Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Sediul Central al Apelor Romane
INHGA.RO
  
Se începe căutarea
 

Manualul Calităţii

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor este constituit conform prevederilor legale in vigoare, este persoana juridica romana, avand forma juridica de institutie publica cu personaliate juridica, organizata sub forma de institut naţional de cercetare dezvoltare, are cca. 264 salariati şi îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române şi Regulamentul  de organizare şi funcţionare propriu.

 

            INHGA are sediul în Bucuresti, Soseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97, cod 013686; fax +40 021 3181116; Email: relaţii@hidro.ro; tel.+40 021 3181115, cod de identificare fiscala R 18276140, cont IBAN: RO42 TREZ 7015 025X XX00 6300 deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti.

 

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor este autoritatea naţională în domeniu fiind subordonat direct Administraţiei Naţionale “Apele Române”. În cursul anilor, din 1951 până în prezent datorită diferitelor formule organizatorice, compartimentul de hidrologie al institutului a funcţionat în cadrul “Direcţiei Generale Hidrometeorologice” (1951-1959), ulterior în componenţa “Institutului de Studii şi Cercetări Hidrotehnice” (1959-1969), “Institutul de Studii şi Cercetări de Îmbunătăţiri Funciare şi Gospodărirea Apelor” (1969-1970) şi apoi în cadrul "Institutului National de Meteorologie si Hidrologie", care din decembrie 1998 s-a constituit in “Compania Nationala Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărirea Apelor". Din decembrie 2002, institutul funcţionează sub denumirea actuală.

 

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor are deopotrivă atribuţii de cercetare-dezvoltare şi de activităţi de servicii, pe o arie largă de expertiză care acoperă practic toate domeniile hidrologiei (în regim natural şi amenajat al apelor) precum şi ale gospodăririi apelor. Un domeniu în care activităţile s-au amplificat considerabil îl reprezintă integrarea dinamicii ecosistemelor în procesele hidrologice cantitative şi calitative.

Activitatea institutului este caracterizată printr-o dinamică a preocupărilor în concordanţă cu cea a cerinţelor care au evoluat de-a lungul anilor, de la înfiinţare şi până în prezent, astfel încât experienţa acumulată este deosebit de vastă.

Problemele utilizării complexe, integrale şi raţionale ale apelor ţării care au necesitat elaborarea şi reactualizarea planurilor generale de amenajare a bazinelor hidrografice au impus necesitatea de cunoaştere la nivel de detaliu a caracteristicilor sintetice ale elementelor hidrologice (de suprafaţă şi subterane) - parametrii hidrologici –care au constituit fundamentul proiectării tuturor uvrajelor hidrotehnice care stau la baza acestor amenajări. Pentru a veni în întâmpinarea acestor cerinţe, au fost dezvoltate studii şi cercetări privind asigurarea unei baze hidrometrice corespunzătoare. Studii de optimizare a reţelelor hidrometrice cantitative şi calitative, de metodologie a dezvoltării şi utilizării aparaturii hidrometrice, de prelucrare primară automată a datelor hidrometrice şi hidrogeologice şi de alcătuire pe suport magnetic bazei de date au constituit prima etapă de lucru reluată de fiecare dată de a lungul anilor pe măsura dezvoltării necesităţilor şi capacităţilor de computerizare a calculelor şi de organizare pe a bazelor de date. Proiectarea şi monitorizarea activităţii reţelei hidrometrice nationale precum şi a altor reţele speciale (Bazine reprezentative şi experimentale, reţeaua evaporimetrică) desfăşurată încă de la începutul activităţii constituie un prim aspect al experienţei institutului.

 

Rezolvarea problemelor puse de necesităţile de cunoaştere comprehensivă atât temporal cât mai ales spaţial a condus la dezvoltarea în că din anii 1952 a dezvoltării procedurilor de “regionalizare hidrologică”, ce a permis determinarea parametrilor hidrologici în orice punct al cursurilor de apă ale ţării. Aceste proceduri au fost în permanent dezvoltate odată cu preocuparea continuă de reactualizare a “Cadastrului Hidrologic al râurilor din România” care se referă la scurgerea medie, minimă, maximă şi de aluviuni pe cursurile de apă cadastrate

 


Formular cod F-M-05

 

 precum şi la “Cadastrul apelor subterane” (forajele de adâncime şi freatice atât de cercetare cât şi de exploatare.

