenta generate de tipurile de risc specifice, desfasurarea activitatilor ce se impun si organizarea conducerii, coordonarii si cooperarii se asigura prin :

-         Centre operative pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta constituite la nivelul Administratiei Nationale “Apele Romane”, Directiilor de Ape si Sistemelor de Gospodarire a Apelor, sub conducerea directa a directorului general si respectiv a directorilor.

-         Grupuri de suport tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale, care se constituie in cadrul fiecarui Comitet judetean, din specialistii cooptati cu responsabilitati in acest domeniu, fiind conduse de directorii Sistemelor de Gospodarire a Apelor

Art. 15. – Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judetean este numit prin Ordinul prefectului de constituire al Comitetului judetean pentru situatii de urgenta si este alcatuit din reprezentanti ai Sistemului de Gospodarire a Apelor, Agentiei de Protectie a Mediului, Comisariatului judetean al Garzii Nationale de Mediu, unitatilor teritoriale ale Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, ale SC HIDROELECTRICA SA, Regiei Nationale a Padurilor, Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos, altor detinatori de constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, Centrelor meteorologice regionale sau Serviciilor regionale de prognoza a vremii, Statiilor meteorologice judetene (dupa caz), cooptati in cadrul Comitetului judetean in calitate de consultanti.

Art. 16. – Activitatea permanenta si atributiile Centrelor operative pentru situatii de urgenta sunt asigurate de serviciile (birourile, compartimentele) Dispecerat-Aparare impotriva Inundatiilor din cadrul Administratiei Nationale “Apele Romane”, Directiilor de Ape si Sistemelor de Gospodarire a Apelor, completate in situatii de urgenta, cu personal din compartimentele de specialitate.

Art. 17. – Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judetean, are urmatoarele atributii specifice:

a) asigura, prin grija Sistemului de Gospodarire a Apelor in colaborare cu Inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta, elaborarea planului judetean de aparare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, prin corelarea planurilor de aparare întocmite de Comitetele municipale, orasenesti si comunale pentru situatii de urgenta si a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare si a planurilor de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare;

b) acorda asistenta tehnica comitetelor municipale, orasenesti si comunale pentru întocmirea planurilor de aparare specifice;

c) avizeaza planurile de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale municipale, orasenesti si comunale, în vederea aprobarii de catre presedintele Comitetului judetean pentru situatii de urgenta;

d) coordoneaza tehnic actiunile pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale în teritoriu, aplicand prevederile din planurile de aparare impotriva inundatiilor, planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, precum si a planurilor de restrictii in perioade deficitare, asigurand legaturile cu Comitetul ministerial si Centrul operativ pentru situatii de urgenta din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, cu Directiile de Ape si Comitetele judetene situate în amonte si în aval, conform sistemului informational operativ;

e) asigura consultanta de specialitate, in cadrul Comitetului judetean pentru situatii de urgenta, pentru cuprinderea în bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii si completarii stocurilor de materiale si mijloace de aparare pentru situatii de urgenta generate de inundatii, gheturi si poluari accidentale, pentru întretinerea si repararea constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare proprii, precum si pentru întretinerea albiilor cursurilor de apa pe raza localitatilor;

f) asigura, prin Centrul operativ al Sistemului de Gospodarire a Apelor in colaborare permanenta cu Centrul operational al Inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta, întocmirea rapoartelor operative zilnice, în timpul situatiilor de urgenta, rapoartelor de sinteza, dupa încetarea acestora, precum si transmiterea lor la Centrul operativ din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si la Centrul operativ al Directiei de Ape, care transmite la Centrul operativ al Administratiei Nationale «Apele Romane»;

g) asigura, in colaborare cu Inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta, organizarea si desfasurarea la nivel judetean a exercitiilor de simulare pentru verificarea modului de functionare a fluxului informational hidrometeorologic de avertizare-alarmare a populatiei, a fluxului primar de informare in caz de poluari accidentale, precum si pentru instruirea administratiei publice locale asupra managementului tipurilor de risc specifice;

h) asigura organizarea anuala a actiunii de verificare a starii tehnice si functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor precum si urmarirea realizarii masurilor si lucrarilor stabilite cu aceasta ocazie;

i) participa, in comisia stabilita de Comitetul judetean pentru situatii de urgenta, la evaluarea  si stabilirea pagubelor produse de inundatii din revarsari de cursuri de apa, scurgeri de pe versanti, accidente la constructii hidrotehnice, seceta hidrologica si poluari accidentale.

Art. 18. - (1) Persoanele fizice si juridice care au în proprietate sau în folosinta terenuri sau obiective în zone ce pot fi afectate de actiuni distructive ale apelor sau de accidente la constructii hidrotehnice au obligatia sa participe la actiunile de aparare si sa asigure întretinerea si exploatarea corespunzatoare a lucrarilor de aparare existente.

(2) În cazul distrugerii sau deteriorarii lucrarilor de aparare împotriva inundatiilor sau a unor constructii hidrotehnice datorita viiturilor, detinatorii cu orice titlu ai unor astfel de lucrari au obligatia sa le refaca sau sa le repare în cel mai scurt timp posibil, fondurile necesare executiei putând fi asigurate din surse proprii, de la bugetul local, bugetul de stat sau din alte surse.
(3) În cazul distrugerii sau deteriorarii lucrarilor de aparare împotriva inundatiilor sau a unor constructii hidrotehnice ca urmare a actiunii persoanelor fizice sau juridice, acestea au obligatia sa le refaca în cel mai scurt timp, din surse proprii.

Art. 19. - Masurile de interventie operativa se realizeaza în mod unitar, pe baza planurilor de aparare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, ce se elaboreaza pe judete, localitati si de catre utilizatorii de apa potential poluatori, precum si la nivel bazinal.

Art. 20. - Elaborarea planurilor de aparare se va face cu luarea în considerare a planurilor de amenajare a teritoriului si a restrictionarii regimului de constructii în zonele inundabile.

 

 

 

Masuri de prevenire si pregatire pentru interventie

 

Sectiunea A
Organizarea sistemului informational

 


Art. 21. - Sistemul informational meteorologic si hidrologic consta în observarea, masurarea, înregistrarea si prelucrarea datelor meteorologice si hidrologice, elaborarea prognozelor, avertizarilor si alarmarilor, precum si în transmiterea acestora factorilor implicati in managementul situatiilor de urgenta generate de riscurile specifice, conform schemei fluxului informational definit în planurile de aparare, în vederea luarii deciziilor si masurilor necesare.
Art. 22. - (1) În zonele amenajate cu lucrari hidrotehnice, sistemul informational cuprinde, de asemenea, date si masuratori privind manevrele de exploatare care au ca efect modificarea regimului natural de scurgere.

(2) Transmiterea acestor informatii constituie o obligatie a organelor de exploatare a lucrarilor hidrotehnice, indiferent de detinator si se realizeaza în conformitate cu schema fluxului informational, aprobata prin planurile de aparare respective.

Art. 23. - Continutul de detaliu al informatiilor, prognozelor si avertizarilor, pragurile critice, frecventa transmiterii, unitatile la care se transmit precum si deciziile operative de la si la Comitetul ministerial, Comitetele judetene, respectiv al Municipiului Bucuresti si Comitetele locale, se stabilesc prin instructiuni elaborate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor si respectiv de catre Administratia Nationala de Meteorologie si sunt aprobate de Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta.

Art. 24. - (1) Comitetele locale pentru situatii de urgenta si detinatorii de constructii hidrotehnice au obligatia sa asigure instalarea si exploatarea dispozitivelor meteorologice, hidrologice sau hidrometrice necesare cunoasterii si urmaririi marimilor caracteristice locale de aparare si asigurarea corelatiei acestora cu cele zonale.

(2) Întretinerea si exploatarea dispozitivelor prevazute la alin. (1) se fac în conformitate cu instructiunile aprobate de Comitetul ministerial, iar transmiterea datelor si masuratorilor se asigura de catre detinatori.

Art. 25. - (1) Pentru asigurarea transmiterii informatiilor, prognozelor si avertizarilor de la unitatile meteorologice si hidrologice la Comitetele judetene si locale si la Comitetul ministerial, prin planurile operative de aparare se stabilesc mijloacele de telecomunicatii ce vor fi folosite, la care se va asigura permanenta.

(2) La judete permanenta va fi asigurata de catre Centrele operationale din cadrul Inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, la municipii, orase si comune permanenta va fi asigurata prin grija Comitetelor locale, iar la obiectivele sociale si economice periclitate, prin grija conducatorilor acestora.

3) Pentru asigurarea fluxului informational decizional operativ între Comitetele judetene si locale, pot fi folosite si mijloacele de telecomunicatii ale posturilor de politie, unitatilor militare si alte mijloace de telecomunicatii disponibile.

(4) Pentru avertizarea obiectivelor situate în aval de baraje, se elaboreaza de catre unitatile care detin aceste baraje, planuri de avertizare-alarmare a populatiei si obiectivelor economice si sociale situate în aval de lacurile de acumulare, în caz de accidente la constructii hidrotehnice, conform Anexei nr. 1g) la prezentul regulament.

Art. 26. – In cazul poluarilor accidentale pe Dunare si pe raurile transfrontiere, sistemul informational este organizat si functioneaza conform Manualului de Operare International pentru Centrul International Principal de Alarmare (PIAC), iar in cazul poluarilor accidentale pe raurile interioare sistemul informational este organizat conform Sistemului de Alarmare SAPA-ROM si prevederilor Planurilor judetene de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale.

Art. 27. – In cazul poluarilor cu hidrocarburi a Marii Negre, sistemul informational este asigurat si functioneaza conform «Planului national de pregatire, raspuns si cooperare in caz de poluare marina cu hidrocarburi», aprobat prin HG nr. 1593/2002.

 

 

 

 

Sectiunea B
Stabilirea pragurilor de aparare

 


Art. 28. - (1) Starea de alerta generata de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale se declanseaza în momentul în care se constata aparitia fenomenului periculos sau când probabilitatea de aparitie este stabilita prin prognoza, în situatiile de la alin. (3) lit. a), b) si c).

(2) Pe parcursul gestionarii situatiilor de urgenta se pot deosebi trei etape care difera între ele prin gradul de pericol prezentat. Ele sunt declansate la atingerea unor praguri critice (criterii de avertizare), specifice fenomenului analizat (inundatii, fenomene meteorologice si hidrologice periculoase, comportarea în timp a constructiilor hidrotehnice) si care sunt precizate în instructiuni speciale.

(3) a) Situatia de atentie are semnificatia unei situatii deosebite si nu reprezinta neaparat un pericol.
Consecintele intrarii în situatia de atentie sunt:

♦ îndesirea observatiilor si masuratorilor care se fac pentru urmarirea fenomenului si pentru prognoza evolutiei sale;

♦ verificarea constructiilor cu rol de aparare si urmarirea asigurarii conditiilor de scurgere a apelor mari;

♦ informarea despre posibilitatea producerii unei poluari accidentale.

b) Situatia de alarma este caracterizata printr-o evolutie a fenomenelor în directia în care poate conduce la un anume pericol (de exemplu: cresterea în continuare a nivelurilor pe cursul de apa, cresterea debitelor infiltrate prin constructiile hidrotehnice de retentie si a antrenarii de materiale din corpul acestora, cresterea intensitatii precipitatiilor sau a vitezei vântului, poluari accidentale confirmate care necesita interventii si altele)

Declansarea starii de alarma conduce la intrarea în situatia operativa a comitetelor pentru situatii de urgenta. Activitatile desfasurate sunt atât activitati menite sa stapâneasca fenomenul, cât si activitati pregatitoare pentru eventualitatea declansarii situatiei de pericol.

c) Situatia de pericol este declansata în momentul în care pericolul devine iminent si este necesara luarea unor masuri exceptionale pentru limitarea efectelor  inundatiilor (evacuarea populatiei, a animalelor, a unor bunuri materiale, masuri deosebite în exploatarea constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare împotriva inundatiilor, restrictii de circulatie pe unele drumuri si poduri, precum si pe caile navigabile), precum si pentru combaterea  poluarilor accidentale cu efecte grave asupra ecosistemului (modificarea parametrilor de calitate a apei, distrugerea faunei si ihtiofaunei, a mediului inconjurator si altele, sau care depasesc teritoriul de competenta).

(4) Trecerea si revenirea de la o stare la alta se pot face în functie de evolutia fenomenelor.

Art. 29. - (1) Marimile caracteristice de aparare împotriva inundatiilor sunt:

a) marimi zonale de avertizare, stabilite la statiile hidrometrice si la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, dupa caz, pentru precipitatii, niveluri sau debite;

b) marimi locale de aparare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub forma de niveluri sau debite.
Posturile avertizoare fac parte din reteaua nationala de hidrologie si meteorologie si trebuie sa fie amplasate la o distanta suficienta de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate masurile necesare prestabilite prin planurile de aparare.

(2) Marimile caracteristice de aparare definite la alin. (1), în caz de inundatii, sunt:

A. Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apa:

cota fazei I de aparare - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia

cota fazei a II-a de aparare - atunci când nivelul apei ajunge la jumatatea înaltimii dintre cota fazei I si cea a fazei a III-a de aparare;

cota fazei a III-a de aparare - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depasirea unui punct critic.

B. Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apa:

cota de atentie - nivelul la care pericolul de inundare este posibil dupa un interval de timp relativ scurt, în care se pot organiza actiunile de aparare sau de evacuare;

cota de inundatie - nivelul la care începe inundarea primului obiectiv;

cota de pericol - nivelul la care sunt necesare masuri deosebite de evacuare a oamenilor si bunurilor, restrictii la folosirea podurilor si cailor rutiere, precum si luarea unor masuri deosebite în exploatarea constructiilor hidrotehnice.

C. Pentru acumulari:

a) fazele I, II si III de aparare sunt stabilite in functie de nivelul apei in lac si se calculeaza de proiectant in ecartul cuprins intre Nivelul Normal de Retentie (NNR) si Cota creasta deversor.

D. Pentru comportarea barajelor:

a) pragurile critice sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv pe baza instructiunilor aprobate de Comitetul Ministerial in functie de:

- nivelul apei in lac, cand acesta depaseste cota crestei deversorului;

- atingerea unor valori limita in comportarea constructiei astfel:

pragul de atentie- valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depasesc domeniul considerat normal, fara ca starea generala de stabilitate a constructiei sa fie modificata;

pragul de alerta –modificari periculoase ale parametrilor de comportare cu evolutia spre forme incipiente de cedare;

pragul de pericol- barajul sufera modificari ce pot conduce la avarierea grava sau la ruperea constructiei.

Art. 30. - În cazul pericolului de inundatii prin aglomerarea gheturilor si revarsarea apelor, se stabilesc urmatoarele marimi caracteristice:

faza I - atunci când gheata se desprinde si sloiurile se scurg pe cursul de apa;

faza a II-a - atunci când sloiurile de gheata formeaza îngramadiri;

faza a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zapoare (baraje de gheata).

Art. 31. - Marimile caracteristice zonale si locale de aparare se stabilesc o data cu întocmirea planurilor de aparare pentru fiecare obiectiv în parte si orice modificare survenita în intervalul de valabilitate a planurilor de aparare, se pune de acord cu Directiile de Ape din cadrul Administratiei Nationale "Apele Române" si se reactualizeaza în planurile de aparare, la toate nivelurile.

Art. 32. - (1) Pragurile critice de aparare pentru fenomenele meteorologice periculoase se stabilesc prin instructiuni elaborate de catre Administratia Nationala de Meteorologie si se aproba de catre Comitetul ministerial.

(2) Valorile limita admisibile pentru indicatorii monitorizati in caz de poluari accidentale sunt stabilite prin Ordinele ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1144/2002 si nr. 1146/2002.

(3) Pragurile critice pentru situatii de seceta hidrologica se stabilesc prin planurile de restrictii in perioade deficitare.

