Salt la conținutul principal
Versiune Romana           Versiune Engleza          
Situaţia hidrologică în timp real
Hărți de hazard și risc
Situația hidrologică zilnică
Volume lacuri zilnice
Fenomene de iarnă
Fazarea Proiectului WATMAN
Anunt Watman
Proiect D.I.A.N.A
Proiecte de acte normative
Contact
Comunicate presa
  
Se începe căutarea
 

Legislatie specifica

Directiva Cadru Strategia pentru Mediu Marin 2008/56/CE
Directiva Nitrati
Mecanism Economic
Exploatarea lucrărilor hidrotehnice
Inspecţia apelor
Investiţii
Consultarea publicului
Revista "Hidrotehnica"
Revista presei
Galerie
Posturi-concurs
LEGEA APELOR Nr. 107 din 25 septembrie 1996, cu modificarile si completari ulterioare
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificarile si completarile ulterioare
LEGE nr. 404 din 7 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române, cu modificarile si completarile ulterioare
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificarile si completarile ulterioare
LEGE nr. 400 din 27 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
HOTĂRÂRE nr. 1176 din 29 septembrie 2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificarile si completari ulterioare
ORDIN nr. 1012 din 19 octombrie 2005 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare
ORDIN nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, cu modificarile si completari
Ordin nr. 799 din 6 februarie 2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospopdărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor.
ORDIN nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, cu modificarile si completari ulterioare
ORDIN nr. 980 din 28 februarie 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire şi executare a garanţiei financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiţii de tip microhidrocentrale
HOTĂRÂRE nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, cu modificarile si completari ulterioare
HOTĂRÂRE nr. 632 din 20 iunie 2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificările şi completările ulterioare
ORDIN nr. 1222 din 8 octombrie 2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrare...
ORDIN nr. 798 din 31 august 2005 privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTĂRÂRE nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare
ORDIN nr. 9 din 6 ianuarie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare, cu modificarile si completarile ulterioare
ORDIN nr. 76/2006 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumularea Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor ......
HOTĂRÂRE nr. 546 din 21 mai 2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere.
ORDIN nr. 689 din 5 iulie 2006 pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul gospodăririi apelor, cu modificarile si completarile ulterioare
ORDIN nr. 1276 din 14 decembrie 2005 privind aprobarea Metodologiei de organizare, păstrare şi gestionare a Cadastrului apelor din România, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTĂRÂRE nr. 1038 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată de evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase.
ORDIN nr. 479 din 16 mai 2006 pentru aprobarea metodologiei şi chestionarelor de raportare a datelor din domeniul apelor, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTĂRÂRE nr. 100 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare ...
HOTĂRÂRE nr. 241 din 16 februarie 2006 privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificarile si completarile ulterioare
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, cu modificarile si completarile ulterioare
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, cu modificarile si completarile ulterioare
ORDONANTA DE URGENTA nr. 35 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, cu modificarile si completari
ORDIN nr. 192 din 2 august 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale
HOTĂRÂRE nr. 898 din 10 iunie 2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind exploatarea apelor subterane şi a zonelor de interfaţă dintre apele dulci şi cele sărate, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTĂRÂRE nr. 472 din 9 iunie 2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă, cu modificarile si completarile ulterioare
LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completari ulterioare
LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completari ulterioare
HOTĂRÂRE nr. 846 din 11 august 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung
Ordin nr. 1044 din anul 2005 din 27/10/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodaririi apelor
Hotararea nr. 270 din 3 aprilie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin
LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
LEGEA nr. 146 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
Ordin nr. 631 din 31 Martie 2015 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru ape,paduri si piscicultura nr. 377/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate
ORDIN nr. 2 din 4 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament.
ORDIN nr. 3404 din 10 septembrie 2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor
ORDONANŢA de URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 (actualizată) privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
HG nr. 846/11 august 2010- Strategia privind managementul riscului la inundatii
ORDIN nr. 873 din 21 februarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor
HOTĂRÂRE nr. 241 din 16 februarie 2006 privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice, al ministrului afacerilor interne și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 330/44/2178 pentru aprobarea manualului primarului pentru managementul situațiilor de urgență
Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice, al ministrului afacerilor interne și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 330/44/2178 pentru aprobarea manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență
HOTARARE nr. 328 din 31 Martie 2010 privind actualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa, a tarifelor si a penalitatilor cu indicele de inflatie
HOTARARE nr. 80 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Planului national de management aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Romaniei
LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicata*) serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
  