Un domeniu special îl constituie elaborarea studiilor hidrologice pe Dunăre, în Delta Dunării si pe litoralul Mării Negre privind cercetarea interdependenţelor dintre factorii fizico-chimici şi biologici implicaţi în transportul poluanţilor pe Dunăre, Deltă şi litoralul Mării Negre, precum şi al proceselor morfologice ale acestui spaţiu

 

Un alt domeniu de o deosebită importanţa este dezvoltarea de modele matematice stocastice si deterministe ale scurgerii apei atât pentru simularea şirurilor hidrologice cât şi pentru elaborarea prognozelor hidrologice pe scurtă, medie şi lungă durată.

În paralel au fost dezvoltate activităţi de cercetare suport pentru cunoaşterea hidrologică şi dezvoltarea de modele matematice deterministe: cercetări ale formării scurgerii apei şi a influenţelor antropice asupra scurgerii pe versanţi în bazine reprezentative şi în staţii experimentale în care s-au determinat la micro-scară o serie de elemente sintetice asupra scurgerii maxime, medii, minime, şi de aluviuni precum elementele fundamentale ale bilanţului hidrologic precum infiltraţia apei în sol şi evapotranspiraţia. Au fost de asemenea abordate metode radiometrice în studiul apelor de suprafaţă şi subterane, şi a vârstei apelor subterane pe bază de izotopi de mediu.

            Elaborarea de diagnoze, avertizări şi prognoze hidrologice constituie o arie de expertiză foarte largă a institutului dezvoltată încă din anii ’60. Se elaborează o serie de informări şi materiale sintetice privind caracterizarea hidrologică unor intervale de timp precum şi caracterizarea şi evaluarea tendinţei de evoluţie a fenomenelor hidrologice periculoase (viituri, secete, gheţuri, etc.). De asemenea se elaborează buletine de diagnoză şi prognoză zilnică pentru râuri şi lacuri, buletine de prognoză de medie şi lungă durată pe 10 zile, o lună şi trei luni. Există capacitate de elaborare de prognoze speciale ale debitelor de apă: evoluţia lor în timpul unei perioade lunare (şi chiar mai lungă), prognoza podurilor de gheaţă şi a zăpoarelor, prognoze lunare ale apelor subterane, prognoze ale deplasării fronturilor de poluare în caz de poluări accidentale.

            O atenţie specială s-a dat avertizării şi prognozei viiturilor pentru care s-au dezvoltat modele matematice de nivel superior la standardele celor mai avansate pe plan internaţional. Folosirea prognozei cantitative a precipitaţiilor şi cuplarea modelelor matematice hidrologice cu cele de prognoză cantitativă a precipitaţiilor permite creşterea duratei de anticipare a prognozei în mod considerabil, fapt care, pe lângă creşterea preciziei şi integrarea prognozelor într-un sistem GIS, conduce la substanţiale îmbunătăţiri ale proceselor decizionale şi de intervenţie pentru limitarea pierderilor datorate inundaţiilor.

           

Impactul activităţilor antropice în bazine constituie un domeniu care beneficiază de a lungă experienţă şi de date din măsurători sistematice. Vulnerabilitatea lacurilor de acumulare la colmatări, analiza regională a scurgerii minime în regim amenajat, impactul modificărilor climatice potenţiale asupra scurgerii apei, identificarea si cartarea zonelor vulnerabile din punct de vedere al nutrienţilor şi cartarea zonelor limitrofe captărilor de apă din subteran, reprezintă capabilităţi suplimentare în acest domeniu.

           

Un domeniu de mare importanţă care este acoperit cu deosebită capabilitate îl reprezintă dezvoltarea schemelor planurilor de amenajare integrată a bazinelor hidrografice la nivelul întregii ţari. Se dispune de asemenea de a largă experienţă în domeniul elaborării studiilor de măsuri structurale şi nestructurale de apărare de inundaţii, precum şi de stabilire a debitelor de servitute şi salubre în caz de ape mici.