 

 

 

 

 

Sectiunea C
Întocmirea planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale

 


Art. 33. - (1) Planurile de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale constituie documentatii tehnice, care se întocmesc de catre unitatile care detin obiective periclitate, de catre Comitetele judetene si Comitetele locale, cu consultarea tehnica si coordonarea Sistemelor de Gospodarire a Apelor, si de catre Directiile de Ape din cadrul Administratiei Nationale "Apele Române", pentru bazinele hidrografice aferente. Aceste planuri se reactualizeaza o data la 4 ani, din punct de vedere al elementelor tehnice si atunci când este necesar, datorita modificarilor organizatorice.

(2) Continutul planurilor de aparare si modul de aprobare a acestora, la toate nivelurile, sunt prezentate în Anexele nr. 1a) - 1d) la prezentul regulament.

(3) Modificarile operate în planurile judetene de aparare si în planurile pe bazine hidrografice se vor transmite Centrului operativ din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.
Art. 34. - Planurile de avertizare-alarmare, prevazute la art. 25 alin. (4), se întocmesc de catre detinatorii de baraje, se avizeaza de catre Directiile de Ape si de Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta si se aproba de Comitetul ministerial. Aceste planuri se reactualizeaza o data la 10 ani sau în functie de modificarile survenite la obiective si la dotarile cu mijloace de alarmare si de interventie. Planurile de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale, ale localitatilor si obiectivelor din aval de baraje, din zona de influenta, se coreleaza cu elementele aferente din planurile de avertizare-alarmare.

Art. 35. –(1) Planul de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare se elaboreaza de catre Directiile de Ape dupa consultarea utilizatorilor autorizati, cu avizul Administratiei Nationale “Apele Romane” si se aproba de catre Comitetul de bazin. Sectiunea aferenta judetului face parte integranta din Planul judetean de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale.

(2) Metodologia de elaborare a planurilor de restrictii este reglementata prin Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.

Art. 36. – (1) Planurile de prevenire si combatere a poluarilor accidentale se intocmesc, la nivel bazinal, de catre Directiile de Ape si de catre persoanele juridice utilizatori de apa si ai celorlalte folosinte in legatura cu apa, potential poluatori. Sectiunea aferenta judetului face parte integranta din Planul judetean de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale.

(2) Metodologia-cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare este reglementata prin Ordin al  ministrului mediului si gospodaririi apelor.

 

 

Sectiunea D
Organizarea, pregatirea si asigurarea fortelor, mijloacelor
si a materialelor de interventie

 


Art. 37. - (1) Comitetele locale, agentii economici care au obiective ce pot fi afectate de inundatii si fenomene meteorologice periculoase, detinatorii de lucrari hidrotehnice, precum si utilizatorii de apa potentiali poluatori au obligatia de a organiza si asigura apararea acestor obiective cu forte si mijloace proprii, prevazute din timp în planurile de aparare, adaptate la conditiile concrete care pot aparea.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia sa constituie formatii de interventie nominalizate, înzestrate cu mijloace si materiale de interventie potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace si materiale de aparare împotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea poluarilor accidentale.

Art. 38. - Formatiile de interventie locale vor fi instruite de catre specialisti din cadrul comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, pe categorii de risc, pentru cunoasterea exacta a atributiilor ce le revin în diferite situatii de urgenta,.

Art. 39. – Comitetele judetene pentru situatii de urgenta au obligatia sa constituie formatii dotate cu mijloace de interventie pentru sprijinirea Comitetelor locale, in cazul in care este depasita capacitatea de interventie a acestora, potrivit legii.

Art. 40. - Comitetele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, împreuna cu Comitetul ministerial vor organiza anual simulari de fenomene hidrometeorologice periculoase, de avarii la constructii hidrotehnice si de poluari accidentale, pentru verificarea modului de functionare a fluxului informational pentru aceste tipuri de riscuri, vor efectua exercitii aplicative pentru verificarea pregatirii formatiilor, functionarii sistemelor de avertizare-alarmare si a modului de folosire a mijloacelor si materialelor de interventie, precum si instruiri ale personalului implicat în gestionarea situatiilor de urgenta generate de tipurile de risc specifice.

Art. 41. - (1) Detinatorii de lucrari de gospodarire a apelor cu rol de aparare împotriva inundatiilor vor efectua verificari periodice în vederea asigurarii conditiilor tehnice si functionale corespunzatoare ale acestora.

(2) Se va verifica functionalitatea dispozitivelor hidromecanice, a aparaturii de masura si control, a comportarii constructiilor, precum si buna functionare a sistemelor hidrometrice, de telecomunicatie si a surselor de energie de rezerva. De asemenea, se vor verifica existenta materialelor si mijloacelor de interventie potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace si materiale de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea poluarilor accidentale, modul în care sunt depozitate si se vor lua masurile ce se impun în toate aceste directii.
(3) Comitetul ministerial, prin Centrul operativ si Comitetele judetene, vor efectua anual verificari privind starea tehnica a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare împotriva inundatiilor, precum si intretinerea cursurilor de apa, a rigolelor si santurilor de scurgere in localitati, dispunând masuri obligatorii pentru unitatile detinatoare si administratia publica locala.

 

 

 

Masuri operative de interventie în situatii de urgenta

 


Art. 42. - În cazul prognozarii atingerii pragurilor critice sau la atingerea intempestiva a acestora, se iau urmatoarele masuri:

Comitetul judetean pentru situatii de urgenta:

a) declara, cu acordul ministrului administratiei si internelor, starea de alerta la nivelul judetului sau in mai multe localitati din judet, în zonele periclitate si verifica asigurarea permanentei la comitetele locale;

b) asigura prin Centrul operational al Inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta, transmiterea avertizarilor si prognozelor la toate localitatile si obiectivele din zonele afectabile si urmareste masurile luate de comitetele locale, detinatorii de lucrari cu rol de aparare impotriva inundatiilor, agentii economici specializati, unitatile poluatoare, etc;

c) dispune urmarirea permanenta a evolutiei factorilor de risc specific si informeaza prin rapoarte operative Comitetul ministerial prin Grupul de suport tehnic si Comitetul National asupra situatiei concrete din teren;

d) concentreaza mijloacele si fortele de interventie în zonele critice pentru consolidarea sau suprainaltarea lucrarilor hidrotehnice, indepartarea blocajelor de gheturi de pe cursurile de apa, combaterea poluarilor accidentale, pentru ajutorarea Comitetelor locale in actiunile de limitare a efectelor inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale;

e) asigura coordonarea tehnica, prin intermediul Grupurilor de suport tehnic, a actiunilor de interventie operativa;

f) asigura cazarea, aprovizionarea cu alimente, apa si asistenta medicala pentru populatia sinistrata;
g) asigura adapostirea, hranirea si asistenta veterinara a animalelor evacuate, in cazul depasirii capacitatii de interventie a Comitetelor locale.

Comitetele locale pentru situatii de urgenta:

a) asigura permanenta la sediul primariei in vederea primirii prognozelor si avertizarilor hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului judetean si pentru transmiterea informatiilor privind evolutia fenomenelor periculoase, efectelor lor, masurilor luate si masurilor suplimentare necesare;

b) folosesc toate mijloacele existente pentru avertizarea cu prioritate a populatiei si obiectivelor aflate in zonele de risc la inundatii din revarsari de cursuri de apa, scurgeri de pe versanti si accidente la constructii hidrotehnice, asa cum sunt ele delimitate in planurile locale de aparare, precum si a populatiei aflate in zonele de risc pentru producerea fenomenelor meteorologice periculoase si a poluarilor accidentale;

c) declanseaza actiunile operative de aparare în zonele periclitate, în conformitate cu prevederile planurilor de aparare aprobate, constând în principal din:

♦ supravegherea permanenta a zonelor de risc;

♦ dirijarea fortelor si mijloacelor de interventie;

♦ supraînaltarea si consolidarea digurilor si a malurilor, în functie de cotele maxime prognozate;
♦ evacuarea preventiva a oamenilor si animalelor si punerea în siguranta a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare;

d) iau masuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori si gheturi, în special în zonele podurilor rutiere si de cale ferata, prizelor de apa, de evacuare a apei din incinte;

e) asigura participarea fortelor de interventie alcatuite din localnici la actiunile operative desfasurate de specialistii unitatilor detinatoare de lucrari cu rol de aparare impotriva inundatiilor;

f) localizeaza apele revarsate, precum si pe cele provenite din infiltratii si scurgeri de pe versanti si le dirijeaza în albiile cursurilor de apa, gravitational sau prin pompare;

g) asigura surse suplimentare pentru alimentarea cu apa a populatiei in perioadele deficitare.

Detinatorii de lucrari de gospodarire a apelor

a) aplica regulile de exploatare a lucrarilor de gospodarire a apelor prevazute în regulamentele de exploatare la ape mari si pentru perioadele deficitare;

b) supravegheaza continuu barajele, digurile si instalatiile de evacuare a apelor mari si alte lucrari hidrotehnice si urmaresc aparatura de masura si control pentru verificarea comportarii lucrarilor hidrotehnice si luarea masurilor preventive care se impun;

c) executa lucrari de interventie în scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrarilor hidrotehnice;

d) limiteaza extinderea deteriorarilor de diguri sau baraje din materiale locale, prin executarea de lucrari provizorii;

e) anunta obiectivele social-economice interesate asupra manevrelor ce se efectueaza la constructiile hidrotehnice si care pot produce pagube în zonele de influenta;

f) iau masuri de avertizare-alarmare a obiectivelor situate în zona de influenta, în caz de pericol iminent de avariere a constructiilor hidrotehnice, utilizând în acest scop sistemele de avertizare-alarmare;

g) asigura functionarea fluxului informational decizional de aparare împotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, marind frecventa transmiterilor de informatii, prognoze si avertizari catre obiectivele periclitate, conform prevederilor planurilor operative de aparare;

h) transmit informatii despre efectele inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase si despre masurile luate.

Persoanele juridice utilizatori de apa si ai celorlalte folosinte in legatura cu apa, care au produs o poluare accidentala iau masuri imediate pentru inlaturarea cauzelor, pentru limitarea si inlaturarea efectelor acestora si informeaza imediat cea mai apropiata unitate de gospodarire a apelor. Cheltuielile generate de actiunile de limitare si inlaturare a efectelor poluarilor accidentale sunt suportate de catre poluatori, conform principiului ”poluatorul plateste”.

Unitatile de gospodarire a apelor au obligatia sa ia in considerare orice informatie legata de poluari accidentale si sa identifice poluantul, precum si cauzele poluarii.

In caz de poluari accidentale, unitatile de gospodarire a apelor avertizeaza imediat utilizatorii si autoritatile administratiei publice din aval pentru a lua masuri de protectie a apelor si de evitare sau diminuare a pagubelor.

Detinatorii de mijloace specifice de interventie in caz de poluare accidentala sunt obligati sa le utilizeze indiferent de cauza aparitiei fenomenului de poluare, din dispozitia Comitetului judetean pentru situatii de urgenta.Masuri de reabilitare

 

 

Art. 43. - (1) Dupa trecerea perioadelor de inundatii, fenomenelor meteorologice periculoase, sau dupa accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale, în vederea restabilirii situatiei normale, comitetele judetene si locale si agentii economici specializati iau urmatoarele masuri:

a) repunerea în functiune a instalatiilor de alimentare cu apa, de evacuare a apelor reziduale industriale si menajere care au fost afectate, precum si evacuarea apelor din inundatii si baltiri de pe terenurile agricole, prin saparea unor canale de scurgere si prin instalarea de agregate de pompare mobile;

b) aplicarea masurilor sanitaro-epidemice necesare;

c) stabilirea pagubelor fizice si valorice determinate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si poluari accidentale si a masurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate;

d) refacerea cailor de comunicatii si a podurilor, refacerea instalatiilor de pompare a apelor;

e) refacerea liniilor de telecomunicatii si de transport al energiei electrice;

f) repararea si punerea în functiune a conductelor de apa, aburi, gaze, petrol, avariate sau distruse;
g) repunerea în functiune a obiectivelor social-economice afectate;

h) sprijinirea populatiei pentru refacerea sau repararea gospodariilor proprietate personala, avariate sau distruse;

i) demolarea lucrarilor hidrotehnice provizorii de aparare, care împiedica desfasurarea normala a activitatilor si recuperarea materialelor care mai pot fi folosite, refacerea terasamentelor degradate, remedierea avariilor la lucrarile hidrotehnice.

(2) Unitatile de gospodarire a apelor materializeaza în teren nivelurile maxime înregistrate, pentru reconstituirea undelor de viitura si reactualizarea valorilor caracteristice de aparare; verifica comportarea lucrarilor hidrotehnice; stabilesc masurile ce se impun si fac propuneri de lucrari noi de aparare în zonele afectate sau de refacere a constructiilor grav avariate de viituri.
Art. 44. - La sfârsitul fiecarei perioade de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si poluari accidentale, comitetele judetene si al municipiului Bucuresti întocmesc rapoarte de sinteza potrivit continutului stabilit în anexa nr. 1j) la prezentul regulament.

 

CAPITOLUL III
Atributiile prefectilor si primarilor

pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor ce le revin, potrivit legii, in gestionarea situatiilor de urgenta generate de riscurile specifice

 


Art. 45. - Prefectii si primarii au urmatoarele atributii specifice pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale:

a) asigura conditiile de functionare a permanentei la primarii, oficii postale si posturi de politie;

b) asigura mijloacele necesare înstiintarii si alarmarii populatiei din zonele de risc ce pot fi afectate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;

c) coordoneaza pregatirea populatiei pentru realizarea actiunilor de protectie si interventie în caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;

d) asigura întocmirea planurilor de aparare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale;

e) asigura organizarea actiunilor de limitare si de înlaturare a efectelor inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si poluarilor accidentale, pentru salvarea oamenilor, animalelor si bunurilor materiale, acordarea primului ajutor, evacuarea si transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu apa si alimente, asistenta sanitara a persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate;

f) stabilesc, împreuna cu agentii economici si unitatile de profil, actiuni si masuri operative pentru identificarea si înhumarea persoanelor decedate, repunerea în stare de functionare a serviciilor si utilitatilor de gospodarie comunala, transport, telecomunicatii si alimentare cu apa, energie electrica si gaze naturale;

g) centralizeaza datele privind urmarile inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si poluarilor accidentale si întocmesc rapoarte, potrivit continutului din Anexele nr. 1i) si 1j) la prezentul regulament, pe care le transmit, dupa caz, Inspectoratului General, Comitetului ministerial, Inspectoratului Judetean pentru situatii de urgenta, Centrului operativ al Sistemului de Gospodarire a Apelor;

h) asigura fondurile necesare pentru constituirea si completarea stocurilor de materiale si mijloace de aparare, pentru actiuni operative de aparare împotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, întretinerea si repararea constructiilor hidrotehnice proprii si întretinerea albiilor cursurilor de apa în zona localitatilor;

i) asigura realizarea si intretinerea corespunzatoare a santurilor si rigolelor de scurgere a apelor pluviale, indepartarea materialului lemnos si a deseurilor din albia majora a cursurilor de apa, din sectiunile de scurgere a podurilor si podetelor;

j) urmareste intocmirea hartilor de risc la inundatii a localitatilor atat din revarsari de cursuri de apa cat si din scurgeri de pe versanti si introducerea lor in Planurile de Urbanism General si respectarea regimului de constructii in zonele inundabile, conform prevederilor Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea V-Zone de risc natural.