Vizualizare: 
Sortare după atașăriUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
LEGEA APELOR Nr. 107 din 25 septembrie 1996, cu modificarile si completari ulterioareAtașare
LEGEA APELOR Nr. 107 din 25 septembrie 1996, cu modificarile si completari ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificarile si completarile ulterioareAtașare
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificarile si completarile ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
LEGE nr. 404 din 7 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române, cu modificarile si completarile ulterioareAtașare
LEGE nr. 404 din 7 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române, cu modificarile si completarile ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificarile si completarile ulterioareAtașare
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificarile si completarile ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
LEGE nr. 400 din 27 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"Atașare
LEGE nr. 400 din 27 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
HOTĂRÂRE nr. 1176 din 29 septembrie 2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificarile si completari ulterioareAtașare
HOTĂRÂRE nr. 1176 din 29 septembrie 2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificarile si completari ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDIN nr. 1012 din 19 octombrie 2005 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor, cu modificarile si completarile ulterioareAtașare
ORDIN nr. 1012 din 19 octombrie 2005 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor, cu modificarile si completarile ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDIN nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, cu modificarile si completariAtașare
ORDIN nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, cu modificarile si completariUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Ordin nr. 799 din 6 februarie 2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospopdărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor.Atașare
Ordin nr. 799 din 6 februarie 2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospopdărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor.Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDIN nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, cu modificarile si completari ulterioareAtașare
ORDIN nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, cu modificarile si completari ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDIN nr. 980 din 28 februarie 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire şi executare a garanţiei financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiţii de tip microhidrocentraleAtașare
ORDIN nr. 980 din 28 februarie 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire şi executare a garanţiei financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiţii de tip microhidrocentraleUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
HOTĂRÂRE nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, cu modificarile si completari ulterioareAtașare
HOTĂRÂRE nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, cu modificarile si completari ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
HOTĂRÂRE nr. 632 din 20 iunie 2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificările şi completările ulterioareAtașare
HOTĂRÂRE nr. 632 din 20 iunie 2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificările şi completările ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDIN nr. 1222 din 8 octombrie 2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrare...Atașare
ORDIN nr. 1222 din 8 octombrie 2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrare...Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDIN nr. 798 din 31 august 2005 privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare, cu modificarile si completarile ulterioareAtașare
ORDIN nr. 798 din 31 august 2005 privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare, cu modificarile si completarile ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
HOTĂRÂRE nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioareAtașare
HOTĂRÂRE nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDIN nr. 9 din 6 ianuarie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare, cu modificarile si completarile ulterioareAtașare
ORDIN nr. 9 din 6 ianuarie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare, cu modificarile si completarile ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDIN nr. 76/2006 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumularea Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor ......Atașare
ORDIN nr. 76/2006 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumularea Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor ......Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
HOTĂRÂRE nr. 546 din 21 mai 2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere.Atașare
HOTĂRÂRE nr. 546 din 21 mai 2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere.Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDIN nr. 689 din 5 iulie 2006 pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul gospodăririi apelor, cu modificarile si completarile ulterioareAtașare
ORDIN nr. 689 din 5 iulie 2006 pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul gospodăririi apelor, cu modificarile si completarile ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDIN nr. 1276 din 14 decembrie 2005 privind aprobarea Metodologiei de organizare, păstrare şi gestionare a Cadastrului apelor din România, cu modificarile si completarile ulterioareAtașare
ORDIN nr. 1276 din 14 decembrie 2005 privind aprobarea Metodologiei de organizare, păstrare şi gestionare a Cadastrului apelor din România, cu modificarile si completarile ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
HOTĂRÂRE nr. 1038 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată de evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase.Atașare
HOTĂRÂRE nr. 1038 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată de evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase.Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDIN nr. 479 din 16 mai 2006 pentru aprobarea metodologiei şi chestionarelor de raportare a datelor din domeniul apelor, cu modificarile si completarile ulterioareAtașare
ORDIN nr. 479 din 16 mai 2006 pentru aprobarea metodologiei şi chestionarelor de raportare a datelor din domeniul apelor, cu modificarile si completarile ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
HOTĂRÂRE nr. 100 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare ...Atașare
HOTĂRÂRE nr. 100 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare ...Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
HOTĂRÂRE nr. 241 din 16 februarie 2006 privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificarile si completarile ulterioareAtașare
HOTĂRÂRE nr. 241 din 16 februarie 2006 privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificarile si completarile ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, cu modificarile si completarile ulterioareAtașare