Experienţa din domeniul gospodăririi apelor se extinde de asemenea la soluţii de renaturare a râurilor prin evaluarea impactului ecologic al construcţiilor hidrotehnice asupra balanţei apei, a caracteristicilor scurgerii de suprafaţă şi subterane(supraexploatarea resurselor subterane). Vulnerabilitatea şi riscul fenomenelor hidrologice periculoase şi măsurile necesare de apărare sunt probleme la care se pot da soluţii competente, bazate pe o lungă experienţă.

 


Formular cod F-M-05

 

 Întreaga activitate se bazează pe o experienţă îndelungată în administrarea şi dezvoltarea “Sistemului naţional de gestiune a bazelor de date hidrologice şi hidrogeologice”, în elaborarea de softuri de gestiune a bazelor de date în suport GIS şi dezvoltarea de proceduri automate pentru sisteme suport de decizie.

           

Institutul are o lungă experienţă în dezvoltarea de programe de cercetare –dezvoltare patronate şi /sau finanţate de Programul Hidrologic Internaţional-UNESCO, Programul Hidrologic Operaţional - Organizaţia Meteorologică Mondială, Uniunea Europenă şi NATO. Se menţionează în această ordine de idei:

 

-            Proiectul “Country Study project on Climate change impact on water resources and adaptation measures” finantat de Agentia de mediu a SUA. (1996- 1998)

-            Proiectul 1.1  PHI-UNESCO :FRIEND- AMHY (Coordonator international la tema “Regimuri Hidrologice”- 1991-2003.)

-            Proiectul:”EV5V-CT93-0293/CT94-0114: Impact of climate change on hydrological regimes and water resources in Europe. Beneficiar: European Union. (1996-1997)

-            Proiectul Uniunii Europene EROSLOPE privind eroziunea pe versanţi în cooperare cu Germania şi  Slovenia(1994-1996)

-            Proiectul 7 “Regionalization of the maximum discharges in the Danube River Basin “ din cadrul programului UNESCO -PHI de cooperare regionalã a tãrilor dunãrene - 1997 -1998

-            Proiectul 5.1. “Inventory of the main hydraulic structures in the Danube- River Basin “din cadrul programului UNESCO -PHI de cooperare regionalã a tãrilor dunãrene –1998

-            Proiectul OMM: Water resources assessment - Handbook for review of national capabilities – (1996)

-            Proiectul OMM: Hydrological forecasting for water resources management – 1995

-            Proiectul Grupei de lucru OMM pentru aplicatii: “Medium and Long Range Forecasts” - (1999-2000)

-     Proiectul Uniunii Europene LIFE '99 ENV/RO/006607 : "The Modernization of the

 System of Measurement, Storage, Transmission and Dissemination of Hydrological

 Data to Various Decision Levels" (MOSYM) (1999-2002)

-            Proiectul Uniunii Europene: "Protectia vietii in bazinele hidrografice prin diminuarea pagubelor in cazul viiturilor" River Life - Timiş-Bega (ENV/RO/000668/LIFE00 RIVERLIFE -2001-2003)

-            Proiectul DESWAT (Destructive Water Abatment and Control of water Disasters): USTDA 111/2001

-            Proiectul NATO: "Monitoring of Extreme Flood Events in Romania and Hungary using EO data" (TIGRU) SFP 978016 (2002-2005)

-            Proiectul Uniunii Europene: "European Flood Forecasting System (EFFS) NAS extention EVG1 –CT-1999-00011 (1999-2003)

-             Modernizarea sistemului hidrologic naţional pentru protecţia împotriva inundaţiilor şi fenomenelor hidrometeorologice periculoase”

-             „Studiul complex al colmatării lacului de baraj Stânca Costeşti, factor modificator al regimului scurgerii lichide şi al sedimentelor – colaborare cu Republica Moldova”

-            „Realizarea programelor PHI-UNESCO Faza VI”

Institutul are de asemenea o experienţă bogată în organizarea de workshop-uri, seminarii şi conferinţe internaţionale. Se menţionează conferinţele internaţionale privind: Hidrologia Deltelor (1969), Conferinţa ţărilor dunărene pentru prognoze hidrologice(1982), Conferinţa Tărilor dunărene pentru prognoze hidrologice şi bazele Hidrologice ale Gospodăririi Apelor (2002), Workshopul Internaţional PHI-UNESCO privind procesele de eroziune pe versanţi (1997).

» Laboratoare acreditate
» Revista Hidrotehnica
» Ministerul Mediului
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01