 

 

 

CAPITOLUL IV
Atributiile generale ale persoanelor juridice
si ale persoanelor fizice implicate in activitatea de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale

 


Art. 46. - (1) Atributiile persoanelor juridice sunt urmatoarele:

a) elaboreaza planuri proprii de aparare în caz de inundatii si fenomene meteorologice periculoase si le supun spre avizare Grupului de suport tehnic si spre aprobare Comitetelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si planuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

b) constituie stocuri de materiale si mijloace de aparare împotriva inundatiilor, gheturilor si pentru combaterea efectelor poluarilor accidentale, conform normativului-cadru, si le mentin în stare operativa;

c) organizeaza înstiintarea si alarmarea salariatilor pentru apararea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale;

d) respecta normele si normativele specifice privind apararea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale;

e) întocmesc scheme de înstiintare în caz de pericol si asigura functionarea mijloacelor de transmisiuni si alarmare, aflate în dotare;

f) tin evidenta mijloacelor tehnice, a utilajelor si a aparaturii ce pot fi folosite în caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, poluari accidentale si pun la dispozitia Comitetelor judetene si locale pentru situatii de urgenta, datele necesare;

g) asigura accesul la obiectivele periclitate si executa lucrari si servicii de interes public în situatii de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale, la dispozitia Comitetelor judetene pentru situatii de urgenta;

(2) Persoanele juridice asigura din surse proprii fondurile necesare finantarii activitatilor prevazute la alin. (1).

(3) Persoanele fizice sunt obligate sa îsi însuseasca metodele de protectie si regulile de comportare în caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale si sa participe la activitatile organizate, potrivit legii, în acest scop. În situatii de producere a unor inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale, persoanele fizice sunt obligate sa participe la actiunile de interventie pentru care sunt solicitate si sa se conformeze masurilor stabilite de autoritatile centrale si locale.

 

 

 

CAPITOLUL V
Atributiile autoritatilor administratiei publice centrale care asigura functii de sprijin  privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale

 


Art. 47. – Ministerul Administratiei si Internelor

Asigura prin Inspectoratele Judetene pentru Situatii de urgenta:

a) transmiterea prognozelor, avertizarilor si informatiilor privind producerea de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si poluarii accidentale la localitatile potential afectabile si obiectivele social-economice importante, primite de la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor;

b) urmarirea si coordonarea realizarii sistemelor de alarmare a populatiei în localitati si verificarea periodica a starii de functionare a acestora, precum si afisarea in locuri vizibile a semnalelor folosite in situatii de urgenta;

c) elaborarea programelor de pregatire a populatiei, pentru protectia si interventia în cazul inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, conducerea exercitiilor si aplicatiilor de pregatire a populatiei si a agentilor economici din zonele de risc si verificarea aplicabilitatii masurilor din planurile de aparare;

d) instruirea periodica a administratiei publice locale (prefecti, subprefecti, presedinti ai Consiliilor judetene, primari) asupra atributiilor ce le revin in gestionarea situatiilor de urgenta generate de riscurile specifice;

e) interventia operativa pentru inlaturarea efectelor inundatiilor, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, cu asistenta tehnica a specialistilor din cadrul unitatilor de gospodarire a apelor;

f) elaborarea rapoartelor operative asupra efectelor factorilor de risc specifici si masurilor intreprinse, prin colaborare permanenta cu Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor, pe care le transmit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si Centrului operativ din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, prin grija Grupului de suport tehnic;

g) transmiterea la Centrul Operativ al Sistemului de Gospodarire a Apelor a informatiilor privind efectele fenomenelor meteorologice periculoase (caderi abundente de zapada, de chiciura, grindina, efecte ale secetei, etc), la cererea acestuia;

h) participarea la aprovizionarea cu apa potabila a populatiei din localitatile afectate de seceta hidrologica sau poluari accidentale ale surselor de apa;

i) coordonarea generala a Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina;

j) coordonarea fortelor Diviziei pentru Operatii Terestre si functionalitatea Secretariatului Permanent al Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina;

k) curatarea zonei costiere in caz de poluare majora;

Asigura prin intermediul Posturilor de Politie:

a) transmiterea, in mediul rural, a prognozelor, avertizarilor si informatiilor privind fenomenele hidrometeorologice periculoase, in perioadele in care la primarii si oficii postale nu este asigurata permanenta;

Art. 48. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului:

a) coordoneaza elaborarea hartilor de risc la inundatii a localitatilor, introducerea acestora in Planurile de Urbanism General si verifica respectarea regimului de construire in zonele inundabile;
b) stabileste, împreuna cu agentii economici navele apartinând acestora, care participa la actiunile de spargere a ghetii pe Dunare si coordoneaza actiunile operative de interventie;

c) dispune unitatilor care administreaza porturile si caile navigabile transmiterea citirilor de la mirele proprii la Centrele operative din cadrul Sistemelor de Gospodarire a Apelor sau Directiilor de Ape;

d) asigura coordonarea actiunilor operative de interventie pe caile de comunicatie in cazul caderilor masive de zapada si depunerilor de polei, precum si actiunile de refacere a acestora dupa incetarea fenomenelor periculoase.

Art. 49. - Ministerul Economiei si Comertului:

Asigura prin Societatea Comerciala "Hidroelectrica" - S.A.:

a) dotarea sistemelor sau a amenajarilor hidroenergetice din administrare cu aparatura hidrometrica si meteorologica necesara prognozarii aportului de apa în lacuri si evacuarii debitelor de viitura, precum si comunicarea la Centrele operative ale Directiilor de Ape si la Comitetele judetene si locale pentru situatii de urgenta, a datelor de la statiile hidrometrice apartinând unitatilor proprii si a informatiilor privind manevrele care pot conduce la cresterea periculoasa a debitelor si nivelurilor în aval de baraje;

b) instalarea dispozitivelor de avertizare-alarmare a populatiei si a obiectivelor situate în aval de barajele proprii, în cazuri de avariere, descarcare accidentala sau rupere, conform prevederilor din Anexa nr. 1g) la prezentul regulament;

c) dotarea amenajarilor hidroenergetice din administrare cu materiale si mijloace de aparare împotriva inundatiilor, conform Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea poluarilor accidentale, tinand cont de specificul amenajarilor;

d) întocmirea planurilor de aparare împotriva inundatiilor a sistemelor hidrotehnice proprii si înaintarea lor spre verificare si avizare Grupului de suport tehnic din Comitetul judetean si spre aprobare presedintelui Comitetului judetean pentru situatii de urgenta;

e) întocmirea planurilor de avertizare-alarmare a localitatilor si a obiectivelor situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la baraje, si înaintarea lor spre aprobare Comitetului ministerial pentru situatii de urgenta.

Art. 50. - Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale:

a) asigura realizarea si implementarea “Sistemului National Antigrindina si de stimulare a precipitatiilor, interventii active in atmosfera”;

b) asigura aplicarea unei agrotehnici adecvate in conditii de seceta prelungita.

Asigura, prin Administratia Nationala a Îmbunatatirilor Funciare:

a) apararea împotriva inundatiilor a incintelor îndiguite din administrarea proprie, pe baza planurilor de aparare întocmite si luarea masurilor de dotare cu mijloace si materiale de aparare, în conformitate cu prevederile Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa împotriva inundatiilor si gheturilor, tinand cont de specificul amenajarilor;
b) întretinerea sistemelor de desecare si evacuarea apelor în exces, precum si refacerea lucrarilor hidrotehnice din administrare afectate de viituri, din surse proprii, din fonduri de la bugetul de stat sau din alte surse;

c) dotarea cu instalatii hidrometrice si meteorologice a sistemelor de îmbunatatiri funciare, transmiterea informatiilor, prognozelor si avertizarilor conform schemei fluxului informational;

d) elaborarea planurilor de aparare împotriva inundatiilor si gheturilor pentru sistemele hidroameliorative de la Dunare si râurile interioare din administrare pe care le avizeaza si le transmite spre aprobare la Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta;

e) functionarea la capacitate a sistemelor de irigatii in perioadele cu seceta prelungita, in stricta corelatie cu Planurile de restrictii;

f) adaptarea instalatiilor de aductiune a sistemelor de irigatii cu alimentare din Dunare, pentru asigurarea functionarii in conditii de seceta hidrologica;

g) realizarea si intretinerea corespunzatoare a amenajarilor pentru combaterea eroziunii solului in vederea atenuarii scurgerii de pe versanti;

h) elaborarea rapoartelor operative zilnice conform modelului din Anexa 1(i) pe perioada situatilor de urgenta generate de factorii de risc specifici si rapoarte de sinteza conform modelului din Anexa 1(j), in termen de maxim 10 zile de la incetarea situatiilor de urgenta, pe care le transmite la Inspectoratul Judetean pentru situatii de urgenta si la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor.

Asigura prin Regia Nationala a Padurilor:

a) plantarea perdelelor de protectie a lucrarilor cu rol de aparare împotriva inundatiilor si exploatarea acestora în concordanta cu cerintele apararii, interzicand taierile "la ras";

b) înfiintarea plantatiilor cu rol antierozional pe versanti, în corelare cu lucrarile de gospodarire a apelor, pentru prevenirea colmatarii acestora si atenuarea scurgerii apelor pluviale;

c) indepartarea materialului lemnos si a resturilor rezultate in urma exploatarii lemnului de pe malul cursurilor de apa în vederea asigurarii scurgerii apelor mari;

d) asigurarea fondurilor pentru realizarea lucrarilor de corectare a torentilor si intretinerea corespunzatoare a acestora, in vederea stabilizarii versantilor;

e) elaborarea rapoartelor operative zilnice conform modelului din Anexa 1(i) pe perioada situatiilor de urgenta generate de factorii de risc specifici si rapoarte de sinteza conform modelului din Anexa 1(j), in termen de maxim 10 zile de la incetarea situatiilor de urgenta, pe care le transmite la Inspectoratul Judetean pentru situatii de urgenta si la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor.

 

 

 

 

CAPITOLUL VI
Atributiile Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor,
ale Administratiei Nationale "Apele Române", Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor si ale Administratiei Nationale de Meteorologie

 

 

Art. 51. - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor:

a) elaboreaza strategia nationala de aparare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale;
b) face, anual, propuneri pentru asigurarea de la bugetul de stat a mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pentru constituirea si reinnoirea stocului de materiale si mijloace de aparare, pentru actiunile de aparare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, în domeniul gospodaririi apelor, precum si pentru executarea lucrarilor noi cu rol de aparare împotriva inundatiilor si refacerea unor lucrari afectate de dezastre;

c) coordoneaza, si urmareste realizarea într-o conceptie unitara a lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare;

d) coordoneaza, la nivel national, activitatea de aparare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, urmareste modul de informare cu date si prognoze hidrologice si meteorologice a factorilor interesati;

e) initiaza elaborarea sau modificarea de acte normative în domeniul apararii împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale precum si reglementari în aplicarea acestora. Controleaza modul în care sunt respectate prevederile legale si reglementarile în acest domeniu;

f) coopereaza cu organismele de profil pe plan international, pe baza conventiilor la care statul român este parte, privind apararea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale;

g) verifica, anual, starea tehnica si functionala a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, indiferent de detinator, împreuna cu unitatile care au în administrare aceste constructii, stabilind masurile si lucrarile necesare maririi gradului de siguranta în exploatare a acestora;

h) verifica modul de constituire a stocurilor de materiale si mijloace de aparare operativa impotriva inundatiilor de catre detinatorii de lucrari si de catre comitetele locale, precum si modul in care au fost folosite fondurile de la bugetul de stat pentru completarea si reinnoirea stocurilor constituite la unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale “Apele Romane”;

i) verifica realizarea lucrarilor de reparatii si întretinere a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare împotriva inundatiilor, a lucrarilor de întretinere a cursurilor de apa pentru asigurarea capacitatii de scurgere a acestora, a podurilor, podetelor si a altor lucrari care pot influenta scurgerea, dispunând masuri obligatorii pentru unitatile care au în administrare aceste obiective;
j) asigura conditiile de functionare a Comitetului ministerial si a Centrului operativ cu activitate permanenta pentru situatii de urgenta;

k) coordoneaza impreuna cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor implementarea Deciziei 2850/2000/EEC la nivel national;

l) asigura functionarea “punctului focal national” in activitatea regionala a bazinului Marii Negre impotriva poluarii;

m) receptioneaza, prin Centrul Operativ, toate rapoartele operative legate de o poluare marina si participa la actiunile Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina.

Art. 52. – Administratia Nationala "Apele Române":

a) aplica prevederile strategiei si coordoneaza tehnic, prin unitatile teritoriale, activitatile de aparare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si cele de combatere a poluarilor accidentale, pentru obiectivele si lucrarile de aparare de pe cursurile de apa;

b) întocmeste planurile pe bazine hidrografice de aparare impotriva inundatiilor si gheturilor, de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si de restrictii si folosire a apei in perioadele deficitare;

c) asigura, prin Sistemele de Gospodarire a Apelor, elaborarea planurilor judetene de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale;

d) acorda, prin Sistemele de Gospodarire a Apelor, asistenta tehnica la întocmirea planurilor municipale, orasenesti si comunale de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale;

e) intocmeste planuri de avertizare-alarmare a localitatilor si obiectivelor din aval de lacurile de acumulare in caz de accidente la barajele din administrare;

f) asigura întretinerea si mentinerea în stare de functionare a lucrarilor de aparare împotriva inundatiilor, din administrare;

g) asigura instalarea si buna functionare a aparaturii, dispozitivelor hidrometrice si pluviometrice din bazinele hidrografice si de la obiectivele si lucrarile hidrotehnice din administrare;
h) asigura datele necesare pentru întocmirea de studii de reconstituire a undelor de viitura si centralizeaza elementele privitoare la modul de comportare în timpul apelor mari a lucrarilor hidrotehnice din administrare;

i) asigura constituirea si reinnoirea stocurilor de materiale si mijloace de aparare în conformitate cu Normativul-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare împotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea poluarilor accidentale, din fondurile alocate de la bugetul de stat si din surse proprii, precum si depozitarea lor în bune conditii, pentru obiectivele si lucrarile din administrare;

j) propune lucrari noi de aparare, precum si de optimizare constructiva si functionala a celor existente, ca urmare a concluziilor rezultate dupa trecerea apelor mari;

k) propune Comitetului ministerial, impreuna cu Comitetele judetene, masuri de inundare dirijata a terenurilor dinainte stabilite în cadrul planurilor de aparare sau introducerea unor masuri speciale în functionarea sistemelor de evacuare a apelor mari;

l) asigura conducerea Grupurilor de suport tehnic pentru gestionarea tipurilor de risc specifice constituite in cadrul Comitetelor judetene;

m) organizeaza anual, împreuna cu detinatorii, verificari ale sectiunilor de scurgere la poduri si podete, ale lucrarilor de aparare si consolidare a malurilor si a albiilor, ale zonelor de exploatare a balastului, stabilind masuri si lucrari obligatorii pentru detinatori, în vederea asigurarii capacitatii de tranzitare a debitelor la viituri;

n) asigura exploatarea corelata, pe bazin hidrografic, a lacurilor de acumulare pentru atenuarea viiturilor si urmareste ca regulamentele de exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare, indiferent de detinator, sa contina prevederi privind modul de exploatare a acestora înainte, în timpul si dupa trecerea apelor mari, precum si în caz de accidente la constructii hidrotehnice si seceta hidrologica;

o) dispune, în perioade de ape mari, masuri operative obligatorii în legatura cu exploatarea lacurilor si barajelor, a sistemelor de desecare, indiferent de detinatori, astfel încât prin exploatarea corelata la nivel de bazin, sa se realizeze eficienta maxima în actiunile de aparare împotriva inundatiilor;

p) asigura, prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor, diseminarea informatiilor, prognozelor si avertizarilor primite de la Directiile de Ape, la obiectivele hidrotehnice din administrare si la Centrele operationale ale Inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, conform Anexei nr. 1f) la prezentul regulament;

r) participa, prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor, la avertizarea comitetelor locale în caz de producere a fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, precum si la pregatirea populatiei pentru apararea împotriva inundatiilor, prin exercitii periodice de simulare;

s) participa, în conformitate cu prevederile conventiilor internationale, la organizarea apararii pe Dunare si pe celelalte râuri care formeaza sau traverseaza frontiera de stat a României, în care scop colaboreaza si cu unitatile care administreaza porturile si caile navigabile si cu Comitetele judetene limitrofe;

t) asigura elaborarea informatiilor, prognozelor si avertizarilor privitoare la inundatii, gheturi, seceta hidrologica si poluari accidentale pe bazine hidrografice;

u) ia masuri permanente de crestere a preciziei prognozelor hidrologice si de diseminare a acestora la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor si la unitatile care au în exploatare lucrari hidrotehnice si coreleaza datele obtinute din retea cu cele provenite de la aceste unitati;

v) identifica, evalueaza, verifica si clarifica aspecte legate de poluarile marine si organizeaza interventia operativa;

x) asigura transmiterea informatiilor la Comitetul ministerial si Centrul operativ pentru situatii de urgenta;

y) asigura functionarea în conditii de siguranta a retelei nationale de masuratori hidrologice proprii;
z) asigura, prin laboratoarele sale de analize fizico-chimice, biologice si bacteriologice, determinarea naturii poluantului si evolutia undei de poluare.