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, cu modificarile si completarile ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, cu modificarile si completarile ulterioareAtașare
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, cu modificarile si completarile ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDONANTA DE URGENTA nr. 35 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, cu modificarile si completariAtașare
ORDONANTA DE URGENTA nr. 35 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, cu modificarile si completariUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDIN nr. 192 din 2 august 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentaleAtașare
ORDIN nr. 192 din 2 august 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentaleUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
HOTĂRÂRE nr. 898 din 10 iunie 2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind exploatarea apelor subterane şi a zonelor de interfaţă dintre apele dulci şi cele sărate, cu modificarile si completarile ulterioareAtașare
HOTĂRÂRE nr. 898 din 10 iunie 2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind exploatarea apelor subterane şi a zonelor de interfaţă dintre apele dulci şi cele sărate, cu modificarile si completarile ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
HOTĂRÂRE nr. 472 din 9 iunie 2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă, cu modificarile si completarile ulterioareAtașare
HOTĂRÂRE nr. 472 din 9 iunie 2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă, cu modificarile si completarile ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completari ulterioareAtașare
LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completari ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completari ulterioareAtașare
LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completari ulterioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
HOTĂRÂRE nr. 846 din 11 august 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lungAtașare
HOTĂRÂRE nr. 846 din 11 august 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lungUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Ordin nr. 1044 din anul 2005 din 27/10/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodaririi apelorAtașare
Ordin nr. 1044 din anul 2005 din 27/10/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodaririi apelorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Hotararea nr. 270 din 3 aprilie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazinAtașare
Hotararea nr. 270 din 3 aprilie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazinUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996Atașare
LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
LEGEA nr. 146 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996Atașare
LEGEA nr. 146 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996Atașare
LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996Atașare
ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetarAtașare
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetarUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale RomânieiAtașare
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale RomânieiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Ordin nr. 631 din 31 Martie 2015 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru ape,paduri si piscicultura nr. 377/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializateAtașare
Ordin nr. 631 din 31 Martie 2015 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru ape,paduri si piscicultura nr. 377/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDIN nr. 2 din 4 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament.Atașare
ORDIN nr. 2 din 4 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament.Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDIN nr. 3404 din 10 septembrie 2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilorAtașare
ORDIN nr. 3404 din 10 septembrie 2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDONANŢA de URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 (actualizată) privind prevenirea şi controlul integrat al poluăriiAtașare
ORDONANŢA de URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 (actualizată) privind prevenirea şi controlul integrat al poluăriiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
HG nr. 846/11 august 2010- Strategia privind managementul riscului la inundatiiAtașare
HG nr. 846/11 august 2010- Strategia privind managementul riscului la inundatiiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ORDIN nr. 873 din 21 februarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelorAtașare
ORDIN nr. 873 din 21 februarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
HOTĂRÂRE nr. 241 din 16 februarie 2006 privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"Atașare
HOTĂRÂRE nr. 241 din 16 februarie 2006 privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice, al ministrului afacerilor interne și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 330/44/2178 pentru aprobarea manualului primarului pentru managementul situațiilor de urgențăAtașare
Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice, al ministrului afacerilor interne și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 330/44/2178 pentru aprobarea manualului primarului pentru managementul situațiilor de urgențăUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice, al ministrului afacerilor interne și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 330/44/2178 pentru aprobarea manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgențăAtașare
Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice, al ministrului afacerilor interne și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 330/44/2178 pentru aprobarea manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgențăUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
HOTARARE nr. 328 din 31 Martie 2010 privind actualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa, a tarifelor si a penalitatilor cu indicele de inflatieAtașare
HOTARARE nr. 328 din 31 Martie 2010 privind actualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa, a tarifelor si a penalitatilor cu indicele de inflatieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
HOTARARE nr. 80 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Planului national de management aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Romaniei Atașare
HOTARARE nr. 80 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Planului national de management aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Romaniei Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicata*) serviciului de alimentare cu apa si de canalizareAtașare
LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicata*) serviciului de alimentare cu apa si de canalizareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).

Vizualizarea Standard a listei se afișează, deoarece configurația site-ului nu acceptă foaia de date.

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01