Art. 53. - Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor:

a) asigura elaborarea informatiilor, prognozelor si avertizarilor privitoare la inundatii, gheturi si seceta hidrologica si transmiterea acestora la Centrul operativ pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, la Centrul operativ al Administratiei Nationale "Apele Române" si la Centrele operative ale Directiilor de Ape;

b) asigura functionarea în conditii de siguranta a retelei nationale de masuratori hidrologice proprii;
c) intocmeste instructiuni de elaborare si transmitere a avertizarilor si prognozelor privind producerea fenomenelor hidrologice periculoase, care sunt aprobate de Comitetul ministerial;

d) asigura îndrumarea metodologica si coordonarea retelei nationale de masuratori hidrologice.

Art. 54. – Administratia Nationala de Meteorologie:

a) asigura elaborarea prognozelor si avertizarilor privitoare la fenomene meteorologice periculoase si transmiterea acestora la Centrul operativ pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, la Centrul Operational National din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, la Centrul operativ al Administratiei Nationale "Apele Române" si la Centrele operative ale Directiilor de Ape, precum si altor factori interesati;

b) asigura functionarea in conditii de siguranta a retelei nationale de masuratori meteorologice;
c)
elaboreaza instructiuni de stabilire a pragurilor critice pentru fenomenele meteorologice periculoase si de elaborare si transmitere a avertizarilor si prognozelor privind producerea acestor fenomene, care sunt aprobate de Comitetul ministerial.

 


Contraventii si sanctiuni


Art. 55. - Faptele care constituie contraventii, amenzile pentru acestea, precum si organele împuternicite sa le constate si sa le aplice sunt cele prevazute în Ordonanta de Urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 7 martie 2005 si in Legea nr. 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii Apelor nr. 107/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, nr. 584 din 30 iunie 2004.

 

 

 

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale


Art. 56. - Continutul planului de aparare împotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale al comitetelor municipale, orasenesti si comunale pentru situatii de urgenta este prevazut în Anexa nr. 1a).

Art. 57. - Continutul planului de aparare împotriva inundatiilor, gheturilor, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale al sistemului hidrotehnic este prevazut în Anexa nr. 1b).

Art. 58. - Continutul planului judetean de aparare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, al comitetului judetean pentru situatii de urgenta, este prevazut în Anexa nr. 1c).

Art. 59. - Continutul planului bazinal de aparare împotriva inundatiilor, gheturilor, secetei hidrologice, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, întocmit de catre Directiile de Ape ale Administratiei Nationale "Apele Române", este prevazut în Anexa nr. 1d).

Art. 60. - Continutul informatiilor, prognozelor si avertizarilor care se transmit de la Centrele operative ale Directiilor de Ape la comitetele judetene pentru situatii de urgenta si la obiectivele hidrotehnice prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor este prevazut în Anexa nr. 1e).

Art. 61. - Continutul informatiilor, prognozelor si avertizarilor ce se comunica Centrului operativ pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Administratia Nationala "Apele Române" si Administratia Nationala de Meteorologie este prevazut în Anexa nr. 1f).

Art. 62. - Continutul planului de avertizare-alarmare a populatiei, obiectivelor economice si sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la constructii hidrotehnice, este prevazut în Anexa nr. 1g).

 Art. 63. - Continutul rapoartelor operative ce se transmit zilnic de catre Comitetele locale (primarii) si de la centrele operative ale unitatilor judetene ce monitorizeaza efecte ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase, la Comitetele judetene (Inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta) si la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor si de la Comitetul judetean, prin Grupul de suport tehnic, la Centrul Operativ din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor – pe timpul producerii fenomenelor periculoase este prevazut în Anexa nr. 1h).

Art. 64. - Continutul raportului de sinteza privind apararea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale este prevazut în Anexa nr. 1i).

Art. 65. – Normativul-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa impotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea efectelor poluarilor accidentale este prevazut in Anexa nr. 2

Art. 66. - Anexele nr. 1a)-1i) si Anexa nr. 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit

Olga LEFTER – Sef Serviciu

Olimpia CODARCEA – Consilier principal

 

 

 

ANEXA Nr. 1a)
la regulament

CONTINUTUL PLANULUI
de aparare împotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale al comitetelor municipale, orasenesti si comunale pentru situatii de urgenta


Art. 1. - Comitetele municipale, orasenesti si comunale pentru situatii de urgenta întocmesc, cu asistenta tehnica a unitatilor de gospodarire a apelor, din cadrul Administratiei Nationale "Apele Române" planuri de aparare împotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale, care au urmatorul continut:

1. hotarârea consiliului municipal, orasenesc sau comunal de constituire a comitetului pentru situatii de urgenta;

2. componenta nominala a comitetului municipal, orasenesc sau comunal, cu precizarea unitatii la care sunt încadrati, functiei, adresei si a telefoanelor de la serviciu si de la domiciliu, inclusiv telefoanele mobile;

3. numerele de telefon si fax ale permanentei (primarie, politie, oficii postale, etc.) unde se pot transmite avertizari, prognoze, decizii, dispozitii si informatii;

4. schema fluxului informational operativ-decizional pentru aparare împotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase;

5. tabelul cuprinzând date caracteristice de aparare a obiectivelor inundabile (tabel tip), care sa contina:

- numarul curent;

- curs de apa (toate cursurile de apa de pe raza localitatii-rauri, paraie locale, vai nepermanente, torenti), baraj existent a carui avariere poate conduce la inundarea localitatii;

- denumirea obiectivelor din zona inundabila (pentru fiecare curs de apa in parte): nr. gospodarii, nr. obiective sociale, sedii administrative, obiective economice, cai de comunicatie, retele de alimentare cu apa, gaz, energie electrica, retele telefonice, terenuri agricole, paduri, surse de poluare;

- cauzele inundarii (revarsare, scurgeri de pe versanti, avarie baraj);

- nr. telefon si fax de la primarie, post de politie, protectie civila, scoala, etc;

- amplasamentul statiei hidrometrice locale;

- marimi de aparare locale (CA, CI, CP, faze de aparare la diguri, faze de aparare la gheturi);

- amplasamentul statiei hidrometrice sau postului pluviometric avertizor;

- marimi de aparare avertizoare (CA, CI, CP, faze de aparare la diguri, praguri critice la precipitatii);

- timpul de propagare a undei de viitura sau timpul de concentrare a precipitatiilor de la postul pluviometric la obiective;

- lucrari hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor existente pe fiecare curs de apa (denumire, caracteristici tehnice, puncte critice-eroziuni de mal, zone sub cota proiectata, zone lipsite de perdele de protectie, zone cu lucrari de traversare, zone endemice de producere a infiltratiilor si grifoanelor);

- probabilitati de inundare: normata (proiectata) si reala (existenta in prezent);

- in josul paginii se va mentiona semnificatia marimilor caracteristice de aparare;

- tabelul este semnat de presedintele comitetului local pentru situatii de urgenta;

6. tabel cu masuri de aparare impotriva inundatiilor si gheturilor luate la nivel local (tabel tip intocmit pe verso tabelului de la pct. 5), care sa contina:

- nr. curent;

- masuri pentru avertizarea-alarmarea populatiei la primirea avertizarilor hidrologice si meteorologice, luate de primarie, politie, comitetul local;

- masuri la atingerea COTEI DE ATENTIE (CA), Fazei I de aparare la diguri, Fazei I de aparare la gheturi, pragurilor de avertizare la precipitatii;

- masuri la atingerea COTEI DE INUNDATIE (CI), Fazei a II-a de aparare la diguri, Fazei a II-a de aparare la gheturi, pragurilor de agravare la precipitatii;

- masuri la atingerea COTEI DE PERICOL (CP), Fazei a III-a de aparare la diguri, Fazei a III-a de aparare la gheturi, “METEOR ROSU” pentru precipitatii;

- masuri la iesirea din STAREA DE URGENTA;

- formatii de interventie alcatuite din localnici (cu nominalizarea persoanelor apte pentru actiunile de interventie operativa);

-responsabili cu actiunile de aparare (nominalizarea responsabililor pentru evacuarea populatiei si asigurarea spatiilor de cazare temporara, nominalizarea personalului care asigura permanenta la primarie pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, nominalizarea responsabilului cu intocmirea “Rapoartelor operative” zilnice, care se transmit la Comitetul judetean pentru situatii de urgenta si Centrul operativ de la Sistemul de Gospodarire a Apelor;

- tabelul este semnat de presedintele comitetului local pentru situatii de urgenta;

7. tabelul cu stocul minim de mijloace si materiale de aparare existente, al carui necesar se stabileste pe baza Normativului-cadru, cu asistenta tehnica a unitatilor de gospodarire a apelor, numai pentru sortimentele necesare in functie de zona in care este amplasata localitatea, de gradul de amenajare a zonei, tipul de lucrari existente si de specificul actiunilor operative de interventie;

8. planul de situatie al localitatii la scara 1:10.000 sau 1:25.000 (conform celui cuprins in Planul de Urbanism General), cu localizarea obiectivelor afectabile, delimitarea zonelor inundabile atat din revarsari de cursuri de apa cat si din scurgeri de pe versanti, amplasarea constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor cu punctele critice ale acestora si indicarea zonelor pentru inundare dirijata (dupa caz), a cailor de comunicatie, a zonele cu poduri si podete subdimensionate si a altor zone critice, precum si a zonelor de evacuare preventiva si cazare a populatiei, animalelor si bunurilor;

9. un profil transversal tip prin albie si dig (dupa caz) pe care se vor indica COTELE DE APARARE si Fazele de aparare la diguri;

10. planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare.

Art. 2. - Pentru obiectivele izolate, cum sunt: santierele, balastierele, sondele si depozitele de petrol, alte obiective potential poluatoare-iazuri de decantare, depozite de deseuri, etc., se vor întocmi planuri de aparare dupa modelul de mai sus, adaptat la specificul lor, si se vor transmite la comitetul local pentru situatii de urgenta pe raza caruia se afla obiectivul.

Art. 3. – Pentru localitatile situate in aval de baraje, planul de aparare impotriva inundatiilor va contine elemente strict necesare extrase din Planul de avertizare-alarmare al barajului: timpul minim de propagare a undei de rupere pana la localitate, limita maxima a undei de rupere-obiective cuprinse in zona inundabila, inaltimea maxima a lamei de apa, cai de evacuare si zone de evacuare in caz de accident la baraj.

Art. 4. – Planurile de aparare ale comitetelor locale pentru situatii de urgenta se verifica de catre Sistemele de Gospodarire a Apelor, se avizeaza de catre Grupurile de suport tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale din cadrul Comitetelor judetene pentru situatii de urgenta si se aproba de presedintele Comitetului judetean.

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1b)
la regulament

CONŢINUTUL PLANULUI
de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, accidentelor
la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al sistemului hidrotehnic


Art. 1. - Planurile de apărare se întocmesc de către Sistemele de Gospodărire a Apelor din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române", sistemele hidroenergetice din cadrul Societăţii Comerciale "Hidroelectrica" - S.A., sistemele hidroameliorative din cadrul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare şi de către alte sisteme organizate pe construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi vor avea următorul conţinut-cadru adaptat la condiţiile specifice:

1. componenţa nominală a Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă constituit la nivelul Sistemelor de Gospodărire a Apelor, unităţilor teritoriale ale S.C. “HIDROELECTRICA” SA, ale Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare;

2. tabel-tip cu elementele construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare - împotriva inundaţiilor cu următorul conţinut:

-denumirea lucrării, localizare hidrografică (bazin hidrografic, curs de apă, cod cadastral);

-caracteristici principale (materialul, lungime, înălţime, lăţime la coronament, volum şi cota la NNR, cota coronament, volum de atenuare, debite şi niveluri de dimensionare şi de verificare, debite şi niveluri maxime produse, caracteristicile uvrajelor, Qmax evac., probabilităţile de depăşire normate şi reale, anul punerii în funcţiune, etc.);

-puncte critice existente pentru fiecare lucrare în parte (localizarea lor): lucrări de traversare, zone endemice de producere a grifoanelor şi infiltraţiilor, eroziuni de mal care pot pune în pericol stabilitatea lucrării, zone lipsite de perdele de protecţie sau cu plantaţii tinere, zone sub cota proiectată, etc;

-permanenţa în caz de inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice- telefon, fax, radio-telefon, telefoane mobile, etc;

-amplasamentul staţiei hidrometrice locale cu indicarea cotei “0”;

-mărimi caracteristice de apărare locale: CA, CI, CP, Faze de apărare la diguri şi baraje;

- amplasamentul staţiei hidrometrice avertizoare cu indicarea cotei “0” şi/sau a postului pluviometric avertizor;

- mărimi caracteristice de apărare avertizoare: CA, CI, CP, Faze la diguri, praguri critice de precipitaţii;

- timpul de propagare a undei de viitură;

- obiective inundabile în cazul avarierii sau distrugerii lucrării;


 

- tabelul este semnat de şeful Sistemului Hidrotehnic şi aprobat de directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor sau al unitătilor teritoriale a celorlalţi deţinători de lucrări;

3. tabel-tip (întocmit pe verso celui de la pct. 2), cuprinzând măsuri şi mijloace pentru apărarea împotriva inundaţiilor la lucrările hidrotehnice, ce conţine:

- nr. curent;

- măsuri de observare şi intervenţie operativă la depăşirea fiecăreia din mărimile CA, CI, CP şi Fazelor de apărare la diguri şi baraje;

- formaţii de intervenţie operativă proprii Sistemului Hidrotehnic: pentru intervenţie în caz de avarie la baraje, pentru intervenţie operativă la diguri. După caz, se va specifica agentul economic cu care s-a încheiat contract pentru intervenţie operativă;

- reguli de exploatare la ape mari pentru acumulări permanente şi nepermanente (pe scurt);

- responsabilitatea pentru luarea deciziilor în cazuri deosebite;

- o anexă cu descrierea pe scurt a modului de execuţie a lucrărilor provizorii cu rol de apărare împotriva inundaţiilor ce se realizează pe timpul apelor mari (diguri iepureşti, lucrări pentru combaterea infiltraţiilor prin corpul digului, a grifoanelor,etc.);

- tabelul este semnat de şeful Sistemului Hidrotehnic şi aprobat de directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor şi al unităţilor teritoriale a celorlalţi deţinători de lucrări;

4. tabel cu materialele şi mijloacele de apărare (necesare/normate, existente şi de completat), locul de depozitare şi gestionare a acestora;

5. harta sistemului la scara 1:100.000, cu amplasarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare, a sediilor de exploatare, a dispozitivelor hidrometrice şi meteorologice zonale şi locale, a zonelor şi traseelor de evacuare în caz de ape mari sau de accidente la construcţiile hidrotehnice;
6. fluxul informaţional decizional al sistemului;

7. profiluri transversale prin baraje cu niveluri caracteristice de apărare (NNR, faze de apărare, niveluri de calcul şi de verificare, niveluri maxime produse, cote descărcător de ape mari, prize, goliri de fund etc.) şi faze de apărare;

8. profiluri longitudinale şi transversale prin diguri cu cote coronament proiectat şi existent, niveluri corespunzătoare celor 3 faze de apărare, cote teren în incinta şi în exteriorul incintei, niveluri maxime produse, puncte critice (treceri prin dig, zone endemice de producere a grifoanelor, a infiltraţiilor, lipsite de perdele de protecţie, eroziuni active de mal), mire locale cu cota "0" a acestora, anul executării profilurilor şi sistemul de referinţă etc.);

9. graficele dispecer ale acumulărilor;

10. chei limnimetrice pentru descărcătorii de suprafaţă, pentru golirile de fund, la mirele avertizoare şi locale, grafice de corelaţie între acestea;

11. benzi inundabile pe cursurile de apă din sistem, pentru debite cu asigurări de 10%, 5%, 1%, sau în lipsa studiilor hidrologice, pentru debite maxime cunoscute (scara 1:25.000, sau 1:50.000);

12. planurile de apărare ale Sistemelor hidrotehnice de la Dunăre sau de la râurile interioare cu incinte îndiguite vor conţine şi elemente legate de amenajările pentru desecare (suprafeţe apărate, caracteristici ale staţiilor de pompare şi canalelor principale de evacuare). Pentru Dunăre planurile de apărare vor conţine cu prioritate corelaţiile dintre mirele avertizoare din porturi şi mirele locale de la cantoane;

13. planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

14. planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare.

Art. 2. - Planurile de apărare ale sistemelor hidrotehnice se avizează de către Direcţiile de Ape din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi se aprobă de către preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.

Pentru sistemele hidrotehnice de la Dunăre avizarea se va face şi de către Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, apoi se transmite comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, fiind parte componentă distinctă a planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1c)
la regulament

CONŢINUTUL PLANULUI JUDEŢEAN
 de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă


Art. 1. - Planul de apărare al comitetului judeţean reprezintă o sinteză a planurilor comitetelor şi ale obiectivelor, a planurilor sistemelor hidrotehnice şi a planurilor de avertizare-alarmare în aval de baraje.

Planul judeţean corelează elementele tehnice, organizatorice şi informaţionale ale planurilor locale aprobate de preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi va avea următorul conţinut:

1. ordinul prefectului de constituire a Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi a Grupului de suport tehnic;

2. componenţa nominală a Comitetului judeţean şi a Grupului de suport tehnic, cu telefoanele (fix si mobil) de la serviciu şi domiciliu, fax, adresele de e-mail;

3. un scurt memoriu de prezentare a judeţului, care să cuprindă: localităţile afectate de inundaţii, atât din revărsări ale cursurilor de apă, cât şi din scurgeri de pe versanţi, precum şi situaţia apărării acestora cu lucrări corespunzătoare sau nu clasei de importanţă actuală, a obiectivelor apărate, cuprinse într-un tabel.

Într-un tabel întocmit pe verso celui menţionat mai sus se vor prezenta măsuri de observare şi intervenţie la fiecare din mărimile caracteristice de apărare şi zonele stabilite pentru inundare dirijată în situaţii deosebite, pentru apărarea unor localităţi şi obiective, luate la nivel judeţean.

Caracterizarea fizico-geografică şi regimul hidrometeorologic se vor prezenta foarte pe scurt menţionându-se zonele despădurite unde se produc violente scurgeri de pe versanţi, cu afectarea de obiective, zone în care s-au produs ploi cu intensităţi excepţionale, debite istorice înregistrate pe cursurile de apă din judeţ.

4. schema sinoptică a sistemului informaţional hidrometeorologic şi operativ pentru judeţ, care va cuprinde: staţiile pluviometrice, hidrometrice, meteorologice şi hidrologice, centrele meteorologice regionale, Centrul operativ al Direcţiei de Ape, Centrul operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor, unităţile teritoriale ale SC HIDROELECTRICA SA, ale ANIF, comitetele locale, cu legăturile între acestea şi Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi cu Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă. Schema sinoptică va cuprinde şi legătura cu Comitetul ministerial şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă, cu comitetele judeţene învecinate, precum şi, după caz, cu organele de apărare din ţările vecine;

5. tabelul-tip cuprinzând elementele tehnice de apărare ale comitetelor locale, care va cuprinde:
- numărul curent;

- comitetul local;

- localizarea hidrografică, curs de apă (toate cursurile de apă de pe raza localităţii permanente şi nepermanente);

- numere de telefon, fax, de la primării, posturi de poliţie, şcoli;

-amplasament staţie hidrometrică locală;

- mărimi locale de apărare (CA, CI, CP, Faze de apărare la diguri);

- amplasament staţia pluviometrică sau hidrometrică avertizoare (zonală);

- valorile caracteristice de avertizare zonale (niveluri sau precipitaţii), aferente mărimilor de atenţie, inundaţii şi de pericol;

- timpul mediu de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiectiv sau timpul de propagare a viiturii de la staţia hidrometrică avertizoare pâna la comitetul local;

- obiective aflate in zone de risc la inundaţii;

- construcţiile hidrotehnice cu rol de apărare existente;

-probabilitatea de inundare normată şi reală;

6. tabelul cuprinzând formaţiile de intervenţie constituite la nivel judeţean pentru sprijinirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă;

7. tabelul cuprinzând mijloacele de intervenţie disponibile la comitetul judeţean cu indicarea unităţii care le deţine (adresa, telefonul);

8. tabelul cuprinzând stocul de materiale şi mijloace de apărare existent la nivelul judeţului, obţinut prin însumarea stocurilor existente la unităţile deţinătoare de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare şi la comitetele locale;

9. benzile inundabile pe cursurile de apă pentru debite cu asigurări de 1%, sau pentru debite maxime istorice cunoscute, cu amplasarea localităţilor, obiectivelor importante, construcţiilor hidrotehnice existente, staţiilor hidrometrice, sediilor sistemelor hidrotehnice şi a cantoanelor de exploatare cu magazii de materiale, zonelor stabilite pentru inundare dirijată, etc. (scara 1:25.000, sau 1:50.000);

10. profilurile longitudinale şi transversale prin diguri şi baraje, care vor conţine: nivelul coronamentului proiectat şi existent, nivelul maxim de calcul, nivelurile maxime produse, punctele critice (trecerile prin dig, zonele cu grifoane, infiltraţii, zonele lipsite de perdele de protecţie, zonele cu eroziuni active de mal), cota terenului în incinta şi în exteriorul incintei, mirele locale cu cota "0" a mirei, nivelurile corespunzătoare celor trei faze de apărare, anul execuţiei profilurilor şi sistemul de referinţă;

11. harta judeţului (scara 1:200.000), cu amplasarea comitetelor locale prin numerotarea lor conform tabelului;

12. planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale-secţiunea aferentă judeţului;

13. planul de restricţii şi folosirea apei în perioade deficitare-secţiunea aferentă judeţului.

Art. 2. - Planul judeţean de apărare cuprinde distinct planurile de avertizare-alarmare a populaţiei, a obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la construcţii hidrotehnice (Anexa nr. 1g)), şi planurile de apărare a sistemelor hidroameliorative de la Dunăre.

Art. 3. - Planul judeţean de apărare se întocmeşte prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor, se aprobă din punct de vedere organizatoric de către prefectul judeţului, se verifică de către Centrul operativ al Comitetului ministerial şi se aprobă de către preşedintele Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă.

 

 

ANEXA Nr. 1d)
la regulament

CONŢINUTUL PLANULUI BAZINAL
 de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale,
întocmit de către Direcţiile de Ape din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române"


Art. 1. -
Planul de apărare pe bazine hidrografice se constituie prin asamblarea planurilor judeţene de apărare privind sistemul informaţional şi de exploatare a construcţiilor hidrotehnice în condiţii de ape mari şi cuprinde:

1. tabelul nominal cuprinzând conducerea Direcţiei de Ape şi membrii Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă, cu adresele şi telefoanele (fix si mobil) de la domiciliu;

2. tabelul nominal cuprinzând componenţa comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi a Grupurilor de suport tehnic - din bazinul respectiv - mijloacele de telecomunicaţii şi telefoanele (fix si mobil) de la serviciu şi de la domiciliu ale membrilor acestora, astfel încât să se asigure în toate condiţiile comunicarea prognozelor şi avertizărilor la comitetele judeţene;

3. tabelul cu mijloacele de comunicaţie existente la centrele operative ale Direcţiilor de Ape, Sistemelor de Gospodărire a Apelor, unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, SC HIDROELECTRICA SA, etc.;

4. schema sinoptică a sistemului informaţional hidrometeorologic pe ansamblul bazinului hidrografic, cuprinzând unităţile meteorologice şi hidrologice din bazin, comitetele judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale şi obiectivele ce trebuie avertizate direct, precum şi legăturile cu Centrul operativ al Administraţiei Naţionale "Apele Române", Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi cu Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, precum şi cu Direcţiile de Ape vecine şi organele de ape din ţările vecine;

5. harta sistemului informaţional hidrometeorologic, întocmită la o scara de 1:200.000 sau 1:100.000, care cuprinde toate amenajările hidrotehnice ce pot produce inundaţii sau care au rol de apărare, amplasarea staţiilor şi posturilor hidrometrice şi pluviometrice;

6. lista staţiilor hidrometrice din reţeaua naţională şi de exploatare pe fiecare curs de apă, din vârf de bazin până la vărsare, cu mărimile caracteristice de apărare aferente, înscrise în următoarea ordine: staţie avertizoare, urmată de staţiile locale avertizate cu indicarea obiectivelor pentru care au fost stabilite, corelaţia dintre acestea;

7. reguli de exploatare coordonată pe timp de ape mari cu indicarea restricţiilor în exploatarea sistemelor hidrotehnice. Vor fi menţionate regulile de exploatare pe fiecare curs de apă, din vârful de bazin până la vărsare, sau până la frontieră, de la frontieră la vărsare, după caz (regulile de exploatare a acumulărilor permanente şi nepermanente existente pe cursul respectiv, indiferent de deţinător, inclusiv în situaţii de avarii, indicându-se mijloacele de alarmare existente la baraj şi în aval, reguli de exploatare la gheţuri). Se vor indica restricţiile în funcţionarea sistemelor de desecare pe timp de ape mari, zonele de inundare dirijată, precum şi funcţionarea derivaţiilor existente;

8. extrase din regulamentele privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apă ce formează frontiera sau sunt întretăiate de aceasta, precum şi din regulamentele privind transmiterea datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice din zonele de frontieră;

9. chei limnimetrice pentru fiecare staţie hidrometrică, graficele de corelaţie dintre mărimile zonale şi locale de apărare;

10. profiluri longitudinale pe cursurile de apă care să conţină linia talvegului, linia malurilor la debite medii, curbele suprafeţei libere a apei la probabilităţi caracteristice (1%, 5% şi 10%) cu poziţionarea posturilor hidrometrice şi a construcţiilor hidrometrice existente;

11. lista cuprinzând obiectivele inundabile, cu indicarea cotelor de apărare locale şi zonale (tabelar);

12. planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

13. planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare;

Art. 2. - Planurile de apărare pe bazine hidrografice se întocmesc de către Direcţiile de Ape, se verifică de către Administraţia Naţională "Apele Române" şi se aprobă de Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă.

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1e)
la regulament

 

CONŢINUTUL INFORMAŢIILOR, PROGNOZELOR ŞI AVERTIZĂRILOR care se transmit
de la Centrele operative ale Direcţiilor de Ape la comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi la obiectivele hidrotehnice prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor


Art. 1. - În situaţii meteorologice deosebite sau la prognozarea acestora, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi Administraţia Naţională de Meteorologie transmit avertizări de inundaţii sau de fenomene meteorologice periculoase la Centrul operativ al Administraţiei Naţionale “Apele Române” şi la Centrele operative ale Direcţiilor de Ape. Aceste avertizări sunt transmise de către Centrele operative ale Direcţiilor de Ape la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor pentru diseminarea lor la obiectivele hidrotehnice şi la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă prin centrele operaţionale ale Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi la Comitetele judeţene pentru ca acestea să intre în dispozitiv de apărare, în timp util. Se prezintă succint fenomenul, intensitatea, efectele posibile, zonele care pot fi afectate, momentul probabil al începerii acestuia şi durata.

În funcţie de evoluţia reală a fenomenelor se fac actualizări ale prognozei.

Art. 2. - După declanşarea ploilor sau încălzirea bruscă a vremii, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor-Centrul Naţional de Prognoze Hidrologice şi serviciile hidrologice din cadrul Direcţiilor de Ape elaborează prognoze conform tabelului de mai jos, pe cursurile de apă şi staţiile hidrometrice din bazin, din care să rezulte situaţia la zi, prognoza pentru 24 de ore şi valorile culminaţiei raportate la cotele de apărare, pe care le transmit la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor pentru a fi diseminate la obiectivele hidrotehnice şi la Comitetele locale prin Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă.

Art. 3. - În cazul pericolului de blocare a gheţurilor pe râuri se vor indica zonele cele mai periclitate şi amploarea posibilă a fenomenelor de iarnă.

Art. 4. – În caz de accidente la construcţii hidrotehnice se prezintă situaţia acestora, cu măsurile necesare în situaţii deosebite: descărcarea unor debite mari, pericol de avarii şi alte abateri de la regulamentele de exploatare.

 

 

 


Model de prognoză hidrologică elaborată de Centrul operativ al Direcţiei de Ape pentru comitetele judeţene şi de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor pentru Centrul operativ din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

Nr. crt.

Cursul de apă

Staţia hidro-metrică

Mărimi caracteristice de apărare

Ultima cotă citită

Variaţia

Valoarea culminaţiei atinse

Prognoza maximului

Situaţia şi

prognoza

gheţurilor

CA (cm)

CI (cm)

CP (cm)

H (cm)

Data (ora)

H (cm)

Faţă de cota din data, ora

H (cm)

0 (m3/s)

Data (ora)

H (cm)

0 (m3/s)

Data (ora)

 

 

 

ANEXA Nr. 1f)
la regulament

 

CONŢINUTUL INFORMAŢIILOR, PROGNOZELOR ŞI AVERTIZĂRILOR  care se comunică
Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Administraţia Naţională "Apele Române" şi Administraţia Naţională de Meteorologie


A. Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor:

1. în situaţii în care sunt prognozate depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE pe Dunăre şi râuri interioare transmite avertizare hidrologică sau alertă hidrologică, după caz, cu indicarea probabilităţii de producere a fenomenelor periculoase;

2. în situaţii de atingere a mărimilor caracteristice de apărare va comunica de două ori pe zi şi ori de câte ori apar schimbări sau amplificări semnificative ale fenomenelor hidrologice periculoase, situaţia şi prognoza hidrologică, după modelul de mai sus;

3. transmite zilnic situaţia şi prognoza hidrologică pe Dunăre, pentru 7 zile (tabelar şi grafic), situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare (inclusiv hărţi) şi situaţia şi prognoza formaţiunilor de gheaţă pe cursurile de apă;

4. transmite zilnic situaţia nivelurilor şi debitelor în principalele secţiuni de pe cursurile de apă interioare, precum şi prognoza acestora pe 24 ore .

B. Administraţia Naţională de Meteorologie

1. în situaţii în care sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, transmite informare, atenţionare sau avertizare meteorologică, la centrul operativ ministerial şi la Centrul operativ al Administraţiei Naţionale "Apele Române". Acestea sunt transmise de către Centrul operativ ministerial la Comitetele judeţene din zonele vizate;

2. transmite zilnic situaţia şi prognoza meteorologică pe 24 ore şi pe următoarele 3 zile.

3. transmite permanent imagini integrate ale radarelor din sistemul SIMIN, cantităţi de precipitaţii, temperaturi, înregistrate la nivelul întregii ţări;

4. transmite situaţia radar, elaborată de către Centrele meteorologice regionale, în cazul pericolului de ploi intense, căderi de grindina, intensificări de vant, căderi masive de zăpadă, cu indicarea zonelor afectabile şi a perioadei de producere a fenomenelor.

C. Administraţia Naţională "Apele Române":

1. transmite zilnic nivelurile şi debitele înregistrate şi în evoluţie pe cursurile de apă, după depăşirea cotelor de atenţie;

2. transmite zilnic situaţia lacurilor de acumulare şi a construcţiilor hidrotehnice, deciziile luate privind exploatarea acestora în perioadele de ape mari şi în perioadele deficitare, pregoliri ale acumulărilor permanente şi umpleri ale acumulărilor nepermanente pentru a corela situaţia hidrologică din bazin cu exploatarea construcţiilor hidrotehnice;

3. transmite, când este cazul, situaţiile periculoase la construcţiile hidrotehnice (depăşirea pragurilor critice la aparate de măsură şi control, infiltraţii, alunecări de taluzuri, blocări de vane etc.), măsurile luate la obiective, precum şi pe cele de avertizare în aval;

4. transmite informaţiile primare privind depăşirile mărimilor caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor, cantităţi de precipitaţii care depaşesc 15 l/mp în 24 ore înregistrate la posturile pluviometrice proprii, situaţii deosebite pe cursurile de apă în perioade deficitare, efectele fizice ale apelor mari şi mici, pierderile de vieţi omeneşti şi alte date primare pe care le primeşte de la Direcţiile de Ape;

5. transmite situaţia poluărilor accidentale pe cursurile de apă, conform fişei-tip de avertizare stabilită prin SAPA-ROM, precum şi informaţii suplimentare asupra evoluţiei şi măsurilor luate pentru combaterea acestora;

6. după perioadele de ape mari, va transmite Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă propuneri de lucrări de refacere şi de completare a construcţiilor hidrotehnice afectate sau care au avut un comportament necorespunzător, precum şi propuneri de lucrări noi pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi posibilităţi de realizare (surse de finanţare).

 

 

ANEXA Nr. 1g)
la regulament

 

CONŢINUTUL PLANULUI DE AVERTIZARE ALARMARE
 a populaţiei, obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la construcţii hidrotehnice


Art. 1. - Se întocmesc planuri de avertizare-alarmare la toate barajele care îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile: înălţimea de la talveg la coronament mai mare de 10 m, un volum mai mare de 10 milioane m3, existenţa în aval a localităţilor şi obiectivelor la distanţe mai mici de 10 km de secţiunea barajului.

Se întocmesc planuri de avertizare-alarmare şi pentru barajele mai mici de 10 m şi cu un volum mai mic de 10 milioane m3 şi pentru alte construcţii hidrotehnice, dacă prin avarierea lor pot produce pierderi de vieţi omeneşti şi importante pagube materiale în localităţile sau la obiectivele situate în aval.

Art. 2. - Conţinutul-cadru al planului este următorul:

A. Foaia de capăt pe care se vor menţiona:

- Titlul: Plan de avertizare-alarmare în caz de accident la barajul ..., construcţia hidrotehnică ...

- Avizat:

Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă;

Administraţia Naţională "Apele Române" - Direcţia Apelor ... (pentru barajele terţilor);

Administraţia Naţională "Apele Române"- pentru barajele din administrare

- Aprobat:

Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă;

Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă-Preşedinte-Ministrul Mediului şi Gospodăririi Apelor

- Întocmit:

- Deţinătorul/administratorul acumulării (barajului);

- Proiectant;

- Perioada de valabilitate a planului (10 ani).

B. Piese scrise:

1. descrierea amenajării şi a barajului care realizează retenţia;

2. ipoteze de avariere luate în considerare la calculul zonelor inundabile;

3. descrierea sistemului informaţional, inclusiv a celui de avertizare sonoră;

4. situaţiile şi decizia de declanşare a sistemului de alarmă. Responsabilităţi privind luarea deciziei de alarmare pe cele trei trepte de periculozitate (numele responsabililor, telefoane de contact-fix şi mobil);

5. căile de transmitere a deciziilor, responsabilităţile şi modul de acţionare a sistemului de alarmare. Localităţile din aval, în care există sisteme de avertizare, tipul de semnal pentru diferite situaţii critice, locurile unde sunt afişate pentru populaţie, deciziile, măsurile, obligaţiile autorităţilor publice locale şi cele ale cetăţenilor;

6. măsuri ce se iau la atingerea pragurilor critice. Măsuri de protecţie a populaţiei împotriva undelor de rupere: evacuarea şi dispersarea în zone neinundabile, protecţia împotriva intemperiilor, asistenţa medicală, asigurarea cu materiale şi alimente etc.

C. Materiale grafice:

1. tabelul cu comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din aval de baraje. Se vor preciza persoanele responsabile pentru declanşarea sistemelor de avertizare din localităţi, luarea deciziilor de evacuare şi de salvare a populaţiei şi bunurilor, precum şi permanenţele unde se transmit avertizări şi alarmări la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din aval, primării, poliţie, protecţie civilă (adresele, numerele de telefon-fix şi mobil, de la serviciu şi de la domiciliu);

2. tabelul, pe comitete locale, cu localităţile, cartierele, agenţii economici şi instituţiile publice care se evacuează preventiv, în caz de pericol iminent (oameni, animale, bunuri aferente), mijloacele de transport şi locul de dispersare a acestora;

3. tabelul cu persoanele responsabile de supravegherea construcţiilor în caz de pericol de avariere (adresele şi telefoanele acestora);

4. planurile de situaţie 1:10.000 sau 1:25.000, după caz, cu trasarea zonelor de afectare după 60 minute, ca şi zona maximă de afectare, cu indicarea timpilor de parcurgere a undei de rupere calculate în ipoteza "lac plin" şi rupere 100%;

5. ca la pct. 4, pentru zona afectată la avariere medie 50%. Pe planuri se vor amplasa obiectivele economice şi sociale periclitate, mijloacele sonore de alarmare, centrul de comandă a acestora, zonele şi căile de evacuare a populaţiei şi animalelor în afara zonei periclitate, zonele de evacuare;

6. profilul longitudinal al curbei suprafeţei libere a undei de rupere, cu precizarea timpului de parcurgere şi a poziţiei obiectivelor periclitate;

7. schemele sinoptice informaţionale de supraveghere a comportării construcţiilor hidrotehnice şi a aparaturii de măsură şi control;

8. schemele sinoptice de avertizare hidrometeorologică a construcţiilor hidrotehnice;

9. schemele sinoptice de avertizare a obiectivelor periclitate în caz de avariere.

Art. 3. - Planurile se întocmesc de către deţinătorii/administratorii lucrărilor prin proiectanţi de specialitate, conform prevederilor din instrucţiuni şi se avizează de către Direcţiile de Ape pentru barajele deţinute de ceilalti agenţi economici şi de către Administraţia Naţională "Apele Române", pentru lucrările din administrare proprie.

Responsabilitatea prezentării acestor planuri pentru aprobare Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă revine unităţii care are în administrare construcţia hidrotehnică.

Un rol deosebit în stabilirea sistemului de alarmă acustică şi a zonelor şi căilor de evacuare a populaţiei şi a bunurilor revine Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă cu care deţinătorii şi proiectanţii vor colabora şi vor obţine avizele solicitate de acestea.

 

ANEXA Nr. 1h)

la regulament

 

CONŢINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE
ce se transmit zilnic de către Comitetele locale (primării) şi de la centrele operative ale unităţilor judeţene ce monitorizează efecte ale fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, la Comitetele judeţene (Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă) şi la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor şi de la Comitetul judeţean, prin Grupul de suport tehnic, la Centrul Operativ din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor- pe timpul producerii fenomenelor periculoase

 

Art. 1. - Rapoartele operative vor cuprinde:

1. modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantităţi cumulate de precipitaţii căzute pe întreaga perioadă de producere a acestora, cantităţi totale de precipitaţii cumulate cu echivalentul în apă al stratului de zapadă existent, revărsări cursuri de ape, blocaje gheţuri, scurgeri de pe versanţi, căderi de grindină, furtună, căderi masive de zapadă, mărimi caracteristice de apărare atinse, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice), pe unităţi administrative şi râuri, de la un raport la altul;

2. situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic).

 

Model

Nr. crt.

Municipiul, oraşul, comuna/localităţi aparţinătoare/ bazin hidrografic

Obiective afectate

Cauzele afectării

1.

Comuna……..

victime omeneşti

-nr. case din care

*distruse

*avariate

-nr. anexe gospodăreşti

-nr. obiective socio-economice (se menţionează şcoala, grădiniţa, spitalul, biserica, etc)

-nr. poduri şi podeţe

-km DN

-km DJ+DC

-km drum forestier

-ha teren agricol

-km reţele de alimentare cu apă

-nr. fântâni

-animale moarte

-nr. construcţiilor hidrotehnice) denumirea lor şi deţinătorul)

-reţele electrice

-reţele telefonice

-revărsare râu, pârâu , vale nepermanentă (nominalizarea lui)…..,

-blocaje de gheţuri

-scurgeri de pe versanţi

-băltiri, ape interne

-grindină, furtună, căderi   masive de zapadă, depuneri de gheaţă şi chiciură, etc

-rupere dig râu, avariere baraj, etc

-etc.

 

3. colaborarea cu ţările vecine în conformitate cu Regulamentele comune

4. măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice: avertizarea populaţiei, forţe de intervenţie care acţionează, evacuarea populaţiei, cazare, alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilor şi obiecte de primă necesitate, modul de exploatare şi de comportare a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, volume acumulate în acumulările permanente şi nepermanente, manevrele efectuate la baraje şi derivaţii de ape mari, modul de funcţionare al staţiilor de pompare pentru desecare, capacitatea acestora de evacuare, probleme întâmpinate în aplicarea deciziilor, etc.

5. măsuri necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor (tăierea controlată a digurilor, evacuarea apelor din incinte, etc.)

6. construcţii hidrotehnice afectate

7. valoarea preliminară a pagubelor stabilită de Comitetele pentru situaţii de urgenţă

Art. 2. - Rapoartele operative se transmit zilnic de către Comitetele locale (primării) şi de Centrele operative ale unităţilor judeţene ce monitorizează efecte ale fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, la Comitetele judeţene (Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă) şi la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor-în situaţiile de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale.

Art. 3. - Rapoartele operative sunt semnate de către preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă (primarul localităţii).

Art. 4. – După acelaşi model se întocmesc şi Rapoartele operative care se transmit prin grija Grupului de suport tehnic din cadrul Comitetului judeţean la Centrul Operativ din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. Aceste Rapoarte operative sunt semnate de către şeful Grupului de suport tehnic.

Art. 5. – Rapoartele operative întocmite la nivel judeţean vor cuprinde pagubele produse pe fiecare unitate administrativă (comună, oraş, municipiu), precum şi centralizarea acestora pe tipuri de obiective afectate şi vor fi transmise până la revenirea la situaţia normală.

Art. 6. – Se vor întocmi Rapoarte operative şi pentru secetă hidrologică.

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1i)
la regulament

CONŢINUTUL RAPORTULUI DE SINTEZĂ
privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale din judeţul………….perioada…………….


Art. 1. - Rapoartele de sinteză se întocmesc de către Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi se transmit Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă, în termen de maxim 30 de zile de la producerea fenomenelor.

Rapoartele de sinteză se întocmesc pe baza constatărilor efectuate la nivelul comitetelor locale de către comisii numite de primari şi validate de către comisiile de specialitate pe domenii (construcţii, agricol, drumuri, reţele electrice, telefonice, edilitar-gospodăreşti etc.), numite de prefecţi. Din aceste comisii vor face parte şi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale "Apele Române" (Sisteme de Gospodărire a Apelor sau Sisteme Hidrotehnice).

Art. 2. - Raportul de sinteză va conţine:

1. evoluţia fenomenelor hidrometeorologice în raport cu mărimile caracteristice de apărare (cantităţi de precipitaţii căzute-precipitaţii maxime înregistrate şi precipitaţii cumulate care au condus la inundaţii, cursurile de apă pe care s-au produs, niveluri atinse în raport cu mărimile caracteristice de apărare, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, viteze ale vântului, diametrul maxim al grindinei, grosimi maxime ale stratului de zăpadă, etc.), precum şi producerea şi evoluţia poluării accidentale;

2. organizarea şi desfăşurarea acţiunilor operative de apărare (măsuri preventive, măsuri de intervenţie operativă, măsuri de evacuare, forţe şi unităţi care au acţionat, funcţionarea fluxului informaţional de avertizare-alarmare a populaţiei, funcţionarea fluxului informaţional cu ţările vecine);

3. efectele fenomenelor hidrometeorologice, poluărilor accidentale-pagube fizic şi valoric, cuprinse într-un tabel întocmit după modelul de mai jos:

 

 

 

Model:

Municipiul, oraşul, comuna/localităţi aparţinătoare

Obiective afectate

Cauzele afectării

 

 

 

fizic

valoric

(mil.lei)

 

 

Comuna……..

-victime omeneşti

-nr. case din care

*distruse

*avariate

-nr. anexe gospodăreşti

-nr. obiective socio-economice (se menţionează şcoala, grădiniţa, spitalul, biserica, etc)

-nr. poduri şi podeţe

-km DN

-km DJ+DC

-km drum forestier

-ha teren agricol

-km reţele de alimentare cu apă

-nr. fântâni

-animale moarte

-nr. construcţiilor hidrotehnice (nominalizare:dig, râu…reg. râu, etc, deţinător)

-reţele electrice

-reţele telefonice

 

-revărsare râu, pârâu , vale nepermanentă (nominalizarea lui)…..

-blocaje de gheţuri,

-scurgeri de pe versanţi

-băltiri, ape interne, etc

-evacuări din lacuri de acumulare,

-grindină, furtună, căderi   masive de zăpadă, depuneri de gheaţă şi chiciură, etc

-rupere dig râu, avariere baraj, etc

-etc.

 

 

 

 

TOTAL JUDEŢ

Nr. total localităţi afectate

-victime omeneşti

-nr. case din care

*distruse

*avariate

-nr. anexe gospodăreşti

-nr. obiective socio-economice

-nr. poduri şi podeţe

-km DN

-km DJ+DC

-km drum forestier

-ha teren agricol

-km reţele de alimentare cu apă

-nr. fântâni

-animale moarte

-nr. construcţiilor hidrotehnice

-reţele electrice

-reţele telefonice

 

Valoare (mil.lei)

Pierderile de vieţi omeneşti se vor menţiona nominal, cu specificarea împrejurărilor în care au survenit;

4. comportarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, modul în care s-a acţionat în raport cu prevederile regulamentelor de exploatare, volume acumulate în lacuri de acumulare care au condus la atenuarea undei de viitura, modul de funcţionare al staţiilor de pompare pentru desecare.

La Raport se va anexa “Situaţia construcţiilor hidrotehnice afectate de viituri” după modelul de mai jos:

Model:

Denumirea construcţiei/deţinător

Valoare (mil.lei)

Propuneri de surse financiare pt refacere

ANAR……

Primării….

ANIF

 

-buget de stat

-buget local

-surse proprii ale deţinătorilor

 

5. concluzii şi aprecieri, cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii de apărare şi a sistemului informaţional decizional, a planurilor de apărare şi a regulamentelor de exploatare, propuneri de lucrări noi cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, posibilităţi de realizare a acestora (surse de finanţare);
6. raportul se semnează de către preşedintele Comitetului judeţean, şeful Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi de către şeful Grupului de suport tehnic.

 

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

NORMATIV-CADRU

de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea efectelor poluărilor accidentaleArt. 1. – Deţinătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, comitetele locale şi unităţile potenţial poluatoare îşi constituie stocuri de materiale şi mijloace de intervenţie operativă, în baza prezentului Normativ-cadru, numai din sortimentele şi în cantităţile necesare în funcţie de amplasarea zonei, gradul de amenajare al acesteia, tipul de lucrări cu rol de apărare existente, specificul acţiunilor operative de apărare, pe baza experienţei anterioare.

Art. 2. - Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă au obligaţia de a verifica constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, conform prezentului normativ-cadru, de către comitetele locale.

Art. 3. - (1) Fondurile necesare pentru constituirea stocurilor de materiale şi mijloacelor de apărare vor fi asigurate din bugetul de stat, din bugetele locale şi din sursele proprii ale agenţilor economici implicaţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă.

(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat vor fi prevăzute distinct în bugetele Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, iar cele alocate de la bugetele locale, în bugetele comunelor, oraşelor şi judeţelor, după caz.

Art. 4. - (1) Materialele şi mijloacele de apărare se folosesc în acţiuni operative de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea efectelor poluărilor accidentale, pentru intervenţii la lucrări cu rol de apărare, de limitare a pagubelor, precum şi în acţiuni de prevenire şi pregătire pentru intervenţii (verificarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, a planurilor de apărare ale comitetelor locale şi ale agenţilor economici, precum şi în desfăşurarea exerciţiilor de simulare pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi poluărilor accidentale).

(2) Se pot folosi, de asemenea, în realizarea de către deţinători/administratori a unor reparaţii urgente ale lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor pentru refacerea continuităţii liniilor de apărare, cu obligaţia de a fi refăcute în cel mai scurt timp.

(3) Unele mijloace care presupun o continuitate în folosire pot deservi activitatea generala de întretinere a constructiilor cu rol de aparare împotriva inundatiilor. Acelasi regim au si mijloacele de calcul, masurare, transmisie si avertizare.

Art. 5. - Stocurile cu materiale si mijloace de aparare împotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale vor fi evidentiate distinct si depozitate separat in magazii corespunzator intretinute.
Art. 6. - Materialele si mijloacele de aparare prevazute în normativ pot fi înlocuite si cu alte sortimente cu efecte similare, la interventiile operative, în caz de ape mari, gheturi si poluari accidentale.
Art. 7. - Materialele si mijloacele de aparare pentru baraje, cuprinse în normativ, se refera în principal la barajele din pamânt si anrocamente. Pentru celelalte baraje detinatorii acestora vor asigura dotari specifice, corespunzator necesitatilor de interventie care se vor prevedea în regulamentele de exploatare si în planurile de aparare.

Art. 8. - Pentru calcularea necesarului de materiale si mijloace de aparare împotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale în cuprinsul prezentului normativ sunt indicate lucrarile si cursurile de apa pe categorii, dupa cum urmeaza:

- D1 - diguri la Dunare si râurile principale;

- D2 - diguri la celelalte cursuri de apa;

- R1 - zone inundabile neîndiguite la Dunare si râurile principale;

- R2 - zone inundabile neîndiguite la celelalte cursuri de apa;

- BP - baraje din pamânt;

- CH - alte constructii hidrotehnice, noduri hidrotehnice, prize etc.;

- SH, SM - statii hidrologice si statii meteorologice.

Art. 9. - Stabilirea râurilor si sectoarelor de râuri considerate principale, în sensul art. 8, precum si trecerea de la o categorie la alta se fac de catre Directiile de Ape din cadrul Administratiei Nationale "Apele Române".

Art. 10. - Materialele si mijloacele de aparare se prevad în planurile de aparare judetene, ale comitetelor municipale, orasenesti si comunale, ale sistemelor hidrotehnice.

Art. 11. - Pentru zonele neamenajate de pe cursurile de apa si pentru constructiile hidrotehnice proprii, cu rol de aparare împotriva inundatiilor, materialele si mijloacele de aparare se asigura de catre comitetele locale si agentii economici, care au obligatia sa puna la dispozitie organelor tehnice, în afara de forta umana si materialele si mijloacele de interventie pe care le detin si care au fost înscrise în planurile de aparare.

Art. 12. - Agentii economici care au obiective inundabile sau potential poluatori, precum si primarii municipiilor, oraselor si comunelor vor stabili în planurile de aparare modul de asigurare a materialelor si mijloacelor de interventie si locurile de depozitare.

Art. 13. – Modul de stabilire a cantitatilor de materiale si mijloace de aparare este urmatorul:

- cantitate/km lungime de dig sau lungime de cursuri de apa neamenajate, prin încadrarea într-una din coloanele 3-6;

- cantitati pe fiecare baraj sau alte constructii hidrotehnice, care necesita materiale de aparare;

- la rubrica “Mentiuni speciale” se stabilesc unele materiale, mijloace de aparare si cantitati în functie de specificul de organizare, pe sisteme de gospodarire a apelor, pe sisteme hidrotehnice, echipe de interventie, statii meteorologice si hidrometrice.

Art. 14. – Agentii economici care detin lucrari cu rol de aparare vor lua masuri pentru asigurarea rezervelor operative folosite în interventiile rapide la punctele critice, în special surse autonome de energie si iluminare, mijloace de interventie.

Art. 15. – În cazul cursurilor de apa neamenajate se vor prevedea materiale si mijloace de aparare numai pentru zonele cu puncte critice, cel mai frecvent afectate de inundatii, tinându-se seama de experienta anterioara.

Art. 16. – Materialele si mijloacele de aparare aferente obiectivelor situate în zona de influenta a lucrarilor hidrotehnice, care atenueaza sau deviaza apele de viitura (acumulari sau derivatii de ape mari), se pot reduce, fata de prevederile normativului, în proportie de pâna la 50%, cu conditia sa se mentina un grad de asigurare corespunzator.

Art. 17. – Stocurile de materiale si mijloacele de aparare, precum si locurile de depozitare a acestora vor fi aprobate o data cu planurile de aparare împotriva inundatiilor ale obiectivelor inundabile.
Art. 18. – Sistemele de alarmare, în caz de inundatii, prevazute în prezentul normativ, vor fi corelate cu sistemele de alarmare locale ale protectiei civile.

Art. 19. – (1) Dupa expirarea perioadei normate de folosire si functionare a materialelor si mijloacelor de aparare, o comisie constituita prin decizia conducatorului unitatii care le detine va inventaria materialele, obiectele de inventar si fondurile fixe, va stabili starea tehnica si destinatia acestora (scoaterea din uz sau folosirea în continuare).

(2) O parte din materialele lemnoase va fi folosita la constructii provizorii sau la acele lucrari de întretinere-reparatii care nu necesita materiale de calitate superioara sau va putea fi folosita în continuare ca stoc, pe o perioada determinata, stabilita de comisie.

Art. 20. – Materialele si mijloacele de aparare folosite în actiuni de interventie operativa si care nu mai pot fi recuperate se inventariaza de catre o comisie constituita prin decizia conducatorului unitatii care le detine, se consemneaza într-un proces-verbal ce va fi vizat de catre presedintele comitetului local pe teritoriul careia s-au desfasurat actiunile de interventie si, pe baza acestuia, se scad din stoc.


 

NORMATIV – CADRU

DE DOTARE CU MATERIALE SI MIJLOACE DE APARARE

IMPOTRIVA INUNDATIILOR, GHETURILOR SI COMBATEREA EFECTELOR POLUARILOR ACCIDENTALE

 

Tipul zonelor de aparare:

  • D1 diguri la Dunare si rauri principale;
  • D2 diguri la celelalte cursuri de apa;
  • R1 zone inundabile neindiguite la Dunare si rauri principale;
  • R2 zone inundabile neindiguite la celelalte cursuri de apa;
  • BP baraje de pamant;
  • CH alte constructii hidrotehnice, baraje din beton, anrocamente, noduri hidrotehnice, prize, etc.;
  • SH, statii hidrologice si hidrometrice;
  • T – Durata de functionare ori folosire.

 

Nr. Crt.

DENUMIREA MATERIALELOR SI MIJLOACELOR DE INTERVENTIE

U.M.

D1

(km)

D2

(km)

R1

(km)

R2

(km)

BP

(buc.)

CH

(buc.)

SH

T

(ani)

MENTIUNI SPECIALE

            CAP. A. MATERIALE DE APARARE

    1.

Snopi de fascine 0-30 cm, L=3-4 m (stocul de fascine daca nu a fost folosit in actiuni de aparare se va reinoi minim 1/3 din fiecare an)

buc.

75

50

15

10

50-100

50-100

-

1

pentru zone fara protectie forestiera cantitatile se pot majora cu 25 %

    2.

Pari din lemn rotund c.r. esenta tare Ø 8-12 cm; L=1-3 m

buc.

150-300

100-300

30

10

100-300

100-300

-

10

idem pct. 1

    3.

Piloti din lemn rotund c.r. esenta tare Ø 12-20 cm cu cerc de otel lat 30/3 mm (pentru D1, D2: L=3,6 ml, pentru R1, R2, L=2-4 ml)

buc.

50

20

-

-

4

2

-

10

 

    4.

Scanduri de 2,5 cm, L=4 ml, (cherestea clasele 4-5) – 0,0275 mc/buc.

mc

0,5

0,2

-

-

0,5

-

 

8

pentru zone fara perdele de protectie

    5.

Dulapi + palplanse (5 cm, l-20-25 cm)

mc

0,5

0,3

0,2

0,2

2

0,5

 

6

 

    6.

Cozi de lemn pentru unelte (rezerva)

buc.

 

 

 

 

 

 

 

2-4

20 % din numarul uneltelor cu cozi prevazute in normativ

    7.

Profile metalice usoare

kg.

20

10

-

-

30

10

 

15

 

    8.

Scoabe din otel rotund (Ø 18-20 cm)

buc.

50

20

-

-

20

2

 

15

 

    9.

Cuie cu lungimi diferite (2-20 cm)

kg

10

5

-

-

20

3

 

8

 

  10.

Sarma neagra Ø 2-4 mm

kg

15

8

9

2

10

10

 

8

 

  11.

Plasa sarma (zincata sau neagra) Ø 2-3 mm

kg

80

60

-

-

80

20

 

8

 

  12.

Saci de 50/80 cm pentru pamant din canepa, iuta, polietilena si sfoara pentru legat saci

buc.

200

120

10

10

200

100

 

8

0,5 ml sfoara pentru sac

  13.

Funii subtiri pentru asigurarea oamenilor si uneltelor Ø 15-10 mm

kg

2

2

0,2

0,1

50

2

 

8

 

  14.

Piatra bruta (blocuri de 15-30 cm), blocuri beton, piatra 200 – 1000 kg/buc.

mc

5

3

5

3

5

5

 

40

numai unde este nevoie (zone de eroziuni de mal, consolidari de diguri etc.)

  15.

Pietris sortat (Ø 7-15 mm)

mc

5

3

-

-

-

-

 

20

pentru zone cu grifoane

  16.

Folii de polietilena (cantitatea de folie rezultata din aplicarea normativului se va aproviziona esalonat, cate 1/5 din necesar)

 

kg mp

 

2,5

-

 

-

20

-

-

 

80

-

-

 

4

- pentru zonele expuse fara perdele de protectie

- pentru zone cu perdele 50 %

  17.

Geotextil

mp

100

60

-

-

-

-

 

10

- pentru zone cu grifoane cat este necesar

            CAP. B. CARBURANTI SI LUBRIFIANTI

  18.

Motorina, benzina, lubrifianti , ulei hidraulic, combustibil de tip “P”si aditivi pentru motorina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se asigura un stoc minim pentru functionarea utilajelor de interventie, statiilor de pompare si grupurilor de iluminat timp de 48 de ore. Uleiul hidraulic intr-o cantitate egala cu capacitatea instalatiei hidraulice.

Se asigura stocul pentru autoturismele de teren folosite in actiuni operative de aparare, precum si pentru verificarea in teren a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor si exercitii de simulare.

            CAP. C. MIJLOACE DE INTERVENTIE

  19.

Lanterne tubulare mari, lanterne cu acumulatori reincarcabili si alte mijloace de iluminat mobile cu accesorii de rezerva (incarcator acumulatori,baterii de rezerva, becuri, felinare, faclii)

buc.

4

0,2

1

0,2

4

4

1

8

3-4 felinare sau faclii pe canton

  20.

Bidoane de 10-20 l pentru petrol

buc.

 

 

 

 

 

 

 

8

Un bidon / canton

  21.

Petrol lampant

l

 

 

 

 

 

 

 

1

3 litri / felinar

  22.

Cazmale si lopeti cu cozi

buc.

4

4

1

1

10

4

 

2-4

50% cazmale

50% lopeti

20 buc pt fiecare canton;

20 buc. /formatie interventie

  23.

Tarnacoape si sape cu cozi

buc.

1

1

0,2

0,2

10

2

-

2-4

50% tarnocoape

50% sape

  24.

Furci de fier sau cangi de fier cu cozi

buc.

1

0,5

0,25

0,25

2

2

 

2-4

idem

  25.

Roabe metalice cu roti pe pneuri sau targi de lemn

buc.

2

1

-

-

4

1

 

2-4

idem 2

  26.

Maiuri pentru compactat pamant (din lemn sau metal); maiuri pentru batut pari

buc.

2

0,5

1

1

4

2

 

2-4

2 buc/sistem hidrotehnic(placi vibratoare)

  27.

Berbeci de mana in greutate de pana la 50 kg

buc.

0,5

0,4

0,2

-

2

1

 

2-4

5 buc/formatie de interventie

5 buc/sistem hidrotehnic

  28.

Ciocane diferite

buc.

0,5

0,5

-

-

3

3

 

2-4

5 buc/sistem hidrotehnic

  29.

Cleste de cuie combinat, patent izolant

buc.

0,1

0,1

-

-

1

1

 

2-4

 

  30.

Barde pentru cioplit si topoare

buc.

0,5

0,2

0,2

0,2

1

1

-

2-4

 

  31.

Sfredele de lemn diferite

buc.

0,3

0,2

-

-

0,3

0,3

 

2-4

 

  32.

Pile diferite

buc.

0,4

0,3

0,1

0,1

1

1

 

2-4

 

  33.

Fierastraie de mana, foarfece de taiat plasa

buc.

0,1

0,1

0,1

-

1

1

 

2-4

 

  34.

Fierastraie mecanice (drujbe)

buc.

x

x

x

x

-

-

2

2-3

2 bucati pe formatie de interventie / zona cu vegetatie

  35.

Cutitoaie pentru cioplit; dalti pentru lemn

buc.

0,4

0,2

0,2

0,2

1

1

 

10

50% cutitoaie

50% dalti pentru lemn

  36.

Galeti pentru apa sau bidoane din plastic si cani de apa

buc.

0,2

0,2

0,2

0,2

2

2

1

8

5 cani pentru o galeata sau bidon

  37.

Marmite pentru transport hrana

buc.

 

 

 

 

 

 

 

8

4 / sistem numai unde este cazul

  38.

Butoaie de tabla 100-200 l pentru utilaje de interventie

buc.

4

4

-

-

5

2

 

8

6 pe sistem hidrotehnic

  39.

Sonete de mana sau mecanice (L= 6 m cu berbec de 100-150 kg)

buc.

x

x

x

-

1

1

 

6-10

x) 2 pana la 4 buc. pe sistem hidrotehnic (in functie de nivelul de organizare al sistemului)

  40.

Barci de lemn metalice, fibra de sticla sau pneumatice cu rame, barci cu motor

buc.

x

x

x

-

1

1

1

12

x) una bucata / canton (functie de nivelul de organizare a sistemului: 30 % din numarul de barci se pot dota cu motoare de barca)

  41.

Salupe

buc.

x

-

-

-

-

-

 

20

x) una / sistem hidrotehnic cu lac de acumulare

una / unitatea care are in exploatare diguri la Dunare

o salupa rapida pt. unit. de gosp. apelor care adm. lucrari cu rol de aparare impotriva inundatiilor din Delta Dunarii

  42.

Bacuri dormitor

buc.

x

-

-

-

-

-

 

20

x) unul la fiecare sistem hidrotehnic: 2 la fiecare unitate care are in exploatere diguri la Dunare

  43.

Autoturisme de teren cu doua diferentiale dotate cu statii emisie – receptie fixe

buc.

x

x

x

x

-

-

 

6

x) 1 / sistem hidrotehnic, 1 /formatie de lucru,

1 / pe Sistem de Gospodarire a Apelor

  44.

Vagoane dormitor echipate cu utilitati

buc.

x

x

x

x

x

x

 

6

x) 1 / fiecare formatie de interventie sau cort; 4 calorifere /vagon dormitor

  45.

Bormasina electrica portabila;polizor electric portabil

buc.

x

x

-

-

1

-

 

10

x) 4 / sistem hidrotehnic

  46.

Frigidere 240 l

buc.

x

x

-

-

-

-

 

4-6

x) 1 / canton de exploatare de la diguri si baraje

x) 1/sediu formatie de lucru

  47.

Containere pentru materiale si echipamente de protectie, cazarmament, alimente nealterabile

buc.

x

x

-

-

-

-

 

10

x) 1 pentru fiecare formatie

  48.

Costum scafandru autonom

buc.

x

x

-

-

1

-

 

8

x) 1-2 pentru fiecare sistem hidrotehnic

  49.

Capre taluz

buc.

x

x

-

-

-

-

 

8

x) 1 / canton la Dunare

    1 / baraj

  50.

Binoclu

buc.

x

x

-

-

1

-

1

20

x) 1 / formatie de interventie

    1 / sistem hidrotehnic

  51.

Aparat foto

buc.

x

x

-

-

-

-

 

15

x) 1 / sistem hidrotehnic

1/formatie de lucru, 2/directie de ape

  52.

Rezervor combustibil de 10 t

buc.

x

x

-

-

1

-

 

8

x) 1 / canton, 1/sistem hidrotehnic, 1/Sistem de Gospodarire a Apelor

  53.

Camera video

buc.

-

-

-

-

-

-

 

15

1 pentru fiecare Sistem de Gospodarire a Apelor 

1/sistem hidrotehnic 

            CAP. D. MIJLOACE DE CALCUL, MASURARE, TRANSMISIE SI AVERTIZARE

  54.

Radio-telefoane fixe, portabile cu acumulatori, modem-uri, radio, acumulatori si piese de schimb

buc.

x

x

x

x

2

1

1

3-5

x) 1 buc RTF fix/ canton

    1 buc RTF portabil/la 5 km D1, D2 si 2buc /baraj

1 buc RTF portabil/sef formatie

1 buc RTF portabil/sef sistem

1 buc RTF portabil/formatie de interventie

  55.

Telefoane mobile

buc.

x

x

x

x

x

x

x

3-5

x)1 / sef formatie, sef sistem hidrotehnic,

1/canton exploatare

1/statie hidrometrica

  56.

Sirene, difuzoare pentru alarma, inxclusiv materiale necesare montarii

buc.

 

 

 

 

 

 

 

10

- in localitati si la obiective importante situate in aval de acumulari

- 2 / baraj

-autovehicule dotate cu sirene 2/Sistem de Gospodarire a Apelor

1/sistem hidrotehnic

  57.

Echipamente de prelucrare si transmitere automata a datelor (microcalculator PC, modem, telefax)

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5

- un set pentru Comitetul ministerial

- un set pentru fiecare Directie de Ape,  unitate ANIF, HIDROELECTRICA, Sistem de Gospodarire a Apelor, sistem hidrotehnic, formatie de lucru

-un fax/baraj

  58.

Pluviometre si nivelmetre de avertizare automata

buc.

 

 

 

 

 

 

 

8

6-8 pluviometre / sistem

6-8 nivelmetre / sistem

1 pluviometru/comitet local

  59.

Moristi hidrometrice cu tija

buc.

 

 

 

 

 

 

5

8

 

  60.

Teodolit electrooptic

Statie GPS (precizie 1-10 cm)

Statie totala

buc.

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1 buc. / sistem hidrotehnic

1 buc/Sistem de Gospodarire a Apelor

1 buc/Sistem de Gospodarire a Apelor

  61.

Nivela NI – 007 cu trusa

buc.

 

 

 

 

 

 

 

8

1 buc. / formatie de lucru

  62.

Ruleta 20 – 50 m

buc.

 

 

 

 

 

 

 

8

2 buc. / sistem hidrotehnic

2 buc/formatie de interventie

  63.

Set mira + placute

buc.

 

 

 

 

 

 

1

8

1 buc. / formatie de lucru,

1 buc/sistem hidrotehnic

  64.

Sistem dedicat de transmisie prin dial-up (computer +modem+linie telefonica)

buc

 

 

 

 

 

 

 

5

1 buc/Sistem de Gospodarire a Apelor

            CAP. E. MIJLOACE FIXE DIVERSE

  65.

Grupuri electrogene cu anexe pentru iluminat

buc.

x

x

x

x

1

1

 

8

x) 1 / sistem hidrotehnic

     1 / formatie de interventie

     1 / Sistem de Gospodarire a Apelor

     1/canton de exploatare

  66.

Reflectoare (faruri, cablu izolant pentru reteaua de reflectoare);

- cablu pentru iluminat

- izolator pentru prinderea cablului, fasunguri, intrerupatoare, becuri, etc.

 

buc.

ml

buc.

 

 

 

 

 

 

 

8

x) 1 / sistem hidrotehnic

     1 / formatie de interventie

     1 / Sistem de Gospodarire a Apelor

     1/canton de exploatare

  67.

Agregate pentru sudura electrica sau oxiacetilenica si materiale de sudura, truse aferente

buc.

x

x

x

x

1

1

 

10

- cate 4 buc. de grup electrogen + 2 buc. de rezerva/formatie de interventie

- cate 100 ml de grup electrogen

- cate 200 buc. de fiecare grup electrogen

  68.

Motopompe cu anexe si 150 ml conducta sau furtun

buc.

x

x

x

x

1

-

 

8

x) 1 / sistem hidrotehnic

     1 / formatie de interventie

     1 / Sistem de Gospodarire a Apelor

  69.

Pompe submersibile pentru epuismente

buc.

x

x

x

x

1

1

 

8

x) 2 / formatie de interventie

  70.

Motocositori (multifunctionale)

buc.

x

x

x

x

2

x

x

6-10

x) 2-4 buc. / sistem hidrotehnic,

 2 buc/formatie de lucru

  71.

Utilaje terasiere (buldozer, excavator) cu piese de schimb aferente

buc.

x

x

x

x

x

x

x

4-8

x) 1buc. buldozer / formatie de interventie

1 buc. excavator/formatie de interventie

  72.

Tractor articulat forestier(TAF) pentru tractarea plutitorilor mari+cablu flexibil

buc

x

x

x

x

x

x

x

4-8

x) 1 buc/Sistem de Gospodarire a Apelor

  73.

Autobasculanta pentru transport materiale de interventie

buc

 

 

 

 

 

 

 

4-6

1 buc/formatie de interventie

            CAP. F. ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, SIGURANTA SI CAZARMAMENT

  74.

Cizme de cauciuc scurte si lungi

per.

X

x

-

-

5

5

2

2

x) 20 perechi / formatie de interventie

  75.

Mantale de ploaie cu glugi

buc.

x

x

-

-

5

5

2

3

x) 20 perechi / formatie de interventie

  76.

Salopete din doc sau impermeabile. Costume vatuite

buc.

x

x

-

-

8

8

2

3

x) 20 buc. / formatie de interventie

    10 buc. / sistem hidrotehnic

  77.

Pufoaice sau scurte imblanite

buc.

x

x

-

-

2

2

2

10

x) 20 buc. / formatie de interventie

     20-30 buc. / sistem hidrotehnic

     50% salopete

     50% costume vatuite

  78.

Caciuli de blana sau vatuite

buc.

x

x

-

-

 

 

 

10

x) 20 buc. / formatie de interventie

    20 buc. / sistem hidrotehnic

 

  79.

Manusi de protectie

buc.

x

x

-

-

 

 

 

4

20 pe formatie de interventie

  80.

Centuri, veste si colaci de salvare

buc.

x

x

-

-

5

5

1

2

20 pe formatie de interventie

  81.

Pieptare avertizoare (reflectorizante)

buc.

x

x

-

-

-

-

 

15

x) 20 pentru fiecare formatie de interventie

  82.

Casca de protectie

buc.

x

x

x

x

x

x

x

x

x) 20 buc/formatie de interventie

  83.

Bocanci

buc

x

x

x

x

x

x

x

x

x)20 buc/formatie de interventie

  84.

Paturi de fier, lemn sau pliante echipate cu saltele, perne si 2 seturi de paturi si lenjerie / pat

buc.

x

x

-

-

 

 

 

15

x) 20 pentru fiecare formatie de interventie

  85.

Dulap cazarmament

buc.

x

x

-

-

-

-

 

15

- se calculeaza in functie de spatiile de dormit din cantoane si din alte spatii gospodaresti folosite in timpul actiunilor de aparare

  86.

Bucatarie mobila

buc.

 

 

 

 

 

 

 

15

x) 2 buc / canton, 2 buc/sistem hidrotehnic, 2 buc/formatie de interventie

  87.

Filtru rapid pentru apa potabila

buc.

 

 

 

 

 

 

 

10

- 1 buc/canton de exploatare

  88.

Aragaz cu butelie, vesela, tacamuri pentru bucatarie

buc.

 

 

 

 

 

 

 

10

- 1 buc/pe canton+set vesela 12 persoane

-1 buc/sistem hidrotehnic

  89.

Corturi impermeabile

buc.

x

x

-

-

1

-

 

10

- se prevad la cantoane daca este cazul

  90.

Aparat radio + TV

buc.

x

x

-

-

-

-

 

4-6

x) 1 radio + 1 TV / canton

1 radio + 1 TV /formatie de lucru,

1 radio + 1 TV /sistem hidrotehnic

  91.

Boiler electric

buc.

x

x

-

-

-

-

 

4-6

x) 1 / canton

    1-2 / sistem hidrotehnic

  92.

Trusa medicala de prim ajutor

buc.

x

x

-

-

-

-

 

1

x) 1 / canton   

            CAP. G. MATERIALE CONSUMABILE PENTRU IGIENA SI CONSERVAREA MATERIALELOR

  93.

Sapun si detergenti

kg

x

x

-

-

-

x

x

1

x) 20 kg detergenti / canton, statie / an

x) 10 kg sapun / canton, statie / an

  94.

Materiale dezinfectante (var si cloramina)

kg

x

x

-

-

x

x

x

1

x) 5 kg var / canton, statie / an

x) 5 kg cloramina / canton, statie / an

  95.

Pudra talc, naftalina

kg

x

x

-

-

x

x

-

1

x) 5 kg / canton / an

  96.

Otrava de soareci

kg

x

x

-

-

x

x

-

1

x) 3 kg / canton / an

            CAP. H. MATERIALE SI MIJLOACE PENTRU INTERVENTIE LA GHETURI

  97.

Prajini din lemn de esenta tare pentru dirijarea sloiurilor

buc.

x

x

x

x

x

x

x

8

x) 5 la o echipa de interventie

  98.

Scanduri de rasinoase pentru asigurarea oamenilor (3-4 cm grosime, 20 cm latime, 4-5 cm lungime)

buc.

x

x

x

x

x

x

x

8

x) 5 la o echipa de interventie

  99.

Rangi de fier 2-4 m lungime

buc.

x

x

x

x

x

x

x

15

x) 2 la o echipa de interventie

100.

Fierastraie pentru gheata

buc.

x

x

x

x

x

x

x

10

x) 5 la o echipa de interventie

CAP.I . MATERIALE SI MIJLOACE DE INTERVENTIE PENTRU COMBATEREA EFECTELEOR POLUARILOR ACCIDENTALE

101.

Truse profesionale pentru interventii pe rauri

buc.

 

 

 

 

 

 

 

8

1 buc/Sistem de Gospodarire a Apelor

102.

Truse profesionale pentru interventii pe lacuri

buc.

 

 

 

 

 

 

 

8

1 buc/Sistem de Gospodarire a Apelor

103.

Trusa pentru determinarea rapida a tipului de substanta poluatoare

buc.

 

 

 

 

 

 

 

8

1 buc/Sistem de Gospodarire a Apelor

104.

Sistem de ancorare baraj plutitor pe maluri

buc.

 

 

 

 

 

 

 

5

3 buc/Sistem de Gospodarire a Apelor

105.

Sistem tip funicular mobil pentru pozitionarea barajului plutitor

buc.

 

 

 

 

 

 

 

5

1 buc/Sistem de Gospodarire a Apelor

106.

Barci pneumatice

buc.

 

 

 

 

 

 

 

12

2 buc/Sistem de Gospodarire a Apelor

107.

Grup electrogen portabil

buc.

 

 

 

 

 

 

 

8

1 buc/Sistem de gospodarire a apelor

108.

Compresor portabil

buc.

 

 

 

 

 

 

 

8

1 buc/Sistem de Gospodarire a Apelor

109.

Sistem de vedere pe timp de noapte

buc.

 

 

 

 

 

 

 

15

2buc/Sistem de Gospodarire a Apelor

110.

Binoclu infrarosii

buc.

 

 

 

 

 

 

 

20

2 buc/Sistem de Gospodarire a Apelor

111.

Reflectoare portabile

buc.

 

 

 

 

 

 

 

8

4 buc/Sistem de Gospodarire a Apelor

112.

Electropompe

buc.

 

 

 

 

 

 

 

8

2 buc/Sistem de Gospodarire a Apelor

113.

Baraje absorbante plutitoare

buc.

 

 

 

 

 

 

 

2

5 baraje x latimea max. a cursului de apa

1 baraj de 500 m/Directie de Ape(pentru poluari marine)

114.

Panza hessiana

buc.

 

 

 

 

 

 

 

2

300 ml/formatie de interventie

115.

Baloti paie

buc.

 

 

 

 

 

 

 

 

50 buc/formatie de interventie

116.

Funie sintetica

ml

 

 

 

 

 

 

 

8

150 ml/formatie de interventie

117.

Pari de lemn

buc.

 

 

 

 

 

 

 

8

100 buc/formatie de interventie

118.

Cangi PSI

buc.

 

 

 

 

 

 

 

8

5 buc/formatie de interventie

119.

Recipiente PVC 200 litri

buc.

 

 

 

 

 

 

 

8

5 buc/formatie de lucru

120.

Masti de gaze

buc.

 

 

 

 

 

 

 

8

2 buc/formatie

121.

Materiale absorbante tip spill-sorb

kg

-

-

-

-

200

100

500

2

 

122.

Saci cu absorbant HEGSORB

Kg.

-

-

-

-

200

100

500

2

 

123.

Saci cu absorbant HEGACID

kg

-

-

-

-

100

50

200

2

 

124.

Materiale absorbante ECO seria 200

kg

-

-

-

-

50

50

50

1

 

125.

Materiale asorbante ECO seria 300

kg

-

-

-

-

50

50

50

1

 

126.

Materiale absorbante ECO seria 400

kg

-

-

-

-

50

50

50

1

 

127.

Skimer pentru separare hidrocarburi

buc

 

 

 

 

 

 

 

5

2 buc/ Sistem de Gospodarire a Apelor

128.

Tanc(ponton) plutitor pentru colectare poluanti

buc

 

 

 

 

 

 

 

5

2 buc/ Sistem de Gospodarire a Apelor

129.

Perne absorbante, rulouri, cilindri absorbanti

buc

-

-

20

10

20

10

-

2

50 buc/ Sistem de Gospodarire a Apelor

130.

vidanje

buc

 

 

 

 

 

 

 

10

2 buc/ Sistem de Gospodarire a Apelor

131.

Materiale filtrante

tone

 

 

 

 

 

 

 

2

0,5 t / Sistem de Gospodarire a Apelor

132.

Recipienti de 1-5 litri pentru probe de apa si material biologic

buc

 

 

 

 

 

 

 

4-6

20 buc/laborator Sistem de Gospodarire a Apelor

133.

Sistem portabil TRAWAS pentru efectuarea determinarilor biologice

buc

 

 

 

 

 

 

 

8-12

1buc/Sistem de Gospodarire a Apelor

134.

Sistem de filtrare rapid cu pompe de vid manual

buc

 

 

 

 

 

 

 

6-10

1buc/Sistem de Gospodarire a Apelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01